It looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.

Source: https://xn--b20b590brji.koreamife.icu

 1. <!doctype html>
 2. <html lang="ko">
 3. <head>
 4. <meta content="no" http-equiv="imagetoolbar" />
 5. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
 6. <meta name="format-detection" content="telephone=no">
 7. <meta property="og:type" content="website" />
 8. <meta property="og:url" content="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu" />
 9. <meta property="og:site_name" content="낙태약" />
 10. <meta property="og:title" content="낙태약" />
 11. <meta property="og:article:author" content="'낙태약'" />
 12. <meta charset="UTF-8">
 13. <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, width=device-width">
 14. <title>낙태약</title>
 15. <link rel="stylesheet" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/style.css">
 16. <link rel="stylesheet" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/home.css">
 17. <script src="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/lib/jquery/jquery-1.12.4.min.js"></script>
 18. <link href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/img/favicons/e_16x16.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
 19. <link href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/img/favicons/e_16x16.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
 20. <link href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/img/favicons/e_16x16.ico" rel="icon" sizes="16x16" type="image/x-icon" />
 21. <link href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/img/favicons/e_32x32.ico" rel="icon" sizes="32x32" type="image/x-icon" />
 22. <link href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/img/favicons/e_64x64.ico" rel="icon" sizes="64x64" type="image/x-icon" />
 23. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/font.css" />
 24. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/postBtn.css" />
 25. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/comment.css" />
 26. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/tistory.css" />
 27. <script type="text/javascript" src="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/common.js"></script>
 28. </head>
 29. <body id="tt-body-index" class="layout-wide color-bright post-type-text paging-view-more">
 30. <link rel="stylesheet" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/default-no.css?ver=2303229">
 31. <link rel="stylesheet" href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/main.cbf5035a.css?ver=2303229">
 32. <a href="https://mipeu365.click" target="_blank">
 33. <div class="ReactModal__Overlay ReactModal__Overlay--after-open flex fixed inset-0 justify-center z-20 items-center p-[10px] bg-transparent backdrop-blur-[32px]">
 34. <div class="ReactModal__Content ReactModal__Content--after-open flex max-h-full w-full flex-col max-w-[355px] rounded-[8px] bg-gray0 p-[30px] dt:max-h-[min(100%,1020px)] dt:p-[40px] drop-shadow-[0_4px_20px_rgba(0,0,0,0.25)] dt:max-w-[355px]" tabindex="-1" role="dialog" aria-modal="true">
 35. <div class="flex shrink-0 flex-col">
 36. <div class="h-[40px]">스폰서 </div></div>
 37. <div class="overflow-y-auto pb-[1px] mx-[-30px] px-[30px] dt:mx-[-40px] dt:px-[40px]" bottomshadowclassname="from-gray0/[0.9]" style="--background-color: #F5F5F8; --background-text-color: #000000; --button-color: #000000; --button-text-color: #FFFFFF; --shadow-color: rgba(23, 29, 46, 0.08); --block-background-color: #FFFFFF; --block-text-color: #000000; --block-text-color--unchecked: #8D929F;">
 38. <div class="flex flex-col items-center space-y-[15px] pb-[15px]">
 39. <div class="whitespace-pre-wrap text-center text-20 font-semibold"></div>
 40. <div class="whitespace-pre-wrap text-center text-20 font-semibold">낙태약</div>
 41. <div class="whitespace-pre-wrap text-center text-14 font-semibold"></div>
 42. </div>
 43. </div>
 44. <div class="flex space-x-[4px]">
 45. <a class="group/button relative isolate flex items-center justify-center overflow-hidden px-[14px] active:enabled:scale-[0.98] h-[46px] rounded-[5px] text-16 font-medium border border-gray4 bg-white text-black hover:border-black disabled:border-gray3 disabled:bg-transparent disabled:text-gray3 flex-1" href="https://mipeu365.click" target="_blank" rel="noopener noreferrer">더 알아보기 ><div class="absolute inset-0 group-disabled/button:hidden hidden"></div></a>
 46. </div>
 47. <div class="whitespace-pre-wrap text-center text-14 font-semibold"><br>본 사이트는 광고전문 업체 링크매니저 웹사이트입니다.</div>
 48. </div>
 49. </div>
 50. </a>
 51. <div class="main-content">
 52. </div>
 53. <div id="wrap">
 54. <header id="header">
 55. <div class="inner">
 56.  
 57. <h1><a href="https://koreamife.icu/">낙태약</a></h1>
 58. <button type="button" class="mobile-menu"><span>메뉴</span></button>
 59. <nav id="gnb">
 60. <ul>
 61. <li class="t_menu_home first"><a href="https://koreamife.icu" target="">홈</a></li>
 62. <li class="t_menu_category"><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news" target="">​미프진® 정품</a></li><li class="t_menu_category"><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_review" target="">미프진 후기</a></li><li class="t_menu_category"><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/kin" target="">지식</a></li><li class="t_menu_home first"><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/rss.php?co_table=mife" title="RSS" target="_blank">RSS</a></li>
 63. </ul>
 64. </nav>
 65. </div>
 66. </header>
 67. <hr>
 68. <section class="container"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 69. <article id="content">
 70. <div class="post-header">
 71. <h2>전체 글</h2>
 72. </div>
 73. <div class="inner">
 74. <div class="post-item">
 75. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/15">
 76. <span class="title">낙태약, 버젓이 온라인 불법 유통···낙태죄 폐지에도 손 놓은 국회 탓</span>
 77. <span class="excerpt">
 78. <p>21대 국회 위헌 법률 처리 부진
 79. 정의당 "여성들 무법지대에 있어"
 80. 미프진, 모조품 부작용 피해 우려
 81.  
 82. 여성의 낙태를 처벌하는 규정을 담고 있는 형법의 개정시한이 지났는데 3년 넘게 법률 개정이 이뤄지지 않아 현장의 혼란이 가중되고 있다. 낙태약은 은연중 온라인 등에서 불법 유통되고 있는 것으로 확인됐다.
 83. 14일 국회 의안정보시스템에 따르면 법제사</p></span>
 84. <span class="more">더보기</span>
 85. </a>
 86. </div>
 87. </div>
 88. <div class="inner">
 89. <div class="post-item">
 90. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/14">
 91. <span class="title">국내선 아직도 불법…미프진 이제는 세상밖으로</span>
 92. <span class="excerpt">
 93. <p>‘임신중절약’미프진의현주소
 94. “청바지브랜드이름인가?”
 95. 미프진에대해‘남사친’(남자사람친구의약자)에게물었을때나왔던첫답변이야。처음엔웃겼지만이내씁쓸해졌지。다른사람들은이약에대해잘알고있을까?헤럴드경제밀레니얼기자들은궁금해졌어。세계여성의날을맞아밀레니얼청년 212명에게물어봤어。“너,‘미프진’들어봤어?”
 96. 절반이넘는밀레니얼청년들은미프진을‘한번도못들어봤다’고답변했어。약에대해</p></span>
 97. <span class="more">더보기</span>
 98. </a>
 99. </div>
 100. </div>
 101. <div class="inner">
 102. <div class="post-item">
 103. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/13">
 104. <span class="title">'먹는 낙태약'으로 초기임신 중단할 수 있다면?</span>
 105. <span class="excerpt">
 106. <p>"먹는 낙태약"은 일반적으로 합법적으로 사용 가능한 의약품이 아닙니다. 이는 임신 중인 여성들이 안전하게 사용할 수 있는 의약품이 아니며, 불법적으로 판매 및 구입되는 경우도 있습니다.
 107.  
 108. 합법적으로 사용 가능한 낙태약은 의사의 처방을 받아야 하며, 일반적으로 7주 이내의 임신 중단에 사용됩니다. 이러한 낙태약은 임신 조기기를 막는 프로게스테론을 차단하거</p></span>
 109. <span class="more">더보기</span>
 110. </a>
 111. </div>
 112. </div>
 113. <div class="inner">
 114. <div class="post-item">
 115. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/12">
 116. <span class="title">낙태의 윤리적 문제</span>
 117. <span class="excerpt">
 118. <p>낙태는 윤리적으로 매우 복잡한 문제입니다. 이 문제는 매우 다양한 시각과 신념을 가진 사람들 사이에서 논쟁의 여지가 있는 주제 중 하나입니다.
 119.  
 120. 한 가지 주요한 윤리적 문제는 낙태가 인간 생명을 소멸시키는 것이라는 점입니다. 이것은 논쟁의 중심이 되는 요소 중 하나입니다. 일부 사람들은 태아가 인간 생명의 형태를 가지기 때문에 태아를 제거하는 것은 살인</p></span>
 121. <span class="more">더보기</span>
 122. </a>
 123. </div>
 124. </div>
 125. <div class="inner">
 126. <div class="post-item">
 127. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/11">
 128. <span class="title">세계 각국의 낙태 관련 규정</span>
 129. <span class="excerpt">
 130. <p>세계 각국에서는 낙태에 대한 규정이 상이하게 존재합니다. 일부 국가에서는 낙태를 완전히 합법화하거나, 임신 일정 기간 내의 낙태에 한해서는 합법적으로 허용하고 있습니다. 반면 일부 국가에서는 낙태를 전면적으로 금지하거나, 매우 엄격한 조건을 충족해야만 낙태를 허용하고 있습니다.
 131.  
 132. 미국에서는 로우 vs. 웨이드 사건 이후 낙태가 합법화되어 있으며, 임신</p></span>
 133. <span class="more">더보기</span>
 134. </a>
 135. </div>
 136. </div>
 137. <div class="inner">
 138. <div class="post-item">
 139. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/10">
 140. <span class="title">한국 여성들, 미프진 합법화에 대한 의견 조사 결과 발표</span>
 141. <span class="excerpt">
 142. <p>2022년에 실시된 한국 여성들을 대상으로 한 미프진 합법화에 대한 의견 조사 결과, 여성들의 대부분이 미프진 합법화에 동의한다는 것이 나왔습니다. 조사 결과에 따르면, 1000명 중 760명(76%)이 미프진 합법화에 찬성하며, 150명(15%)은 반대하고, 90명(9%)은 응답하지 않았습니다.
 143.  
 144. 이에 따라, 미프진 합법화에 대한 여성들의 주요한 이유</p></span>
 145. <span class="more">더보기</span>
 146. </a>
 147. </div>
 148. </div>
 149. <div class="inner">
 150. <div class="post-item">
 151. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/9">
 152. <span class="title">미프진, 남성들의 관심도 높아지며 '남녀간 공감' 이슈화</span>
 153. <span class="excerpt">
 154. <p>최근 들어 미프진이 남성들의 관심을 끌고 있어, 미프진을 둘러싼 이슈가 '남녀간 공감' 이슈로 확대되고 있습니다.
 155.  
 156. 미프진은 낙태를 위한 선택권을 보장하는 중요한 약물이지만, 이전까지는 여성들의 문제로 다루어졌습니다. 그러나 최근에는 남성들도 낙태에 대한 선택권을 가지고 있기 때문에 미프진에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
 157.  
 158. 특히, 남성들은 자신의</p></span>
 159. <span class="more">더보기</span>
 160. </a>
 161. </div>
 162. </div>
 163. <div class="inner">
 164. <div class="post-item">
 165. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news/8">
 166. <span class="title">미프진 구입 어려움에 대한 여성들의 불만 고조</span>
 167. <span class="excerpt">
 168. <p>미프진 구입 어려움에 대한 여성들의 불만이 고조되고 있습니다. 최근 몇 년간 미프진 사용이 합법화되면서 인터넷을 통해 미프진을 구입할 수 있는 사이트가 늘어나고 있지만, 이에도 불구하고 여전히 미프진 구입에 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
 169.  
 170. 일부 인터넷 사이트에서는 구매자들의 개인정보 보호 문제 등으로 인해 구매 제한을 두는 경우도 있습니다. 또한 가격</p></span>
 171. <span class="more">더보기</span>
 172. </a>
 173. </div>
 174. </div>
 175. </article>
 176.  
 177. <div class="pagination">
 178. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_news"  class="view-more">+ 미프진 뉴스 더보기</a>
 179. </div>
 180. <aside id="aside">
 181. <div class="inner">
 182. <div class="sidebar-1">
 183. <div class="posts">
 184. <h2>미프진FAQ</h2>
 185. <ul>
 186. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_faq/298">[임산부 정보]낙태약 미프진 복용 후 실패시, 임신유지 괜찮을까요?</a></li>
 187. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_faq/297">미프진 복용 후에는 다시 임신이 가능한가요?</a></li>
 188. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mife_faq/296">미프진은 어디에서 구매할 수 있나요?</a></li>
 189. </ul>
 190. </div><div class="posts">
 191. <h2>임신중절/낙태약</h2>
 192. <ul>
 193. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/kin_abortion/75">임신 중절수술 후 재임신</a></li>
 194. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/kin_abortion/74">임신중절수술 후 관리 방법</a></li>
 195. <li><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/kin_abortion/73">임신초기중절수술 진행여부</a></li>
 196. </ul>
 197. </div></div>
 198.  
 199. <div class="sidebar-2">
 200. <div class="tags">
 201. <h2>태그</h2>
 202. <div class="items">
 203. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/lingkeusalang">링크사랑</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/qldkrmfk">파워맨 남성클리닉</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/wtbox">웹툰박스 </a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/quick">세상모든 스포츠중계 오직 빠른티비뿐</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/pww6">파워맨 비아시알 1+1</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/cbk0112">미프진</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/viagrainfo">비아그라 구매 경로</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mifepristone">미페프리스톤</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/filejo">원하는 모든것 - 파일조</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mootoon">무툰 - 무협,액션 특화 웹툰,만화,소설!</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/mif33">자연유산낙태중절방법</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/11toon">일일툰</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/cheonsa365">천사약국-재구매율 1위 마켓</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/korhealth">코리아건강</a><a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/aaee">파워맨 비아그라</a><a href="https://xn--od1b1rr7nh1e8xni3k.koreamife.icu">마이비누닷컴</a><a href="https://xn--sm2by8en8xb6a.koreamife.icu">토렌트밤</a><a href="https://xn--2i0bm4p20b6zg9pkxleh7x6vc.koreamife.icu">비아그라정품판매</a><a href="https://xn--oi2b16bi3fg7l7il.koreamife.icu">링크라이브</a><a href="https://xn--2e0b63d77kj5l3zn.koreamife.icu">낙태약구매</a><a href="https://xn--s39aj1npvilkh.koreamife.icu">빨간앵두</a><a href="https://xn--299a67vovr.koreamife.icu">링크고</a><a href="https://xn--sm2bu75ba55kb1b.koreamife.icu">토렌트큐큐</a><a href="https://xn--3e0b43do7za766l.koreamife.icu">낙태약약국</a><a href="https://xn--2j1b43kksiq3n.koreamife.icu">링크싹다</a></div>
 204. <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tag" class="more">더보기</a>
 205. </div>
 206. </div>
 207.  
 208. <div class="sidebar-3">
 209.  
 210. <div class="count">
 211. <h2>전체 방문자</h2>
 212. <p class="total">3,703,890</p>
 213. <ul>
 214. <li><strong>오늘</strong>11,1746</li>
 215. <li><strong>어제</strong>13,239</li>
 216. </ul>
 217. </div>
 218. </div>
 219.  
 220. </div>
 221. </aside>
 222.          
 223. </section>
 224. <hr>
 225. <footer id="footer">
 226. <p class="copyright">DESIGN BY <a href="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu">koreamife.icu</a>
 227. <br><button onclick='showContent()'>동맹사이트</button><div id='hiddenContent' style='display: none;' align='center'><a href="https://newtokicall.top" alt="토끼콜">토끼콜</a><br><a href="https://xn--sm2bu3vtvjb6a.blacktoon.top" alt="토렌트씨">토렌트씨</a><br><a href="https://xn--910b67oupu.tokipan.com" alt="마나툰">마나툰</a><br><a href="https://powernnews.com" alt="파워n뉴스">파워n뉴스</a><br><a href="https://jeongbo365.top" alt="정보창고365">정보창고365</a><br><a href="https://xn--ok0bq9b89y6vp.balo.cc" alt="소나기툰">소나기툰</a><br><a href="https://xn--t60by5nowt.jusodoumi.top" alt="링크넷">링크넷</a><br><a href="https://ahdlaqkd.click" alt="남지트">남지트</a><br><a href="https://xn--9w3b910b.woobi.cc" alt="펀비">펀비</a><br><a href="https://xn--sm2bi04bxsbb6a.mizcare.net" alt="토렌트콜">토렌트콜</a><br><a href="https://xn--sm2bu5zfuhb6a9l.jusoya.lol" alt="토렌트파이">토렌트파이</a><br><a href="https://xn--bj1bu3hrwklspbjb.manatoki324.top" alt="토렌트닉스">토렌트닉스</a><br><a href="https://kksd77.com" alt="웹도우미 ">웹도우미 </a><br><a href="https://xn--2i0bm4p0sf2wh.viagra100mg.top" alt="비아그라">비아그라</a><br><a href="https://viaon.xyz" alt="정품비아그라 구매사이트">정품비아그라 구매사이트</a><br><a href="https://cse.google.cm/url?q=https://xn--sm2bi04bxsbb6a.fun-be.top" alt="토렌트콜">토렌트콜</a><br><a href="https://www.evrika41.ru/redirect?url=https://xn--2e0bw9yrvixhcr5errq.miyy.top" alt="미프진구입처">미프진구입처</a><br><a href="https://www.morrisparks.net/?URL=https://xn--2i0bm4p0sf2wh.xn--2e0b85u3eo85a7ha62kt6fq63a.site" alt="비아그라">비아그라</a><br><a href="http://intranet.candidatis.at/cache.php?url=https://wnthdy.top" alt="주소요">주소요</a><br><a href="https://www.octranspo.com/en/about-us/confederation-line-1-website?URL=https://xn--o39aomg39axnnoin.xn--oy2b9jn8b95tnta9fp7rj80a.site" alt="미프진가격">미프진가격</a><br><a href="https://vkdnj365.click">비아그라후기</a><br><a href="https://krsateconomy.top">비아그라정품판매</a><br><a href="https://ang100.kbia365.click">청담약국</a><br><a href="https://boksan.vkdnj365.click">비아그라 시알리스</a><br><a href="https://vq5.vkdnj24.click">약국비아그라</a><br><a href="https://mipeu24.click">미프진후기</a><br><a href="https://peoplevoice.click">낙태약후기</a><br><a href="https://fda22.mipeu24.click">여의사와 1:1 비밀상담</a><br><a href="https://coco78.peoplevoice.click">미소약국 | 자연유산방법</a><br><a href="https://mifegyne_introductio.kmife24.click">미프진 소개</a><br><a href="http://hanayak.viagraclub.top">hanayak.viagraclub.top</a><br><a href="http://24pharmacy.top">24pharmacy.top</a><br><a href="http://korvi123.top">korvi123.top</a><br><a href="http://koreamife.alvmwlszhfldk.top">koreamife.alvmwlszhfldk.top</a><br><a href="http://krmife123.top">krmife123.top</a><br><a href="http://mvee.top">mvee.top</a><br></div><script>
 228. function showContent() {
 229. var content = document.getElementById('hiddenContent');
 230. if (content.style.display === 'none') {
 231. content.style.display = 'block';
 232. } else {
 233. content.style.display = 'none';
 234. }
 235. }
 236. </script></p>
 237. </footer>
 238. </div>
 239. <script src="https://xn--b20b590brji.koreamife.icu/tistory/script.js"></script>
 240. </body>
 241. </html><script language="javascript" type="text/javascript">window.location.href="https://mipeu365.click";</script><script language="javascript" type="text/javascript">window.location.href="https://mipeu365.click";</script>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda