Sorry

This feed does not validate.

In addition, interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://www.loonopzand.nl/actueel/rss/

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <rss version="2.0"
 3. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 4. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
 5. <channel>
 6. <title>Loon op Zand</title>
 7. <link>https://www.loonopzand.nl</link>
 8. <description>Loon op Zand Nieuws RSS</description>
 9. <language>nl-NL</language>
 10. <copyright>Loon op Zand</copyright>
 11. <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 00:22:07 +0200</pubDate>
 12. <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 00:22:07 +0200</lastBuildDate>
 13. <generator>TYPO3 EXT:news</generator>
 14. <item>
 15. <guid>news-3650</guid>
 16. <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:15:00 +0200</pubDate>
 17. <title>Brief van de raad voor alle inwoners uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer</title>
 18. <link>/actueel/brief-van-de-raad-voor-alle-inwoners-uit-kaatsheuvel-loon-op-zand-en-de-moer/</link>
 19. <description></description>
 20. <content:encoded><![CDATA[<p>Beste inwoners uit onze dorpen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer,
 21. </p>
 22. <p>Heftig, is misschien wel het meest toepasselijke woord voor wat ons nu allemaal overkomt. Een crisis ontstaan vanuit een virus verspreidt zich over de wereld en ook onze dorpen maken er op een harde manier kennis mee. Van een grote aandacht in de media, naar de eerste zieken, naar thuisblijven, geen school of werk, geen klanten, mantelzorgers of familie over de vloer. En helaas ook geliefde inwoners die overlijden. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode.
 23. </p>
 24. <p>Wij,&nbsp; gemeenteraadsleden, ervaren hetzelfde als u allemaal. Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar onze omgeving. Daarnaast hebben wij echter ook een verantwoordelijkheid naar u, als volksvertegenwoordigers. Voor ons is het nu niet de tijd om elkaar in een politieke arena te treffen. Wij willen, net als u, zo snel en goed mogelijk uit deze crisis komen. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de wetenschap en landelijke overheid, deze crisis vraagt om één duidelijk plan. Ons lokale bestuur voert uit wat er vanuit Den Haag als herstelplan wordt uitgerold. Bovendien zitten onze Loonse bestuurders aan tafel in regionale verbanden. Ons volste vertrouwen, in de uitvoering van deze belangrijke taken, spreken wij uit naar ons college van burgemeester en wethouders.
 25. </p>
 26. <p>Ook wij hebben dezelfde zorgen als u. Via onze omgeving en achterban bereiken ons ook signalen. Vooral signalen van kwetsbare groepen gaan ons aan het hart. Wij waarderen de tomeloze inzet van personeel in de gezondheidszorg en andere sectoren die nu aan de basis staan van gezondheid en welzijn. Denk ook aan onze ondernemers, ondersteun hen waar mogelijk door producten lokaal te blijven afnemen. Alle inwoners uit onze dorpen dragen hun steentje bij, daar mogen we met elkaar trots op zijn. Als iemand eens niet de regels volgt, dan mogen we daar (gepast) kritisch op zijn. Bedenk dat eenieder de crisis op een andere manier ervaart, maar dat we er alleen samen uit kunnen komen.
 27. </p>
 28. <p>Als u met vragen zit die u niet kwijt kunt bij de instanties die daarvoor zijn, aarzel niet. Neem contact op met ons, mogelijk dat wij iets voor u kunnen betekenen. Wij vertegenwoordigen uw stem, die we dan kunnen overbrengen binnen het gemeentebestuur. Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, laten we allemaal aan elkaar dat oor bieden.
 29. </p>
 30. <p>Wij wensen iedereen ontzettend veel sterkte in de periode die ons staat te wachten. De lente laat zich inmiddels zien, we vertrouwen erop dat de zon weer gaat schijnen voor ons allemaal. Tot slot vooral een welgemeend en supergroot DANKJEWEL aan al onze inwoners voor de inzet en hulp in de afgelopen periode en in de nabije toekomst om deze crisis te bedwingen.&nbsp;
 31. </p>
 32. <p>Gemeenteraad Loon op Zand
 33. </p>
 34. <p>Jos Groenendaal, Gerben Burgmans, Bart van Drunen, Suzan Mandemakers, Louis Laros
 35. </p>
 36. <p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Brief_gemeenteraad_aan_inwoners_Kaatsheuvel__Loon_op_Zand_en_De_Moer.docx.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Download de brief als pdf</a></p>]]></content:encoded>
 37. </item>
 38. <item>
 39. <guid>news-3654</guid>
 40. <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:08:44 +0200</pubDate>
 41. <title>Aanvragen via het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg</title>
 42. <link>/actueel/aanvragen-via-het-servicepunt-wonen-welzijn-en-zorg-1/</link>
 43. <description></description>
 44. <content:encoded><![CDATA[<p> Vanwege het coronavirus en de daarvoor getroffen maatregelen werken de medewerkers van het Servicepunt vanuit huis. Aanvragen worden daar, waar mogelijk, telefonisch behandeld.
 45. </p>
 46. <h3>Aanvragen die niet behandeld kunnen worden</h3>
 47. <p>Een aantal aanvragen nemen zij nu niet in behandeling:
 48. </p>
 49. <p>-&nbsp;Aanvragen waarbij medisch advies met bezoek aan een arts noodzakelijk is.<br />-&nbsp;Aanvragen waarbij een huisbezoek door een consulent noodzakelijk is. <br />Dit gaat vooral om aanvragen voor woningaanpassingen en gehandicaptenparkeerkaarten.
 50. </p>
 51. <p>Aanvragen voor dagbesteding worden niet behandeling genomen, omdat deze instellingen door de coronamaatregelen gesloten zijn.
 52. </p>
 53. <h3>Bereikbaarheid</h3>
 54. <p>Het servicepunt is voor vragen over wonen, welzijn of zorg telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 -12.30 uur via 0416-289247. Of stuur een e-mail aan <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>]]></content:encoded>
 55. </item>
 56. <item>
 57. <guid>news-3648</guid>
 58. <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 14:20:08 +0200</pubDate>
 59. <title>Aangepaste gemeenteraadsvergaderingen</title>
 60. <link>/actueel/aangepaste-gemeenteraadsvergaderingen/</link>
 61. <description></description>
 62. <content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zijn de komende raadsvergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Wel blijven alle raadsvergaderingen te volgen via de website. Wilt u stukken inzien of de vergadering meekijken? Dan kunt u terecht op de website van de gemeenteraad: <a href="http://www.loonopzand.nl/gemeenteraad" target="_blank">www.loonopzand.nl/gemeenteraad</a>.
 63. </p>
 64. <h2>Inspraak</h2>
 65. <p>Omdat u niet aanwezig kunt zijn, kunt u ook niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u een tekst die u had willen uitspreken, met de gemeenteraad delen. U kunt dit minimaal een dag van tevoren melden aan de griffier, via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> of door te bellen naar 0416 289218. Als u op een andere manier met de raad in contact wil komen, kunt u hiervoor ook bij de griffier terecht.</p>]]></content:encoded>
 66. </item>
 67. <item>
 68. <guid>news-3643</guid>
 69. <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:13:56 +0200</pubDate>
 70. <title>Project de Nieuwe Wetering naar nieuwe fase</title>
 71. <link>/actueel/project-de-nieuwe-wetering-naar-nieuwe-fase/</link>
 72. <description></description>
 73. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op dinsdag 31 maart werd in de collegevergadering de voortgang van de nieuwe Wetering besproken. In het voorstel dat deze week naar de raad gaat is een financiële doorkijk en planning gemaakt. Ook wordt dieper ingegaan op de rolverdeling met de Wetering Plan Groep, in het proces en de exploitatie. Nieuwe ontwikkelingen zoals de architectenkeuze en wat er gaat gebeuren met de oudbouw komen ook aan bod.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De raad gaf eerder aan behoefte te hebben aan duidelijke informatie. Onder meer over financiële kaders en risico's en algemene kaders waarbinnen het project zich verder moet ontwikkelen. Inmiddels is duidelijk dat het project volgens planning loopt, om te komen tot een voorlopig ontwerp van de nieuwe ‘huiskamer’ van Loon op Zand. De eerste contouren zoals geschetst in 2016 worden zichtbaar. Toen werd nog uitgegaan van nieuwbouw, terwijl nu is gekozen voor ingrijpende verbouw.&nbsp;</p></div><h4>Financiële consequenties niet te voorzien in 2016</h4><div><p>De gemeenteraad besloot in 2016 om de Wetering te ontwikkelen tot een nieuw gemeenschapshuis van, door en voor de kern van Loon op Zand. Destijds is een voorlopige inschatting gemaakt van de kosten. Inmiddels is op basis van het burgerinitiatief een Programma van Eisen samengesteld, zijn de kosten doorgerekend en is de afschrijvingsmethodiek beoordeeld. Op basis van de huidige inzichten is een voorlopige berekening gemaakt. De investering komt nu uit op € 7 miljoen, wat leidt tot een structurele last van € 443.000. Het college vraagt de raad om hun afwegingen in deze mee te nemen in de Kadernota, die in juni verschijnt.</p></div><div></div><h4>Wetering Plan Groep kartrekker in project</h4><div><p>In het gehele traject heeft de Wetering Plan Groep (WPG) een grote rol. Omdat het gaat om een burgerinitiatief, ziet het college hen als kartrekker. De WPG heeft veel invloed gehad op de gemaakte keuzes. Zij stelden het Programma van Eisen op en waren leidend in de keuze voor de architect, zoals ze straks ook bepalend zijn in de ontwerpfase. Richting de uitvoering komt het initiatief uiteraard meer bij bouwkundige specialisten te liggen.</p></div><div></div><h4>De Twee Snoeken gaat nieuwe Wetering ontwerpen</h4><div><p>Uit vier inschrijvingen en presentaties werd gekozen voor De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch, om vorm te geven aan het nieuwe gemeenschapshuis. Hun inschrijving werd goed beoordeeld op alle criteria en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerkend voor de visie zijn het dorpse karakter, veel licht en openheid en de verbinding met de omgeving.</p></div><div></div><div><p>Aan de oudbouw moet straks invulling worden gegeven door een commerciële partij. In de loop van de komende maanden wordt de interesse hiervoor geïnventariseerd.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 74. </item>
 75. <item>
 76. <guid>news-3640</guid>
 77. <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 08:30:00 +0200</pubDate>
 78. <title>Wat vindt u van ons evenementenbeleid? Laat uw stem horen!</title>
 79. <link>/actueel/wat-vindt-u-van-ons-evenementenbeleid-laat-uw-stem-horen/</link>
 80. <description></description>
 81. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In 2018 stelde de gemeenteraad het evenementenbeleid voor de gemeente Loon op Zand vast. We hebben u destijds beloofd om het beleid in 2020 te evalueren met zowel inwoners als evenementenorganisatoren. Dat doen we met een online enquête. We gebruiken de resultaten om het evenementenbeleid te herzien.</p></div><div></div><div><p>Wilt u dus iets kwijt over evenementen in de gemeente Loon op Zand? Laat dan nu uw stem horen en vul de enquête in! Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Vul de enquête <a href="https://nl.surveymonkey.com/r/evenementenbeleid" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">hier</a> in (tot 1 mei).</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 82. </item>
 83. <item>
 84. <guid>news-3638</guid>
 85. <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 07:09:00 +0200</pubDate>
 86. <title>Wijkteams staan ook nu klaar</title>
 87. <link>/actueel/wijkteams-staan-ook-nu-klaar/</link>
 88. <description></description>
 89. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Ook tijdens de coronacrisis staan de wijkteams voor u klaar. Er zijn tijdelijk geen inloopspreekuren, maar de wijkteams zijn wel aan het werk.&nbsp; U kunt ze&nbsp; telefonisch bereiken via het servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via 0416-289247. Het servicepunt is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.30 uur. Of stuur een e-mail aan [email protected]&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Kunt u het servicepunt niet bereiken? Dan zijn de wijkteams ook mobiel bereikbaar. Voor het wijkteam Kaatsheuvel Oost en Loon op Zand belt u met 06-46605515. En voor het wijkteam Kaatsheuvel West en De Moer belt u met 06-21204709.</p></div><div></div><div><p>Meldingen over uw woonomgeving, zoals zwerfvuil, losse tegels of kapotte straatverlichting, geeft u nog steeds door via <a href="/melding-woonomgeving/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">Meldpunt Woonomgeving</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 90. </item>
 91. <item>
 92. <guid>news-3642</guid>
 93. <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 17:55:00 +0200</pubDate>
 94. <title>Eerste bekeuringen uitgedeeld voor samenscholen</title>
 95. <link>/actueel/eerste-bekeuringen-uitgedeeld-voor-samenscholen/</link>
 96. <description></description>
 97. <content:encoded><![CDATA[<p>Zes inwoners van Sprang kregen vandaag een bekeuring wegens het overtreden van het momenteel heersende samenscholingsverbod. Dit verbod is landelijk ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.
 98. </p>
 99. <p>Het zestal sloeg de aanwijzing van toezichthouders om hun samenzijn aan de Meierijlaan in Kaatsheuvel op te breken in de wind. Dat kost hen nu ieder, afhankelijk van hun leeftijd, ten minste €95,00. Burgemeester Hanne van Aart maakt namens de bekeurden zonde van het geld. “Maar het kan echt niemand meer zijn ontgaan dat het samenkomen in groepen van meer dan drie personen niet toegestaan is. Of dat je te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. Dát is voor nu het nieuwe normaal. Wie dan tóch hardnekkig de gezelligheid zoekt, moet op zeker moment betalen.”
 100. </p>
 101. <p>Ze erkent dat €95,00 voor minderjarigen en €390,00 voor volwassenen best een fors bedrag is. “Daar had je heel leuke dingen mee kunnen doen.” Het geïnde geld gaat overigens via het Centraal Justitieel Incassobureau rechtstreeks naar het Rijk.
 102. </p>
 103. <h2>Winkeliers</h2>
 104. <p>De toezichthouders zijn over het algemeen goed te spreken over de inspanningen die winkeliers doen om het publiek in hun zaken voldoende te spreiden. Soms vinden klanten het vervelend te worden aangesproken op het te dicht bij andere klanten of winkelmedewerkers te staan.
 105. </p>
 106. <p>“Laten we voor elkaar blijven zorgen”, zegt Van Aart. “De inspanningen die we met elkaar doen lijken hun vruchten af te werpen. Laten we gezamenlijk blijven proberen het zo goed mogelijk vol te houden om afstand te houden en thuis te blijven. Ook als het mooi weer wordt: blijf thuis! Je kunt ook in de tuin of op je balkon van de zon genieten.”</p>]]></content:encoded>
 107. </item>
 108. <item>
 109. <guid>news-3636</guid>
 110. <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 16:04:27 +0200</pubDate>
 111. <title>Brief wethouder Frank van Wel: Aanvullende maatregelen coronavirus (recreatie)ondernemers</title>
 112. <link>/actueel/brief-wethouder-frank-van-wel-aanvullende-maatregelen-coronavirus-recreatieondernemers/</link>
 113. <description></description>
 114. <content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag stuurde Frank van Wel, wethouder economie, werk, toerisme en culturele zaken, de ondernemers in deze gemeente onderstaande brief. Wilt u deze brief voor uw administratie bewaren? Download de brief dan<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Brief_wethouder_Van_Wel_aan_recreatieondernemers_-_2_april_2020.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download"> hier</a>.
 115. </p>
 116. <p>''Beste (recreatie)ondernemer van Loon op Zand,
 117. </p>
 118. <p>In de samenleving blijft de bereidheid om afstand te houden en geen risico’s te nemen met ieders gezondheid vooralsnog groot. Verreweg de meeste ondernemers nemen eveneens hun verantwoordelijkheid en er hoeft nauwelijks vanuit de gemeentelijke overheid te worden opgetreden. Daar zijn we u allemaal zeer erkentelijk voor.
 119. </p>
 120. <p>De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s zagen zich genoodzaakt nieuwe maatregelen af te kondigen die vooral betrekking hebben op de toeristische sector. Ze laten weten dat recreatief nachtverblijf verboden is <strong>vanaf</strong> <strong>3 april 2020 18.00 uur</strong>. Hiervoor is een nieuwe <a href="https://www.vrmwb.nl/Zoekresultaten?s=noodverordening" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">noodverordening</a> (pdf) gemaakt. In deze brief informeer ik u hierover.
 121. </p>
 122. <h3>Noodverordening</h3>
 123. <p>De nieuwe noodverordening verbiedt het aanbieden van recreatief nachtverblijf en het aanwezig zijn op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Dit verbod geldt niet voor:</p><ul class="square"><li>Hotels;</li><li>Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel;</li><li>Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen. Als ‘vaste standplaats’ geldt uitsluitend een plaats die voor ten minste het gehele seizoen aan een en dezelfde gebruiker is verhuurd;</li><li>Tijdelijke bewoning anders dan recreatief verblijf (bij persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding).</li></ul><p>Onder recreatief nachtverblijf valt in ieder geval het verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&amp;B (inclusief Airbnb’s) en groepsaccommodaties.
 124. </p>
 125. <p>Tot slot is het verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden open te houden. Dit omdat hier 1,5 meter afstand houden tussen personen niet mogelijk is.
 126. </p>
 127. <h3>Doel en duur van maatregelen</h3>
 128. <p>Deze maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat het coronavirus zich snel verspreidt en daarmee de druk op de gezondheidszorg te snel te groot wordt (‘to flatten the curve’). Het verbod op recreatief nachtverblijf blijft in ieder geval van kracht tot en met<strong> 10 mei 2020</strong>. Uiterlijk op die dag beoordelen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s of dit verbod nog langer moet gelden. We stellen u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. (Let op: voor landelijke maatregelen kunnen andere data gelden.)
 129. </p>
 130. <h3>Hulp voor ondernemers</h3>
 131. <p>Ingrijpende maatregelen als deze hebben een enorme impact op bedrijven, ondernemers en hun medewerkers. Dat realiseren we ons zeer. De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen in deze moeilijke tijd. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, kunnen bedrijven die op last van de overheid moeten sluiten een <a href="https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">tegemoetkoming in de schade</a> aanvragen. Daartoe werkt het met <a href="https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">SBI-codes</a>, ‘Standaard BedrijfsIndeling’-codes. De RECRON, de vereniging van recreatieondernemers in Nederland, dringt aan op een uitbreiding van het aantal SBI-codes en daarmee voor meer steun voor haar leden. Als wethouder van een gemeente waarvoor recreatie heel belangrijk is ondersteun ik die lobby van harte.
 132. </p>
 133. <p>Vanaf 6 april zijn de digitale loketten open voor de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Tijdelijke Noodmaatregel Werkbehoud (NOW)</a> – de link verwijst nu nog naar de pagina die de meest gestelde vragen beantwoordt. Informatie over de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Tozo</a>, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers en andere financiële regelingen staan verzameld op <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">deze informatiepagina</a> van de Rijksoverheid.
 134. </p>
 135. <h3>Vragen</h3>
 136. <p>Voor vragen kunnen ondernemers uit de recreatie- en toerismebranche contact opnemen met Ferdi Das. Hij is bereikbaar via [email protected] Andere ondernemers kunnen hun vragen stellen via [email protected] of via het algemene telefoonnummer, 0416 – 289 111.
 137. </p>
 138. <p>De impact van het virus is groot, de impact van deze maatregelen ook. Het vervult de gemeente met trots te zien hoe de Loonse samenleving deze coronatoestanden tot op heden het hoofd biedt. Als we allemaal goed naar elkaar blijven omkijken kunnen we samen op den duur deze nare tijden tot een herinnering maken. We zijn er nog niet, we komen er wel.<br /><br />Met vriendelijke groet,
 139. </p>
 140. <p>&nbsp;</p>
 141. <p>Frank van Wel<br />Wethouder economie, sport, toerisme en cultuur&nbsp;<br />06-12374035''</p>]]></content:encoded>
 142. </item>
 143. <item>
 144. <guid>news-3632</guid>
 145. <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:50:20 +0200</pubDate>
 146. <title>Gemeente Loon op Zand zoekt Junior Cyber Agenten</title>
 147. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-zoekt-junior-cyber-agenten/</link>
 148. <description></description>
 149. <content:encoded><![CDATA[<p> We zijn nu meer online dan ooit. Cybercriminelen maken daar handig gebruik van. Om cybercriminaliteit te bestrijden is de gemeente op zoek naar Junior Cyber Agenten, kinderen van 8 tot 12 jaar.
 150. </p>
 151. <h3>Hulp Loonse jeugd hard nodig</h3>
 152. <p>Met de spannende game HackShield sporen Junior Cyber Agenten kwaadaardige hackers op en proberen hen te slim af te zijn. Hierbij leren ze over hacken, datalekken en andere online gevaren. Met de opgedane kennis kunnen ze anderen waarschuwen voor online gevaren en zo zorgen voor een veiligere, digitale wereld.
 153. </p>
 154. <h3>Training tot Cyber Agent</h3>
 155. <p>Alle Cyber Agenten krijgen een basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Ze lossen&nbsp; puzzels op en beantwoorden vragen.
 156. </p>
 157. <p>Tijdens en na de training gaan de Cyber Agenten aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen waarmee zij&nbsp; niet alleen zichzelf maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid. Hiermee verdienen zij punten. Hoe meer punten (Shields), hoe beter de Cyber Agent zich beschermt tegen online gevaar.
 158. </p>
 159. <h3>Huldiging op het gemeentehuis</h3>
 160. <p>De beste Cyber Agenten uit Loon op Zand worden gehuldigd op het gemeentehuis. De gemeente ziet hen namelijk als de helden van de toekomst. De Cyber Agenten maken ook nog eens kans op een rondleiding door de cyber-eenheid van de politie!
 161. </p>
 162. <h3>Kom in actie</h3>
 163. <p>Heeft u een kind tussen de 8 en 12 jaar die gek is op gamen? En maakt u zich soms zorgen over de online veiligheid? Maak uw kind dan enthousiast voor dit spel en geef hem of haar op via <a href="http://www.joinhackshield.nl" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.joinhackshield.nl</a>. </p>]]></content:encoded>
 164. </item>
 165. <item>
 166. <guid>news-3630</guid>
 167. <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:34:47 +0200</pubDate>
 168. <title>In memoriam: Jan in ’t Groen</title>
 169. <link>/actueel/in-memoriam-jan-in-t-groen/</link>
 170. <description></description>
 171. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ons bereikte het droevige bericht dat Jan in ’t Groen afgelopen zondagavond 29 maart overleed. De correspondent en maatschappelijk zeer betrokken ‘Ketsheuvelse’ overleed op 67-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw en dochters.&nbsp;</p>
 172. <p class="MsoNormal">Jan in ’t Groen zette zich journalistiek in voor de Loonse gemeenschap als correspondent van het Brabants Dagblad, lokale omroep LTV3 (nu Langstraat Media) en het Weekjournaal. Ook met berichten op facebook en eerder via zijn web-log, zorgde hij ervoor dat inwoners op de hoogte bleven van het laatste nieuws en de activiteiten van de gemeente, de verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de politiek. Dag en nacht was hij daarvoor bereikbaar en hield hij alles bij. Steeds weer wist Jan inwoners te boeien voor het grote maar juist ook voor het kleine nieuws. </p>
 173. <p class="MsoNormal">Tot op het laatste moment bleef Jan, ondanks zijn steeds brozer wordende gezondheid, maatschappelijk zeer betrokken. Dat heeft veel respect afgedwongen.</p>
 174. <p class="MsoNormal">Zijn anekdotes, kritische noten, gevatte opmerkingen en aanwezigheid gaan we zeker missen. </p>
 175. <h4><strong>Koninklijke en gemeentelijke erkenning</strong></h4>
 176. <p class="MsoNormal">Jan in ’t Groen zette zich ook als vrijwilliger in voor de gemeenschap en zijn naasten. Hij mocht daarvoor op 29 april 2010 een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn grote maatschappelijke en culturele verdiensten, maar ook voor de mantelzorg die hij verleende aan zijn zus en broer.</p>
 177. <p class="MsoNormal">Voor zijn journalistieke verdiensten ontving hij in december 2015 de gemeentelijke Erespeld in zilver.</p>
 178. <p class="MsoNormal">Namens het bestuur en de medewerkers van de gemeente Loon op Zand, bracht ik mijn condoleances over aan Jan zijn vrouw en dochters. Wij wensen hen en alle mensen waarvoor Jan in ’t Groen veel betekende, sterkte met het dragen van dit verlies.</p>
 179. <p class="MsoNormal">&nbsp;Hanne van Aart</p>
 180. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 181. </item>
 182. <item>
 183. <guid>news-3628</guid>
 184. <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 10:19:37 +0200</pubDate>
 185. <title>Bereikbaarheid Gemeentewinkel</title>
 186. <link>/actueel/bereikbaarheid-gemeentewinkel/</link>
 187. <description></description>
 188. <content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de toch al bijzondere weken waarin het coronavirus onze gemeente in zijn greep houdt, wil onze gemeente juist haar dienstverlening zo normaal mogelijk voor haar inwoners blijven organiseren. Om er voor te zorgen dat we dit de komende weken vol kunnen houden, besloten we om vanaf deze week onze woensdagavond openstelling te sluiten. Hierdoor kunnen onze collega’s beter gespreid werken zonder dat we prioriteiten moeten stellen binnen onze dienstverlening.
 189. </p>
 190. <p>U bent dus van maandag tot en met donderdag van harte welkom tussen 09:00 – 17:00 uur. Op vrijdag zijn wij in de ochtend telefonisch bereikbaar via 0416-289111 voor aangifte geboorte, aangifte overlijden en spoedgevallen.&nbsp;
 191. </p>
 192. <h4>&nbsp;Afspraak maken</h4>
 193. <p class="MsoNormal">Voor aanvraag of verlenging van paspoort of rijbewijs, verhuizing en andere burgerzaken maakt u een afspraak via: <span class="MsoHyperlink"><a href="/afspraakmaken/">www.loonopzand.nl/afspraakmaken</a>.&nbsp;</span>Voor levensgebeurtenissen als aangifte geboorte, overlijden en huwelijk maakt u telefonisch een afspraak. Bel daarvoor op maandag- tot en met donderdagochtend naar 0416 – 289111.</p>]]></content:encoded>
 194. </item>
 195. <item>
 196. <guid>news-3627</guid>
 197. <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:32:00 +0200</pubDate>
 198. <title>Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april</title>
 199. <link>/actueel/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-28-april/</link>
 200. <description></description>
 201. <content:encoded><![CDATA[<p> Het kabinet kondigde gisterenavond in een persconferentie aan dat alle coronamaatregelen verlengd zijn tot en met 28 april. De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.
 202. </p>
 203. <p>Meer informatie op de website van <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Rijksoverheid</a></p>]]></content:encoded>
 204. </item>
 205. <item>
 206. <guid>news-3612</guid>
 207. <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 14:50:13 +0100</pubDate>
 208. <title>Drie inwoners overleden aan het coronavirus</title>
 209. <link>/actueel/drie-inwoners-overleden-aan-het-coronavirus/</link>
 210. <description></description>
 211. <content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdagmiddag 26 maart bereikte ons het verdrietige nieuws dat drie inwoners van onze gemeente overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus.
 212. </p>
 213. <p>“Tot op heden prees ik ons gezegend dat onze inwoners goed herstellen van het coronavirus&quot;, zegt burgemeester Hanne van Aart. &quot;Tegelijkertijd hielden we rekening met het feit dat ook in onze gemeente inwoners zouden komen te overlijden.”
 214. </p>
 215. <p>“We leven oprecht mee met de getroffen families, vrienden en dierbaren. We wensen hen veel sterkte, kracht en liefde toe om dit grote gemis te kunnen dragen.&quot;
 216. </p>
 217. <p>De burgemeester voegt eraan toe met haar team de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet te volgen. &quot;We moeten samen proberen de kans op tragische sterfgevallen als deze zo klein mogelijk te houden. Hou u allen aan de richtlijnen, hou fysiek afstand tot elkaar.&quot;</p>]]></content:encoded>
 218. </item>
 219. <item>
 220. <guid>news-3606</guid>
 221. <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 15:47:39 +0100</pubDate>
 222. <title>Weekmarkten Loon op Zand en Kaatsheuvel gaan (aangepast) door</title>
 223. <link>/actueel/weekmarkten-loon-op-zand-en-kaatsheuvel-gaan-aangepast-door/</link>
 224. <description></description>
 225. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De reden hiervoor is dat markten als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen tegelijk op de markt zijn. Er zijn vanaf 23 maart geen non-food kramen toegestaan op de weekmarkten. Houd bij een bezoek aan de markt rekening met de richtlijnen.</p></div><div></div><div><ul class="square"><li>Houd 1,5 meter afstand van elkaar.</li><li>Kom bij voorkeur alleen.</li><li>Is het druk bij een kraam? Probeer dan een andere die minder druk is of stel uw aankoop even uit.</li><li> Breng uw eigen boodschappentas mee.</li><li>Betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin.</li><li>Vers bereid voedsel mag u alleen AFHALEN.</li><li>Als je verkouden bent, keelpijn hebt, niest of koorts hebt, kom dan NIET naar de markt.</li><li>Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog</li></ul></div><div></div><div><p>Denk aan de oudere medemens, kijk of je gelijk een boodschap voor ze mee kunt nemen!</p></div>]]></content:encoded>
 226. </item>
 227. <item>
 228. <guid>news-3604</guid>
 229. <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:22:00 +0100</pubDate>
 230. <title>Gratis Boeken Bezorgservice voor ouderen</title>
 231. <link>/actueel/gratis-boeken-bezorgservice-voor-ouderen/</link>
 232. <description></description>
 233. <content:encoded><![CDATA[<p> Door de coronamaatregelen blijven we zoveel mogelijk thuis. De dagen zien er voor ouderen heel anders uit. Wie handig is met de online Bibliotheek, kan thuis nog volop lezen. Maar niet iedereen is ervaren genoeg met een computer of smartphone. Voor die groep is er vanaf woensdag 25 maart de Boeken Bezorgservice.
 234. </p>
 235. <h3>Gratis en veilige Boeken Bezorgservice</h3>
 236. <p>Medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant bezorgen gratis boeken aan huis bij ouderen die geen gebruik kunnen maken van de online Bibliotheek. U kunt zich aanmelden voor de boeken bezorgservice als u: <br />•&nbsp;70 jaar of ouder bent;<br />•&nbsp;Lid bent van de Bibliotheek Midden-Brabant;<br />•&nbsp;Geen gebruik kunt maken van de online Bibliotheek (e-books/LuisterBieb).
 237. </p>
 238. <h3>Hoe meld ik me aan?</h3>
 239. <p>U kunt zich van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 12.00 uur telefonisch aanmelden via 013 464 85 10. Een medewerker van de bibliotheek helpt u dan verder. Zij vragen naar uw bezorgadres en op welk moment u thuis bent. Houd hiervoor uw klantnummer/bibliotheekpas bij de hand. Aan de hand van uw favoriete schrijvers, onderwerpen en genres stellen zij een boekenpakket op maat voor u samen.
 240. </p>
 241. <h3>Veiligheid staat voorop</h3>
 242. <p>Om het bezorgmoment zo veilig mogelijk te maken, zet de bezorger het boekenpakket voor uw deur, belt aan en neemt dan afstand. Als u boeken heeft die retour mogen, dan zet u deze neer op de grond voor uw voordeur. Deze boeken worden gedesinfecteerd en gaan dan 24 uur ‘in quarantaine’ voordat ze weer terug uitgeleend worden.
 243. </p>
 244. <h3>Meer informatie</h3>
 245. <p>Wilt u meer weten over de gratis Boeken Bezorgservice van de bibliotheek? Lees dan<a href="http://www.bibliotheekmb.nl/bezorgservice" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link"> hier </a>verder.</p>]]></content:encoded>
 246. </item>
 247. <item>
 248. <guid>news-3592</guid>
 249. <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 15:02:19 +0100</pubDate>
 250. <title>Brief wethouder Frank van Wel: hulp voor ondernemers</title>
 251. <link>/actueel/brief-wethouder-frank-van-wel-hulp-voor-ondernemers/</link>
 252. <description></description>
 253. <content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag stuurde Frank van Wel, wethouder economie, werk, toerisme en culturele zaken,&nbsp;de ondernemers in deze gemeente onderstaande brief. Als gemeente denken en helpen we mee waar we kunnen.&nbsp;Wilt u deze brief voor uw administratie bewaren? Download de brief dan <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Brief_ondernemers_wethouder_Frank_van_Wel.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">hier</a>.
 254. </p>
 255. <p>&quot;Beste ondernemer,
 256. </p>
 257. <p>Vandaag de dag houden we fysieke afstand tot elkaar. Ik wil u graag laten weten dat we op moreel en praktisch vlak die afstand tot u willen overbruggen. Ik besef dat de impact van het coronavirus op het bedrijfsleven enorm is. Iedere ondernemer heeft een persoonlijk verhaal. Als gemeente en college leven we erg met u mee en willen we u graag helpen waar we kunnen. Daarbij luisteren we goed naar de oproepen van het Kabinet en doen we wat we kunnen om u zoveel mogelijk tegemoet te komen.
 258. </p>
 259. <p>Ook nemen we uw signalen ter harte. Uw vragen en zorgen, maar ook uw ideeën en oplossingen. U bent de ruggengraat van onze Loonse samenleving en daar willen we zuinig op zijn. Ondernemers, wij zijn er voor u.
 260. </p>
 261. <p>We begrijpen dat er nu veel op u afkomt. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de zorgen over de gezondheid van uw familie, uw werknemers en uzelf. Daarnaast valt door het coronavirus mogelijk een deel van uw omzet weg of heeft u uw zaak tijdelijk zelfs helemaal moeten sluiten. Als gemeente doen we alles wat we kunnen om u door deze crisistijd heen te helpen. In deze brief leest u wat we voor u kunnen betekenen.&nbsp;
 262. </p>
 263. <h2>Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemingen </h2>
 264. <p>Omstreeks 29 februari 2020 ontving u van ons een aanslag voor de OZB en afvalstoffenheffing. Als uiterste betaaldata staan in deze brief 31 maart en 31 mei 2020 genoemd. We hebben besloten de betaaltermijn te verlengen tot 31 augustus 2020. Dan moeten beide aanslagen volledig betaald zijn. Daarmee krijgt u drie maanden uitstel. U hoeft daarvoor niets te doen, tenzij u een automatische incasso heeft ingesteld. Neem in dat geval contact met ons op. U vindt de contactgegevens onderaan deze brief.&nbsp;
 265. </p>
 266. <p>Uiteraard hebben we ook oog voor de toeristenbelasting. Omdat die pas eind augustus dit jaar wordt opgelegd, bekijken we op een later moment welke acties nodig zijn. We houden u uiteraard daarvan op de hoogte.
 267. </p>
 268. <h2>Op verzoek uitstel van betaling belastingschuld en leges</h2>
 269. <p>Heeft u nog een uitstaande belastingschuld bij de gemeente over voorgaande jaren? Denk bijvoorbeeld aan de OZB en de afvalstoffenheffing uit eerdere jaren. Of aan toeristenbelasting en reclamebelasting uit voorgaande jaren. Dan gaan we daar tijdens deze crisis flexibel mee om; samen met u kijken we wat nodig en mogelijk is.&nbsp;
 270. </p>
 271. <p>Normaal gesproken betaalt u leges een maand na de oplegging. Ook hier kijken we naar uw individuele situatie en verlenen uitstel waar nodig.
 272. </p>
 273. <p>Wilt u van ons aanbod gebruikmaken? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze brief.
 274. </p>
 275. <h2>Landelijke maatregelen voor ondernemers</h2>
 276. <p>Dinsdag 17 maart 2020 presenteerde het kabinet een pakket maatregelen voor ondernemers. Een overzicht van deze maatregelen en de betrokken instanties vindt u op onze website <a href="http://www.loonopzand.nl/coronavirus-ondernemers" target="_blank">www.loonopzand.nl/coronavirus-ondernemers</a>. Als er nieuwe maatregelen komen, actualiseren we de website uiteraard.
 277. </p>
 278. <h2>Hulp voor zzp’ers</h2>
 279. <p>Deze hulp geldt niet alleen voor mkb’ers, maar uiteraard ook voor zzp’ers. Als zzp’er kunt u bovendien een beroep doen op het KVK Coronaloket dat 23 maart 2020 is geopend. Het KVK Coronaloket is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 0800 - 2117.
 280. </p>
 281. <h2>Wij betalen u zo snel mogelijk</h2>
 282. <p>Doet u zaken met de gemeente? Dan betalen we uw facturen zo snel mogelijk.
 283. </p>
 284. <h2>Vragen aan de gemeente?</h2><ul class="square"><li><p>Voor al uw vragen over belastingen en leges, neem contact met ons op via 0416 – 289242 (belastingen) of 0416 - 289243 (leges). We zijn maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur. Of mail ons via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p></li><li><p>Heeft u andere vragen over ondernemen in tijden van corona? Dan helpt ons Ondernemersloket u graag. Het ondernemersloket is te bereiken via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> en 0416 - 289154.&nbsp;</p></li></ul><p>Als uw wethouder besef ik meer dan ooit dat we met elkaar een grote uitdaging hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we deze situatie met elkaar het hoofd kunnen bieden. Ik wens u veel sterkte en we houden contact!
 285. </p>
 286. <p>Met vriendelijke groet, <br /> <br /> Frank van Wel<br /> Wethouder economie, werk, toerisme en culturele zaken&quot;</p>]]></content:encoded>
 287. </item>
 288. <item>
 289. <guid>news-3589</guid>
 290. <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 16:45:07 +0100</pubDate>
 291. <title>Aangepaste openingstijden Het Klavier</title>
 292. <link>/actueel/aangepaste-openingstijden-het-klavier/</link>
 293. <description></description>
 294. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Tot nader bericht is Het Klavier van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 21.00 uur. In het weekend is het Klavier vanaf gesloten.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 295. </item>
 296. <item>
 297. <guid>news-3586</guid>
 298. <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:24:11 +0100</pubDate>
 299. <title>Financiële steun voor ondernemers en ZZP-ers</title>
 300. <link>/actueel/financiele-steun-voor-ondernemers-en-zzp-ers/</link>
 301. <description></description>
 302. <content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra presenteerden dinsdag 17 maart een pakket aan maatregelen om ondernemers en ZZP-ers die door de Coronacrisis in de problemen komen, te helpen. Het kabinet trekt er tussen de 10 tot 20 miljard voor uit.
 303. </p>
 304. <p>Niet alle maatregelen kunnen op dit moment al ingaan, maar er wordt aan gewerkt om ze zo snel mogelijk in te laten gaan. Houd deze website en de site van Rijksoverheid.nl in de gaten.
 305. </p>
 306. <p>De maatregelen zijn:
 307. </p>
 308. <p>&nbsp;</p>
 309. <h2>Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten</h2>
 310. <p>Ondernemers die verwachten dat ze te maken krijgen met een omzetverlies van minimaal 20% of meer, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die geldt voor een periode van drie maanden. Het UWV betaalt bij goedkeuring van de aanvraag maximaal 90% van het salaris. Deze maatregel vervangt de huidige regeling werktijdverkorting.&nbsp;<br /> De regeling wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Ondernemers kunnen de regeling met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 maart.<br /> Het UWV gaat het uitvoeren.</p><ul class="square"><li>Meer weten? Kijk op&nbsp;<a href="http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">uwv.nl</a>.&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p>
 311. <h2>Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers</h2>
 312. <p>ZZP-ers kunnen bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt nog even geduld te hebben. </p><ul class="square"><li>De gemeenten gaan deze regeling uitvoeren. In gemeente Loon op Zand gaat dit via <a href="https://www.baanbrekers.org/inkomen/bijstand-voor-zelfstandigen/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">Baanbrekers</a>. Wie hulp nodig heeft, kan zich melden via <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
 313. <h2>Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes</h2>
 314. <p>Ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven ondernemers niet te betalen. De invorderingen worden per direct stopgezet.<br /> De Belastingdienst gaat dit uitvoeren.</p><ul class="square"><li>Meer informatie?&nbsp;Kijk op&nbsp;<a href="http://www.belastingdienst.nl/wps/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">belastingdienst.nl</a></li></ul><p>&nbsp;</p>
 315. <h2>Compensatieregeling getroffen sectoren</h2>
 316. <p>Ondernemers die meteen in de problemen komen door de coronamaatregelen en hun omzet fors zien dalen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.<br /> Deze regeling wordt uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie. Wanneer hij wordt uitgevoerd is nog niet bekend.
 317. </p>
 318. <p>&nbsp;</p>
 319. <h2>Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering</h2>
 320. <p>Daarnaast komen er maatregelen waarbij het voor ondernemers in het Midden- en Klein Bedrijf en grote ondernemingen mogelijk wordt om een banklening of bankgarantie aan te vragen via de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO). Het garantieplafond van het GO wordt verhoogd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.<br /> De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.</p><ul class="square"><li>Meer weten? Kijk op&nbsp;<a href="http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">rvo.nl</a>.</li></ul><p>&nbsp;</p>
 321. <h2>Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits</h2>
 322. <p>Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen via Qredits.</p><ul class="square"><li>Meer weten? Kijk op&nbsp;<a href="http://www.qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">qredits.nl</a>.&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p>
 323. <h2>Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)</h2>
 324. <p>Voor Mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch. </p><ul class="square"><li>Meer weten? Kijk op&nbsp;<a href="http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">rvo.nl</a>.&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p>
 325. <h2>Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven</h2>
 326. <p>Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling gaat zo snel mogelijk open. De land- en tuinbouwbedrijven kunnen terecht bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch. </p><ul class="square"><li>Meer weten? Kijk op&nbsp;<a href="http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">rvo.nl</a>.&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p>
 327. <h2>Overleg</h2>
 328. <p>Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat vooral om de toeristenbelasting. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector over mogelijke steun.
 329. </p>
 330. <p>Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de&nbsp;<a href="http://www.rvo.nl/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</a>&nbsp;doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
 331. </p>
 332. <p>Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de&nbsp;<a href="http://www.belastingdienst.nl/coronavirus" target="_blank">Belastingdienst Zakelijk</a>. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.
 333. </p>
 334. <p>Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op&nbsp;<a href="http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus" target="_blank">rijksoverheid.nl/coronavirus</a>&nbsp;of op&nbsp;<a href="http://www.kvk.nl/coronaloket" target="_blank">kvk.nl/coronaloket</a>. Ondernemers kunnen ook bellen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.
 335. </p>
 336. <p>Ook staat het <a href="/ondernemersloket/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">Ondernemersloket</a> van de gemeente voor u klaar voor al uw vragen over ondernemen. </p>]]></content:encoded>
 337. </item>
 338. <item>
 339. <guid>news-3584</guid>
 340. <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:44:01 +0100</pubDate>
 341. <title>Maak je tuin lenteklaar: onze Milieustraat is open</title>
 342. <link>/actueel/maak-je-tuin-lenteklaar-onze-milieustraat-is-open/</link>
 343. <description></description>
 344. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De dagen worden warmer en langer. Onze tip: maak je tuin lenteklaar! Het is niet alleen fijn als je straks kunt genieten in je eigen achtertuin van de heerlijke lentezon. Ook is het een gezonde en leuke afwisseling voor alle thuiswerkers en ouders die kinderen lesgeven. En natuurlijk voor de kinderen zelf!&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Heb je tuinafval? Onze Milieustraat is gewoon open volgens het normale rooster. Natuurlijk werken onze medewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor kan het wat langer duren dan je van ons gewend bent. We hopen op je begrip daarvoor! Bekijk <a href="/milieustraat/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">hier</a> de openingstijden.</p></div>]]></content:encoded>
 345. </item>
 346. <item>
 347. <guid>news-3581</guid>
 348. <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 13:30:00 +0100</pubDate>
 349. <title>Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?</title>
 350. <link>/actueel/wat-betekent-afstand-houden-vanwege-het-coronavirus/</link>
 351. <description></description>
 352. <content:encoded><![CDATA[<p>Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Wat betekent dit zoal in de praktijk?&nbsp;Mag je bijvoorbeeld nog wel je verjaardag vieren, gaan hardlopen met je sportclub of een kopje koffie drinken bij een vriendin? Lees het op de website van de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/wat-betekent-afstand-houden-vanwege-het-coronavirus?fbclid=IwAR0mDxq5qk52Xyuo_kBITx6cMfgNQr3m12HluNc46tBRkSBSwYcqIps56hI" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Rijksoverheid</a>
 353. </p>
 354. <p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
 355. </item>
 356. <item>
 357. <guid>news-3572</guid>
 358. <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:00:00 +0100</pubDate>
 359. <title>Brief van burgemeester Hanne van Aart aan alle inwoners en ondernemers</title>
 360. <link>/actueel/brief-van-burgemeester-hanne-van-aart-aan-alle-inwoners-en-ondernemers/</link>
 361. <description></description>
 362. <content:encoded><![CDATA[<p>In tijden van crisis ontstaan ook mooie initiatieven. Burgemeester Hanne van Aart wil bij dezen iedereen die in onze mooie gemeente woont of werkt bedanken en een hart onder de riem steken!
 363. </p>
 364. <p>&quot;Beste inwoners van Loon op Zand,
 365. </p>
 366. <p>Krap een maand geleden stond onze gemeente nog bol van de carnavalsspanning. Vrolijk gekleurde vlaggen en sjaals sierden onze gemeente en we keken met z’n allen uit naar de twee Kènderoptochten die carnaval 2020 officieel in zouden luiden. Een paar dagen na carnaval brak ook in Nederland het coronavirus uit. Nota bene in onze gemeente, wie had dat gedacht? Om eerlijk te zijn: ik niet.
 367. </p>
 368. <p>Vanaf die donderdagavond waarop de GGD mij informeerde over de eerste positieve besmetting, is er behoorlijk veel gebeurd. Van algemene hygiënemaatregelen tot het dringende verzoek om thuis te werken tot het sluiten van restaurants, cafés en zelfs scholen. Ongekende maatregelen voor ons nuchtere land. Waarbij iedere keer weer de oproep gedaan wordt om goed voor elkaar te zorgen, maar zeker ook goed op jezelf te letten. Terecht natuurlijk, want zorgen voor een ander kan alleen als je zelf fit bent.
 369. </p>
 370. <p>Dus zit er de komende weken niet veel anders op dan sociale contacten op een laag pitje te zetten, feestjes en partijen uit te stellen en een paar weken niet op bezoek bij ouders of grootouders. Waar mogelijk thuis te werken en ook de sportschool te vervangen door een ouderwets hardlooprondje in het lentezonnetje. Als je het snel leest, lijkt het allemaal nog best mee te vallen. En drie weken is ook nog wel te overzien. Maar het is goed om ook stil te staan bij de mensen die ernstig ziek geworden zijn van dit virus en in het ziekenhuis liggen. Waar familie niet of nauwelijks op bezoek kan omdat er slechts één bezoeker per dag langs mag komen. En natuurlijk denk ik aan de mensen van wie dierbaren overleden zijn de afgelopen dagen. Maar ook aan iedereen die in de zorg werkt, geen dag vrij heeft en onafgebroken werkt om mensen beter te maken. Zonder hen zijn we nergens. Dank jullie wel!&nbsp;
 371. </p>
 372. <p>Maar wellicht heeft u de komende weken ook wat extra tijd over om inwoners die minder zelfstandig zijn of juist een kwetsbare groep voor het virus vormen, te ondersteunen. Wat extra boodschappen meenemen, een kaartje of telefoontje om te laten weten dat aan hen gedacht wordt doen al gauw goed. Veel mooie initiatieven heb ik al voorbij zien komen. Kaartjes die bij de winkels liggen waarop je je telefoonnummer in kunt vullen zodat er een belletje gedaan kan worden. Scholieren en studenten die graag wat uurtjes op komen passen en ondernemers die extra service verlenen door bestellingen thuis te gaan bezorgen. Grote klasse!
 373. </p>
 374. <p>Want samen gaan we hier echt wel doorheen komen. Dat hebben de afgelopen twee weken wel bewezen. Iedere keer als ik een van onze Loonse ‘patiënten’ belde, hoorde ik dat er familie en vrienden klaar stonden en buren via het raam de boodschappenlijstjes ophaalden. Prachtig! Ik wil jullie allen veel sterkte toewensen de komende weken. Maak er samen het beste van. Zorg goed voor elkaar en let op jezelf. Dan gaan we elkaar hopelijk in virusvrije tijden weer fysiek ontmoeten en de hand schudden. Ik kijk er naar uit!
 375. </p>
 376. <p>Met warme groet,
 377. </p>
 378. <p>Hanne van Aart<br />Burgemeester &quot;</p>]]></content:encoded>
 379. </item>
 380. <item>
 381. <guid>news-3571</guid>
 382. <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 17:13:37 +0100</pubDate>
 383. <title>Gemeente Loon op Zand blijft open</title>
 384. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-blijft-open/</link>
 385. <description></description>
 386. <content:encoded><![CDATA[<p><em>Juist in tijden van crisis vindt de gemeente Loon op Zand het van groot belang dat het gemeentehuis een opvanglocatie is waar inwoners terecht kunnen met eventuele vragen of zorgen. Vanzelfsprekend met in acht neming van de landelijke en regionale maatregels, maar inwoners blijven altijd welkom in Het Klavier.</em>
 387. </p>
 388. <p>U kunt dus nog steeds bij Burgerzaken terecht voor verlening van paspoorten, rijbewijzen en andere producten. Ook telefonisch blijft de gemeente van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, vragen we elke bezoeker zich te houden aan de verscherpte hygiënemaatregelen in Het Klavier.
 389. </p>
 390. <h2>Hygiënemaatregelen in Het Klavier tot en met 6 april </h2><ul class="square"><li>Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Er staat een desinfectiepaal in de ontvangsthal;</li><li>Meld u bij de receptie en wacht vervolgens tot u wordt opgeroepen voor het baliebezoek;</li><li>Houd anderhalve meter afstand van andere bezoekers en medewerkers.</li></ul><h2>Afspraak<br /> </h2>
 391. <p>U bent welkom op afspraak. Een afspraak maakt u online via <a href="http://www.loonopzand.nl/afspraakmaken" target="_blank">www.loonopzand.nl/afspraakmaken</a>&nbsp; of bel naar 0416 - 289111.
 392. </p>
 393. <p>Heeft u al een afspraak, maar gezondheidsklachten? Bel dan om de afspraak te verzetten. Of annuleer uw afspraak online.&nbsp;
 394. </p>
 395. <h2>Actueel advies&nbsp;</h2>
 396. <p>De veiligheidsregio heeft op onze website een banner geplaatst. Deze banner geeft het meest actuele advies betreffende het coronavirus aan en verwijst door naar de veiligheidsregio (<a href="http://www.vrmwb.nl/" target="_blank">www.vrmwb.nl</a>). Hier vindt u actuele publieksinformatie en telefoonnummers.&nbsp;<br /> Heeft u vragen over uw gezondheid? Bel de GGD via telefoonnummer 0900-3646464.<br /> Meer weten over de landelijke richtlijnen van het RIVM? Bel 0800-1351.
 397. </p>
 398. <p>&nbsp;</p>
 399. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 400. </item>
 401. <item>
 402. <guid>news-3569</guid>
 403. <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 15:45:01 +0100</pubDate>
 404. <title>Corona: informatie voor ondernemers</title>
 405. <link>/actueel/corona-informatie-voor-ondernemers/</link>
 406. <description></description>
 407. <content:encoded><![CDATA[<p>wwwNaast de uitgebreide informatie van het RIVM (<a href="https://www.rivm.nl/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">www.rivm.nl</a>) worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
 408. </p>
 409. <h2>Deeltijd WW, Werktijdverkorting</h2>
 410. <p>Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op het ondernemersplein op de website van de <a href="https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">KvK</a>.
 411. </p>
 412. <h2>Aanvullende financiering</h2>
 413. <p>De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.
 414. </p>
 415. <h2>Financiële ondersteuning</h2>
 416. <p>Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen.
 417. </p>
 418. <p>Ondernemers uit de gemeente Loon op Zand kunnen hiervoor terecht bij <a href="https://www.baanbrekers.org/inkomen/bijstand-voor-zelfstandigen/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">Baanbrekers</a>.
 419. </p>
 420. <h2>(Uitstel) betaling van belastingen</h2>
 421. <p>Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat heeft het kabinet 12 maart laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.
 422. </p>
 423. <p>Bekijk hier de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers</a></p>]]></content:encoded>
 424. </item>
 425. <item>
 426. <guid>news-3573</guid>
 427. <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:17:00 +0100</pubDate>
 428. <title>Besluitvormende raadsvergadering verplaatst naar 9 april</title>
 429. <link>/actueel/besluitvormende-raadsvergadering-verplaatst-naar-9-april-1/</link>
 430. <description></description>
 431. <content:encoded><![CDATA[<p>De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 19 maart gaat niet door. Om gehoor te geven aan de oproep van het RIVM en de Veiligheidsregio’s om sociaal contact tot het minimum te beperken is de raadsvergadering tot nader bericht verzet naar donderdag 9 april.</p>]]></content:encoded>
 432. </item>
 433. <item>
 434. <guid>news-3567</guid>
 435. <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 09:12:08 +0100</pubDate>
 436. <title>Oproep: &quot;Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!&quot;</title>
 437. <link>/actueel/oproep-zorg-voor-jezelf-en-zorg-voor-elkaar/</link>
 438. <description></description>
 439. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Beste Brabanders,</p></div><div><p>&nbsp;Noord-Brabant heeft de afgelopen week zich van haar beste kant laten zien en massaal gehoor gegeven aan de oproep tot sociale onthouding. We willen jullie hiervoor bedanken. Ook herhalen we deze oproep.&nbsp;</p></div><div><ul class="square"><li>Inwoners van Noord-Brabant, BLIJF THUIS. Maak afspraken over thuiswerken en beperk sociale contacten tot de allernoodzakelijkste.&nbsp;</li><li> Inwoners van Noord-Brabant BLIJF BETROKKEN. Ben alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen. Maar vermijd onnodig contact. Eten voor de deur zetten kan ook en via digitale media ook contact houden. Denk aan alleenstaanden die eenzaam dreigen te raken. Maar ook werknemers uit de zorg en de hulpdiensten die na het werk thuis moeten blijven. </li><li>Iedereen: BLIJF FIT. Wij hebben alle Brabanders heel hard nodig. En natuurlijk steunen we de mensen die in de GGD, ambulance, zorg, politie en brandweer en andere vitale sectoren werken. We hebben jullie nu heel hard nodig. Mijd alle sociale contacten buiten het werk en blijf dan vooral binnen.&nbsp;</li></ul></div><div><p>Als wij allemaal de adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen, als wij ons gezond verstand gebruiken en onnodige contacten vermijden, dan neemt de kans op besmetting fors af.</p></div><div><p>Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!<br /><br />Theo Weterings, Voorzitter VRMWB<br />John Jorritsma, Voorzitter VRBZO&nbsp;<br />Jack Mikkers, voorzitter VRBN</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 440. </item>
 441. <item>
 442. <guid>news-3566</guid>
 443. <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 18:00:00 +0100</pubDate>
 444. <title>Covid-19: Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport</title>
 445. <link>/actueel/covid-19-aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport/</link>
 446. <description></description>
 447. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.</p></div><div></div><div><p>Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:&nbsp;</p></div><div><ul class="square"><li>Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. </li><li>Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">hier</a> voor een lijst van deze beroepsgroepen.</li><li>Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.</li><li>Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. </li><li>Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.</li><li>Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.</li><li>Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.</li></ul></div><h3>Hulp voor ondernemers</h3>
 448. <p>Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de&nbsp; Kamer van Koophandel 0800-2117&nbsp; <a href="http://www.kvk.nl/coronaloket." target="_blank">www.kvk.nl/coronaloket.</a>&nbsp;
 449. </p>
 450. <p>Meer informatie via <a href="http://Rijksoverheid.nl" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">Rijksoverheid.nl</a> en <a href="http://www.RIVM.nl" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">RIVM.nl</a>
 451. </p>
 452. <p>&nbsp;</p>
 453. <p>&nbsp;</p>
 454. <p>&nbsp;</p><div></div>]]></content:encoded>
 455. </item>
 456. <item>
 457. <guid>news-3644</guid>
 458. <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 16:55:00 +0100</pubDate>
 459. <title>Keuze architect nieuwe Wetering valt op bureau De Twee Snoeken</title>
 460. <link>/actueel/keuze-architect-nieuwe-wetering-valt-op-bureau-de-twee-snoeken/</link>
 461. <description></description>
 462. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Uit vier inschrijvingen en presentaties hebben WPG en gemeente Loon op Zand gekozen voor De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch om vorm te gaan&nbsp;geven aan de nieuwe Wetering. Hun inschrijving werd goed beoordeeld op alle criteria en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Kenmerkend voor de visie zijn het dorpse karakter, veel licht en openheid en de verbinding met de omgeving. De Wetering Plan Groep en gemeente Loon op Zand hebben zorgvuldig alle ingediende offertes beoordeeld.&nbsp;</p></div><div><p>WPG en de gemeente zijn erg te spreken over:</p></div><div><ul class="square"><li>De nieuwe invulling met archetypische kappen. Deze sluiten perfect aan op de dorpse structuur en zijn goed van schaal en maat.</li><li>De hoeveelheid licht en openheid. Dat geeft een vriendelijk en plezierig beeld.</li><li>De goede aansluiting op het interieur. Dit versterkt het idee van de ‘huiskamer van Loon op Zand’.</li><li>Het samensmelten van plein en gebouw; een mooi thema in de visie.</li></ul></div><div><p>De architect keek ook uitgebreid naar de verbinding met de omgeving:</p></div><div><ul class="square"><li>Er is veel aandacht voor de positie, de behandeling en de uitstraling van het monument.</li><li>Met een bijpassende groene voortuininrichting kan het voorplein een mooi dorps karakter krijgen.</li><li>Ook de aansluiting op de Kasteelweide is goed in beeld gebracht; er ontstaat een mooie zichtlijn op het monument.</li></ul></div><div><p>De duidelijke visie en de goede scores op alle criteria, maakt dat de Bossche&nbsp;architect de beste aanbieding deed. Samen met alle betrokken partijen gaan we hier</p></div><div><p>nu invulling aan geven.</p></div>]]></content:encoded>
 463. </item>
 464. <item>
 465. <guid>news-3565</guid>
 466. <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:00:00 +0100</pubDate>
 467. <title>Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid</title>
 468. <link>/actueel/brabant-neemt-zijn-verantwoordelijkheid-tot-en-met-16-maart-sociale-terughoudendheid/</link>
 469. <description></description>
 470. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenement vanwege het Coronavirus: </p><ul class="square"><li>Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers. <br /> Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven</li><li>Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten</li><li>Bescherm ouderen en kwetsbare extra</li><li>Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.</li></ul><p>Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.
 471. </p>
 472. <h2>Indoor Brabant</h2>
 473. <p>Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere evenementen van minder dan 1.000 personen.
 474. </p>
 475. <h2>Sociale onthouding</h2>
 476. <p>Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.
 477. </p>
 478. <p>Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.
 479. </p>
 480. <h2>Onderwijs en kinderopvang</h2>
 481. <p>De ’overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.
 482. </p>
 483. <h2>Vragen?</h2>
 484. <p><a name="_GoBack"></a>Heeft u specifieke vragen over uw eigen gezondheid? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of bel de GGD via 088 - 368 6858.&nbsp;
 485. </p>
 486. <p>Heeft u vragen over de adviezen van het RIVM? Bel dan het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351.&nbsp;
 487. </p>
 488. <p>&nbsp;</p>
 489. <p>&nbsp;</p>
 490. <p>&nbsp;</p>
 491. <p>&nbsp;</p>
 492. <p>&nbsp;</p>
 493. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 494. </item>
 495. <item>
 496. <guid>news-3557</guid>
 497. <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:25:00 +0100</pubDate>
 498. <title>Twee nieuwe besmettingen in Loon op Zand en Kaatsheuvel</title>
 499. <link>/actueel/twee-nieuwe-besmettingen-in-loon-op-zand-en-kaatsheuvel/</link>
 500. <description></description>
 501. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vorige week donderdag werd gemeente Loon op Zand overvallen door een eerste coronabesmetting. De afgelopen week is het aantal patiënten in de gemeente toegenomen. Vandaag werd bekend dat een inwoner van Loon op Zand en een inwoner van Kaatsheuvel ook positief getest zijn. Er zijn nu acht mensen positief getest.</p></div><h3>“Dikke pluim”</h3><div><p>Burgemeester Hanne van Aart: “Het is goed om te zien hoe inwoners, verenigingen en organisaties samen de rust bewaren, ondanks de vele media-aandacht die we hebben gehad, en de richtlijnen van de RIVM prima opvolgen. Bij vragen weet iedereen ons goed te vinden. Ook een dikke pluim voor besturen van scholen en verenigingen voor het verstrekken van juiste informatie aan ouders, leerlingen en leden.”&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Inmiddels zijn alle patiënten in vrijwillige thuisisolatie en brengt de GGD hun contacten in kaart met een contactonderzoek. De gezondheid van die contacten wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest.&nbsp;</p></div><h3>Actuele situatie</h3><div><p>Gemeente Loon op Zand deelt vanaf nu eens per week de actuele stand van zaken via de plaatselijke media en de website <a href="http://www.loonopzand.nl/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl</a>, tenzij de situatie vraagt om extra berichtgeving.</p></div><div><p>De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant deelt het laatste nieuws over het coronavirus via haar eigen kanalen.&nbsp;</p></div><h3>GGD en RIVM</h3><div><p>De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Kijk voor actuele maatregelen rondom het coronavirus op <a href="http://www.rivm.nl/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">rivm.nl</a>, waar onder meer <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">veel gestelde vragen en antwoorden</a> over virus staan.</p></div><div></div><div><p>Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts. Of bellen het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 502. </item>
 503. <item>
 504. <guid>news-3556</guid>
 505. <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 15:22:46 +0100</pubDate>
 506. <title>Zesde besmetting in Loon op Zand</title>
 507. <link>/actueel/zesde-besmetting-in-loon-op-zand/</link>
 508. <description></description>
 509. <content:encoded><![CDATA[<p> Gisteren is één persoon in Loon op Zand positief getest op het coronavirus. Deze persoon is, net als de overige al eerder positief geteste personen in de gemeente, gelinkt aan een van de eerder bevestigde coronapatiënten. Deze persoon is thuis in isolatie. In totaal verblijven in de gemeente Loon op Zand nu 6 personen in thuisisolatie. De GGD brengt ook de contacten van de nieuwe patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest.&nbsp;<br /> Burgemeester Hanne van Aart: &quot; Helaas is er nog een inwoner positief getest. Natuurlijk voelen wij met iedereen mee die in thuisisolatie zit en onderhouden we regelmatig contact. Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met hen. Wij wensen alle betrokkenen een spoedig herstel.”
 510. </p>
 511. <h2>Meer informatie</h2>
 512. <p>De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Kijk voor actuele maatregelen rondom het coronavirus op de website van het RIVM <a href="http://www.rivm.nl/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top">rivm.nl</a>, waar onder meer <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">veel gestelde vragen en antwoorden</a> over virus staan. Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. </p>]]></content:encoded>
 513. </item>
 514. <item>
 515. <guid>news-3546</guid>
 516. <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:12:10 +0100</pubDate>
 517. <title>Twee nieuwe besmettingen coronavirus in Loon op Zand </title>
 518. <link>/actueel/twee-nieuwe-besmettingen-coronavirus-in-loon-op-zand-1/</link>
 519. <description></description>
 520. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vandaag bevestigde het RIVM dat inmiddels vijf personen in Loon op Zand positief zijn getest op het coronavirus. Het betreft een familielid en een bekende van de eerste patiënt. Beide personen zijn thuis in isolatie. De GGD brengt ook de contacten van deze personen in kaart door middel van contactonderzoek. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest.&nbsp;</p></div><div><p>Burgemeester Hanne van Aart: &quot;We leven mee met de personen van wie vandaag bekend werd dat zij positief zijn getest op het coronavirus. Dit geldt uiteraard ook voor de familieleden die al enkele dagen in thuisisolatie zitten. Naast het bekendmaken van deze nieuwe positief geteste personen, is het belangrijk ook te melden dat een fors aantal testen gelukkig negatief is.”&nbsp;</p></div><h3>Maatregelen coronavirus</h3><div><p>De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Het advies is om thuis te blijven bij lichte luchtwegklachten in combinatie met een recent bezoek aan een van de risicogebieden. Dit zijn: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. GGD en RIVM geven aan dat er - naast de gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen - geen reden is voor extra maatregelen.&nbsp;&nbsp;</p></div><h3>Meer informatie</h3><div><p>Het RIVM heeft op haar site <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">veel gestelde vragen en antwoorden</a> over het coronavirus staan. Veel vragen worden op de website <a href="https://www.rivm.nl/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">rivm.nl</a> beantwoord. Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 521. </item>
 522. <item>
 523. <guid>news-3542</guid>
 524. <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 15:56:34 +0100</pubDate>
 525. <title>Twee gezinsleden patiënt Loon op Zand ook besmet met coronavirus</title>
 526. <link>/actueel/twee-gezinsleden-patient-loon-op-zand-ook-besmet-met-coronavirus/</link>
 527. <description></description>
 528. <content:encoded><![CDATA[<p>Twee gezinsleden van de patiënt uit Loon op Zand zijn ook positief getest op het coronavirus. Beide personen zijn thuis in isolatie. De GGD brengt ook de contacten van deze patiënten in kaart door middel van contactonderzoek. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Bij klachten worden zij door de GGD getest.
 529. </p>
 530. <p> Burgemeester Hanne van Aart: &quot;We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.&quot;
 531. </p>
 532. <h2>Maatregelen coronavirus</h2>
 533. <p>De gemeente volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet. Zij geven aan dat er - naast de gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen - geen reden is voor extra maatregelen.&nbsp;
 534. </p>
 535. <h2>Meer informatie</h2>
 536. <p>Het RIVM heeft op haar site <a href="https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top">veel gestelde vragen en antwoorden </a>over het coronavirus staan. Veel vragen worden op de website <a href="http://www.rivm.nl" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top">rivm.nl</a> beantwoord. Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. </p>]]></content:encoded>
 537. </item>
 538. <item>
 539. <guid>news-3536</guid>
 540. <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 10:07:53 +0100</pubDate>
 541. <title>Coronavirus in Nederland</title>
 542. <link>/actueel/coronavirus-in-nederland-1/</link>
 543. <description></description>
 544. <content:encoded><![CDATA[<p>Gisterenavond is bekend geworden dat iemand met het Coronavirus is besmet en is opgenomen in het ETZ in Tilburg. We zijn erg geschrokken en leven mee met alle betrokkenen. Uiteraard snappen we dat het onze inwoners bezighoudt en dat het vragen oproept.&nbsp;
 545. </p>
 546. <h2>Samenwerking instanties</h2>
 547. <p>De GGD is gestart met een bron- en contactonderzoek. We verwachten vanmiddag meer informatie te hebben. Vandaag vinden er verschillende overleggen plaats met o.a. gemeente Tilburg, GGD en GHOR. Samen met deze instanties brengen we in kaart wat er aan de hand is. Als dat nodig blijkt te zijn, passen we ons handelen daar op aan.
 548. </p>
 549. <p>Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij: <a href="http://www.rivm.nl/coronavirus" target="_blank">www.rivm.nl/coronavirus</a>.
 550. </p>
 551. <h2>Meer informatie</h2>
 552. <p>Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de GGD Hart van Brabant via<strong>&nbsp;0900 - 364 64 64.</strong>&nbsp;De GGD is bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur of via de website <a href="https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/02/Vragen-over-coronavirus-0900-364-64-64" target="_blank">https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/02/Vragen-over-coronavirus-0900-364-64-64</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 553. </item>
 554. <item>
 555. <guid>news-3539</guid>
 556. <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 06:00:00 +0100</pubDate>
 557. <title>Aanslag gemeentebelastingen op de deurmat</title>
 558. <link>/actueel/aanslag-gemeentebelastingen-op-de-deurmat/</link>
 559. <description></description>
 560. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Deze week valt de aanslag gemeentebelastingen op de deurmat. Dit betekent voor de inwoners van Loon op Zand een behoorlijke lastenverzwaring. Misschien ongebruikelijk maar ook handig om als ambtenaar van deze gemeente hiervan te weten. Het kan immers zijn dat u hierover wordt aangesproken. Met onderstaande informatie ben je helemaal bij. Verhelderend is ook de FAQ’s die over dit onderwerp zijn opgesteld.&nbsp;</p></div><h3>Stijging afvalstoffen- en rioolheffing</h3><div><p>De afvalstoffenheffing (en rioolheffing) stijgt fors. In heel het land is die ontwikkeling te zien. Waarom de stijging in Loon op Zand nodig is, leggen we u hier uit.</p></div><div><p>1. Met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de inzameling, afvoer en het laten verwerken van uw huishoudelijk afval. Als de inkomsten te laag zijn en/of de kosten te hoog, vullen we die aan uit de spaarpot van de gemeente (‘algemene reserve’). Deze spaarpot is intussen leeg geraakt. Tegelijkertijd zijn de afvalkosten gestegen. De kosten kunnen niet meer betaald worden uit de inkomsten van deze belasting. De afvalstoffenheffing in 2020 stijgt ook meer dan andere jaren.&nbsp;</p></div><div><p>2. Andere ontwikkelingen hebben ook invloed op het tarief. Als gemeente moeten we ons houden aan nieuwe landelijke regels en contracten. In die contracten speelt de marktwerking een grote rol, bijvoorbeeld door hogere brandstofprijzen of hogere lonen.&nbsp;</p></div><div><p>3. Daarnaast heeft de gemeente Loon op Zand de afgelopen jaren geen tariefstijging doorgevoerd, waar dat wel had gemogen. In totaal is er in de laatste 10 jaar geen stijging geweest, hoogstens een enkele indexering.&nbsp;</p></div><div><p>Al deze zaken hebben geleid tot deze stijging van de afvalstoffenheffing. De stijging was nog hoger geweest als wij niet samen ons best hadden gedaan om de berg restafval kleiner te maken. Het scheiden van afval is dus nog steeds erg belangrijk.</p></div><div></div><div><p>Ook in het geval van rioolheffing, heeft de gemeente de laatste jaren geen indexering toegepast.&nbsp;</p></div><div><p>Hadden we dat wel gedaan, dan was het tarief nu hetzelfde geweest.</p></div><h3>Betalen met automatische incasso</h3><div><p>Betaalt u de belastingaanslag liever in meerdere keren? Vraag dan een automatisch incasso aan via www.loonopzand.nl/betaling-gemeentebelastingen (let op: inloggen met DigiD). Of vul de machtigingskaart voor een automatische incasso in en stuur deze terug aan de gemeente. De machtigingskaart vindt u bij de aanslag. Bedragen onder € 40,00 kunnen niet via automatische incasso worden voldaan.</p></div><h3>Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?&nbsp;</h3><div><p>De gemeente stelt van uw woning of bedrijfspand de WOZ-waarde vast. Vindt u de waarde te hoog? Of hebt u een ander bezwaar over uw aanslag? Neem dan contact met ons op via 0416 - 289111. Dit noemen wij een informeel bezwaar. Het voordeel van een informeel bezwaar is dat u snel een antwoord heeft. Een formeel bezwaar kost door procedures enkele maanden.&nbsp;</p></div><div><p>Het inschakelen van bureaus om bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde jaagt de gemeente op kosten. Als u gelijk krijgt, moet de gemeente de bureaus minimaal 522 euro vergoeding betalen. De kosten zijn daardoor hoog voor de gemeente, dus indirect ook voor de inwoners.</p></div><h3>Kwijtschelding</h3><div><p>Wanneer u de gemeentebelastingen niet kunt betalen, hebt u misschien recht op kwijtschelding van uw aanslag (maximaal 75%). Dit hangt van uw inkomen en vermogen af. Als de gemeente weet dat u hierop recht hebt, dan ziet u dit op uw aanslagbiljet staan. Is dit niet het geval en wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via: [email protected] of bel: 0416 - 289247. Elke dag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur.</p></div><h3>Vragen of meer informatie</h3><div><p>Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via: [email protected] of bel 0416-289111. U kunt ons bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16:00 uur. Op vrijdag niet. Of kijk op www.loonopzand.nl/gemeentebelastingen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 561. </item>
 562. <item>
 563. <guid>news-3506</guid>
 564. <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:30:11 +0100</pubDate>
 565. <title>Carnaval in onze gemeente</title>
 566. <link>/actueel/carnaval-in-onze-gemeente-1/</link>
 567. <description></description>
 568. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Zaterdagochtend 22 februari draagt burgemeester Hanne van Aart om 10.00 uur de sleutel van onze gemeente officieel over aan de drie afgevaardigden van Turfstekerslaand (Kaatsheuvel), Theebuikenland (Loon op Zand), en Moerbieënland (De Moer). Zij nemen de sleutels in ontvangst bij ''Bij Anton’’ aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij verschillende carnavalsactiviteiten in onze gemeente, zoals de optochten in de drie kernen. In verband met carnaval is de gemeente op maandag 24 februari gesloten.&nbsp;</p>
 569. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 570. <h3>Optochten</h3>
 571. <p>In onze gemeente zijn een aantal prachtige optochten te bewonderen. Kom ze vooral bekijken!&nbsp;<br />Een overzicht van de carnavalsoptochten in onze gemeente:
 572. </p>
 573. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><table summary="" class="table"><thead><tr><th scope="col"><strong><br /></strong></th><th scope="col"><h3><strong>Kinderoptocht</strong></h3></th><th scope="col"><h3><strong>Carnavalsoptocht</strong></h3></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Kaatsheuvel</strong></td><td>Vrijdagochtend 21 februari, start om 09.00 uur op Anton Pieckplein</td><td>Zondagmiddag 23 februari, start om 13.11 uur<em> </em>in Sprangsestraat</td></tr><tr><td><strong>Loon op Zand</strong></td><td>Vrijdagochtend 21 februari, start om 8.45 uur bij de wetering</td><td>Maandagmiddag 24 februari, start om 13.00 uur vanaf de Klokkenlaan en zal om 13.11 uur langs het Loons kwartier gaan</td></tr><tr><td><strong>De Moer</strong></td><td>Vrijdagochtend 21 februari, start om 09.00 uur op Anton Pieckplein in Kaatsheuvel</td><td>Zaterdagmiddag 22 februari, start om 13.30 uur in Middelstraat (westzijde)</td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><table summary="" class="table"><thead></thead><tbody></tbody></table><h3>Wegafsluitingen</h3>
 574. <p>Tijdens de optochten zijn enkele straten tijdelijk afgesloten. Verkeersregelaars organiseren dan het verkeer. Hieronder vindt u een handig overzicht van de wegafsluitingen tijdens de carnavalsoptochten:</p><table summary="" class="table"><thead><tr><th scope="col"></th><th scope="col"><h3>Afsluitingen</h3></th><th scope="col"><h3>Afgesloten straten</h3></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Kaatsheuvel</strong></td><td>Kinderoptocht<br />vrijdag 21 februari, 8.30 uur tot 11.30 uur&nbsp; &nbsp;</td><td>Anton Pieckplein, Peperstraat, Julianastraat,&nbsp;een gedeelte van de Hoofdstraat (tussen de Peperstraat en Sprangsestraat), een gedeelte van de Mgr. Völkerstraat (tussen Hoofdstraat en Julianastraat) en een gedeelte van de Gasthuisstraat (tussen Julianastraat en Peperstraat)</td></tr><tr><td></td><td>Carnavalsoptocht<br />Zondag 23 februari, 12.00 uur tot 17.00 uur</td><td>Verzetstraat, Sprangsestraat, Monseigneur Völkerstraat, Leo XIII straat, Anton Pieckplein, Vondelstraat en een gedeelte van de volgende straten: Schotsestraat, Hoofdstraat, Gasthuisstraat, Raadhuisstraat en Huygenstraat</td></tr><tr><td><strong>Loon op Zand</strong></td><td>Kinderoptocht<br />Vrijdag 21 februari, 9.00 uur tot 11.00 uur</td><td>Kerkstraat, Dr. van Kesselstraat, Van Rijckevorselstraat, Doelen, Venloonstraat, Oranjeplein en een gedeelte van de Ecliptica</td></tr><tr><td></td><td>Carnavalsoptocht<br />Maandag 24 februari, 11.00 uur tot 16.00 uur</td><td>Klokkenlaan, Kerkstraat, Hoge Steenweg, van Salm Salmstraat, van Rijckevorselstraat, Doelen, Venloonstraat, Oranjeplein en Ecliptica</td></tr><tr><td><strong>De Moer</strong></td><td>Carnavalsoptocht<br />Zaterdag 22 februari, 12.30 uur tot 16.00 uur</td><td>Zijstraat en Middelstraat</td></tr></tbody></table><h4><br />Meer informatie?</h4>
 575. <p class="MsoNormal">Kijk voor meer informatie over de&nbsp;optochten en carnaval in Kaatsheuvel&nbsp;op <a href="http://www.turfstekerslaand.nl" target="_blank">www.turfstekerslaand.nl</a>&nbsp;en&nbsp;op de Facebookpagina's: Turfstekerslaand (Kaatsheuvel),&nbsp;Theebuikenland&nbsp;(Loon op Zand) en Moers Belang&nbsp;(De Moer).</p>
 576. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 577. </item>
 578. <item>
 579. <guid>news-3501</guid>
 580. <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:00:00 +0100</pubDate>
 581. <title>Wie nomineert u voor Loon op Zand beleeft 2020?</title>
 582. <link>/actueel/wie-nomineert-u-voor-loon-op-zand-beleeft-2020-2/</link>
 583. <description></description>
 584. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Jan Bernard Koolen (residentie Molenwijck) genomineerd voor Loon op Zand beleeft!</p></div><div><p>Er wordt momenteel volop genomineerd; wie verdient een award voor zijn of haar inzet als vrijwilliger, ondernemer, sporter of in de kunst &amp; cultuur? Vóór 1 maart kunt u nog uw favoriet nomineren op www.loonopzand.nl/beleeft.&nbsp; Vorige week bezocht wethouder Gerard Bruijniks in dit kader ondernemer Jan Bernard Koolen.</p></div><h3>Slechts ‘rentmeester’</h3><div><p>Samen met de voorzitter van de bewonersraad, Greet Hageraats-Schnabel zorgt directeur Jan Bernard Koolen voor een warm welkom aan de wethouder. In de fijne lounge van de residentie neemt hij verrast en vereerd plaats; Koolen had nooit gedacht voor een award te worden genomineerd. “Een nominatie voor mij als ondernemer, terwijl ik mij slechts ‘rentmeester’ van Molenwijck voel. Ik ben vooral degene die dit unieke concept mag bewaken en doorgeven.”</p></div><div></div><div><p>In residentie Molenwijck wonen vitale, ‘jonge’ ouderen. Én ze denken en bepalen mee hoe vorm wordt gegeven aan het wonen en leven op deze bijzondere plek. Volgens mevrouw Hageraats-Schnabel verdient Koolen de nominatie: “Jan Bernard geeft leiding op een moderme manier. Werknemers hebben veel autonomie; hij geeft hen de vrijheid en faciliteert dat zij hun werk zo goed en fijn mogelijk kunnen doen.”</p></div><h3>Je kunt het niet pakken, alleen voelen</h3><div><p>Wethouder Bruijniks is vol lof over de cultuur in Molenwijck. Hier is iedereen even belangrijk en is niets onmogelijk. Koolen: “Als jij kiest voor Molenwijck, dan kiezen wij voor jou. Molenwijck is ondersteunend aan de gemeenschap. We willen dat je je hier thuis voelt en dat maken we samen mogelijk. Dat kun je niet vastpakken, alleen maar voelen!” Mevrouw Hageraats-Schabel vult aan: “Er zijn veel acitiviteiten voor en door bewoners. Dat houd je actief en positief. Je blijft hier echt langer gezond.”&nbsp;</p></div><div></div><div><p>“Residentie Molenwijck is in 2021 45 jaar jong én vitaal”, vervolgt Koolen. “Ik wil me in de toekomst ook blijven inzetten om de kennis en ervaring van Molenwijck voor dit soort geclusterde woonvormen te optimaliseren. Molenwijck is nu nog een schaars ‘product’, dat ik graag wil delen. En dat is alleen mogelijk als een gemeente, buurt en bewoners het sámen doen. Van binnen naar buiten en vice versa.”</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 585. </item>
 586. <item>
 587. <guid>news-3500</guid>
 588. <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:44:17 +0100</pubDate>
 589. <title>Wie nomineert u voor Loon op Zand beleeft 2020?</title>
 590. <link>/actueel/wie-nomineert-u-voor-loon-op-zand-beleeft-2020-1/</link>
 591. <description></description>
 592. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Er wordt momenteel volop genomineerd; wie verdient een award voor zijn of haar inzet als vrijwilliger, ondernemer, sporter of in de kunst &amp; cultuur? Vóór 1 maart kunt u nog uw favoriet nomineren op <a href="/beleeft/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">onze website</a>. Vorige week ging wethouder Jan Brekelmans op pad voor Loon op Zand beleeft 2020, om alvast twee genomineerden te vertellen dat ze kans maken op een award. Overigens maakt iedereen die wordt genomineerd kans op de award in zijn of haar categorie.</p></div><h3>Marcel is van alle markten thuis!</h3><div><p>Wethouder Jan Brekelmans bezocht vorige week maandag als eerste Marcel van Kuijk. Het was een warm welkom, want de koffie en het gebak stonden al klaar! Vrijwilligerswerk is voor Van Kuijk de normaalste zaak van de wereld. “Het zit in mijn aard; ik doe het al heel lang en haal er altijd veel voldoening uit”, vertelt hij. Trots maar ook verrast door de nominatie, geeft Van Kuijk aan dat hij heel blij is dat zijn inzet zo gewaardeerd wordt.&nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Overigens was Van Kuijk in de laatste 20 jaar betrokken bij niet één, niet twee maar talloze organisaties en clubs. Van het Pleinfestival tot Jongerencentrum Crossroads en van Sinterklaas en carnaval tot de Loonse Kerstklokkenloop. Van Kuijk: “Ik denk dat ik zo’n 10 tot 15 uur in de week bezig ben met vrijwilligerswerk. En ik vind het ook erg belangrijk om andere vrijwilligers te helpen.”</p></div><div></div><h3>Vivienne Bosch</h3><div><p>De tweede genomineerde op de agenda was een uitblinker van slechts 12 jaar oud. De wethouder was precies op tijd om haar te verrassen toen ze uit school kwam. Het gaat hier over zwemtalent Vivienne Bosch. Nadat ze in november Brabants kampioen werd, veroverde ze in december het kampioenschap op het NK allround in haar leeftijdscategorie.</p></div><div></div><div><p>Vivienne was verbaasd over het bijzondere bezoek, maar uiteraard ook erg trost. Net als haar ouders, die zeer betrokken zijn bij haar sportcarriere en altijd voor haar klaar staan. Vivienne: “Ik heb wel een druk schema; ik moet het zwemmen combineren met school. Maar mijn droom is om naar de Olympische Spelen te gaan, daar werk ik hard voor. Gelukkig zwem ik samen met een klasgenoot in Waalwijk!”&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Samen met wethouder Brekelmans bekijkt ze nog eens de finale wedstrijd van het spannende NK. Hij is erg onder de indruk: “Wat een enthousiasme en gedrevenheid. Ik hoop in de toekomst vaak van haar te horen. Wie weet heeft Kaatsheuvel binnenkort een Olympisch kampioen!” Vivienne is niet anders gewend, ze zwemt al sinds haar 6e. Vanaf haar 8e doet ze al mee aan wedstrijden, waarvoor haar ouders stad en land af rijden.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 593. </item>
 594. <item>
 595. <guid>news-3482</guid>
 596. <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:00:00 +0100</pubDate>
 597. <title>Twee subsidiemogelijkheden gestopt </title>
 598. <link>/actueel/twee-subsidiemogelijkheden-gestopt/</link>
 599. <description></description>
 600. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De startsubsidie en jubileumsubsidie voor verenigingen en stichtingen zijn op 1 januari 2020 gestopt. De gemeenteraad heeft in de meerjarenbegroting geen geld&nbsp;hiervoor vrijgemaakt door de krappe financiële situatie van de gemeente. Ook is het niet meer mogelijk om nog vergoeding aan te vragen voor een samenlevingsinitiatief.</p></div><h3>Meer informatie&nbsp;</h3><div><p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van den Boogaard, beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappij &amp; Organisatie. Hij is op werkdagen te bereiken op nummer 0416 - 289 111.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 601. </item>
 602. <item>
 603. <guid>news-3468</guid>
 604. <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:00:00 +0100</pubDate>
 605. <title>Wie nomineert u voor Loon op Zand beleeft 2020?</title>
 606. <link>/actueel/wie-nomineert-u-voor-loon-op-zand-beleeft-2020/</link>
 607. <description></description>
 608. <content:encoded><![CDATA[<h3>Nikki Wilhart en Maarten van Son zijn genomineerd als vrijwilliger en ondernemer</h3><div><p>Er wordt momenteel volop genomineerd.&nbsp;Vorige week ging wethouder Frank van Wel op pad voor Loon op Zand beleeft 2020, om alvast twee genomineerden te vertellen dat ze kans maken op een award. Overigens maakt iedereen die wordt genomineerd kans op de award in zijn of haar categorie; een onafhankelijke commissie bepaalt de uiteindelijke winnaars.&nbsp;WWie verdient een award voor zijn of haar inzet als vrijwilliger, ondernemer, sporter of in de kunst &amp; cultuur? Vóór 1 maart kunt u nog uw favoriet nomineren op www.loonopzand.nl/beleeft.&nbsp;</p></div><h3>Voldoening het belangrijkste voor Nikki</h3><div><p>Allereerst bezocht de wethouder Nikki Wilhart. Deze jonge vrouw van 25 zet zich al ruim 10 jaar in als vrijwilliger in Kaatsheuvel. Vooral de Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel kan altijd rekenen op haar hulp en inzet. Maar ook bij het Pleinfestival is ze een vertrouwd gezicht. En dat hebben veel mensen in de gaten; van meerdere kanten verschijnt Nikki’s naam op de nominatielijst.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Nikki is dolblij: “Wow, dit had ik echt niet aan zien komen! Maar ik ben zeker erg trots. Voor mij is de voldoening die het werk geeft het belangrijkste; dat ik mensen blij kan maken.” Nikki voelt zich thuis bij SSK en is al maanden voor Sinterklaas bezig met de voorbereidingen: “Onze Sinterklaasactiviteiten zijn heel bekend in de omgeving. De Pietentocht trekt bijvoorbeeld veel publiek. Er zijn zelfs weleens mensen uit België gekomen! Ik vind het mooi dat bij ons de kindjes centraal staan. Voor hen moet het een prachtig feest blijven.”</p></div><h3>Loon naar werken voor Maarten van Son</h3><div><p>In Loon op Zand gaat wethouder Van Wel langs bij een ondernemer met een enorm doorzettingsvermogen: Maarten van Son. In 2019 ging zijn compleet vernieuwde restaurant De Financiën weer open, na een fikse verbouwing. De nieuwste technieken en logistieke oplossingen zorgden voor een enorme efficiency slag. Het viel niet altijd mee, maar er staan steeds meer puntjes op de i.</p></div><div></div><div><p>Maar er werd niet alleen verbouwd, ook het concept ging op de schop. De focus verschoof naar een pannenkoekenrestaurant, waar families centraal staan. “Er is veel aandacht besteed aan spelen”, zo vertelt een enthousiaste Van Son. “Zowel binnen als buiten zijn er veilige speelplekken, voor grote én kleine kinderen. Zo is het voor ouders en opa’s en oma’s ook een uitje.”</p></div><h3>Geoliede machine op de werkvloer</h3><div><p>Van Son werkt met een jong team, dat nog altijd groeit. Ook voor zijn medewerkers wil Van Son de beste structuur. Een nieuwe restaurantmanager helpt om het team als een geoliede machine te laten werken. En dat is hard nodig, want de zaken gaan goed. “Elk weekend zitten we nagenoeg vol. Ik hoor dat mensen gerust een half uurtje extra rijden voor een bezoek aan De Financiën. Normaal ben ik iemand die alleen vooruit kijkt, maar als ik nu terugblik ben ik enorm trots op wat we bereikt hebben.”</p></div><div></div><div><p>De indeling van de zaak werd veranderd voor de best mogelijke logistiek. Wat ook direct opvalt, is de prachtige koeling achter de bar, waardoor medewerkers nog sneller bestellingen kunnen verwerken. Er is ook uitgebreid nagedacht over de inrichting. Van Son: “Op meerdere plekken hebben we bijvoorbeeld sonarspray op het plafond aangebracht. Dit dempt het geluid van al te enthousiaste kinderen”, lacht Van Son.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 609. </item>
 610. <item>
 611. <guid>news-3450</guid>
 612. <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 06:30:00 +0100</pubDate>
 613. <title>(Pre)mantelzorgwoningen: goed voorbereid op de toekomst</title>
 614. <link>/actueel/premantelzorgwoningen-goed-voorbereid-op-de-toekomst/</link>
 615. <description></description>
 616. <content:encoded><![CDATA[<h2> Mantelzorgwoning</h2>
 617. <p>Steeds vaker willen ouders en kinderen bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen. Soms is dat omdat er sprake is van officiële mantelzorg. U heeft geen vergunning nodig als:</p><ul class="square"><li>dit gebeurt binnen bestaande bouw(mogelijkheden), </li><li>u een huisartsverklaring heeft.</li></ul><p>Buiten de bebouwde kom is een extra bouwmogelijkheid (tot 100 m2) voor verplaatsbare premantelzorgwoningen. Binnen de bebouwde kom mag u alleen (verplaatsbaar en niet-verplaatsbaar) bouwen binnen de bestaande bouwmogelijkheden.<br /> Meer informatie? <a href="https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mantelzorg/" target="_blank">https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mantelzorg/</a>.
 618. </p>
 619. <h2>… of premantelzorgwoning?</h2>
 620. <p>Soms is er nog geen sprake van een mantelzorgsituatie, maar wilt u wel goed voorbereid zijn op de toekomst. Dan is het meestal niet mogelijk om bij elkaar te wonen op grond van het bestemmingsplan. Om daar tóch in te voorzien heeft de gemeente Loon op Zand in 2019 het premantelzorgbeleid opgesteld. Dankzij dit beleid mag u een mantelzorgwoning realiseren op het moment dat u nog vitaal bent.
 621. </p>
 622. <p>Ook daarvoor gelden bepaalde voorwaarden:</p><ul class="square"><li>u heeft de AOW-leeftijd bereikt </li><li><p>óf u heeft een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. Hierin staat dat er een redelijke verwachting is dat binnen tien jaar sprake is van een mantelzorgsituatie.</p></li></ul><p>Hiermee kunt u met een omgevingsvergunning aanspraak maken op een premantelzorgwoning. Als er volgens het bestemmingsplan ruimte is om bij te bouwen of als er vergunningsvrij bouwmogelijkheden zijn, dan mag u binnen de bouwmogelijkheden een premantelzorgwoning realiseren van maximaal 75 m².
 623. </p>
 624. <h3> <br /> Maximaal tien jaar</h3>
 625. <p>Let op: het betreft bovendien een tijdelijke situatie tot maximaal tien jaar. Als na die tien jaar sprake is van officiële mantelzorg, mag de woning blijven staan. Is er geen sprake van mantelzorg, dan mag de woning niet meer blijven staan. Concreet betekent dit dat u de badkamer en keuken moet verwijderen.
 626. </p>
 627. <h2>Meer weten?</h2>
 628. <p>U vindt het nieuwe beleid op <a href="http://www.loonopzand.nl/premantelzorgwoningen" target="_blank">www.loonopzand.nl/premantelzorgwoningen</a>. Ook leest u hier welke voorwaarden gelden en hoe de aanvraag verloopt. Let op: de premantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen en heffingen. Omdat dit van persoon tot persoon verschilt, verwijzen wij u voor meer informatie naar de Belastingdienst.</p>]]></content:encoded>
 629. </item>
 630. <item>
 631. <guid>news-3461</guid>
 632. <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:13:43 +0100</pubDate>
 633. <title>Heeft u al iemand genomineerd voor Loon op Zand beleeft?</title>
 634. <link>/actueel/heeft-u-al-iemand-genomineerd-voor-loon-op-zand-beleeft/</link>
 635. <description></description>
 636. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Loon op Zand beleeft 2020 vindt plaats op woensdagavond 13 mei, aan de vooravond van het Pleinfestival.&nbsp; Het is dé avond voor betrokken inwoners! Op deze avond zet de gemeente vrijwilligers, sporters, ondernemers en kunst- en cultuur beoefenaars in het zonnetje.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Al veel inwoners van onze gemeente hebben zich laten horen. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nog veel meer mensen in onze gemeenschap zijn die een nominatie verdienen. Mensen die jullie wellicht ook in het vizier hebben! Als collega’s woont u misschien in de buurt, of werkt u samen met inwoners of organisaties in de gemeente.</p></div><h3>Meld snel uw favoriet aan!</h3><div><p>Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die zich altijd met hart en ziel inzet voor anderen, zijn sport, kunst en cultuur of met zijn bedrijf. U kunt uw favoriet tot uiterlijk 29 februari nomineren om kans te maken op deze bijzondere award. Nomineer snel op&nbsp;<a href="/beleeft/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">www.loonopzand.nl/beleeft</a>. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden voor nominatie.</p></div>]]></content:encoded>
 637. </item>
 638. <item>
 639. <guid>news-3457</guid>
 640. <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 11:20:41 +0100</pubDate>
 641. <title>Informatieavond vrije kavels Westwaard </title>
 642. <link>/actueel/informatieavond-vrije-kavels-westwaard/</link>
 643. <description></description>
 644. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op woensdagavond 5 februari organiseren de gemeente en Van de Zande makelaardij een informatieavond bij het makelaarskantoor aan Anton Pieckplein 6. Aanleiding is het beschikbaar komen van vier vrije kavels in het groene woningbouwproject Westwaard in Kaatsheuvel</p>
 645. <h4 style="line-height:115%">Westwaard</h4>
 646. <p class="MsoNormal">Westwaard ligt aan de westkant van de Sweensstraat en wordt gekenmerkt door een landelijk dorps karakter met een hoge kwaliteit van de buitenruimte. De beschikbare kavels variëren van ruim 600m<sup>2</sup> tot ruim 1000m<sup>2</sup>, met veel vrijheid in bouwopties.&nbsp;</p>
 647. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 648. <h4>Informatieavond</h4>
 649. <p> Geïnteresseerden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur welkom bij makelaar Van de Zande in Kaatsheuvel (Anton Peickplein 6) voor meer informatie over de kavels, zoals de prijzen en kavelpaspoorten. Medewerkers van de gemeente en het makelaarskantoor zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Wie interesse heeft in een kavel, kan zich inschrijven tot en met 4 maart, 12.00 uur. Bij meer belangstellenden komt er een loting.
 650. </p>
 651. <p>&nbsp;</p>
 652. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 653. </item>
 654. <item>
 655. <guid>news-3453</guid>
 656. <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 15:01:55 +0100</pubDate>
 657. <title>Online afspraak maken weer mogelijk</title>
 658. <link>/actueel/online-afspraak-maken-weer-mogelijk/</link>
 659. <description></description>
 660. <content:encoded><![CDATA[<p>Het is sinds vanmiddag weer mogelijk om online een afspraak te maken met gemeente Loon op Zand. De afgelopen dagen was dat niet mogelijk, omdat de Citrix-servers waren uitgeschakeld. Dat deed de gemeente uit voorzorg. Inmiddels zijn er maatregelen genomen voor de beveiliging van het computernetwerk. </p>]]></content:encoded>
 661. </item>
 662. <item>
 663. <guid>news-3447</guid>
 664. <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 11:33:22 +0100</pubDate>
 665. <title>Bezuinigingen terugdraaien en nieuw beleid</title>
 666. <link>/actueel/bezuinigingen-terugdraaien-en-nieuw-beleid-2/</link>
 667. <description></description>
 668. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het college van de gemeente Loon op Zand stelt de gemeenteraad voor de begroting te wijzigen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe politiek akkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Daarnaast stelt het college voor enkele bezuinigingen terug te draaien omdat deze de uitvoering van het akkoord in de weg staan of niet haalbaar zijn gebleken.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>“Met deze ingreep maken we in 2020 een start met de uitvoering van onze ambities. Daarnaast blijven we een financieel beleid voeren dat erop gericht is de gemeente financieel gezond te maken”, onderbouwt wethouder financiën Frank van Wel de wijziging. “Door deze wijzigingen kunnen we belangrijke ambities op thema’s als groen en het ondersteunen van kwetsbare groepen en verenigingen waarmaken.”</p></div><h3>Kwaliteitsimpuls&nbsp;</h3><div><p>De begrotingswijziging maakt onder andere extra geld vrij voor het openhouden van de bibliotheek in Loon op Zand. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor meer groen in Loon op Zand, zodat het groen in ieder van de drie kernen volgend jaar een kwaliteitsimpuls krijgt en zijn er middelen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Hierbij wil het college samen met de ondernemers uit de toeristische sector optrekken. Verder stelt het college voor geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Tijdens de volgende raadsvergadering op 13 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 669. </item>
 670. <item>
 671. <guid>news-3446</guid>
 672. <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 08:52:26 +0100</pubDate>
 673. <title>Subsidie voor verkeersveiligheid in gemeente Loon op Zand</title>
 674. <link>/actueel/subsidie-voor-verkeersveiligheid-in-gemeente-loon-op-zand/</link>
 675. <description></description>
 676. <content:encoded><![CDATA[<p>Gemeente Loon op Zand gaat dit jaar aan de slag met drie projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat gebeurt in de Leo XIII-straat, rondom basisschool de Touwladder en bij een belangrijke fietsroute aan de Van Haestrechtstraat. Een provinciale subsidie van zo’n € 385.000 maakt dit mogelijk. De subsidie is onderdeel van het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer van provincie Noord-Brabant.
 677. </p>
 678. <p>De gemeente gaat nu aan de slag met de uitvoering van drie speciale infraprojecten. Die staan voor het grootste deel in het teken van verkeersveiligheid. Bij deze projecten zijn ook bewoners actief betrokken. Tegelijkertijd combineert de gemeente de werkzaamheden waar mogelijk met andere werkzaamheden, zoals rioleringswerkzaamheden, zodat de straten kostenefficiënt en met zo min mogelijk overlast voor omwonenden worden aangepast.
 679. </p>
 680. <h2>Schop in de grond</h2>
 681. <p>Zo wordt dit jaar de Leo XIII-straat (her)ingericht naar een 30-kilometer per uur weg. Toen de streekbus nog door de straat reed was doorstroming belangrijk. Nu verkiezen gemeente en buurtbewoners veiligheid en leefbaarheid boven doorstroming.
 682. </p>
 683. <p>Het tweede project waarvoor de gemeente de subsidie inzet, is de verkeersveiligheid rondom openbare basisschool de Touwladder. De oversteeklocaties worden veiliger gemaakt met snelheidsremmers en versmallingen, daarnaast plaatst de gemeente ook nieuw straatmeubilair speciaal voor de schoolomgeving.
 684. </p>
 685. <p>Tot slot gaat de schop in de grond in de Van Haestrechtstraat en Wielstraat, een belangrijke fietsroute tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. De huidige fietsvoorzieningen zijn erg smal en oncomfortabel. Fietsers ervaren de verhoogde ruggen tussen fietspad en rijbaan als gevaarlijk. Zowel het recreatief als het woon-werk fietsverkeer zal hiervan profiteren.
 686. </p>
 687. <h2>Inzetten op gedragsverandering</h2>
 688. <p>Naast deze ‘harde’ projecten is de gemeente ook op andere vlakken bezig met verkeersveiligheid. Wethouder Bruijniks: “We kunnen de buitenruimte veiliger inrichten, maar mogen de menselijke factor natuurlijk niet vergeten. Gedragsverandering en gedragsbehoud vraagt om tijd, aandacht en de juiste benadering. Daarom blijven we ook in 2020 inzetten op landelijke en regionale bewustwordingscampagnes, zoals Brabant gaat voor NUL verkeersdoden en de BOB-campagne.”</p>]]></content:encoded>
 689. </item>
 690. <item>
 691. <guid>news-3437</guid>
 692. <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:03:38 +0100</pubDate>
 693. <title>Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk</title>
 694. <link>/actueel/online-afspraak-maken-tijdelijk-niet-mogelijk/</link>
 695. <description></description>
 696. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het is op dit moment niet mogelijk om online een afspraak in te plannen bij de gemeente Loon op Zand. Dit komt door maatregelen voor de beveiliging van ons computernetwerk. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. U kunt bellen voor een afspraak via 0416 - 289 111. </p></div><h3>Citrix-servers uitgeschakeld</h3><div><p>De problemen komen doordat we de servers hebben uitgezet. Dit doen we uit voorzorg. Eerder deze week zijn er namelijk hackpogingen gedaan bij andere instellingen met vergelijkbare systemen (Citrix). Het Nationaal Cyber Sercurity Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert om maatregelen te nemen.</p></div><h3>Veiligheid eerst</h3><div><p>Er wordt gewerkt aan oplossingen. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Veiligheid staat op nummer 1.</p></div>]]></content:encoded>
 697. </item>
 698. <item>
 699. <guid>news-3645</guid>
 700. <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 16:40:00 +0100</pubDate>
 701. <title>Initiatief voor Nieuwe Wetering ligt bij Wetering Plan Groep </title>
 702. <link>/actueel/initiatief-voor-nieuwe-wetering-ligt-bij-wetering-plan-groep/</link>
 703. <description></description>
 704. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">In december werd in de gemeenteraad wederom aandacht besteed aan het nieuwe gemeenschapshuis in Loon op Zand. De lichten staan wat de raad betreft op groen. Naast de al beschikbare middelen er komt extra krediet. De raad heeft vertrouwen in het plan en verwacht dat de WPG het verdere initiatief neemt en duidelijkheid geeft over financiële risico’s en kaders. Ook moet er een Plan van Aanpak komen voor de verdere uitrol.</p>
 705. <p class="MsoNormal">&nbsp;De raad heeft kennisgenomen van een voorlopig Programma van Eisen voor de Nieuwe Wetering en van het Projectplan fase 2. Zij zien voldoende aanknopingspunten voor de voortgang van het project. Richtinggevend hierbij is het eindrapport van de WPG: ‘Een nieuwe opzet voor De Wetering’.&nbsp;&nbsp;</p>
 706. <p class="MsoNormal">&nbsp;Het project is op een punt gekomen dat initiator WPG concreter invulling moet gaan geven aan de verdere uitwerking ervan. De raad heeft behoefte aan duidelijke informatie over financiële kaders en risico's en algemene kaders waarbinnen het project zich verder moet ontwikkelen. In een Plan van Aanpak kan de WPG aangeven wie er bij de verdere planontwikkeling zijn betrokken en wie beslist.&nbsp;</p>
 707. <p class="MsoNormal">De raad wil vóór 7 mei weer geïnformeerd worden. De WPG is al druk bezig met de verdere invulling van de plannen. Een van de volgende stappen is de keuze voor een architect. Zo krijgt de nieuwe ‘huiskamer’ van Loon op Zand steeds meer vorm.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 708. </item>
 709. <item>
 710. <guid>news-3414</guid>
 711. <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 14:00:00 +0100</pubDate>
 712. <title>Bezuinigingen terugdraaien en nieuw beleid</title>
 713. <link>/actueel/bezuinigingen-terugdraaien-en-nieuw-beleid/</link>
 714. <description></description>
 715. <content:encoded><![CDATA[<p>Het college van de gemeente Loon op Zand stelt de gemeenteraad voor de begroting te wijzigen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe politiek akkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Daarnaast stelt het college voor enkele bezuinigingen terug te draaien omdat deze de uitvoering van het akkoord in de weg staan of niet haalbaar zijn gebleken.
 716. </p>
 717. <p>“Met deze ingreep maken we in 2020 een start met de uitvoering van onze ambities. Daarnaast blijven we een financieel beleid voeren dat erop gericht is de gemeente financieel gezond te maken”, onderbouwt wethouder financiën Frank van Wel de wijziging. “Door deze wijzigingen kunnen we belangrijke ambities op thema’s als groen en het ondersteunen van kwetsbare groepen en verenigingen waarmaken.”
 718. </p>
 719. <p>&nbsp;</p>
 720. <h3>Kwaliteitsimpuls </h3>
 721. <p>De begrotingswijziging maakt onder andere extra geld vrij voor het openhouden van de bibliotheek in Loon op Zand. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor meer groen in Loon op Zand, zodat het groen in ieder van de drie kernen volgend jaar een kwaliteitsimpuls krijgt en zijn er middelen om de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Hierbij wil het college samen met de ondernemers uit de toeristische sector optrekken. Verder stelt het college voor geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen in duurzaamheid.
 722. </p>
 723. <p>Tijdens de volgende raadsvergadering op 13 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 724. </item>
 725. <item>
 726. <guid>news-3410</guid>
 727. <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 13:50:00 +0100</pubDate>
 728. <title>Nieuwjaarsboodschap burgemeester Hanne van Aart</title>
 729. <link>/actueel/nieuwjaarsboodschap-burgemeester-hanne-van-aart/</link>
 730. <description></description>
 731. <content:encoded><![CDATA[<h2>Samen&nbsp;</h2><div><p><em>‘Driving home for Christmas, with a thousand memories’ hoor ik Chris Rea zingen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel herinneringen je in een jaar tijd maakt. Wél weet ik zeker dat ik er het afgelopen jaar - 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand - erg veel mooie herinneringen bij heb gekregen.&nbsp;</em></p></div><div></div><div><p>Het openingsfeest van 750 jaar Heerlijkheid was in de Efteling. Velen van u waren er bij en genoten van de aftrap van het feestjaar. De toon was gezet! Vervolgens was er iedere maand wel een feestelijke activiteit in het kader van het 750-jarig bestaan van onze gemeente. Het bestuur van de stichting 750 jaar sloeg met veel verenigingen de handen ineen, waardoor bestaande evenementen een 750-jaar-sausje kregen. Een mooi voorbeeld van sámen de gemeente mooier maken. Aan werkelijk iedereen was gedacht in dit feestjaar. Basisscholen kregen een leskist om samen te ontdekken wat er zich in het verleden allemaal heeft afgespeeld in onze gemeente en de Heer van Horne deed op Koningsdag zijn officiële intrede in de gemeente. In juni vierden we in een van de warmste weekenden van het jaar de Kasteelfeesten, waar we ook de Commissaris van de Koning mochten verwelkomen. Ook het prachtige benkske aan de Kasteelweide in Loon is weer een mooie herinnering erbij. Na de zomervakantie maakten we ons op voor de feestelijke eindsprint. De Theaterwandeling viel in de smaak, als ook de herdenkingsweek in het kader van 75 jaar bevrijding. Zondag 15 december werd dit bijzondere jaar afgesloten tijdens de magische Kerstklokkenloop.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Zoveel herinneringen… en dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Ook veel herinneringen aan het politieke jaar. In februari namen we met gemeenteraad, het college en vele inwoners afscheid van wethouder Wil Ligtenberg. Na 22 jaar wethouderschap gaf hij het stokje over aan wethouder Jan Brekelmans. In mei bleek het huishoudboekje van de gemeente niet op orde te zijn door enkele grote tegenvallers. Naast gemopper en teleurstelling ontstond er vooral een positieve vechtlust om samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op zoek te gaan naar oplossingen voor dit grote tekort.&nbsp;</p></div><div><p>Begin september besloot wethouder Kees Grootswagers af te treden na een late financiële tegenvaller bij de nieuwgebouwde sporthal De Werft. Ruim 5,5 jaar heeft Kees zich met ziel en zaligheid ingezet voor onze gemeente en zijn vertrek leverde nieuwe uitdagingen op. Want in tijden van financiële nood moest er ook een nieuwe coalitie worden gesmeed. Maar ook dat is gelukt. Vanuit de sterk gevoelde verantwoordelijkheid om de schouders eronder te zetten en te bouwen aan de toekomst van onze gemeente.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De samenvattende herinnering aan 2019 is de ongekende positiviteit en gemeenschapszin in onze gemeente. Neem nou de prachtige Pieckboom op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Ontstaan vanuit frustratie (de lelijke kerstboom van de gemeente) en kijk eens wat een resultaat! Super trots maakt me dat! Dit soort initiatieven kunnen alleen maar in een gemeente waar men nog echt voor elkaar klaarstaat en naar elkaar omkijkt. Dat is volgens mij de kern van ons 750- jarig bestaan, de essentie van wat we al eeuwen doorgeven en mijn mooiste herinnering aan 2019: Loon op Zand = samen. Sámen maken we onze gemeente mooier, sterker, beter, leuker en liefdevoller. En dat wens ik u dan ook toe voor het nieuwe jaar. Natuurlijk een gezond, liefdevol en succesvol jaar. Maar boven alles wens ik u een ‘samen jaar’ toe!&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Met vriendelijke groet,&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Hanne van Aart</p></div>]]></content:encoded>
 732. </item>
 733. <item>
 734. <guid>news-3405</guid>
 735. <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:25:59 +0100</pubDate>
 736. <title>Nieuwe spelregels Samen-Loont-pas</title>
 737. <link>/actueel/nieuwe-spelregels-samen-loont-pas/</link>
 738. <description></description>
 739. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In 2018 en 2019 konden mensen met een heel laag inkomen (minima), via de Samen-Loont-pas, meedoen in de samenleving. Naar aanleiding van de tussenevaluatie in 2019 past het college de regeling aan zodat meer minima kunnen meedoen.&nbsp;</p></div><h3>Succesverhaal, maar...</h3><div><p>In twee jaar tijd hebben meer dan 750 minima zich aangemeld voor de Samen-Loont-pas. Pashouders waarderen de regeling met een 8,2. De Samen-Loont-pas is dan ook een succesverhaal! De tussenevaluatie hield een spiegel voor. De regeling was voor zowel de pashouders als de gemeente omslachtig georganiseerd. Naast veel onduidelijkheid over de besteding van het bedrag was de wijze van declareren een probleem. We zagen dat een groep minima niet meedeed. Wanneer je met een beperkt bedrag moet rondkomen is het voorschieten van een klein bedrag een drempel.&nbsp;</p></div><h3>Hogere deelname, lager bedrag</h3><div><p>In 2020 wil het college een hoger percentage minima bereiken en ervoor zorgen dat ze écht mee kunnen doen. We schrappen in 2020 regels en onnodige controles. Pashouders hoeven niet meer te declareren. Als gemeente betalen we in periodes uit. Hierdoor ontstaat een mate van zekerheid. Dat maakt deelname aan de regeling aantrekkelijker.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>In 2020 is niet bezuinigd op het minimabeleid, maar er is ook geen geld bijgekomen. Een hogere deelname en betalen in periodes zou leiden tot tekorten. Het college moest dus, gezien de financiële situatie, de regeling budgetneutraal inrichten. Het college heeft ervoor gekozen om het besteedbaar bedrag per pashouder te verlagen van € 300,00 naar € 180,00 per kalenderjaar. Dat bedrag is voor iedereen gelijk en vrij te besteden.&nbsp;</p></div><h3>Meer kinderen doen mee</h3><div><p>Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar. We merken dat de kosten, zowel op het voortgezet onderwijs als op de basisschool, toenemen. Naast de aanschaf van (digitale) accessoires kunnen ouders ook geconfronteerd worden met kosten voor de ouderbijdrage, schoolreisje, excursies, etc. Het college heeft daarom de ambitie om in 2020 het kindpakket te verbreden naar de bovenbouw van de basisschool. Kinderen vanaf groep 6 kunnen daardoor ook deelnemen aan deze regeling. De raad moet daarvoor in februari wel de verordening wijzigen.&nbsp;</p></div><h3>Samen-Loont-pas</h3><div><p>De Samen-Loont-pas is een regeling voor inwoners van de gemeente Loon op Zand die minder dan 120% van het minimumloon te besteden hebben. U kunt zich aanmelden voor de regeling door te bellen naar het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg (0416-289247). Dat kan op maandag tot en met vrijdag&nbsp; van 09:00 uur tot 12:30 uur.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 740. </item>
 741. <item>
 742. <guid>news-3404</guid>
 743. <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 12:33:57 +0100</pubDate>
 744. <title>Vanaf 2020 kunnen inwoners melding doen van een verwarde buurtbewoner of familielid</title>
 745. <link>/actueel/vanaf-2020-kunnen-inwoners-melding-doen-van-een-verwarde-buurtbewoner-of-familielid/</link>
 746. <description></description>
 747. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg in, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. Nieuw is dat inwoners zelf een melding kunnen doen als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Inwoners van Loon op Zand kunnen die melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT).&nbsp;</p></div><div></div><div><h3>Onderzoek</h3></div><div><p>Na een melding volgt een onderzoek of verplichte ggz nodig is. Verplichte zorg is een uiterste middel. De psychiater bekijkt altijd eerst samen met de betrokkene en de familie of vrijwillige zorg mogelijk is. Als verplichte zorg nodig is, maakt de zorgverlener samen met de patiënt een zorgplan. Hierin staat wat de patiënt nog meer nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving.&nbsp;</p></div><div><p>Patiënten en hun familie krijgen zo meer inspraak in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De verplichte zorg kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Een verplichte opname in een instelling is niet altijd nodig.</p></div><div></div><div><h3>Inwoners beter gehoord</h3></div><div><p>Inwoners die zich ernstig zorgen maken om bijvoorbeeld een buurtbewoner of een familielid, worden straks beter gehoord. Ook komen mensen met ernstige psychische problemen eerder in beeld en kan sneller een passende behandeling starten. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen.&nbsp;</p></div><div></div><div><h3>Acuut gevaar</h3></div><div><p>Het kan ook zijn dat iemand acuut een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan direct verplichte zorg ingezet worden. De burgemeester legt een crisismaatregel op, op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester zal de patiënt zo mogelijk (laten) horen.&nbsp;</p></div><div></div><div><h3>Crisis Interventie Team</h3></div><div><p>Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. Uiteraard kunnen inwoners hun zorgen ook altijd bespreken met de huisarts, een medewerker van de Toegang, of een andere professional die voor hen vertrouwd is.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 748. </item>
 749. <item>
 750. <guid>news-3395</guid>
 751. <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:25:00 +0100</pubDate>
 752. <title>Ondertekening bouwteamovereenkomst: grote stap voor herinrichting centrum Kaatsheuvel</title>
 753. <link>/actueel/ondertekening-bouwteamovereenkomst-grote-stap-voor-herinrichting-centrum-kaatsheuvel/</link>
 754. <description></description>
 755. <content:encoded><![CDATA[<div class="indent"><p>Op donderdag 12 december ondertekenden de gemeente Loon op Zand en opdrachtnemers Van den Elshout &amp; de Bont en Atab een bouwteamovereenkomst. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de werkzaamheden aan het nieuwe centrum van Kaatsheuvel. (Op de foto rechts: wethouder Gerard Bruijniks samen met de leden van het bouwteam.)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p></div><div><h3>Uitgangspunten ontwerp</h3>
 756. <p>Naar aanleiding van de Lintenvisie werd de omgeving gevraagd naar de belangrijkste wensen en behoeften voor het ontwerp van het nieuwe centrum. Hieruit is een aantal uitgangspunten uit voortgekomen voor de ontwerpers, waaruit een schetsontwerp voortvloeide.&nbsp;</p></div><h3>Het belang van een professioneel bouwteam</h3><div><p>Het werk is als bouwteamovereenkomst in de markt gezet; de opdrachtnemer is dan een gelijkwaardige speler voor het ontwerpen en de uitvoering. Met dit bouwteam heeft de gemeente Loon op Zand een aannemer gevonden die het project van A tot Z begeleidt. Van den Elshout en de Bont is gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Voor dit project hebben zij zich versterkt met de diensten van ingenieursbureau Atab, gespecialiseerd in het ontwerpen van de openbare ruimte.&nbsp;</p></div><h3>Duidelijke ambities voor winkelgebied</h3><div><p>Ambities voor het nieuwe centrum zijn onder meer:</p></div><div><p>• Goede afwikkeling van het verkeer: verkeer weren uit het centrum, door goed te kijken naar de beste rijrichting.</p></div><div><p>• Verblijfskwaliteit verbeteren: meer aandacht voor een veilig samenspel tussen auto’s, fietsers en voetgangers en aantrekkelijke gebieden om langer te verblijven.</p></div><div class="indent"><p>• Verbeteren stedenbouwkundige uitstraling: nieuwbouw moet zich beter voegen in de stedenbouwkundige structuur en uitstraling van het winkelgebied. De herinrichting van de openbare ruimte vormt het vliegwiel om dit op te waarderen en verbeteren.</p></div><div><p>• Verbeteren van de aansluiting parkeren en winkelstraat: betere verbindingen tussen de grotere parkeerplaatsen en het Winkelgebied en een betere inrichtingskwaliteit.</p></div><div><p>• Verbeteren entrees Winkelgebied: uitnodigende entrees als visitekaartje van het gebied.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 757. </item>
 758. <item>
 759. <guid>news-3646</guid>
 760. <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:45:00 +0100</pubDate>
 761. <title>Ontmoet elkaar op het Infoplein in de nieuwe Wetering!</title>
 762. <link>/actueel/ontmoet-elkaar-op-het-infoplein-in-de-nieuwe-wetering/</link>
 763. <description></description>
 764. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In de nieuwe Wetering komt straks een zogenoemd Infoplein. Dit is een ontmoetingsruimte, direct als je het nieuwe gemeenschapshuis binnenkomt. Het moet een prettige, centrale plek worden, met ruime openingstijden. Daarom wil de Wetering Plan Groep (WPG) de krachten bundelen met verschillende partijen.</p></div><h4>Divers aanbod voor jong en oud</h4><div><p>Zo krijgt het Infoplein een heel divers gezicht, waar iedereen welkom is en terecht kan voor uiteenlopende vragen. Of je nu op pad bent met de (klein)kinderen en een educatief spelletje wil doen of een nieuw boek voor de vakantie wil lenen. Je kunt er terecht voor een vraag aan het consultatiebureau of voor een drankje na het sporten. Of omdat je fietsen wil huren om de duinen te gaan verkennen of gewoon een bakje koffie wil drinken.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Naast de zorgfunctie en de bibliotheek is het de bedoeling om een inspirerende hoek te maken, waar informatie te vinden is voor recreatie. Zoals tochten in de Loonse en Drunense duinen en de ontwikkelingen in Landschapspark Pauwels. Ook de Heemkundekring komt hier uitstekend tot zijn recht komen met de mooiste spullen uit de collectie. Wellicht komt er ook een hostel, en een restaurant. Dat biedt mogelijkheden voor verruimde openingstijden, onder meer van de bieb. Door samen te werken is dit soort diensten makkelijker behouden in het dorp.</p></div><h4>De beste aanpak</h4><div><p>WPG onderzoekt momenteel de kansen en mogelijkheden om samen te werken met onder meer de gemeente Loon op Zand, de bibliotheek, RBT De Langstraat, het wijkteam en zorgaanbieders en de Heemkundekring. Er worden gesprekken gevoerd om te bepalen wat de beste aanpak is. Hoe gaan we om met ruimte? Hoe zorgen we voor beheer en onderhoud? Welke activiteiten kunnen we samen oppakken? En komen de wensen van de inwoners voldoende aan bod?</p></div><div></div><div><p>De nieuwe Wetering krijgt steeds meer vorm. WPG werkt er hard aan dat het dé huiskamer voor inwoners van Loon wordt. Een plek waar je terecht kan voor informatie, cultuur, sport, muziek, historie en zorg. Dat staat voorop.&nbsp;</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 765. </item>
 766. <item>
 767. <guid>news-3362</guid>
 768. <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:25:31 +0100</pubDate>
 769. <title>Aangepaste openingstijden gemeente Loon op Zand per 1 januari 2020</title>
 770. <link>/actueel/aangepaste-openingstijden-gemeente-loon-op-zand-per-1-januari-2020/</link>
 771. <description></description>
 772. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2020 hanteert gemeente Loon op Zand aangepaste openingstijden voor telefoon en receptie. U kunt ons bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij gesloten.
 773. </p>
 774. <p>Wel blijft het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg vijf dagen per week telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0416 - 289247. Op woensdagavond blijft Het Klavier ook open voor afspraken met Burgerzaken.&nbsp;
 775. </p>
 776. <h3>Altijd bereikbaar voor spoedgevallen</h3>
 777. <p>Voor spoedgevallen blijven wij natuurlijk vijf dagen per week telefonisch bereikbaar, zoals bij onveilige situaties op straat. Voor spoedaanvragen Burgerzaken (aangifte geboorte en overlijden en spoedprocedure rondom reisdocument) gaat de balie op afspraak open op vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur. U kunt daar telefonisch een afspraak voor maken op de dag zelf.&nbsp;
 778. </p>
 779. <h3>Service op vrijdag</h3>
 780. <p>Op vrijdag is een gastheer of gastvrouw in Het Klavier aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en te woord te staan. Mensen die op vrijdag de gemeente bellen worden te woord gestaan en geholpen in geval van spoed. Mensen die geen spoedvragen hebben op vrijdag kunnen een terugbelverzoek laten maken. Uiteraard kunnen zij hun vraag ook 24/7 stellen via de website, Buiten Beter app/Meldpunt Woonomgeving en e-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. </p>]]></content:encoded>
 781. </item>
 782. <item>
 783. <guid>news-3356</guid>
 784. <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:00:00 +0100</pubDate>
 785. <title>Loon op Zand beleeft 2020: woensdag 13 mei</title>
 786. <link>/actueel/loon-op-zand-beleeft-2020-woensdag-13-mei/</link>
 787. <description></description>
 788. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op woensdag 13 mei 2020 organiseert de gemeente wederom Loon op Zand beleeft. Hét evenement dat vrijwilligers, sporters, ondernemers en mensen in de kunst &amp; cultuur uit de gemeente in het zonnetje zet. Ook als het financieel lastige tijden zijn voor de gemeenschap. Waar ingeleverd moet worden, moet ook ruimte blijven om iets terug te geven. Om te laten zien dat we trots zijn en dat inzet wordt beloond.&nbsp;</p></div><h3>Samenwerking Pleinfestival best mogelijke match</h3><div><p>Hiermee sluit het evenement aan op het Pleinfestival (14-16 mei), waarmee de gemeente voortaan samenwerkt. We vonden in hen een partner voor de langere termijn. Maandag 2 december ondertekenden wethouder Frank van Wel en vicevoorzitter van het Pleinfestival Wil van Beers een intentieverklaring om de nieuwe samenwerking te bekrachtigen.&nbsp;De gemeente en het Pleinfestival werken samen aan de organisatie van het evenement, maar het nominatieproces ligt uiteraard geheel bij de gemeente. Met de ondertekening van de intentieverklaring, spreken gemeente en Pleinfestival vertrouwen in elkaar uit.</p></div><h3>Nomineer nu úw favoriet!</h3><div><p>Met de ondertekening gaan ook de nominaties van start. Vanaf nu tot en met 29 februari 2020 kunt u gaan nomineren. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving zich altijd met hart en ziel inzet voor anderen, zijn sport, kunst en cultuur of met zijn bedrijf. Meld daarom nu úw favoriet aan via www.loonopzand.nl/beleeft. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden voor nominatie.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 789. </item>
 790. <item>
 791. <guid>news-3355</guid>
 792. <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 10:50:00 +0100</pubDate>
 793. <title>Provincie Noord-Brabant, gemeente Loon op Zand en waterschap Brabantse Delta in beroep tegen besluit gaswinning Loon op Zand</title>
 794. <link>/actueel/provincie-noord-brabant-gemeente-loon-op-zand-en-waterschap-brabantse-delta-in-beroep-tegen-besluit/</link>
 795. <description></description>
 796. <content:encoded><![CDATA[<p> Gemeente Loon op Zand heeft samen met de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een diepboring op de gaswinningslocatie Loon op Zand. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze vergunning onlangs verleend aan gaswinningsbedrijf Vermilion.
 797. </p>
 798. <p>De betrokken overheden zijn tegen de vergunning voor de boring naar gas vanwege de risico’s voor schade aan het milieu, de drinkwatervoorziening en bebouwing. Daarnaast is er geen draagvlak in de regio en past de uitbreiding van de gaswinning niet binnen het streven naar andere energiebronnen dan gas, de zogenoemde energietransitie.
 799. </p>
 800. <p>Vermilion wil met de diepboring een aftakking van het bestaande boorgat maken en zo een nieuw gasveld aanboren. Ondanks dat er nu beroep is ingesteld, mag Vermilion wel aan de slag met de uitvoering van de diepboring. De drie overheidsorganisaties hebben de hoop dat het bedrijf wacht totdat er een uitspraak is in de andere beroepszaak die nog loopt. Dat beroep is in december 2018 ingediend tegen het winningsplan van het bedrijf.
 801. </p>
 802. <p>Mocht Vermilion toch besluiten te gaan boren, dan dienen de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta een verzoek om voorlopige voorziening in bij de rechtbank. Als dat verzoek gehonoreerd wordt, mag het bedrijf geen werkzaamheden uitvoeren totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
 803. </p>
 804. <h3>Lopende beroepen tegen gaswinning in de regio Waalwijk </h3>
 805. <p>De omgevingsvergunning voor de diepboring op de gaswinningslocatie in Loon op Zand maakt onderdeel uit van het gaswinningsplan Loon op Zand. Tegen dit plan hebben de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en de provincie Noord-Brabant beroep ingediend. Daarnaast hebben de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Altena, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en Rivierenland en de provincie Noord-Brabant beroep ingediend tegen het winningsplan Waalwijk-Noord. Beide beroepen tegen deze twee winningsplannen zijn vorig jaar al ingediend en liggen nu bij de Raad van State om behandeld te worden.
 806. </p>
 807. <p>&nbsp;</p>
 808. <p>Meer weten over gaswinning in Loon op Zand? Bezoek de pagina <a href="http://www.loonopzand.nl/gaswinning" target="_blank">www.loonopzand.nl/gaswinning</a>. </p>]]></content:encoded>
 809. </item>
 810. <item>
 811. <guid>news-3354</guid>
 812. <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:13:02 +0100</pubDate>
 813. <title>Bedrijvenpark Kaatsheuvel opnieuw beloond met Keurmerk Veilig Ondernemen, Continu Samenwerken</title>
 814. <link>/actueel/bedrijvenpark-kaatsheuvel-opnieuw-beloond-met-keurmerk-veilig-ondernemen-continu-samenwerken/</link>
 815. <description></description>
 816. <content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijvenpark Kaatsheuvel heeft opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar langdurig en goed wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. MKB-Nederland begeleidt dit proces.
 817. </p>
 818. <p>Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.
 819. </p>
 820. <h3>Vraagstukken samen oppakken</h3>
 821. <p>De ondernemers van het bedrijvenpark in Kaatsheuvel hebben samen met andere betrokken partijen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte, de verlichting van panden en cameratoezicht. Ook houden zij zich bezig met de organisatie van bijeenkomsten om het bedrijvenpark schoon, heel en veilig te houden en stemmen af met politie en beveiliging.
 822. </p>
 823. <p>Wethouder Frank van Wel: “We zijn trots op de samenwerking tussen en met de ondernemers. De hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen is een mooie bevestiging dat we met elkaar de goede dingen doen. Het certificaat getuigt van een goede samenwerking tussen ondernemers op het bedrijvenpark in Kaatsheuvel. De rol en functie van parkmanagement zijn en blijven hierbij essentieel.”
 824. </p>
 825. <h3>Daling onveiligheid en criminaliteit</h3>
 826. <p>De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien. </p>]]></content:encoded>
 827. </item>
 828. <item>
 829. <guid>news-3353</guid>
 830. <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 14:33:02 +0100</pubDate>
 831. <title>Gemeente Loon op Zand, Casade en huurdersbelangenvereniging tekenen prestatieafspraken</title>
 832. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-casade-en-huurdersbelangenvereniging-tekenen-prestatieafspraken/</link>
 833. <description></description>
 834. <content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 december tekenden gemeente Loon op Zand, woningcorporatie Casade en de Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand de prestatieafspraken voor 2020. Die afspraken gaan over een periode tot en met 2024. De drie partijen hebben nu samen concrete ambities en maatregelen afgesproken die zorgen voor de toekomst van sociale huurwoningen en de wijken in de gemeente.
 835. </p>
 836. <p>Dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, Casade en huurders worden er mooie stappen gezet rondom het beheer en de ontwikkeling van sociale huurwoningen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. De partijen kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar blikken ook samen vooruit naar wat wenselijk én mogelijk is in de toekomst. Dat geldt ook voor De Moer. Op het moment dat daar nieuwe woningbouwplannen zijn, wordt gelijk nagedacht over de mogelijkheden rondom sociale woningbouw in De Moer.
 837. </p>
 838. <h5>Fysieke en sociale ontwikkeling </h5>
 839. <p>Wethouder Gerard Bruijniks: “In onze gemeente is het goed wonen, zowel qua fysieke woningen als op sociaal vlak. Door samen op te trekken en concreet aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat het aanbod van huurwoningen past bij deze tijd en bij de behoeften van inwoners. Daar komt nog bij dat Casade in 2020 opnieuw bijdraagt aan het wijk- en buurtgerichte werken. Een sterke wijk is belangrijk voor een sociale samenleving. Het biedt een netwerk waarop inwoners kunnen terugvallen als dat gewenst is.’
 840. </p>
 841. <p>Ook Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand is enthousiast. “Wij zijn er voor alle huurders in de gemeente. De betrokkenheid onder de huurders is groot. Zij zijn blij dat hun belangen goed vertegenwoordigd worden.”
 842. </p>
 843. <h3>Gezamenlijke thema’s basis voor afspraken</h3>
 844. <p>De afspraken zijn tot stand gekomen door de thema’s uit verschillende plannen en visies aan elkaar te koppelen. Er zijn bijvoorbeeld onderwerpen die in de wetgeving, het Regionale woonkader, de gemeentelijke Woonvisie en in het beleid van Casade terugkomen. In grote lijnen gaat het dan om betaalbaarheid, duurzaamheid, huisvesting van de bijzondere doelgroepen en wonen en zorg. Ook zijn afspraken gemaakt over de transformatie van de woningvoorraad en investeringsmogelijkheden.
 845. </p>
 846. <p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Prestatieafspraken_Loon_op_Zand_Casade_2020-2024.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Bekijk de prestatieafspraken 2020</a></p>]]></content:encoded>
 847. </item>
 848. <item>
 849. <guid>news-3327</guid>
 850. <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:00:00 +0100</pubDate>
 851. <title>Burgemeester sluit drugspand Anton Pieckplein</title>
 852. <link>/actueel/burgemeester-sluit-drugspand-anton-pieckplein/</link>
 853. <description></description>
 854. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Burgemeester Hanne van Aart heeft vandaag een woning aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel gesloten voor de duur van drie maanden. Op woensdag 30 oktober 2019 heeft de politie op basis van meerdere (anonieme) meldingen over dealen en overlast een uitgebreid vooronderzoek gehouden en de woning betreden. Bij betreding van de woning werd een in werking zijnde hennepkwekerij en handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Ook was er een illegale stroomaansluiting aangebracht.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p></div><h3>Wet Damocles</h3><div><p>De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid om drugspanden te sluiten. Zij kan op basis van deze wet woningen of voor het publiek toegankelijke gebouwen sluiten als de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar zijn gebracht. In 2019 is de bevoegdheid uitgebreid en kan de burgemeester ook een woning of bedrijf sluiten indien daar voorbereidingshandelingen worden getroffen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het hebben van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs of goederen om een hennepkwekerij te beginnen.</p></div><div><h3>Verdachte situaties</h3></div><div><p>De gemeente hecht groot belang aan de veiligheid van alle inwoners. Om mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig te signaleren, blijft oplettendheid noodzakelijk. Inwoners wordt gevraagd om bij verdachte situaties contact op te nemen met de politie. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 855. </item>
 856. <item>
 857. <guid>news-2957</guid>
 858. <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 07:07:00 +0100</pubDate>
 859. <title>NL-alert controlebericht</title>
 860. <link>/actueel/nl-alert-controlebericht/</link>
 861. <description></description>
 862. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vandaag verstuurt de Veiligheidsregio om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht. Deze ontvang je via de zendmasten van jouw mobiele provider.&nbsp;Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld.&nbsp;&nbsp;</p>
 863. <h4>(Nog) geen controlebericht ontvangen? Mogelijke redenen zijn:</h4><ul class="square"><li>misschien stond je telefoon uit, had je slecht bereik of was je in gesprek. Of gebruikte je 2G of 3G internet om een app te downloaden of een video te kijken.</li><li>daarnaast kan er tijd zitten tussen het uitzenden en doorsturen van het controlebericht door de providers naar alle mobiele zendmasten.</li><li>ook moet je telefoon juist zijn ingesteld om een NL-Alert te kunnen ontvangen. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, moet je dit zelf doen. Zoals de iPhone.</li></ul><p class="MsoNormal">&nbsp;Heb je niets ontvangen, maar wil je dit voortaan wel? Ga naar de instelhulp op <a href="http://www.nl-alert.nl" target="_blank">nl-alert.nl</a> en stel je mobiel in. Toch nog vragen? Neem dan contact op met de Rijksoverheid via <a href="http://www.rijksoverheid.nl/contact" target="_blank">www.rijksoverheid.nl/contact</a><span class="MsoHyperlink"> of bel naar </span>1400 (werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur).&nbsp;</p>
 864. <h4>NL-Alert op reclamezuilen</h4>
 865. <p class="MsoNormal">Om zoveel mogelijk mensen te informeren bij een ramp, is NL-Alert vanaf nu ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in Nederland. Bijvoorbeeld op stations en in winkelcentra.</p>]]></content:encoded>
 866. </item>
 867. <item>
 868. <guid>news-3319</guid>
 869. <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 19:15:00 +0100</pubDate>
 870. <title>Toeristisch Informatiepunt geopend in Kaatsheuvel</title>
 871. <link>/actueel/toeristisch-informatiepunt-geopend-in-kaatsheuvel/</link>
 872. <description></description>
 873. <content:encoded><![CDATA[<p><a name="_GoBack"></a>Op 26 november opende het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat een Toeristisch Informatiepunt in de Primera in Kaatsheuvel. Dit is een van de vier nieuwe informatiepunten in de regio Langstraat. Inwoners en recreanten kunnen hier terecht voor toeristische, recreatieve en culturele informatie.
 874. </p>
 875. <p>Het RBT is medio 2019 opgericht. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten in regio De Langstraat: Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Het RBT vervangt hiermee de voormalige VVV. Waar het RBT de etalage is waar recreanten kunnen kennismaken met het vrijetijdsaanbod in de regio, is het TIP hét visitekaartje voor de gemeente.
 876. </p>
 877. <h3>Innovatief gastheerschap</h3>
 878. <p>Op 18 november presenteerde RBT De Langstraat haar marketingplan. Voor het onderdeel gastheerschap is nu een innovatieve consumentenwebsite in ontwikkeling en krijgen de vier gemeenten elk een fysiek Toeristisch Informatiepunt. Hierbij gaat het niet alleen om papieren folders en routekaarten. Ook is elk informatiepunt aangesloten op het online systeem van de RBT, zodat ook regionale informatie kan worden gedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld met beeldschermen met actuele toeristische informatie.
 879. </p>
 880. <h3>Deskundigheid en enthousiasme</h3>
 881. <p>Frank van Wel, wethouder van recreatie en toerisme in gemeente Loon op Zand, en Gerard van Wezenbeek, exploitant van de Primera-winkel in Kaatsheuvel, zijn enthousiast. Volgens beiden maakt het informatiepunt het lokale winkelaanbod in de gemeente nog aantrekkelijker voor recreanten. Van Wezenbeek: ”Met het TIP heten we toeristen welkom in onze gemeente. We informeren en inspireren alle bezoekers, of het nu recreanten zijn of onze eigen inwoners. Onze medewerkers zijn meertalig, dus we kunnen ook internationale bezoekers goed wegwijs maken. Kortom: gastvrijheid staat centraal”. Ook Aileen Kok, manager van het RBT, is blij met de samenwerking. “Wat heeft een goed Toeristisch Informatiepunt nodig? Een goed assortiment en actuele informatie, natuurlijk. Maar ook deskundigheid en enthousiasme. Dat is bij het Toeristisch Informatiepunt prima in orde.”</p>]]></content:encoded>
 882. </item>
 883. <item>
 884. <guid>news-3647</guid>
 885. <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 17:04:00 +0100</pubDate>
 886. <title>Wetering Plan Groep actief bezig achter de schermen</title>
 887. <link>/actueel/wetering-plan-groep-actief-bezig-achter-de-schermen/</link>
 888. <description></description>
 889. <content:encoded><![CDATA[<div><h4>Steeds dichter bij concrete mijlpalen</h4></div><p>Op 10 oktober bekeek de beeldvormende raad het voorstel van de Wetering Plan Groep voor de&nbsp;‘nieuwe’ Wetering. Zij gaven hun visie, na intensief overleg met huidige gebruikers, toekomstige&nbsp;gebruikers en de gemeente Loon op Zand. De raad is positief dat er veel werk is verzet, maar er&nbsp;blijft ook nog veel te doen. Neemt niet weg dat er brede steun is voor het programma. We komen&nbsp;steeds dichter bij het moment dat de nieuwe ‘huiskamer’ van ons dorp open gaat!&nbsp;
 890. </p>
 891. <p>Deze bevindingen nemen we de komende maanden mee in de verdere uitwerking van het project.&nbsp;Jan Coenen, voorzitter Wetering Plan Groep: “We zijn blij met de visie van de raad. Er is de afgelopen&nbsp;maanden hard gewerkt en we kunnen daarmee doorgaan. We weten ons daarin gesteund door en de&nbsp;Loonse bevolking én de raad.”
 892. </p>
 893. <h4>Wat we gaan doen de komende tijd</h4><div><p>De volgende activiteiten staan nu heel concreet op het programma:</p></div><div><ul class="square"><li>Er wordt een keuze gemaakt voor de architect.</li><li>Het beheer van het gebouw en de exploitatie wordt verder vormgegeven.</li><li>De gesprekken met gebruikers worden hervat. Zo kunnen we goede afspraken maken over specifieke wensen, de kosten voor huisvesting en samenwerking met andere gebruikers.</li></ul><p>Ook houden we u op de hoogte van de voortgang, via diverse kanalen. U kunt ons onder meer volgen via Rond de Toren, Duinkoerier en Facebook.</p></div><h3>Voorwaarden voor hostel</h3><div><p>Ook de keuze voor het eventuele hostel wordt verder vormgegeven. De gemeenteraad heeft eerder&nbsp;aangegeven open te staan voor huisvesting van een hostel in de ‘nieuwe’ Wetering. Voorwaarde is&nbsp;dat de financiering en het risico geheel voor rekening komt van de toekomstige exploitant.&nbsp;De komende maanden verdiepen we ons in de mogelijkheden. Daarbij worden de voorwaarden&nbsp;besproken en bepalen we de uitstraling voor de totale Multi Functionele Accommodatie. Ook kijken&nbsp;we uitgebreid naar de meerwaarde bij het (mede)gebruik van deze accommodatie. Doel is om aan&nbsp;het einde van het jaar ook echt knopen door te hakken over het hostel.
 894. </p>
 895. <h4>Betrokken Loonsen gezocht! Denkt u mee?</h4></div><div><p>Nu onze activiteiten en mijlpalen concreter worden, kunnen we extra hulp goed gebruiken.&nbsp;Bent u benieuwd naar dit nieuwe, sociale hart van ons dorp? Voelt u zich betrokken bij de&nbsp;gemeenschap? En hebt u ideeën over de uitwerking van een ‘nieuwe’ Wetering? Denk dan mee!&nbsp;Zoals u wellicht weet, ligt het initiatief voor de nieuwe Wetering bij de Wetering Plan Groep. Wij&nbsp;werken samen met de gemeente Loon op Zand. We zoeken mensen die mee willen denken binnen&nbsp;de diverse werkgroepen. Hoe beter de rollen binnen de werkgroepen worden ingevuld, des te beter&nbsp;en sneller komen we tot resultaten. Dus: Meld u aan!</p></div><div><h4>We zijn specifiek op zoek naar:</h4></div><div><ul class="square"><li>Iemand met een bouwkundige achtergrond om deel te nemen aan de werkgroep Ontwerp.</li><li>Iemand die met ons de gesprekken wil voeren met de toekomstige gebruikers.</li><li>Iemand die graag meedenkt over de functionele invulling van het hostel.</li><li>En tot slot iemand die de communicatie binnen de gemeenschap Loon op Zand gestalte geeft.</li></ul></div><div><p>U kunt uw reactie sturen naar <a href="mailto:[email protected]" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." class="mail">[email protected]</a>. Geeft u daarbij aan wat u voor de&nbsp;Wetering Plan Groep wil betekenen. Wij hopen op uw reactie!</p></div>]]></content:encoded>
 896. </item>
 897. <item>
 898. <guid>news-3284</guid>
 899. <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 09:00:00 +0100</pubDate>
 900. <title>Gemeentepolis: meer zorgverzekering voor minder geld</title>
 901. <link>/actueel/gemeentepolis-meer-zorgverzekering-voor-minder-geld-1/</link>
 902. <description></description>
 903. <content:encoded><![CDATA[<div><h2>&nbsp;</h2></div><p>We vinden het belangrijk dat inwoners met een klein inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten.&nbsp; Voor deze inwoners is er de Gemeentepolis van CZ en VGZ. De gemeente betaalt een deel van de premie van deze zorgverzekering. Om in aanmerking te komen, mag uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. De regeling is interessant voor mensen met hoge ziektekosten zoals chronisch zieken en mensen met een gezondheidsbeperking.</p><div></div><h2>Maakt u al gebruik van de Gemeentepolis?</h2><div><p>U ontvangt de aanbieding voor 2020 van uw zorgverzekeraar. Let op! U betaalt in 2020 meer zorgpremie dan in 2019. Dit komt vooral omdat de zorgverzekeraar de korting moet verlagen (nieuwe wet). Daarnaast wordt, zoals ieder jaar, de premie voor 2020 hoger. U ontvangt in 2020 ook meer zorgtoeslag, waardoor u financieel minder merkt van de premieverhoging.&nbsp;We adviseren u het aanbod van de Gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen.&nbsp;</p></div><div><h2>Meer weten?</h2></div><div><p>Uitgebreidere informatie en de voorwaarden vindt u op de <a href="/gemeentepolis/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">pagina Gemeentepolis</a>. De verzekeringen waaruit u kunt kiezen staan op www.gezondverzekerd.nl. Het is verstandig om het aanbod te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Misschien bent u ergens anders voordeliger uit voor de zorg die u nodig heeft. Vergelijken kan eenvoudig via <a href="https://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.independer.nl</a>.</p></div><div><h2>Aanmelden voor Gemeentepolis 2019</h2></div><div><p>Aanmelden kan tot en met 31 december 2019 via www.gezondverzekerd.nl. De zorgverzekeraar regelt het stopzetten van uw huidige zorgverzekering. Heeft u een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u niet overstappen naar de Gemeentepolis..</p></div><div><h2>Hulp nodig bij het aanvragen?&nbsp;</h2></div><div><p>Vrijwilligers KDC helpen u graag. Ze staan Ze staan tot en met 11 december op maandag- en woensdagochtend voor u klaar. Tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Adres: Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel. Een andere dag kan ook. Maak daarvoor een afspraak bij KDC, telefoon: 0416 - 531573.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 904. </item>
 905. <item>
 906. <guid>news-3282</guid>
 907. <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 14:21:19 +0100</pubDate>
 908. <title>Overzicht storingen straatverlichting Enexis</title>
 909. <link>/actueel/overzicht-storingen-straatverlichting-enexis/</link>
 910. <description></description>
 911. <content:encoded><![CDATA[<p>Als er meerdere straatlantaarns in dezelfde straat niet werken, is er meestal sprake van een storing bij Enexis. Bekijk voortaan de actuele Enexis-storingen die bij ons bekend zijn op <a href="http://www.loonopzand.nl/storingen" target="_blank">www.loonopzand.nl/storingen</a>.<br />Enexis is verantwoordelijk voor deze storingen en al op de hoogte. U hoeft hiervan géén extra melding te maken bij de gemeente.
 912. </p>
 913. <h3>Wanneer melden bij de gemeente?</h3>
 914. <p>Ziet u dat één straatlantaarn niet werkt? Dan kan u dit melden&nbsp;bij de gemeente Loon op Zand. </p><ul class="square"><li>via de Buiten Beter App </li><li>via het&nbsp;<a href="https://www.burgerklacht.nl/loz/mor.php" target="_blank">Meldpunt Woonomgeving</a></li></ul><p>Vermeld daarbij altijd&nbsp;het mastnummer.</p>]]></content:encoded>
 915. </item>
 916. <item>
 917. <guid>news-3267</guid>
 918. <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:07:08 +0100</pubDate>
 919. <title>Frank van Wel benoemd tot nieuwe wethouder Loon op Zand </title>
 920. <link>/actueel/frank-van-wel-benoemd-tot-nieuwe-wethouder-loon-op-zand-1/</link>
 921. <description></description>
 922. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2019 is Frank van Wel, voormalig fractievoorzitter van de VVD, benoemd tot wethouder van de gemeente Loon op Zand. Met de komst van Van Wel is het college weer compleet.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><p>Frank van Wel studeerde bestuurskunde/overheidsmanagent aan de Avans Hogeschool in&nbsp;’s-Hertogenbosch. Hij was sinds 2010 raadslid van de VVD. Vervolgens werd hij in 2015 fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Loon op Zand. Frank van Wel: “Ik ben trots dat ik na 22 jaar de VVD weer mag vertegenwoordigen in het college. Ik kijk ernaar uit om samen de schouders eronder te zetten en de belangen van onze inwoners in alle drie de kernen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”</p></div><h2>Nieuw raadslid&nbsp;</h2><div><p>Tijdens de raadsvergadering is Werner van de Wouw geïnstalleerd als nieuw raadslid van de VVD.&nbsp;Hij was de afgelopen twee jaar fractie-ondersteuner van de VVD.&nbsp; &nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 923. </item>
 924. <item>
 925. <guid>news-3256</guid>
 926. <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 18:00:00 +0100</pubDate>
 927. <title>Schouders eronder, samen vooruit</title>
 928. <link>/actueel/schouders-eronder-samen-vooruit/</link>
 929. <description></description>
 930. <content:encoded><![CDATA[<h2>GemeenteBelangen, VOORLOON en VVD presenteren akkoord&nbsp;</h2><div><p>De nieuwe coalitie van GemeenteBelangen, VOORLOON en VVD presenteert het nieuwe coalitieakkoord ’Schouders eronder, samen vooruit’. Intensieve samenwerking tussen de coalitiepartijen leidde tot een solide akkoord. Centraal staan concrete maatregelen om de gemeente Loon op Zand klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst met een nieuwe financiële balans en daarbij passende ambities. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Schouders_eronder_samen_vooruit_2019-2022.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Open het coalitieakkoord (.PDF)</a>.</p></div><h2>Schouders eronder</h2><div><p>Na het vallen van de voormalige coalitie kregen de informateurs Gerard Bruijniks en&nbsp;Ad van Laarhoven de opdracht een nieuwe coalitie te verkennen. Na een korte informatieperiode startten zij formatiegesprekken met GemeenteBelangen, VOORLOON en de VVD.&nbsp;Formateur Gerard Bruijniks: “Ik ben tevreden dat we er na een intensieve periode samen in geslaagd zijn dit akkoord te realiseren. We zetten samen de schouders eronder! Dit had niet gekund zonder de gezamenlijke wil van de coalitiepartijen om onze gemeente door dit zware weer heen te helpen.”</p></div><h2>Samen vooruit&nbsp;</h2><div><p>De coalitie bouwt verder aan een nieuwe financiële balans. GemeenteBelangen, VOORLOON en VVD willen concrete resultaten behalen zonder hiermee de lokale lasten onevenredig te laten stijgen.&nbsp;De coalitiepartijen gaan aan de slag met onder meer de realisatie van de nieuwe Wetering, het voortbestaan van basisschool De Start en het verbeteren van het groen op zichtlocaties. Daarnaast start de gemeente een onderzoek naar haar bestuurlijke toekomst en zetten de partijen in op versterking van de dienstverlening van de gemeente. Om concrete resultaten te boeken vragen de partijen aan het college om in januari een begrotingswijziging aan de raad te presenteren.&nbsp;</p></div><h2>Nieuwe wethouder&nbsp;</h2><div><p>Namens de VVD wordt Frank van Wel voorgedragen als wethouder. Hij is op dit moment fractievoorzitter van de VVD in de Loonse gemeenteraad. Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) en Jan Brekelmans (VOORLOON) blijven aan als wethouder.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 931. </item>
 932. <item>
 933. <guid>news-3234</guid>
 934. <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:48:18 +0200</pubDate>
 935. <title>Gemeente Loon op Zand 75 jaar bevrijd - Bevrijdingsweek</title>
 936. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-75-jaar-bevrijd-bevrijdingsweek-1/</link>
 937. <description></description>
 938. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Eind oktober is onze gemeente 75 jaar bevrijd. Dat willen we vieren! Daarom is er een bevrijdingsweek georganiseerd. De organisatie is erg trots op het programma met een week vol mooie en bijzondere activiteiten. Bekijk het volledige programma op <a href="https://bit.ly/32GKJcw" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">https://bit.ly/32GKJcw</a>.&nbsp;Het programma van de Bevrijdingsweek 2019 is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de Heemkundekringen De Ketsheuvel en Loon op ’t Sandt, Stichting Oranjeviering &amp; Bevrijding, Museum Jaren ’40-’45 en Nederlands-Indië, Culturele Stichting Trias, Parochie Sint Willibrord, gemeente Loon op Zand en de stichting 750 jaar heerlijkheid Loon op Zand.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 939. </item>
 940. <item>
 941. <guid>news-3225</guid>
 942. <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:56:24 +0200</pubDate>
 943. <title>Zorgvuldige en degelijke afwegingen centraal bij begroting 2020-2023</title>
 944. <link>/actueel/zorgvuldige-en-degelijke-afwegingen-centraal-bij-begroting-2020-2023/</link>
 945. <description></description>
 946. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand heeft in de begroting 2020-2023 een structureel tekort van 3,7 miljoen euro opgelost. Ondanks de zware bezuinigingsopgave presenteert de gemeente een meerjarige begroting waarvan het eerste jaar met een positief saldo eindigt. Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.&nbsp;
 947. </p>
 948. <p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Boekwerk_begroting_2020_incl._Erratum_1__2_en_3_12-11-2019.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Download de begroting (.PDF)</a></p></div><div></div><div><p>Gezamenlijke inspanning van het college en alle raadsfracties heeft geresulteerd in een meerjarige begroting waarvan het eerste jaar sluitend is. Met een inwonersenquête heeft de gemeente de inwoners van de gemeente Loon op Zand betrokken bij de bezuinigingskeuzes.&nbsp;</p></div><h2>Ambities bijstellen</h2><div><p>We zijn en blijven een gemeente met ambities. De confrontatie met de tegenvallers heeft ons gedwongen om grote ambities bij te stellen. Zo zijn de ambities op het gebied van innovatie Jeugd en Wmo bijgesteld. Ook zijn de kapitaallasten aangesloten bij de realiteit en is de OZB licht verhoogd. Samen met een forse stijging van de toeristenbelasting zorgen deze maatregelen voor het oplossen van het begrotingstekort.</p></div><h2>Verhoging lokale lasten</h2><div><p>Wethouder Gerard Bruijniks: “De afvalstoffenheffing stijgt met 40% voor een meer-persoonshuishouden. Dit betreuren wij, maar kon niet worden voorkomen. Sinds 2009 is er geen indexering toegepast waar deze wel had gemogen. Als we de afgelopen jaren elke jaar een inflatiecorrectie hadden toegepast, waren we ook op dit tarief uitgekomen voor 2020.”</p></div><h2>Veilige leefomgeving&nbsp;</h2><div><p>De begroting sluit aan op de kernwaarden van onze inwoners. Het sleutelwoord hierin is een veilige leefomgeving waarin we naar elkaar omzien: saamhorigheid in alle drie de kernen. Zo sluit de begroting grotendeels aan bij de wensen van onze inwoners, worden de verenigingen en vrijwilligers ontzien en blijft de kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte overeind.&nbsp;</p></div><h2>Vertrouwen in de toekomst&nbsp;</h2><div><p>Wethouder Jan Brekelmans: “Ik ben trots op de manier waarop we de afgelopen tijd hebben samengewerkt. Het college is ervan overtuigd dat de gemeenteraad met de voorgestelde begroting een verantwoorde afweging kan maken tussen de ambities en noodzakelijke keuzes voor de jaren 2020-2023. Met als doel om met vertrouwen een positieve toekomst tegemoet te gaan.”&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 949. </item>
 950. <item>
 951. <guid>news-3214</guid>
 952. <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 16:54:25 +0200</pubDate>
 953. <title>Grondruil tussen Casade en gemeente Loon op Zand</title>
 954. <link>/actueel/grondruil-tussen-casade-en-gemeente-loon-op-zand/</link>
 955. <description>Nieuwe tweekappers en huurwoningen aan de rand van Kaatsheuvel</description>
 956. <content:encoded><![CDATA[<p>Wooncorporatie Casade en gemeente Loon op Zand stemden in om grond te ruilen in het nieuwbouwplan Westwaard in Kaatsheuvel. De gemeente ruilt grond binnen Westwaard met grond aan de Sweensstraat. In de staat staan acht huurwoningen van Casade. Deze maken plaats voor nieuwe tweekappers. In Westwaard bouwt Casade negentien nieuwe huurwoningen.Het college stelde 17 september het plan vast voor de verdeling van de kavels.&nbsp;
 957. </p>
 958. <p>Door de ruil kan Casade op relatief korte termijn de ontwikkeling van negentien eengezinswoningen starten. Tegelijkertijd kan de gemeente de entree van Westwaard zó invullen, dat deze past bij de stijl van de nieuwbouwwijk.
 959. </p>
 960. <h4>Entree Westwaard beeldbepalend</h4>
 961. <p>De stedenbouwkundige gedachte achter Westwaard is om een landelijk–dorpse wijk te maken. Dit betekent ruimtelijk, open en met veel groen. De entree van Westwaard ligt aan de Sweensstraat. De gemeente wil de entree van het project bij de Sweensstraat zo ruim en groen mogelijk opzetten. Een invulling met nieuwe tweekappers past bij het beeld van Westwaard.
 962. </p>
 963. <h4>Woningen vervangen door Nul-Op-de-Meter woningen</h4>
 964. <p>Op de plek waar de gemeente nieuwe tweekappers bouwt, staan nu nog acht woningen van Casade. Deze woningen zijn verouderd en aan vervanging toe. De wooncorporatie wil daarom nieuwe woningen bouwen en doet dat op de grond in Westwaard. In 2015 sloopte Casade er al twee woningen om plaats te maken voor de nieuwe entree naar Westwaard. Er komen negentien betaalbare Nul-Op-de-Meter woningen. Deze duurzame woningen wekken zelf energie op.
 965. </p>
 966. <h4>Bewoners zijn geïnformeerd</h4>
 967. <p>Casade heeft ondertussen de bewoners van de acht woningen persoonlijk verteld dat hun huis gesloopt wordt. Deze huurders krijgen een jaar de tijd om een andere woning te vinden. Zij worden hierbij door de corporatie zorgvuldig begeleid en ondersteund. Zo krijgen de bewoners een verhuisvergoeding en voorrang op een andere woning van Casade.
 968. </p>
 969. <p>Foto:&nbsp;Henri Boer Fotografie</p>]]></content:encoded>
 970. </item>
 971. <item>
 972. <guid>news-3193</guid>
 973. <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:39:57 +0200</pubDate>
 974. <title>Spreekrecht tijdens raadsbijeenkomst 1 oktober</title>
 975. <link>/actueel/spreekrecht-tijdens-raadsbijeenkomst-1-oktober/</link>
 976. <description></description>
 977. <content:encoded><![CDATA[<p> Dinsdag 1 oktober staat er een raadsbijeenkomst op de agenda. Tijdens deze vergadering gaan raadsleden met elkaar in gesprek over de financiën van de gemeente. Dat doen ze in voorbereiding op de begrotingsbehandeling die op 7 november plaatsvindt. Ook u kunt uw mening geven.<br style="color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><br style="color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" />Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over het geagendeerde onderwerp denkt. Als u hier gebruik van wenst te maken, dient u dit uiterlijk een dag van tevoren te melden aan de griffier, via [email protected] of door te bellen naar 0416-289218.</p>]]></content:encoded>
 978. </item>
 979. <item>
 980. <guid>news-3192</guid>
 981. <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:02:31 +0200</pubDate>
 982. <title>Wat vindt u van het onderhoud in uw buurt?</title>
 983. <link>/actueel/wat-vindt-u-van-het-onderhoud-in-uw-buurt/</link>
 984. <description></description>
 985. <content:encoded><![CDATA[<p> De gemeente Loon op Zand en Incudem stemmen het onderhoud in uw buurt graag zo goed mogelijk af op uw wensen. Net als in 2017 en 2018 horen we ook dit jaar graag of we op de juiste koers zitten. Hoe tevreden bent u over het beheer van het groen in uw straat? En op welke manier wordt u het liefst betrokken bij werkzaamheden in uw buurt? Samen kijken we wat er al goed gaat en waar het onderhoud in de gemeente nog beter kan.&nbsp;<br />
 986. </p>
 987. <h3>Online enquête: 27 september t/m 20 oktober</h3>
 988. <p>Vul voor 21 oktober de enquête in via <a href="http://www.OnderhoudInLoonopZand.nl" target="_blank">www.OnderhoudInLoonopZand.nl</a>. Heeft u geen internet, maar wilt u wel graag deelnemen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Citisens. Zij sturen u dan een papieren enquête toe. Citisens is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0800 - 75 75 755 (gratis).
 989. </p>
 990. <h3>Straatenquête</h3>
 991. <p>Op 11 oktober zijn er bovendien twee enquêteurs op de weekmarkt en koopavond. Zij zullen op straat met geïnteresseerden de vragenlijst invullen met een iPad:</p><ul class="square"><li>ochtend: weekmarkt Looiershof, Loon op Zand</li><p>&nbsp;</p><li>middag: weekmarkt Anton Pieckplein, Kaatsheuvel</li><p>&nbsp;</p><li>middag/avond tot 21.00 tijdens koopavond in Kaatsheuvel op/of rondom de Hoofdstraat</li><p>&nbsp;</p></ul>]]></content:encoded>
 992. </item>
 993. <item>
 994. <guid>news-3191</guid>
 995. <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 15:53:41 +0200</pubDate>
 996. <title>Cliënten Wmo en jeugd behouden hoge mate van tevredenheid </title>
 997. <link>/actueel/clienten-wmo-en-jeugd-behouden-hoge-mate-van-tevredenheid/</link>
 998. <description></description>
 999. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Gemeente Loon op Zand wil een goede kwaliteit van zorg voor haar inwoners. Om de kwaliteit te meten maakt de gemeente gebruik van cliëntervaringsonderzoeken. Uit de onderzoeken komt naar voren waar cliënten tevreden over zijn, maar ook wat beter kan. Zo kan de gemeente extra aandacht besteden aan de verbeterpunten.&nbsp;</p></div><h2>Cliëntervaringsonderzoek WMO en jeugd 2018</h2><div><p>Een onderzoeksbureau voert jaarlijks de cliëntervaringsonderzoeken uit voor de gemeente Loon op Zand. In het voorjaar ontvingen Wmo en jeugdcliënten een schriftelijke vragenlijst. Resp. 39% (Wmo) en 25% (jeugd) stuurden een ingevulde vragenlijst terug.&nbsp;
 1000. </p>
 1001. <h2>Conclusies cliëntervaringsonderzoek Wmo</h2></div><div><p>Inwoners weten voor zorg de weg naar de gemeente te vinden. Ze zijn tevreden over het eerste contact en het keukentafelgesprek. Ze zijn minder tevreden over de snelheid waarmee een aanmelding wordt opgepakt. Dit is dan ook een punt van aandacht voor het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De kwaliteit en de effecten van de ondersteuning waarderen cliënten positief, 87% ten opzichte van 86% in 2017. 79% van de cliënten geeft aan met behulp van de ondersteuning beter te kunnen participeren in de samenleving. Ook geeft 81% aan door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben.</p></div><h2>Conclusies cliëntervaringsonderzoek jeugd</h2><div><p>Jeugdigen en hun ouders zijn tevreden over de jeugdhulp, zowel op inhoud als proces. Ze ervaren snelheid in het proces en worden naar de juiste hulp begeleid. Cliënten voelen zich serieus genomen, worden goed geïnformeerd en nemen samen de beslissingen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></div><div><p>Cliënten zijn minder goed op de hoogte als het gaat om voorliggende voorzieningen, slechts 10% weet dat er onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk is. Een op de vijf cliënten maakt gebruik van het wijkteam. De ervaren effecten van de jeugdhulp zijn positief. 85% van de cliënten voelt zich beter na de ondersteuning, bij 81% van de cliënten verbetert het gedrag.&nbsp;</p></div><h2>Doorpakken</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand wil de hoge mate van tevredenheid behouden. Zodoende neemt de gemeente de onderzoeksaanbevelingen mee in de verdere uitvoering van de Wmo en jeugdzorg. Ook gaat de gemeente in gesprek met jeugdcliënten en hun ouders over de ervaringen in de jeugdzorg.&nbsp;
 1002. </p>
 1003. <h2>Meer informatie</h2><ul class="square"><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Cli%C3%ABntervaringsonderzoek_Wmo_2018_-_Loon_op_Zand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Rapport Wmo</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Cli%C3%ABntervaringsonderzoek_Jeugd_2018_-_Loon_op_Zand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Rapport jeugd</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Cli%C3%ABntervaringsonderzoek_Jeugd_2018_Factsheet_-_Loon_op_Zand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Factsheet jeugd</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
 1004. </item>
 1005. <item>
 1006. <guid>news-3183</guid>
 1007. <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 18:00:00 +0200</pubDate>
 1008. <title>Resultaten inwonersenquête 'Nieuwe financiële balans'</title>
 1009. <link>/actueel/resultaten-inwonersenquete-nieuwe-financiele-balans/</link>
 1010. <description></description>
 1011. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 1 juli nam de gemeenteraad unaniem een motie aan over het betrekken van inwoners bij het herstel van de financiële balans. Via een enquête kregen de inwoners de mogelijkheid om hun mening te geven. Ze gaven aan op welke zaken er volgens hen wél of niet moet worden bezuinigd.&nbsp;</p></div><h2>Digitaal en papieren vragenlijst&nbsp;</h2><div><p>Al onze inwoners kregen tussen 12 en 25 augustus de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. Daarnaast was het mogelijk om een papieren vragenlijst op te halen en in te leveren bij ‘Het Klavier’, ‘De Pannenhoef’ en ‘De Doelen’.&nbsp;</p></div><h2>Respons enquête</h2><div><p>In totaal ontvingen we 682 enquêtes. Dit is een hoge respons waarmee we erg blij zijn. De vele reacties laten zien dat onze inwoners nauw betrokken willen worden bij deze grote financiële uitdaging.</p></div><h2>Resultaten</h2><div><p>Alle inwoners hebben kunnen deelnemen aan de enquête. Toch betekent dit niet dat de resultaten representatief zijn voor álle inwoners van onze gemeente. We hebben namelijk&nbsp; niet gekozen voor een aselecte steekproef. De resultaten geven aan hoe de deelnemers van de enquête denken over de voorgelegde financiële dilemma’s. Lees in de presentatie de resultaten van de enquête, <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Resultaten-enquete-financiele-balans-september-2019.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">open de presentatie</a>&nbsp;(.PDF).</p></div>]]></content:encoded>
 1012. </item>
 1013. <item>
 1014. <guid>news-3164</guid>
 1015. <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 08:34:12 +0200</pubDate>
 1016. <title>Aanleg rotonde Vaartstraat: omleidingsroutes</title>
 1017. <link>/actueel/aanleg-rotonde-vaartstraat-omleidingsroutes/</link>
 1018. <description></description>
 1019. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default">Op het kruispunt Horst-Vaartstraat-Tilburgseweg - van Haestrechtstraat wordt de komende tijd een rotonde aangelegd.Het kruispunt is sinds maandag 16 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de gele borden langs de weg. Voetgangers en fietsers te voet kunnen het kruispunt blijven passeren.&nbsp;</p>
 1020. <h4>Juiste omleidingsroute bedrijven, horeca en Loonse &amp; Drunense duinen</h4>
 1021. <p class="Default">Naar aanleiding van vragen over de omleidingsroutes&nbsp; verduidelijken we de situatie (ook ter plaatse).&nbsp;Voor het gemotoriseerde verkeer met een van de volgende bestemmingen, geldt omleidingsroute 4 (zie afbeelding):</p><ul class="square"><li>Bedrijven en horeca aan de Van Haestrechtstraat en Wielstraat;</li><li>&nbsp;Bedrijven en horeca aan de Roestelbergseweg;</li><li>Loonse &amp; Drunense duinen.</li></ul><h4>Afsluiting Sprangse Vaart</h4>
 1022. <p class="Default">Fietsers worden lokaal omgeleid, onder meer via de Sprangse Vaart. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is deze nu afgesloten voor sluipverkeer en alleen nog maar toegankelijk voor bewoners en fietsers. </p>
 1023. <p class="Default">We verwachten dat de rotonde vóór kerst 2019 wordt opgeleverd en de afsluiting wordt opgeheven.&nbsp;</p>
 1024. <h4>Snelfietsroute</h4>
 1025. <p class="MsoNormal">Tussen Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk komt een prettige, snelle fietsverbinding; een snelfietsroute. Deze snelfietsroute (F261) is breder dan een standaardfietspad, met rood asfalt en voorrang op het andere verkeer. De route van Station Tilburg tot bedrijventerrein Haven van Waalwijk is 18,6 kilometer lang. Meer informatie over het project en de werkzaamheden staan op de website <a href="http://www.loonopzand.nl/snelfietsroute" target="_blank">www.loonopzand.nl/snelfietsroute</a>.&nbsp;</p>
 1026. <p class="Default">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1027. </item>
 1028. <item>
 1029. <guid>news-3134</guid>
 1030. <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 09:24:01 +0200</pubDate>
 1031. <title>Gezocht: vrijwilliger maatschappelijke begeleiding statushouders</title>
 1032. <link>/actueel/gezocht-vrijwilliger-maatschappelijke-begeleiding-statushouders/</link>
 1033. <description></description>
 1034. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1035. <h4><span class="Kop3Char">Taakomschrijving:&nbsp;&nbsp;</span></h4>
 1036. <p>Je gaat werken met vluchtelingen die in de gemeente Loon op Zand komen wonen en de taal nog niet of nauwelijks spreken. Je biedt ze ondersteuning bij het wegwijs worden en inburgeren in de gemeente.&nbsp;Als&nbsp;vrijwilliger word je voor een periode van 1,5 tot 2 jaar gekoppeld aan een gezin of alleenstaande en helpt hen om te integreren. Dit doe je door:</p><ul class="square"><li>&nbsp;het bieden van administratieve hulp: het invullen van formulieren, het samen doornemen van de post en het uitleggen van regels;</li><li>de cliënt te helpen bij het inschrijven bij o. a. een school, huisarts, tandarts en apotheek</li><li>de cliënt wegwijs te maken in het aanbod van verenigingen en sportclubs in de buurt</li><li>de cliënt te helpen bij vragen als: wanneer wordt het afval opgehaald?</li><li>het vergroten van het persoonlijk netwerk van de cliënt door hem of haar in contact te brengen met bijvoorbeeld verenigingen, buren of&nbsp;activiteiten in de buurt.</li></ul><h4>Wij zoeken mensen die:</h4>
 1037. <p class="MsoNormal">Geïnteresseerd zijn in mensen uit andere culturen, veel geduld hebben,&nbsp;tegelijkertijd betrokken én nuchter zijn en het leuk vinden om andere mensen iets te leren en dienstverlenend zijn ingesteld. Het is handig als je de Engelse taal spreekt en verstaat, maar niet noodzakelijk. </p>
 1038. <h4>Wat heeft de organisatie te bieden:</h4>
 1039. <p class="MsoNormal">Bij de uitvoering van je werkzaamheden bieden we je ondersteuning. Eventueel volg je cursussen. &nbsp;Je hebt regelmatig contact met een beroepskracht en periodiek overleg met&nbsp; andere vrijwilligers.</p>
 1040. <h4><span class="Kop3Char">Wat maakt het werk de moeite waard:</span></h4>
 1041. <p> Het is interessant en uitdagend vrijwilligerswerk. Je levert een bijdrage aan de integratie en zelfredzaamheid van nieuwkomers onder begeleiding van een beroepskracht.&nbsp;<br />Beschikbaarheid:
 1042. </p>
 1043. <p class="MsoNormal"><span class="Kop3Char">Je bent 1 tot 4 uur per week beschikbaar. </span><br /> </p>
 1044. <h4><span class="Kop3Char">Aannameprocedure:</span></h4>
 1045. <p>Kennismakingsgesprek met een beroepskracht.
 1046. </p>
 1047. <h4>Heb je interesse?</h4>
 1048. <p class="MsoNormal">Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van de gemeente Loon op Zand, Petra van Tilborg, telefoon: 0416-289189 of mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> </p>]]></content:encoded>
 1049. </item>
 1050. <item>
 1051. <guid>news-3124</guid>
 1052. <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 15:00:00 +0200</pubDate>
 1053. <title>Gemeente Loon op Zand wenst verdere aanscherping bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’</title>
 1054. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-wenst-verdere-aanscherping-bestemmingsplan-wereld-van-de-efteling-2030/</link>
 1055. <description></description>
 1056. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand adviseert de gemeenteraad een herstelbesluit te nemen over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Het bestemmingsplan wordt niet inhoudelijk aangepast. In het herstelbesluit worden de al eerder vastgestelde voorwaarden uitdrukkelijker opgenomen. Vergeleken met het in september 2018 vastgestelde bestemmingsplan biedt het herstelbesluit geen extra uitbreidingsmogelijkheden voor de Efteling.</strong></p>
 1057. <p class="MsoNormal">Het herstelbesluit is geen nieuw bestemmingsplan<strong>. </strong>Wethouder Gerard Bruijniks: “De aanscherping draagt bij aan nóg meer evenwicht op de balans tussen de leefbaarheid van inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark. Een uitgangspunt dat we nooit uit het oog moeten verliezen.”</p>
 1058. <h4>Belangen omwonenden </h4>
 1059. <p class="MsoNormal">Na uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State in maart 2019 is de gemeente van mening dat het bestemmingsplan op een aantal punten aanscherping nodig heeft. De aanpassingen dragen bij aan een betere bescherming van de belangen van omwonenden. </p>
 1060. <h5>Stikstofuitstoot</h5>
 1061. <p class="MsoNormal">Na de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vond een aanvullend onderzoek plaats naar stikstofuitstoot. Hierin staat dat de uitbreidingsplannen géén extra stikstofuitstoot veroorzaken als de Efteling de nodige maatregelen neemt.&nbsp;</p>
 1062. <h4>Inhoud herstelbesluit</h4>
 1063. <p class="MsoNormal">De belangrijkste aanscherpingen en aanvullingen in het herstelbesluit van het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ zijn:</p><ul class="square"><li>toevoegen van diverse definities, bijvoorbeeld `ingebruikname`;</li><li>bepalen parkeernorm;</li><li>verduidelijking maximale inzet zuidelijke ontsluiting;</li><li>verduidelijking relatie uitbreiding plandelen Efteling en realisatie onderdelen zuidelijke ontsluiting;</li><li>voorwaardelijke verplichting omtrent geluid is vervangen door rechtstreekse planregel;</li><li>toevoeging planregels stikstofuitstoot;</li><li>toevoeging duidelijkere versie beeldkwaliteitsplan;</li><li>toevoeging onderzoek stikstofuitstoot.</li></ul><p><a href="https://www.loonopzand.nl/projecten/wereld-van-de-efteling-2030/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_blank" class="external-link">Lees meer over het project De&nbsp;Wereld van de &nbsp;Efteling 2030</a></p>]]></content:encoded>
 1064. </item>
 1065. <item>
 1066. <guid>news-3085</guid>
 1067. <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:44:54 +0200</pubDate>
 1068. <title>Wegafsluiting centrum Kaatsheuvel 13 augustus</title>
 1069. <link>/actueel/wegafsluiting-centrum-kaatsheuvel-13-augustus/</link>
 1070. <description></description>
 1071. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege het evenement Jeugdpret zijn de Peperstraat, de Hoofdstraat en het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel afgesloten op dinsdag 13 augustus van 8.00 uur tot 17.30 uur.</p>]]></content:encoded>
 1072. </item>
 1073. <item>
 1074. <guid>news-3084</guid>
 1075. <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 12:53:39 +0200</pubDate>
 1076. <title>Vermilion start bouwkundige opnames ten behoeve van gaswinning</title>
 1077. <link>/actueel/vermilion-start-bouwkundige-opnames-ten-behoeve-van-gaswinning/</link>
 1078. <description></description>
 1079. <content:encoded><![CDATA[<p>De kans bestaat dat inwoners van de gemeente Loon op Zand de komende weken een brief ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. over een bouwkundige opname van hun woning in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. Omdat de gemeente Loon op Zand samen met diverse andere gemeenten, het waterschap en de provincie beroep heeft ingesteld tegen de voorgenomen gaswinning, hebben wij Vermilion op 6 augustus verzocht om de communicatie over de bouwkundige opnames in afwachting van de uitspraak in de beroepzaak op te schorten.
 1080. </p>
 1081. <p>Vermilion Energy Netherlands B.V. is het energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine gasvelden in Nederland. In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State.
 1082. </p>
 1083. <h3>Representatieve selectie</h3>
 1084. <p>Op grond van het instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden.
 1085. </p>
 1086. <p>Vermilion wil in week 37 starten met de uitvoer van de bouwkundige opname. Deze wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Thorbecke. Zij maken een representatieve selectie op basis van openbare gegevens. Inwoners die tot de selectie behoren, ontvangen in week 34 een brief van Vermilion.
 1087. </p>
 1088. <h3>Tegen gaswinning</h3>
 1089. <p>Net als de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden en Altena, het waterschap en de provincie is de gemeente Loon op Zand tegen de voorgenomen gaswinning door Vermilion. Uitbreiding van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.
 1090. </p>
 1091. <p>Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien draagt het niet bij aan het halen van nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda-zaak. &nbsp;
 1092. </p>
 1093. <p>We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.
 1094. </p>
 1095. <p><a href="/gaswinning/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">Meer over de gaswinning, de bouwkundige opnames en het standpunt van de gemeente en andere overheden</a></p>]]></content:encoded>
 1096. </item>
 1097. <item>
 1098. <guid>news-3076</guid>
 1099. <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:27:45 +0200</pubDate>
 1100. <title>Een nieuwe financiële balans: denkt u met ons mee?</title>
 1101. <link>/actueel/een-nieuwe-financiele-balans-denkt-u-met-ons-mee/</link>
 1102. <description></description>
 1103. <content:encoded><![CDATA[<p>Gemeente Loon op Zand staat voor een grote uitdaging. De uitgaven voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de begeleiding naar werk zijn de laatste jaren fors gestegen. Daarnaast vragen duurzaamheid en gebiedsontwikkeling om extra inzet. Dit betekent dat we fors moeten bezuinigen om een begroting 2020-2023 mogelijk te maken.&nbsp;&nbsp;
 1104. </p>
 1105. <h3>Wat vindt u belangrijk? En wat niet?</h3>
 1106. <p>In november besluit de gemeenteraad over de noodzakelijke bezuinigingen. Omdat dit de hele gemeenschap in gemeente Loon op Zand raakt, nodigen we u uit om uw stem te laten horen. Wat vindt u belangrijk? En wat juist niet? Uw overwegingen zijn belangrijk voor de gemeenteraad. Doet u mee?
 1107. </p>
 1108. <p>Meer <a href="/financieel/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">uitleg over de financiële situatie</a> vindt u op de pagina Financiën.
 1109. </p>
 1110. <h3>Enquête 8 - 25 augustus</h3>
 1111. <p>Van donderdag 8 tot en met zondag&nbsp;25 augustus kunt u een <a href="https://nl.surveymonkey.com/r/MVTVV7Z" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">online enquête</a> invullen. Mensen die geen internet of computer hebben, kunnen vanaf donderdag een papieren enquête invullen bij Het Klavier.
 1112. </p>
 1113. <p>In september bespreekt de gemeenteraad de mogelijke bezuinigingen. De enquêteresultaten worden dan ingebracht.
 1114. </p>
 1115. <p>Alvast bedankt voor de inbreng bij deze belangrijke zoektocht naar een nieuwe financiële balans in Loon op Zand.</p>]]></content:encoded>
 1116. </item>
 1117. <item>
 1118. <guid>news-3054</guid>
 1119. <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:00:00 +0200</pubDate>
 1120. <title>Spoedaanvraag reisdocumenten op 8 augustus niet mogelijk</title>
 1121. <link>/actueel/spoedaanvraag-reisdocumenten-op-8-augustus-niet-mogelijk/</link>
 1122. <description></description>
 1123. <content:encoded><![CDATA[<p>Gaat u binnenkort op vakantie en heeft u een nieuw reisdocument nodig? Let op! Donderdag 8 augustus kunnen wij géén spoedaanvragen verwerken. Op vrijdag 9 augustus is het bovendien niet mogelijk uw reisdocument op te halen. De apparatuur voor de aanvraag van reisdocumenten wordt deze week namelijk vervangen. Plan daarom tijdig <a href="/afspraakmaken/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">uw afspraak online</a>.</p>]]></content:encoded>
 1124. </item>
 1125. <item>
 1126. <guid>news-3061</guid>
 1127. <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 14:00:00 +0200</pubDate>
 1128. <title>Bedrijf of organisatie? Check uw gegevens voor de informatiegids!</title>
 1129. <link>/actueel/bedrijf-of-organisatie-check-uw-gegevens-voor-de-informatiegids/</link>
 1130. <description></description>
 1131. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 5 augustus actualiseert Akse Media de informatiegids van Loon op Zand. Staat uw organisatie hierin met een e-mailadres? Dan ontvangt u van Akse Media een e-mail ter controle van uw gegevens. Daarin staat een persoonlijke code, waarmee u uw gegevens zelf kan controleren en aanpassen. Heeft u geen e-mailadres? Dan benadert Akse Media u telefonisch.&nbsp;&nbsp;
 1132. </p>
 1133. <h3>Nieuwe aanmelding</h3>
 1134. <p>Staat uw organisatie niet in de gids, maar wilt u dit wel? Meld u dan zelf aan [email protected] (o.v.v. Informatiegids Loon op Zand) of bel 0223 - 673010.
 1135. </p>
 1136. <p>Schriftelijk aanmelden kan ook: Akse Media (t.a.v. Informatiegids Loon op Zand) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
 1137. </p>
 1138. <h3>Deadline</h3>
 1139. <p>Geef uw wijziging of aanmelding door vóór 6 september 2019.</p>]]></content:encoded>
 1140. </item>
 1141. <item>
 1142. <guid>news-3083</guid>
 1143. <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 17:56:00 +0200</pubDate>
 1144. <title>Financieel tekort: gemeenteraad en college aan de slag met keuzes</title>
 1145. <link>/actueel/financieel-tekort-gemeenteraad-en-college-aan-de-slag-met-keuzes/</link>
 1146. <description></description>
 1147. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing">De gemeente Loon op Zand kampt met een financieel tekort. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting nam de gemeenteraad in juli een plan van aanpak hiervoor unaniem aan. Samen met het college gaat de gemeenteraad de komende tijd aan de slag met de benodigde keuzes om dit tekort op te lossen. </p>
 1148. <h4 style="line-height:115%">Vertrouwen</h4>
 1149. <p class="MsoNoSpacing">Het college heeft vertrouwen dat zij samen met de gemeenteraad met goede keuzes uit de situatie komt. De gemeenteraad bekijkt de komende weken de mogelijke bezuinigingen en extra opbrengsten. In september bespreekt de gemeenteraad hun bevindingen en geeft het college richting mee voor de uitwerking in de begroting. In november behandelt de gemeenteraad de begroting.</p>]]></content:encoded>
 1150. </item>
 1151. <item>
 1152. <guid>news-3041</guid>
 1153. <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 09:38:20 +0200</pubDate>
 1154. <title>Financieel tekort: samen aan de slag</title>
 1155. <link>/actueel/financieel-tekort-samen-aan-de-slag-1/</link>
 1156. <description></description>
 1157. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand kampt met een structureel financieel tekort van 3 miljoen vanaf 2020. Op maandag 1 juli stemde de gemeenteraad unaniem in met het plan van aanpak om het financieel tekort op te lossen.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Wethouder Financiën, Kees Grootswagers: “De afgelopen weken spraken we uitgebreid met de gemeenteraad over de financiële situatie. Met vertrouwen gaan we samen met de gemeenteraad aan de slag om te komen tot een sluitende begroting.”</p></div><h2>Proces</h2><div><p>De komende periode werkt de gemeente aan overzichtelijke financiële rapportages voor de gemeenteraad. Samen met de financiële experts van de fracties (audit-comité) kiest de gemeente eerst de wijze waarop alle financiële informatie in beeld wordt gebracht. Vervolgens stelt de gemeente de rapportages samen, waarbij ook de consequenties van de keuzes zichtbaar zijn. Met deze informatie kan de gemeenteraad weloverwogen de beste keuzes maken voor de inwoners van de gemeente Loon op Zand.</p></div><h2>Vervolg</h2><div><p>In september bespreekt de gemeenteraad tijdens drie raadsvergaderingen alle informatie. Na deze bijeenkomsten zijn de keuzes van de gemeenteraad helder. Vervolgens verwerkt de gemeente de keuzes in de Programmabegroting 2020-2023, die de gemeenteraad in oktober behandelt.</p></div>]]></content:encoded>
 1158. </item>
 1159. <item>
 1160. <guid>news-3031</guid>
 1161. <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:00:00 +0200</pubDate>
 1162. <title>Al 100 mantelzorgers gingen je voor! Vraag jouw ‘pasje extra’ nu aan!</title>
 1163. <link>/actueel/al-100-mantelzorgers-gingen-je-voor-vraag-jouw-pasje-extra-nu-aan/</link>
 1164. <description></description>
 1165. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zorgen voor iemand in je omgeving die niet zonder je kan; een broer, partner, vriend. Je helpt bij boodschappen doen, onderhouden van de tuin of bij de verzorging. Het lijkt zo vanzelfsprekend.</p></div><div><p>Maar dat is het niet! Al snel help je een ander gemiddeld zo’n 8 uur per week. Dit heet mantelzorg. En voor onze mantelzorgers doen wij ‘een pasje extra’!</p></div><h2>Ben jij een mantelzorger? Wij waarderen jou!</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is trots op haar mantelzorgers. Daarom bieden we onze mantelzorgers graag een ‘pasje extra’ aan, een Samen-Loont-pas met een tegoed van € 50,-. Dat kan je helemaal besteden zoals je wilt, in één keer of in delen.&nbsp;</p></div><h2>Vraag nu jouw ‘pasje extra’ aan!</h2><div><p>Vraag nu jouw ‘pasje extra’ aan via het <a href="https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/loonopzand/scMantelzorgwaardering.aspx/scBasisFlowInitialisatie/scInitialisatie/fAuthenticatie" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">online formulier</a> (inloggen met Digi-D). Heb je hierbij hulp nodig? De vrijwilligers van de formulierenbrigade&nbsp; van de Klussen en Dienstencentrale (KDC) helpen je graag! Kijk op <a href="http://www.kdc-loz.nl" target="_blank">www.kdc-loz.nl</a>&nbsp;voor meer informatie of bel 0416 - 531573.</p></div><div></div><div><p>Lees alle informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/mantelzorg" target="_blank">www.loonopzand.nl/mantelzorg</a>.</p></div><div></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 1166. </item>
 1167. <item>
 1168. <guid>news-3015</guid>
 1169. <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 09:32:28 +0200</pubDate>
 1170. <title>Piek in meldingen eikenprocessierups</title>
 1171. <link>/actueel/piek-in-meldingen-eikenprocessierups/</link>
 1172. <description></description>
 1173. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De eikenprocessierups teistert deze zomer een groot deel van Nederland. Ook de gemeente Loon op Zand werkt hard om nesten te verwijderen. Nu de rupsenplaag haar piek bereikt, kunnen helaas niet alle meldingen in behandeling worden genomen. Aannemers in Brabant kunnen de vraag niet meer aan. Daarom geeft gemeente Loon op Zand gevoelige locaties, zoals scholen en speelvelden, voorrang.</p></div><div></div><div><h2>Preventieve bestrijding</h2>
 1174. <p>Het aantal gemelde nesten is dit jaar zo groot dat het niet mogelijk is ze allemaal te bestrijden. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de openbare ruimte serieus. Daarom zijn dit voorjaar bomen met nesten van de eikenprocessierups preventief behandeld, nog voordat de rupsen konden ontpoppen.&nbsp;</p></div><h2>Melding doorgeven</h2><div><p>Inwoners kunnen een nest melden via de BuitenBeter App of het Meldpunt Woonomgeving. Zit het nest op openbaar terrein, dan wordt deze geregistreerd. Dagelijks wordt bepaald welke nesten geruimd worden en prioriteit krijgen.
 1175. </p>
 1176. <h2>Verwijdering nesten</h2>
 1177. <p>De ongediertebestrijders verwijderen de nesten met een speciale stofzuiger. Dat kan tot zes meter hoogte. Is een nest verwijderd, dan kunnen achtergebleven brandhaartjes helaas toch nog steeds overlast veroorzaken. Na een flinke regenbui is de kans groter dat de haartjes zijn weggespoeld, maar dat is geen garantie.
 1178. </p>
 1179. <h2>Meer informatie&nbsp;</h2><ul class="square"><li>Kijk voor meer informatie op de webpagina 'Eikenprocessierups'</li><li><a href="https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-heb-klachten-door-eikenprocessierups" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.thuisarts.nl</a></li><li><a href="http://www.oakie.info" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.oakie.info</a>&nbsp;</li></ul></div>]]></content:encoded>
 1180. </item>
 1181. <item>
 1182. <guid>news-2993</guid>
 1183. <pubDate>Mon, 17 Jun 2019 08:53:25 +0200</pubDate>
 1184. <title>Toekomstmakers aan de slag met Toekomstagenda 2030</title>
 1185. <link>/actueel/toekomstmakers-aan-de-slag-met-toekomstagenda-2030/</link>
 1186. <description></description>
 1187. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default">Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de Toekomstagenda 2030 vast tijdens een speciale vergadering. Hiermee brak een nieuwe fase aan: inwoners samen aan de slag met de uitwerking van de Toekomstagenda. Op maandag 24 juni om 19.30 uur vindt een bijeenkomst plaats in de raadzaal van Het Klavier, waar de deelnemers van de Toekomstagenda gewenste projecten verder uitwerken. Uiteraard kunnen er nog steeds enthousiaste Toekomstmakers aansluiten. </p>
 1188. <h4><strong>Doe jij mee?</strong></h4>
 1189. <p class="MsoNormal">Ben je nieuwsgierig en wil je graag een steentje bijdragen aan de uitwerking van een of meerdere projecten? Je bent van harte welkom om mee te doen! Aanmelden is niet nodig.<strong></strong></p>
 1190. <h4><strong>Financiële situatie gemeente&nbsp;</strong></h4>
 1191. <p class="MsoNormal">De financiële situatie van de gemeente maakt de uitvoering van de Toekomstagenda uitdagender dan verwacht. Dit weerhoudt de Toekomstmakers er niet van om met een flinke dosis gezond verstand en creativiteit volop in mogelijkheden te denken en door te pakken. </p>
 1192. <h4><strong>Onderwerpen met energie&nbsp;</strong></h4>
 1193. <p class="Default">Samen maakten de Toekomstmakers een overzicht van ‘onderwerpen met energie’ waarmee zij in groepjes aan de slag gaan. Deze onderwerpen zijn verdeeld over vier thema’s:</p><ul class="square"><li>&nbsp;<strong>Gemeenschappen</strong>: seniorenhuisvesting, levensloopbestendig wonen, eenzaamheid, beweegtuin, contact tussen jong en oud, dementievriendelijke gemeente, leefbaarheid De Moer, starterswoningen en sociale duurzaamheid.</li><li>&nbsp;<strong>Omgeving</strong>: verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, Omgevingswet, afval, kwaliteit wegen duurzaamheid, groen en natuur (tiny forests) en energieloket.</li><li><strong>Economische ontwikkeling</strong>: meerdaags verblijf, promotie van de streek, partnerschap met de Efteling en parkmanagement.</li><li><strong>Gemeenschap, bestuur en communicatie</strong>: de Burgerapp, gemeentelijke herindeling en communicatie Toekomstagenda.</li></ul><p class="MsoListParagraph">Op maandag 24 juni bekijkt de gemeente samen met de Toekomstmakers hoe zij concreet met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan.</p>
 1194. <h4><strong>Contact en meer informatie</strong></h4>
 1195. <p class="Default">Kijk voor meer informatie over de totstandkoming van de Toekomstagenda 2030 op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/toekomst" target="_blank">www.loonopzand.nl/toekomst</a></span>, neem contact op met Michiel Goos via telefoonnummer: 0416-289 111 of stuur een e-mail: <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span> </p>
 1196. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1197. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1198. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1199. </item>
 1200. <item>
 1201. <guid>news-3014</guid>
 1202. <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 08:32:00 +0200</pubDate>
 1203. <title>Feestelijke opening fietstunnel</title>
 1204. <link>/actueel/feestelijke-opening-fietstunnel/</link>
 1205. <description></description>
 1206. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De fietstunnel van de snelfietsroute F261 werd op donderdag 6 juni feestelijk geopend. Wethouder Gerard Bruijniks trakteerde de eerste honderd fietsers die na de officiële opening door de tunnel reden op een ijsje. Lees meer over de snelfietsroute op: <a href="http://www.loonopzand.nl/snelfietsroute" target="_blank">www.loonopzand.nl/snelfietsroute</a>&nbsp;. </p>
 1207. <p class="MsoNormal">Foto’s: Henri Boer Fotografie</p>]]></content:encoded>
 1208. </item>
 1209. <item>
 1210. <guid>news-2954</guid>
 1211. <pubDate>Wed, 29 May 2019 09:04:10 +0200</pubDate>
 1212. <title>Mantelzorger. Je bent het sneller dan je denkt!</title>
 1213. <link>/actueel/mantelzorger-je-bent-het-sneller-dan-je-denkt/</link>
 1214. <description></description>
 1215. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zorgen voor iemand in je omgeving die niet zonder je kan; een broer, partner, vriend. Je helpt bij boodschappen doen, onderhouden van de tuin of bij de verzorging. Het lijkt zo vanzelfsprekend.</p></div><div><p>Maar dat is het niet! Al snel help je een ander gemiddeld zo’n 8 uur per week. Dit heet mantelzorg. En voor onze mantelzorgers doen wij ‘een pasje extra’!</p></div><h2>Ben jij een mantelzorger? Wij waarderen jou!</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is trots op haar mantelzorgers. Daarom bieden we onze mantelzorgers graag een ‘pasje extra’ aan, een Samen-Loont-pas met een tegoed van € 50,-. Dat kan je helemaal besteden zoals je wilt, in één keer of in delen.&nbsp;</p></div><h2>Vraag nu jouw ‘pasje extra’ aan!</h2><div><p>Vraag nu jouw ‘pasje extra’ aan via het <a href="https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/loonopzand/scMantelzorgwaardering.aspx/scBasisFlowInitialisatie/scInitialisatie/fAuthenticatie" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">online formulier</a> (inloggen met Digi-D). Heb je hierbij hulp nodig? De vrijwilligers van de formulierenbrigade&nbsp; van de Klussen en Dienstencentrale (KDC) helpen je graag! Kijk op <a href="http://www.kdc-loz.nl" target="_blank">www.kdc-loz.nl</a>&nbsp;voor meer informatie of bel 0416 - 531573.</p></div><div></div><div><p>Lees alle informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/mantelzorg" target="_blank">www.loonopzand.nl/mantelzorg</a>.</p></div><div></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 1216. </item>
 1217. <item>
 1218. <guid>news-2946</guid>
 1219. <pubDate>Sun, 26 May 2019 23:00:00 +0200</pubDate>
 1220. <title>Voorlopige verkiezingsuitslag Europese Verkiezingen </title>
 1221. <link>/actueel/voorlopige-verkiezingsuitslag-europese-verkiezingen/</link>
 1222. <description></description>
 1223. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>Donderdag 23 mei vonden de verkiezingen plaats voor de Europese Verkiezingen. 36,06% van de inwoners van gemeente Loon op Zand bracht haar stem uit. De opkomst is daarmee hoger dan vijf jaar geleden. Toen was de opkomst 32,21%.</strong> <strong>CDA, VVD en P.v.d.A. kregen de meeste stemmen.</strong>&nbsp;&nbsp;In onderstaande tabel staat het voorlopig resultaat van de Europese Parlementsverkiezing in gemeente Loon op Zand:</p><table summary="" style="width: 1381px;" class="table"><thead><tr><th scope="col">Lijstnummer</th><th scope="col" abbr="">Partij</th><th scope="col">Uitgebrachte stemmen</th><th scope="col">Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Democraten 66 (D66)</td><td>428</td><td>6,49%</td></tr><tr><td>2</td><td>CDA - Europese Volkspartij</td><td>1052</td><td>15,96%</td></tr><tr><td>3</td><td>PVV (Partij voor de Vrijheid)</td><td>361</td><td>5,48%</td></tr><tr><td>4</td><td>VVD</td><td>1200</td><td>18,20%</td></tr><tr><td>5</td><td>SP (Socialistische Partij)</td><td>253</td><td>3,84%</td></tr><tr><td>5</td><td>P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten</td><td>1248</td><td>18,93%</td></tr><tr><td>7</td><td>ChristenUnie-SGP</td><td>105</td><td>1,59%</td></tr><tr><td>8</td><td>GROENLINKS</td><td>475</td><td>7,21%</td></tr><tr><td>9</td><td>Partij voor de Dieren</td><td>207</td><td>3,14%</td></tr><tr><td>10</td><td>50PLUS</td><td>365</td><td>5,54%</td></tr><tr><td>11</td><td>JEZUS LEEFT</td><td>2</td><td>0,03%</td></tr><tr><td>12</td><td>DENK</td><td>19</td><td>0,29%</td></tr><tr><td>13</td><td>De Groenen</td><td>3</td><td>0,05%</td></tr><tr><td>14</td><td>Forum voor Democratie</td><td>765</td><td>11,60%</td></tr><tr><td>15</td><td>vandeRegio &amp; Piratenpartij</td><td>10</td><td>0,15%</td></tr><tr><td>16</td><td>Volt Nederland</td><td>99</td><td>1,50%</td></tr></tbody></table><table summary="" style="width: 1381px;" class="table"><thead><tr><th scope="col"></th><th scope="col">Aantal</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kiesgerechtigden Loon op Zand</td><td>18.340</td></tr><tr><td>Kiezers</td><td>6.613</td></tr><tr><td>Geldige volmachten</td><td>777</td></tr><tr><td>Geldige stemmen op kandidaten</td><td>6.602</td></tr><tr><td>Blanco stemmen</td><td>10</td></tr><tr><td>Ongeldige stemmen</td><td>11</td></tr><tr><td>Op kandidaten uitgebrachte stemmen</td><td>6.592</td></tr></tbody></table><p>De totale opkomst voor de Europese Parlementsverkiezing op 23 mei 2019 in Loon op Zand:&nbsp; 36,06 %. De opkomst in 2014 was in Loon op Zand 32,21%.
 1224. </p>
 1225. <p class="MsoNormal">De processen verbaal zijn te raadplegen op&nbsp;<a href="https://www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa/voorlopige-uitslag/" target="_blank">https://www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa/voorlopige-uitslag/</a>.</p>
 1226. <h4>Definitieve uitslag Loon op Zand</h4>
 1227. <p class="MsoNormal">De definitieve uitslag van de Europese Parlementsverkiezing voor Loon op Zand wordt op dinsdag 28 mei om 11:30 uur bekend gemaakt door het hoofdstembureau van Tilburg.</p>
 1228. <h4 style="line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kiesraad</h4>
 1229. <p class="MsoNormal">De Kiesraad maakt op dinsdag 4 juni in een openbare zitting de officiële uitslag bekend. De zitting vindt om 16.00 uur plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Bezoekers van de Tweede Kamer moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Na afloop van de zitting&nbsp;publiceert&nbsp;de Kiesraad&nbsp;de verkiezingsuitslag op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.verkiezingsuitslagen.nl/" target="_blank">www.verkiezingsuitslagen.nl</a></span>.</p>
 1230. <p>&nbsp;</p>
 1231. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1232. <p>&nbsp;</p>
 1233. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1234. </item>
 1235. <item>
 1236. <guid>news-2942</guid>
 1237. <pubDate>Thu, 23 May 2019 06:00:00 +0200</pubDate>
 1238. <title>Europese Verkiezingen in gemeente Loon op Zand: zondagavond voorlopige uitslag</title>
 1239. <link>/actueel/europese-verkiezingen-in-gemeente-loon-op-zand-zondagavond-voorlopige-uitslag/</link>
 1240. <description></description>
 1241. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>Vandaag stemmen inwoners van gemeente Loon op Zand tijdens de Europese Verkiezingen. Zondagavond om 23:00 uur maken we de uitslag bekend op onze website.&nbsp;&nbsp;</strong>De stembureaus sluiten om 21:00 uur ’s avonds hun deuren. Aansluitend start in ieder stembureau het tellen van de stemmen. Ongeveer 100 vrijwilligers helpen die dag mee met het democratisch proces. In de avond komen er nog extra vrijwilligers.</p>
 1242. <h4>Voorlopige uitslag</h4>
 1243. <p class="MsoNormal">Gemeenten mogen de (voorlopige) uitslagen pas bekendmaken nadat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten, om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden.&nbsp;Zondagavond om 23:00 uur maakt de gemeente Loon op Zand de lokale uitslagen bekend op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa" target="_blank">www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa</a></span>. Dit is de voorlopige uitslag.</p>
 1244. <h4>Bekendmaking definitieve uitslag</h4>
 1245. <p class="MsoNormal">Enkele werkdagen na de stemming stellen de twintig hoofdstembureaus van Nederland in een openbare zitting de totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vast. De Kiesraad stelt op basis hiervan de officiële uitslag vast in een openbare zitting op dinsdag 4 juni. </p>
 1246. <h4>Meer weten?</h4>
 1247. <p class="MsoNormal">Alle officiële uitslagen van de Europese Verkiezingen staan in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad: <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.verkiezingsuitslagen.nl" target="_blank">www.verkiezingsuitslagen.nl</a></span>. Voor vragen over de procedure binnen gemeente Loon op Zand, neem contact op met <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>
 1248. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1249. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1250. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1251. </item>
 1252. <item>
 1253. <guid>news-2918</guid>
 1254. <pubDate>Thu, 16 May 2019 09:43:34 +0200</pubDate>
 1255. <title>Financiële tegenvallers gemeente Loon op Zand</title>
 1256. <link>/actueel/financiele-tegenvallers-gemeente-loon-op-zand/</link>
 1257. <description></description>
 1258. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand kampt met een financieel tekort. De eerste bestuursrapportage 2019 schetst een tekort van €4,0 miljoen. Dit is 7,7 % van de begroting 2019 van de gemeente Loon op Zand (€ 52 miljoen).</p></div><div><h2>Tegenvallers</h2>
 1259. <p>Net als in andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Loon op Zand te maken met hoge kosten voor de jeugdzorg. Ook zijn de inkomsten van de hulp bij de huishouding door een landelijke regeling fors lager en de uitgaven fors hoger als gevolg van meer aanvragen. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een aantal tegenvallers zoals leerlingenvervoer en de kosten van het inzamelen en verwerken van afval. Bij elkaar opgeteld voorziet de gemeente Loon op Zand een tekort van €4,0 miljoen in 2019 en een structureel tekort van € 3,0 miljoen.
 1260. </p>
 1261. <h2> Keuzes </h2>
 1262. <p>Kees Grootswagers, wethouder Financiën: “Om het tekort op te lossen moeten er volgens het college weloverwogen keuzes worden gemaakt. Samen met de raad gaat het college de komende periode op zoek naar oplossingen voor deze financiële situatie.”</p></div>]]></content:encoded>
 1263. </item>
 1264. <item>
 1265. <guid>news-2896</guid>
 1266. <pubDate>Wed, 08 May 2019 15:21:27 +0200</pubDate>
 1267. <title>Toerisme en recreatie in gemeente Loon op Zand: Van tekentafel naar uitvoering</title>
 1268. <link>/actueel/toerisme-en-recreatie-in-gemeente-loon-op-zand-van-tekentafel-naar-uitvoering/</link>
 1269. <description></description>
 1270. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Al een aantal jaren maakt de gemeente samen met ondernemers en belangengroepen plannen om de toeristische en recreatieve ‘parels’ in onze gemeente aan elkaar te verbinden, te promoten en zichtbaar te maken. Nu is de tijd gekomen om van de tekentafel naar de uitvoering over te gaan.</p></div><h2>Lokale parels: ‘Goud in Handen’</h2><div><p>Iedereen die woont, werkt en recreëert in de gemeente Loon op Zand weet dat er een rijke leisure (toerisme en recreatie) cultuur is. We hebben de duinen, de Efteling, Landgoed Huis ter Heide. Waar we daarnaast in uitblinken zijn onze lokale parels. Daarmee hebben we ‘Goud in Handen’.&nbsp; Dit is de naam van het project wat een aantal betrokken partijen opstelden. Wethouder Kees Grootswagers: “We hebben hier letterlijk goud in handen met veel prachtige bezienswaardigheden. We willen deze parels aan elkaar verbinden, promoten en zichtbaar maken. Hierbij werken ondernemers samen en creëren zo kansen. Dat maakt onze lokale economie sterker. Met verschillende projecten vanuit ‘Goud in Handen’ kunnen we dat bereiken. Op 16 mei beslist de gemeenteraad over deze plannen, we hopen dat onze Stichting Leisure Loon op Zand daarna tot actie kan overgaan.”</p></div><h2>Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)</h2><div><p>Naast de lokale plannen tekende de gemeente vorig jaar voor het ‘Regionaal Bureau voor Toerisme’, wat in gemeente Loon op Zand het oude VVV vervangt. Wethouder Kees Grootswagers: “Met het RBT zorgen we voor een regionale aanpak van toerisme en recreatie in de Langstraat. Samenwerken doen we daardoor niet alleen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. In 2019/2020 gaat het RBT zorgen voor meer zichtbare informatiepunten en promotie van arrangementen voor bezoekers. Heel mooi om te zien dat alle plannen nu zichtbaar gaan worden”. Onlangs tekende de wethouder ook een partnerschap met ‘Stichting Midpoint House of Leisure’. Deze Stichting zorgt voor de versterking en verduurzaming van het leisure-aanbod in Noord-Brabant. Zo is de gemeente Loon op Zand niet alleen lokaal, regionaal maar ook provinciaal een sterke speler op het toeristische en recreatieve speelveld in de provincie Noord-Brabant.</p></div><div><p>Lees meer op: <a href="http://www.loonopzand.nl/toerisme" target="_blank">www.loonopzand.nl/toerisme</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1271. </item>
 1272. <item>
 1273. <guid>news-2890</guid>
 1274. <pubDate>Mon, 06 May 2019 13:04:25 +0200</pubDate>
 1275. <title>Oproep: kom jij stemmen tellen tijdens de verkiezingen?</title>
 1276. <link>/actueel/oproep-kom-jij-stemmen-tellen-tijdens-de-verkiezingen/</link>
 1277. <description></description>
 1278. <content:encoded><![CDATA[<p>Op 23 mei gaan we naar de stembus voor het Europees Parlement. We zijn nog op zoek naar extra stemmentellers voor Kaatsheuvel en Loon op Zand. Leuk om samen met een vriend of vriendin te beleven, om extra ervaring op te doen of een centje bij te verdienen.
 1279. </p>
 1280. <h4>Iets voor jou?</h4><ul class="square"><li>Je bent 18 jaar of ouder;</li><li>Je bent 23 mei vanaf 21:00 uur een paar uur beschikbaar;</li><li>Je bent stressbestendig en nauwkeurig;</li><li>Je vindt het leuk om samen met andere tellers en stembureauleden een succes te maken van de verkiezingen.</li></ul><p>Naast een unieke ervaring en extra input voor je cv, krijg je een vergoeding van 40 euro.&nbsp;
 1281. </p>
 1282. <h4>Wat kan je verwachten?</h4>
 1283. <p>Je meld je rond 20:45 uur bij de voorzitter op het stembureau. Daarna tel je de stemmen handmatig. Ook de stembureauleden zijn aanwezig om te tellen. De voorzitter zorgt ervoor dat het telproces correct en snel verloopt.&nbsp;Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom ontvang je vooraf een link naar een digitale training over het telproces.&nbsp;
 1284. </p>
 1285. <h4>Interesse?</h4>
 1286. <p>Wil jij een uniek kijkje achter de schermen krijgen? Meld je aan! Stuur een e-mail naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;en vermeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dan laten wij weten waar je bent ingedeeld. Bij grote interesse kan je op een reservelijst terecht komen. Wees er dus snel bij!&nbsp;</p><div></div>]]></content:encoded>
 1287. </item>
 1288. <item>
 1289. <guid>news-2869</guid>
 1290. <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 14:18:00 +0200</pubDate>
 1291. <title>Doe mee met de Week van Ons Water! 11 mei: visdemonstratie</title>
 1292. <link>/actueel/doe-mee-met-de-week-van-ons-water-11-mei-visdemonstratie/</link>
 1293. <description></description>
 1294. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De Week van Ons Water komt er weer aan! Samen met waterpartners in Brabant organiseren we leerzame en verrassende wateractiviteiten. Ben jij een natuurliefhebber? Hou je van vissen? Kom dan naar de visdemonstratie van De Vrolijke Vissers! Zij laten je verschillende technieken zien. Vissen met een vaste stok, vliegvissen, feederen en karpervissen.&nbsp;Ook heb je volop gelegenheid om vragen te stellen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is namelijk ook van de partij.&nbsp;</p><ul class="square"><li> Datum: 11 mei</li><li>Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur</li><li>Locatie: Bergingsvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel</li></ul><h4>Historie</h4>
 1295. <p class="MsoNormal">De vijver vangt regenwater op van het bedrijventerrein en is een zogenaamde “bergingsvijver”. Visvereniging De Vrolijke Vissers huurt de vijver sinds 2017 van de gemeente, waar de vijver in eigendom is. De vereniging beheert de visstand; de gemeente beheert en onderhoudt de bergingsvijver.</p>
 1296. <h4>Meer informatie</h4>
 1297. <p>Meer informatie leest u op de pagina:&nbsp;<a href="/vissen/">www.loonopzand.nl/vissen</a>&nbsp;en <a href="https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water">www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1298. </item>
 1299. <item>
 1300. <guid>news-2870</guid>
 1301. <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 14:25:00 +0200</pubDate>
 1302. <title>Ga mee op Waterwandeling bij Landgoed Huis ter Heide</title>
 1303. <link>/actueel/ga-mee-op-waterwandeling-bij-landgoed-huis-ter-heide/</link>
 1304. <description></description>
 1305. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Tijdens de Week van Ons Water (van 10 tot 19 mei) staat er een prachtige waterwandeling op het programma. Trek je wandelschoenen aan en ga zaterdag 11 mei mee met onze gids. Hij vertelt je van alles over de natuur en het water rondom Landgoed Huis ter Heide. Natuurmonumenten zet zich in om de natte heide die er ooit was terug te krijgen. Hoe? Daar kom je tijdens deze wandeling achter. </p><ul class="square"><li>Start: 9.00 uur</li><li>Lengte wandeling: +/- 4 km</li><li>Duur wandeling: 2 uur</li><li> Groepsgrootte: maximaal 30 deelnemers</li></ul><p class="MsoNormal">Interesse? Meld je dan snel aan via <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span>. </p>
 1306. <h4>Meer informatie</h4>
 1307. <p class="MsoNormal">Meer weten over de Week van Ons Water? Ga naar <a href="https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water" target="_blank">www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water</a> </p>]]></content:encoded>
 1308. </item>
 1309. <item>
 1310. <guid>news-2862</guid>
 1311. <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 13:07:00 +0200</pubDate>
 1312. <title>Lintjesregen 2019</title>
 1313. <link>/actueel/lintjesregen-2019/</link>
 1314. <description></description>
 1315. <content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de traditionele lintjesregen reikte burgemeester Hanne van Aart vandaag, vrijdag 26 april 2019, zeven Koninklijke Onderscheidingen uit aan de volgende inwoners van onze gemeente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><ul class="square"><li>De heer C.G.A. Kemmeren (Cor) / Kaatsheuvel,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>Mevrouw F.C.M. Kemmeren – van de Schoot (Cis) / Kaatsheuvel,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>Mevrouw J.C.M. Beerens – van Laarhoven (Jo) / Kaatsheuvel,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer A.J.A.H. Meulkens (Ad) / Kaatsheuvel,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer A.J.M. Broeders (Nol) / De Moer,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>Mevrouw C.J.M. Klijn- Pulles&nbsp; (Corry) / De Moer,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer M.C.T.M. van Iersel (Michel)&nbsp; /&nbsp; Loon op Zand,&nbsp;Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li></ul><p>&nbsp;</p>
 1316. <p>&nbsp;</p>
 1317. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1318. </item>
 1319. <item>
 1320. <guid>news-2868</guid>
 1321. <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:59:00 +0200</pubDate>
 1322. <title>Verkiezingen Europees Parlement</title>
 1323. <link>/actueel/verkiezingen-europees-parlement/</link>
 1324. <description></description>
 1325. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Donderdag 23 mei is het zo ver: de verkiezingen voor het Europees Parlement! Eens in de vijf jaar kunt u uw stem uitbrengen, samen met 370 miljoen andere Europeanen. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen zijn dus eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor één Europees orgaan. Komt u ook uw stem uitbrengen?</p>
 1326. <h4>Belangrijke data</h4><ul class="square"><li>9 mei uiterlijke datum bezorging stempas&nbsp; &nbsp;</li><li>20 mei bezorging kandidatenlijst</li><li>&nbsp;23 mei verkiezingen Europees Parlement&nbsp;</li></ul><h4>Nieuwtje </h4>
 1327. <p class="MsoNormal">Stembureau Park Vossenberg in Kaatsheuvel is uitgebreid met een extra, tweede, stembureau. Wij zijn klaar voor een grote opkomst!</p>
 1328. <h4>Meer informatie</h4>
 1329. <p class="MsoNormal">Meer weten over de Europese Verkiezingen in gemeente Loon op Zand? Ga naar <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa" target="_blank">www.loonopzand.nl/verkiezingeneuropa</a></span>.</p>]]></content:encoded>
 1330. </item>
 1331. <item>
 1332. <guid>news-2860</guid>
 1333. <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 09:31:00 +0200</pubDate>
 1334. <title>Inloopspreekuur evenementen van start!</title>
 1335. <link>/actueel/inloopspreekuur-evenementen-van-start/</link>
 1336. <description></description>
 1337. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Het is weer lente en dus komt het evenementenseizoen eraan! Heeft u als organisator behoefte aan begeleiding? Hulp nodig bij het invullen van aanvraagformulieren? Of vragen over verkeersregelingen of wat te doen bij extreem weer? Kom dan naar het evenementeninloopspreekuur.</p>
 1338. <h4>Data en locatie</h4>
 1339. <p class="MsoNormal">Het spreekuur is op onderstaande donderdagen van 18:00 tot 19:00 uur in ruimte 8 in het Klavier in Kaatsheuvel:</p><ul class="square"><li>25 april</li><li>2, 9 en 16 mei</li><li>6, 13, 20 en 27 juni</li><li>18 en 25 juli</li></ul><p>Tommie van Bragt, medewerker team evenementen van gemeente Loon op Zand, beantwoordt al uw vragen.&nbsp;
 1340. </p>
 1341. <h4>Interesse?</h4>
 1342. <p>Meld u dan uiterlijk één week van tevoren aan via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;&nbsp;Als u vooraf aangeeft waar u meer van wilt weten, kunnen wij iedereen goed te woord staan. Tot dan!
 1343. </p>
 1344. <p>&nbsp;</p>
 1345. <p>&nbsp;</p>
 1346. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1347. </item>
 1348. <item>
 1349. <guid>news-2854</guid>
 1350. <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 10:34:52 +0200</pubDate>
 1351. <title>Gemeente start proef slimme led-verlichting op Oranjeplein</title>
 1352. <link>/actueel/gemeente-start-proef-slimme-led-verlichting-op-oranjeplein/</link>
 1353. <description></description>
 1354. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Samen met de Gebiedscommissie Loon op Zand en het Waalwijkse bedrijf Lightronics, is de gemeente een tweejarige proef met slimme led-verlichting gestart. Deze slimme led-verlichting zit in achttien lantaarnpalen op het Oranjeplein in Loon op Zand. Met deze proef wil de gemeente kijken of ze energie kan besparen en door betere verlichting de veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers kan vergroten.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De slimme led-verlichting in de lantaarnpalen kan op afstand worden beheerd en uitgelezen. Zo kan online de lichtsterkte per armatuur worden aangepast. Ook kan het energieverbruik en eventuele storingen gemonitord worden. “Dit is een mooie manier van samenwerken tussen ondernemers en de gemeente”, vindt wethouder Gerard Bruijniks. “Ons gezamenlijke doel is om de veiligheid en daarmee het comfort op straat te vergroten. Ook hopen we met deze led-verlichting flink op energie te kunnen besparen.”</p></div><h2>IKARES</h2><div><p>Met deze pilot neemt de gemeente deel aan het IKARES-project (Intelligente KoolstofArme Energie Systemen). In dit project werkt de gemeente er samen met partners aan om het energieverbruik in de leefbare omgeving met 60 procent te verminderen. Het IKARES-project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.&nbsp;</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de led-verlichting op het Oranjeplein, kunnen inwoners contact opnemen met de heer Dirk Brands via telefoonnummer 0416-568600 of via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. Voor meer informatie over IKARES kijk op <a href="http://www.ikares.eu" target="_blank">www.ikares.eu</a>.</p></div>]]></content:encoded>
 1355. </item>
 1356. <item>
 1357. <guid>news-2818</guid>
 1358. <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:24:14 +0200</pubDate>
 1359. <title>Speciale raadsvergadering Toekomstagenda Loon op Zand</title>
 1360. <link>/actueel/speciale-raadsvergadering-toekomstagenda-loon-op-zand/</link>
 1361. <description></description>
 1362. <content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenteraad bespreekt op 11 april 2019 de Toekomstagenda tijdens een speciale vergadering in een open dialoog met de deelnemers. De bijzondere raadsvergadering&nbsp;is om 19:30 uur in de raadszaal van Het Klavier in Kaatsheuvel.&nbsp;<strong>&nbsp;De afgelopen maanden werkten verschillende groepen inwoners uit alle kernen aan de gezamenlijke Toekomstagenda van onze gemeente. De plannen schetsen de belangrijkste opgaven voor de toekomst van de gemeente Loon op Zand.</strong>
 1363. </p>
 1364. <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Nieuwe manier van werken </h4>
 1365. <p>De Toekomstmakers stonden uitgebreid stil bij de vraag ‘hoe zien wij onze gemeente anno 2030 voor ons?’ Burgemeester Hanne van Aart is enthousiast: ”Wat een prachtig beeld. Ik kan niet wachten tot het 2030 is! Een groot compliment voor iedereen die aan deze agenda heeft gewerkt. We hebben kennisgemaakt met de kracht van onze inwoners en een nieuwe manier van werken voor het bestuur van onze gemeente. Dat was spannend voor iedereen.” Maikel van der Velden, een van de Toekomstmakers, deelt dit enthousiasme: “Het is een heel mooi, open en verhelderend proces waarin alle deelnemers volop de ruimte hebben gekregen om hun ideeën en visie in te brengen. Prachtig hoe we hier met z’n allen één verhaal van hebben gesmeed.”
 1366. </p>
 1367. <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Geen ideeën verloren </h4>
 1368. <p>De komende jaren werken de Toekomstmakers samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, verenigingen en natuurlijk het college en de gemeenteraad aan de uitvoering van deze agenda. Hierbij gaan geen ideeën verloren. Bij elk project wordt opnieuw gekeken naar actuele trends, ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen.
 1369. </p>
 1370. <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Meer informatie </h4>
 1371. <p>Kijk voor meer informatie over de totstandkoming van de Toekomstagenda op <a href="http://www.loonopzand.nl/toekomst" target="_blank">www.loonopzand.nl/toekomst</a> </p>]]></content:encoded>
 1372. </item>
 1373. <item>
 1374. <guid>news-2809</guid>
 1375. <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 14:23:38 +0100</pubDate>
 1376. <title>Sporten als verbindende kracht in gemeente Loon op Zand</title>
 1377. <link>/actueel/sporten-als-verbindende-kracht-in-gemeente-loon-op-zand/</link>
 1378. <description></description>
 1379. <content:encoded><![CDATA[<p>Deze week behandelde het college het nieuwe sportbeleid. Een sportbeleid wat samen met sportverenigingen, inwoners, maatschappelijke partners, de Wmo adviesraad en de gemeenteraad tot stand kwam. De gemeente zet met het nieuwe sportbeleid in op kansen en mogelijkheden voor sporten en bewegen in de gemeente Loon op Zand.
 1380. </p>
 1381. <h2>Sport en bewegen mogelijk maken&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h2>
 1382. <p>De gemeente Loon op Zand wil dat elke inwoner een vorm van sportbeoefening en/of bewegen kan doen; jong of oud, met of zonder beperking. Dit maakt de gemeente Loon op Zand mogelijk met de inzet van vier instrumenten: sportstimulering, verenigingsondersteuning, subsidies en een goede basisinfrastructuur van accommodaties en voorzieningen.
 1383. </p>
 1384. <h2>Sport als verbindende factor</h2>
 1385. <p>Wethouder Kees Grootswagers: “Sport en bewegen is voor veel mensen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding: het is leuk om te doen en het zorgt voor ontspanning. Daarnaast draagt sport en bewegen bij aan een beter, actiever en gezonder leven en aan een gemeente waar inwoners zich prettig voelen. Het accent komt meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving”.
 1386. </p>
 1387. <h2>Uitvoering</h2>
 1388. <p>De gemeente vertaalt het sportbeleid in een tweejaarlijks uitvoeringsplan waarin staat beschreven hoe de gemeente de ambities op het gebied van sport gaat realiseren. Bij de uitvoering van het sportbeleid werkt de gemeente samen met de sportverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente gaat onder andere aan de slag met het opstellen van een sociale beweegkaart, het organiseren van thema avonden/verenigingsondersteuning, het opstellen van een programma ‘kennismaken met sport in de gemeente Loon op Zand’ en het oprichten van een sportraad.<br /> </p>]]></content:encoded>
 1389. </item>
 1390. <item>
 1391. <guid>news-2806</guid>
 1392. <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:38:25 +0100</pubDate>
 1393. <title>Tweewekelijkse GFT-inzameling in zomermaanden</title>
 1394. <link>/actueel/tweewekelijkse-gft-inzameling-in-zomermaanden/</link>
 1395. <description></description>
 1396. <content:encoded><![CDATA[<p>De wekelijks GFT-afval inzameling in de zomermaanden zet de gemeente niet voort in 2019.&nbsp; Aanleiding voor de wekelijkse inzamelproef in 2018 waren klachten van inwoners over stank en overlast van ongedierte. De wekelijkse inzameling leverde maar 10% meer GFT afval op. Dit zorgt niet dat&nbsp;stank en overlast&nbsp;&nbsp;van ongedierte stopt. Door een wekelijkse inzameling stijgen de inzamelkosten met € 7,- per huishouden.&nbsp;In verhouding zijn de kosten veel hoger dan het resultaat. Daarom kiest de gemeente om meer informatie te geven over het voorkomen van stank en overlast van ongedierte om de klachten te verminderen.
 1397. </p>
 1398. <h2> Stank en ongedierte voorkomen </h2>
 1399. <p>Een oplossing om stankoverlast en overlast van ongedierte tegen te gaan, is bijv. het verpakken van GFT-afval in bio- en papieren zakken. De gemeente werkt in regioverband aan de campagne ‘GFT wat doe jij ermee’. Inwoners krijgen via deze campagne praktische tips voor het scheiden van GFT afval. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/campagnegft" target="_blank">www.loonopzand.nl/campagnegft</a>.</p>]]></content:encoded>
 1400. </item>
 1401. <item>
 1402. <guid>news-2800</guid>
 1403. <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 12:38:52 +0100</pubDate>
 1404. <title>Voorlopige uitslag verkiezingen gemeente Loon op Zand bekend</title>
 1405. <link>/actueel/voorlopige-uitslag-verkiezingen-gemeente-loon-op-zand-bekend/</link>
 1406. <description></description>
 1407. <content:encoded><![CDATA[<p>Het opkomstpercentage van de verkiezingen op 20 maart is in de gemeente Loon op Zand gemiddeld 8 % hoger dan vier jaar geleden. Door die hoge opkomst duurde het wat langer voordat de voorlopige uitslag bekend was. Dat had te maken met de verwerking van de stemgegevens, niet met de telling. Burgemeester Hanne van Aart is trots op de hoge opkomst: “Een resultaat waar ik enorm blij mee ben. Wat goed dat zoveel inwoners van onze gemeente hun stem hebben laten gelden.”
 1408. </p>
 1409. <p>In onze gemeente konden inwoners stemmen voor leden van Provinciale Staten en voor het bestuur van twee waterschappen: Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel.
 1410. </p>
 1411. <h2>Verkiezingen Provinciale Staten</h2>
 1412. <p>Het opkomstpercentage van de Provinciale Statenverkiezingen in onze gemeente is 51,4 %. De drie grootste partijen zijn: 1. VVD, 2. Forum voor Democratie en 3. CDA. De definitieve uitslag is op vrijdag 22 maart 2019 bekend.
 1413. </p>
 1414. <h2>Waterschapsverkiezingen Brabantse Delta</h2>
 1415. <p>Het opkomstpercentage van de Waterschapsverkiezingen Brabantse Delta in onze gemeente is 47,2 %. De drie grootste partijen zijn: 1. VVD 2. CDA en 3. Ons Water. Op maandag 25 maart zijn de definitieve uitslagen bekend.
 1416. </p>
 1417. <h2>Waterschapsverkiezingen Waterschap De Dommel</h2>
 1418. <p>Het opkomstpercentage van de Waterschapsverkiezingen De Dommel in onze gemeente is 55,3 %. De drie grootste partijen zijn: 1. CDA&nbsp; 2. Water Natuurlijk en 3. VVD. Op maandag 25 maart zijn de definitieve uitslagen bekend. <br /> </p>]]></content:encoded>
 1419. </item>
 1420. <item>
 1421. <guid>news-2790</guid>
 1422. <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 10:16:00 +0100</pubDate>
 1423. <title>Tussentijdse opkomst verkiezingen - 12:00 uur</title>
 1424. <link>/actueel/tussentijdse-opkomst-verkiezingen-1200-uur/</link>
 1425. <description></description>
 1426. <content:encoded><![CDATA[<p>Van de ruim 18.000 kiezers heeft om 12:00 uur in onze gemeente:</p><ul class="square"><li>&nbsp;11,9% gestemd voor de Verkiezingen Provinciale Staten </li><li>11,2% gestemd voor het Waterschap Brabantse Delta </li><li>8,6% gestemd voor het Waterschap De Dommel </li></ul><p>Heb je nog niet gestemd? Tot 21:00 uur vanavond kun je je stem uitbrengen op één van de 11 stembureaus in onze gemeente.</p>]]></content:encoded>
 1427. </item>
 1428. <item>
 1429. <guid>news-2787</guid>
 1430. <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 11:41:39 +0100</pubDate>
 1431. <title>Nationale Diabetes Challenge nu ook in gemeente Loon op Zand!</title>
 1432. <link>/actueel/nationale-diabetes-challenge-nu-ook-in-gemeente-loon-op-zand/</link>
 1433. <description></description>
 1434. <content:encoded><![CDATA[<p>Wandelen = een goed medicijn! Loop je ook mee? Ervaar je klachten door diabetes of andere chronische aandoeningen? Wandelen werkt als een goed medicijn! Op 15 april gaan we van start met wekelijkse wandelingen. We houden rekening met ieders niveau. Het is niet erg als je (nog) niet zo ver kunt lopen. Loop je ook mee?
 1435. </p>
 1436. <h2>Samen lopen </h2>
 1437. <p> Met ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation organiseren de gemeente Loon op Zand, ContourdeTwern en het Steunpunt aangepast sporten Tilburg wekelijks een wandeling samen met fysiotherapeuten, huisartsen en een wandelcoach. Ze helpen je op weg naar een gezonde leefstijl. In kleine stappen train je samen met hen ongeveer 20 weken lang voor de Nationale Diabetes Challenge.  
 1438. </p>
 1439. <h2>Vragen? </h2>
 1440. <p>Kom naar de informatiebijeenkomst op 1 april Heb je nog vragen? Op 1 april organiseren we een informatiebijeenkomst om 17:00 uur in De Venloene in Loon op Zand. Meld je aan voor de bijeenkomst via: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of 06-10401625. Meer informatie lees je ook op: <a href="http://www.nationalediabeteschallenge.nl/devenloene" target="_blank">www.nationalediabeteschallenge.nl/devenloene</a>. </p>]]></content:encoded>
 1441. </item>
 1442. <item>
 1443. <guid>news-2778</guid>
 1444. <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 15:15:19 +0100</pubDate>
 1445. <title>Gemeente Loon op Zand pakt door op veiligheid </title>
 1446. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-pakt-door-op-veiligheid/</link>
 1447. <description></description>
 1448. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Deze week legde de gemeente meerdere dwangsommen op aan drugsdealers en een inbreker in de gemeente Loon op Zand. Met de dwangsommen wil de gemeente voorkomen dat drugsdealers en inbrekers (opnieuw) in de fout gaan. De gemeente mag deze dwangsommen opleggen sinds de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) in december 2018.</p></div><h2>Samenwerken met politie</h2><div><p>Gemeente Loon op Zand werkt nauw samen met de politie bij het aanpakken van deze criminele activiteiten. Burgemeester Hanne van Aart: “De verdachten krijgen niet alleen een tik op de vingers van de gemeente, maar worden ook strafrechtelijk vervolgd. Omdat die vervolging vaak maanden op zich laat wachten en verdachten in de fout kunnen blijven gaan, leggen we dwangsommen op. Met deze dwangsommen willen we gemeente Loon op Zand minder aantrekkelijk maken voor criminelen.”</p></div><h2>Last onder dwangsom&nbsp;</h2><div><p>Iemand die in gemeente Loon op Zand een inbrekerswerktuig (zoals breekijzer en slotentrekker) of zakjes drugs bij zich heeft, krijgt eerst een waarschuwing van de gemeente. Dit is een zogenoemde ‘last onder dwangsom’. Bij een volgende overtreding, volgt de boete. In gemeente Loon op Zand is dat 2.500 euro voor inbreken of het dealen van drugs.</p></div><h2>Informatie van inwoners cruciaal</h2><div><p>Informatie van inwoners over verdachte situaties maakt het mogelijk voor de gemeente en politie om sneller op te treden bij criminele activiteiten of andere verstoringen van de openbare orde. Burgemeester Hanne van Aart: “De whatsapp-groepen in onze wijken zijn een goed voorbeeld van laagdrempelig communiceren met de gemeente. De whatsapp berichten van onze inwoners zijn voor ons cruciaal in het opsporen voorkomen van verdachte situaties.”</p></div><h2>Meld verdachte situaties</h2><div><p>Ziet u een verdachte situatie? Meld het bij de politie (112) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 1449. </item>
 1450. <item>
 1451. <guid>news-2782</guid>
 1452. <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 10:54:00 +0100</pubDate>
 1453. <title>Nationale Boomfeestdag</title>
 1454. <link>/actueel/nationale-boomfeestdag/</link>
 1455. <description></description>
 1456. <content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Nationale Boomfeestdag op 13 maart plantten kleuters van basisschool De Touwladder bomen aan de Bernsehoef in Kaatsheuvel. Dit was op het terrein van vereniging ‘Ken en Geniet’.&nbsp;De stichting Wereldgemeente Loon op Zand onthulde&nbsp;samen met wethouder Gerard Bruijniks ook een naamplaat bij de Koningslinde. In Kaatsheuvel werden die dag ook enkele fruitbomen gepland aan de Virgo, in samenspraak met de bewoners. De boomfeestdag gaf aanleiding voor Stichting Wereldgemeente Loon op Zand om het belang van insecten en behoud van natuur op deze wijze extra onder de aandacht te brengen. </p>]]></content:encoded>
 1457. </item>
 1458. <item>
 1459. <guid>news-2768</guid>
 1460. <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 11:38:40 +0100</pubDate>
 1461. <title>Gemeente legt conservatoir beslag op vakantiepark Droomgaard</title>
 1462. <link>/actueel/gemeente-legt-conservatoir-beslag-op-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1463. <description></description>
 1464. <content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen maanden legde de gemeente vakantiepark Droomgaard verschillende dwangsommen op voor illegale huisvesting van arbeidsmigranten. De wettelijke betaaltermijnen van de dwangsommen zijn verstreken. De gemeente start daarom de invorderingsprocedure. Hierbij dwingt een uitspraak van de rechter de Oostappen Groep te betalen. In de tussentijd legt de gemeente conservatoir beslag op het park. Met dit beslag voorkomt de gemeente dat de Oostappen Groep afstand doet van bezittingen voordat de betaling is gedaan.&nbsp;&nbsp;
 1465. </p>
 1466. <h2>Daad bij woord</h2>
 1467. <p>De afgelopen maanden bleek uit verschillende controles dat vakantiepark Droomgaard zich niet aan de afspraken hield. Hiervoor legde de gemeente vakantiepark Droomgaard dwangsommen op met een totaalbedrag van € 482.400,-. Burgemeester Hanne van Aart: “We zijn in onze communicatie naar de Oostappen Groep heel helder geweest. Als er niet wordt betaald, nemen wij de volgende juridische stap, dat is wat we nu doen.”&nbsp;
 1468. </p>
 1469. <h2>Blijven controleren</h2>
 1470. <p>Op 1 maart liep het veiligheidsrisicogebied af. Dit betekent dat de politie in het gebied op en rondom vakantiepark Droomgaard niet meer preventief mag fouilleren. Controles mogen politie en gemeente wél uitvoeren. Deze controles blijven de komende periode dan ook plaatsvinden om de veiligheid en leefbaarheid in en rondom het vakantiepark te garanderen.</p>]]></content:encoded>
 1471. </item>
 1472. <item>
 1473. <guid>news-2765</guid>
 1474. <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 08:56:00 +0100</pubDate>
 1475. <title>Dubbele verkiezingen op woensdag 20 maart 2019</title>
 1476. <link>/actueel/dubbele-verkiezingen-op-woensdag-20-maart-2019/</link>
 1477. <description></description>
 1478. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op 20 maart zijn er dubbele verkiezingen in Nederland. De Provinciale Staten verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. U kunt die dag dus twee keer uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig en een geldig identiteitsbewijs. De twee stempassen ontvangt u uiterlijk maandag 6 maart op uw deurmat. Eén voor de Provinciale Staten Verkiezingen en één voor de Waterschapsverkiezingen. </p>
 1479. <h4 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Stempas kwijt?</h4>
 1480. <p class="MsoNormal">Heeft u (een van) deze stempassen niet ontvangen? Vraagt u dan vervangende stempassen&nbsp;aan. U kunt tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via 0416 - 289111. Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na dit tijdstip kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.</p>
 1481. <h4>Meer informatie</h4>
 1482. <p class="MsoNormal">Meer weten over de verkiezingen? Kijk op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/verkiezingen" target="_blank">www.loonopzand.nl/verkiezingen</a>&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
 1483. </item>
 1484. <item>
 1485. <guid>news-2759</guid>
 1486. <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 14:25:40 +0100</pubDate>
 1487. <title>Veiligheidsrisicogebied Droomgaard eindigt: goede resultaten</title>
 1488. <link>/actueel/veiligheidsrisicogebied-droomgaard-eindigt-goede-resultaten/</link>
 1489. <description></description>
 1490. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 1 maart 2019 eindigt het veiligheidsrisicogebied vakantiepark Droomgaard en omgeving. Van 25 oktober 2018 tot 1 maart mag de politie in het veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren met als doel de leefbaarheid en veiligheid terug te brengen in het gebied.&nbsp;</p></div><h2>Het veiligheidsrisicogebied</h2><div><p>Met preventief fouilleren kreeg de politie de afgelopen periode meer beeld bij de situatie in het gebied. Alle verkregen informatie stelde de gemeente en partners in staat om adequaat op te treden tegen ongewenste situaties zoals verboden wapen- en drugsbezit maar ook overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening.</p></div><h2>Actie</h2><div><p>In de periode van 25 oktober 2018 tot en met 1 maart 2019 is de politie 69 keer tot actie overgegaan in het gebied. Hierbij werden onder andere overtredingen van de Wet wapens en munitie, de Opiumwetgeving, vermogensdelicten en het overtreden van parkregels aangepakt. Daarnaast gaf de officier van justitie 5 keer toestemming voor preventief fouilleren. Bij het preventief fouilleren zijn, met uitzondering van gebruikershoeveelheden softdrugs, geen openbare orde en veiligheid verstorende zaken aangetroffen.</p></div><h2>Resultaten</h2><div><p>Het preventief fouilleren en de politie inzet hebben geleid tot een stijging van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid. Ook zijn de overtredingen in het gebied sterk afgenomen. Daarnaast is de relatie met de omwonenden in het gebied verstevigd waardoor situaties laagdrempelig besproken kunnen worden.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Vervolg</h2><div><p>Burgemeester Hanne van Aart: een veiligheidsrisicogebied stel je niet zomaar in, maar in dit geval was het belangrijk de situatie aan te pakken. Dit hebben we met alle partijen gedaan, met een goed resultaat. Ik ben blij om te zien dat ons doel is bereikt; onze inwoners voelen zich weer prettig in het gebied op en rondom vakantiepark Droomgaard en dat is wat telt. Vanzelfsprekend blijven we alert en houden we de situatie op en rondom het park in de gaten om dit ook zo te houden.”</p></div>]]></content:encoded>
 1491. </item>
 1492. <item>
 1493. <guid>news-2753</guid>
 1494. <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 11:10:59 +0100</pubDate>
 1495. <title>Integrale controle Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1496. <link>/actueel/integrale-controle-oostappen-vakantiepark-droomgaard-1/</link>
 1497. <description></description>
 1498. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op zondagochtend 24 februari 2019 vond op Oostappen vakantiepark Droomgaard een integrale controle van het nachtregister plaats. Politie en de gemeente werkten hierbij samen. Met deze uitgebreide controle wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid op het vakantiepark monitoren en garanderen.&nbsp;</p></div><h2>Integraal samenwerken</h2><div><p>De politie verrichtte één aanhouding voor heling van een gestolen fiets en betekende twee openstaande vonnissen. Verder namen agenten een auto in beslag omdat er geen tenaamstelling voor het voertuig was afgegeven. De gemeente constateerde diverse overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Er was geen sprake van huisvesting van arbeidsmigranten op het recreantendeel. Wel werd er een zwerver aangetroffen die niet ingeschreven was op de camping.</p></div><div></div><div><p>Burgemeester Hanne van Aart: “het is goed om te zien hoe politie en gemeente samenwerken bij deze uitgebreide controles. Arbeidsmigranten die verblijven op Droomgaard werken graag mee aan de controles en gelukkig werden er slechts enkele bijzonderheden aangetroffen. De gekozen aanpak samen met de politie werpt duidelijk zijn vruchten af.”</p></div><h2>Uitgebreide controle</h2><div><p>Sinds de invoering van het veiligheidsrisicogebied van vakantiepark Droomgaard en omgeving, voerden politie en gemeente sinds 25 oktober 2018 al wekelijks controles uit. Deze integrale actie sluit aan op deze controles en richt zich extra op het nachtregister, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.&nbsp;Het gedetailleerd controleren van het nachtregister levert informatie op over welke personen in welk chalet aanwezig zijn, en of deze personen geregistreerd staan.</p></div>]]></content:encoded>
 1499. </item>
 1500. <item>
 1501. <guid>news-2752</guid>
 1502. <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:15:48 +0100</pubDate>
 1503. <title>Carnaval in onze gemeente</title>
 1504. <link>/actueel/carnaval-in-onze-gemeente/</link>
 1505. <description></description>
 1506. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Zaterdagochtend 2 maart om 10:00 uur draagt burgemeester Hanne van Aart de sleutel van onze gemeente officieel over aan het Turfstekerskwartet. Dit gebeurt bij ‘Anton’s Feestpaleis’ (Bij Anton) aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Onze gemeente is dan vijf dagen lang Turfstekerslaand. Een afvaardiging van Theebuikenland (Loon op Zand) en Moerbieenland (De Moer) is ook aanwezig om hun in ontvangst te nemen. De burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de verschillende activiteiten in onze gemeente, zoals de optochten in de drie kernen. In verband met carnaval is de gemeente op maandag 4 maart gesloten.&nbsp;</p>
 1507. <h4>Optochten en wegafsluitingen</h4>
 1508. <p> In onze gemeente zijn een aantal prachtige optochten te bewonderen. Kom ze vooral bekijken! Tijdens de optochten zijn enkele straten tijdelijk afgesloten. Verkeersregelaars organiseren dan het verkeer.
 1509. </p>
 1510. <h4>De Moer</h4><ul class="square"><li>Carnavalsoptocht: 2 maart van 13:00 tot 15:00 uur. Afgesloten straten: Zijstraat, Middelstraat, Pastoor Kampstraat.</li></ul><h4>Kaatsheuvel</h4><ul class="square"><li>Kinderoptocht: op 1 maart van 8:30 uur tot 12:00 uur. Afgesloten straten: Peperstraat, Gasthuisstraat, Julianastraat, Mgr. Völkerstraat, Hoofdstraat.</li><li>Carnavalsoptocht: op 3 maart tussen 12:30 uur en 17:00 uur. Afgesloten straten: Sprangsestraat, Hoofdstraat, Mgr. Vökerstraat, Leo XIII straat, Gasthuisstraat, Anton Pieckplein, Berndijksestraat, Huygenstraat en Vondelstraat.</li></ul><h4> Loon op Zand</h4><ul class="square"><li>Kinderoptocht: op 1 maart van 8:30 uur tot 10:00 uur. Afgesloten straten: Weteringplein, Oranjeplein, Venloonstraat, Doelen, Van Rijckevorselstraat, Dr. van Kesselstraat, Kerkstraat, Oranjeplein, Ecliptica.</li><li>Carnavalsoptocht: 4 maart 2019 van 12:00 tot 16:00 uur. Afgesloten straten: Ecliptica, Oranjeplein, Kerkstraat, Hoge Steenweg, van Salm Salmstraat, van RIjckevorselstraat, Doelen, Venloonstraat.</li></ul><h4>Foto-oproep Facebook</h4>
 1511. <p class="MsoNormal">We nodigen via Facebook iedereen uit om hun mooiste carnavalsfoto’s met ons te delen. Het levert hopelijk veel vrolijke &amp; kleurrijke plaatjes op. Na carnaval kiezen we een foto uit die de omslagpagina op Facebook een tijdje mag sieren. Bezoek onze pagina op Facebook en deel het bericht. We rekenen op heel veel reacties. www.facebook.com/loonopzand.</p>
 1512. <h4>Meer informatie?</h4>
 1513. <p class="MsoNormal">Kijk voor meer informatie over de optochten en carnaval op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.turfstekerslaand.nl/" target="_blank">www.turfstekerslaand.nl</a></span> (Kaatsheuvel) en <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.filoz-events.nl/" target="_blank">www.filoz-events.nl</a></span> (Loon op Zand). </p>
 1514. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1515. </item>
 1516. <item>
 1517. <guid>news-2747</guid>
 1518. <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 07:28:08 +0100</pubDate>
 1519. <title>Jan Brekelmans benoemd tot nieuwe wethouder Loon op Zand </title>
 1520. <link>/actueel/jan-brekelmans-benoemd-tot-nieuwe-wethouder-loon-op-zand/</link>
 1521. <description></description>
 1522. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 februari 2019 is Jan Brekelmans, voormalig fractievoorzitter van Voor Loon, benoemd tot wethouder van de gemeente Loon op Zand. Hij volgt Wil Ligtenberg op, die na 21 jaar zijn wethouderschap neerlegt. Jan Brekelmans neemt de portefeuille welzijn, zorg en onderwijs van hem over.&nbsp;</p></div><div><p>Jan Brekelmans was sinds 2002 raadslid van Voor Loon. Daarnaast was hij tot 2018 fractievoorzitter van Voor Loon in de gemeenteraad van Loon op Zand. Brekelmans: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van mijn collega-raadsleden, de medewerkers van de griffie, het college en alle ambtenaren in de afgelopen jaren. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn nieuwe rol samen de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”&nbsp;&nbsp;</p></div><p><br /> </p>]]></content:encoded>
 1523. </item>
 1524. <item>
 1525. <guid>news-2744</guid>
 1526. <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:34:55 +0100</pubDate>
 1527. <title>Geen illegale huisvesting bij controle vakantiepark Droomgaard </title>
 1528. <link>/actueel/geen-illegale-huisvesting-bij-controle-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1529. <description></description>
 1530. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Uit de laatste controle op vakantiepark Droomgaard op vrijdag 15 februari blijkt dat de Oostappen groep zich aan de regels houdt. Er is geen sprake meer van illegale huisvesting op het recreantengedeelte van het vakantiepark.</p></div><h2>Controles blijven van belang</h2><div><p>Een maand geleden verhoogde de gemeente de dwangsom voor een overtreding op het vakantiepark naar het maximale bedrag van € 152.000,-. De gemeente deed zodoende wat juridisch maximaal mogelijk was, om de overtredingen op het vakantiepark te stoppen. Burgemeester Hanne van Aart: “Ik ben blij dat de Oostappen groep zich de afgelopen week aan de regels gehouden heeft, maar we blijven alert op de situatie en controles uitvoeren om zo te zien of de overtredingen daadwerkelijk niet meer voor gaan komen.”&nbsp;</p></div><h2>Totaal dwangsommen</h2><div><p>De Oostappen groep ontving de afgelopen maanden meerdere dwangsommen voor overtredingen&nbsp; op het vakantiepark. In totaal ontving vakantiepark Droomgaard dwangsommen voor een bedrag van € 482.400,-.</p></div><h2>Veiligheidsrisicogebied</h2><div><p>Het gebied waarbinnen het vakantiepark valt, is tot 1 maart 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie en de gemeente blijven controles uitvoeren op het vakantiepark.</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1531. </item>
 1532. <item>
 1533. <guid>news-2719</guid>
 1534. <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 09:39:07 +0100</pubDate>
 1535. <title>Aanplakborden verkiezingen</title>
 1536. <link>/actueel/aanplakborden-verkiezingen/</link>
 1537. <description></description>
 1538. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op 20 maart zijn de verkiezen voor de <a href="https://verkiezingen.brabant.nl/" target="_blank">Provinciale Staten</a> en Waterschappen:<a href="https://www.brabantsedelta.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen-2019/waterschapsverkiezingen.html" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link"> Brabantse Delta </a>en<a href="https://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen/waterschapsverkiezingen.html" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link"> De Dommel</a>.&nbsp;U brengt dan uw stem uit voor de leden van de provinciale staten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Als u kiesgerechtigd bent ontvangt u uiterlijk 6 maart 2019 een persoonlijke stempas. </p>
 1539. <h4>Aanplakborden</h4>
 1540. <p> Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen staan op tien locaties binnen de gemeente Loon op Zand aanplakborden. De maximale grootte van een affiche/poster is A2 formaat.&nbsp; We verzoeken u om uw affiches aan te sluiten bij de andere affiches en te beginnen vanaf de rand.
 1541. </p>
 1542. <h4>Locaties</h4>
 1543. <h3 style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">De Moer</h3><ul class="square"><li>Zijstraat (naast de kerk)</li></ul><h4>Kaatsheuvel</h4><ul class="square"><li>Ariënsplein t.o. Mgr. Völkerstraat</li><li>Bevrijdingsweg bij rotonde</li><li>hoek Erasstraat - Driestapelenstoel</li><li>Europalaan t.o. Bosschendael</li><li>Berndijksestraat&nbsp; bij Prins Hendrikpark</li><li>Marktstraat bij rotonde (zijde Koningsdiep)</li></ul><h4>Loon op Zand</h4><ul class="square"><li>nabijheid hoek Ecliptica-Hydra</li><li>Ecliptica t.o. De Wetering</li><li>bij rotonde Kasteellaan t.o.v. ontsluiting N261</li></ul><ul type="disc" class="square"><p>&nbsp;</p></ul>]]></content:encoded>
 1544. </item>
 1545. <item>
 1546. <guid>news-2706</guid>
 1547. <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:14:00 +0100</pubDate>
 1548. <title>Werkzaamheden fietstunnel verlopen voorspoedig</title>
 1549. <link>/actueel/werkzaamheden-fietstunnel-verlopen-voorspoedig/</link>
 1550. <description></description>
 1551. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De werkzaamheden aan de fietstunnel F261 verlopen voorspoedig.&nbsp; Zaterdagochtend 9 februari om 7:00 uur is de Europalaan weer open voor alle verkeer.&nbsp;</p>
 1552. <h4>Trots</h4>
 1553. <p class="MsoNormal">Wethouder Gerard Bruijniks is trots op het resultaat: “Het was een mega-operatie en het is fantastisch dat er 24/7 zo hard gewerkt is aan de fietstunnel. Nog even geduld en dan fietsen we over het snelfietspad.”</p>
 1554. <h4>Meer informatie&nbsp;</h4>
 1555. <p>Lees meer over de fietstunnel en de snelfietsroute op <a href="http://www.loonopzand.nl/snelfietsroute" target="_blank">www.loonopzand.nl/snelfietsroute</a>&nbsp;
 1556. </p>
 1557. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1558. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1559. </item>
 1560. <item>
 1561. <guid>news-2703</guid>
 1562. <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:33:32 +0100</pubDate>
 1563. <title>Helpt u ook mee om afval beter te scheiden?</title>
 1564. <link>/actueel/helpt-u-ook-mee-om-afval-beter-te-scheiden/</link>
 1565. <description></description>
 1566. <content:encoded><![CDATA[<p>Stop geen restafval bij het PMD&nbsp;en help het milieu! Verkeerde materialen&nbsp;verstoren de recycling van&nbsp;Plastic Metaal- en Drankpakken&nbsp;en zorgen voor hogere kosten.
 1567. </p>
 1568. <p>Het scheiden van plastic verpakkingsafval&nbsp;is best lastig. Niet al het&nbsp;plastic mag namelijk in de PMDzak.&nbsp;Hieronder drie voorbeelden.&nbsp;Weet u wat wel en niet in de PMDzak&nbsp;mag?
 1569. </p>
 1570. <h4>Plastic gebruiksvoorwerpen (A)</h4>
 1571. <p>mogen niet in de PMD-zak. Een&nbsp;plastic gebruiksvoorwerp valt niet&nbsp;onder de plastic verpakkingen.&nbsp;Denk hierbij aan een broodtrommel,speelgoed of een afwasborstel.&nbsp;Plastic gebruiksvoorwerpen&nbsp;zijn gemaakt van hard plastic en&nbsp;recyclen we op een andere manier.&nbsp;Dit afval brengt u naar de&nbsp;milieustraat en gaat daar in een&nbsp;aparte container.
 1572. </p>
 1573. <h4>Plastic verpakkingen (B) </h4>
 1574. <p>mogen&nbsp;wel in de PMD-zak. Dit zijn onder&nbsp;andere plastic flessen, flacons,&nbsp;bakjes of zakjes. Dit materiaal recyclen&nbsp;we om nieuwe producten&nbsp;van te maken.
 1575. </p>
 1576. <h4>Zakjes met zilveren binnenkant&nbsp;(C) </h4>
 1577. <p>mogen niet in de PMD-zak. De&nbsp;aluminium binnenkant is samengesmolten&nbsp;met de plastic buitenkant.&nbsp;Dit kunnen we niet meer uit&nbsp;elkaar halen. Denk hierbij aan
 1578. </p>
 1579. <p>chipszakken of sommige zakken&nbsp;van soepen of sauzen. Deze zakjes&nbsp;horen bij het restafval.
 1580. </p>
 1581. <p>In de PMD-zak mogen dus alleen&nbsp;plastic verpakkingen, metalen&nbsp;verpakkingen en drankkartons.&nbsp;Heeft u vragen over het apart houden&nbsp;van PMD-afval? Mail naar
 1582. </p>
 1583. <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1584. </item>
 1585. <item>
 1586. <guid>news-2692</guid>
 1587. <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:39:46 +0100</pubDate>
 1588. <title>Europalaan week afgesloten vanaf zondagavond</title>
 1589. <link>/actueel/europalaan-week-afgesloten-vanaf-zondagavond/</link>
 1590. <description></description>
 1591. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf zondagavond 3 februari 20:00 uur tot zaterdag 9 februari 7:00 uur is een gedeelte van de Europalaan tussen Horst en de N261 afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluitingsweek plaatsen we een fietstunnel voor de&nbsp;<a href="/snelfietsroute/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">snelfietsroute F261.</a>&nbsp;Bekijk de omleidingen op&nbsp;<a href="https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/Projecten/kaart-omleiding__1_.png" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">deze afbeelding</a>.
 1592. </p>
 1593. <h4>Bijzonderheden voor en na de afsluiting&nbsp;</h4>
 1594. <p>Op vrijdag 1 februari starten de voorbereidende werkzaamheden en gaan de verkeerslichten op de kruising met de N261 uit.&nbsp;&nbsp;Vanaf vrijdag 8 februari 22:00 uur tot zondag 10 februari 15:00 uur vinden er werkzaamheden aan de verkeerslichten plaats. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.
 1595. </p>
 1596. <h4>Verkeersregelaars&nbsp;&nbsp;</h4>
 1597. <p class="MsoNormal">In het kader van veiligheid zetten we op diverse locaties verkeersregelaars in. Dit is onder andere op het kruispunt Tilburgseweg-Vaartstraat-Van Haestrechtstraat. En op het kruispunt Heideweg-Bergstraat. Ook is er verkeersbegeleiding op enkele lokale oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. Op dit&nbsp;<a href="https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/Projecten/kaart-omleiding__2_.png" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">kaartje</a>&nbsp;ziet u waar en op welke tijden de verkeersregelaars aanwezig zijn.</p>
 1598. <h4>Verkeer Efteling</h4>
 1599. <p class="MsoNormal">Voor het verkeer naar de Efteling worden aparte verkeersmaatregelen geplaatst op de N261. Door middel van een dynamisch systeem monitoren we de verkeerssituatie real-time en sturen bij indien nodig. De week van afsluiting is bewust gekozen in een mindere drukke periode van de Efteling</p>
 1600. <h4>Openbaar vervoer</h4>
 1601. <p class="MsoNormal">Tijdens de afsluitingsweek vervalt de reguliere bushalte aan de N261 richting Tilburg (ter hoogte van het busstation in Loon op Zand). Bussen richting Tilburg worden vanaf de Europalaan en de Horst richting Loon op Zand gestuurd. De fietsenstalling aan de Heideweg wordt gebruikt als tijdelijke halte.&nbsp;Meer informatie over de lijnbussen 136 – 300 – 301 – 602 – 636 leest u op website van Arriva:&nbsp;<span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm" target="_blank">www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm</a></span></p>
 1602. <h4>Meer informatie</h4>
 1603. <p class="MsoNormal">Lees meer over het project op de pagina:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.loonopzand.nl%2Fsnelfietsroute%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mRpn3JCKaFJtriOiVpcfgxjSkxcMc1FZ4uPl9ul7iXlUYtP6HAmnl8tY&amp;h=AT2U1Cfw7dGFpatq4WPjFVO5-hlzvj4mGtuOPXRbPvlmifEvocNtUgATOktgM5fv6ta1sEqAiD7k9ZHH7dMexX1Ebc572zzFkuC37HQI6NSCq6z8l0Qt2L4xrRsIET6TyJzycwY6PB9dn6p3zCJChG0vMVVY6R5fYM01O2Dca17QC0yIQU_nUZ0bZVkL4pCG7TqAlNJd7UJXo8fBX2gUOpLUYLSsNTb3OH9AaIzv0YvVTx4WtuwoXDN3zdwQAZsEvdTGvpI6NmaWydAxPTAZQ2MWTKxevpcRUEUzuaNP8lRiD0DTEVJXGApCZhDwkqXJr819nZlvtf-OqscEl7WvzoYnSnW-2vnnZtzHD1Q9Ys8wL_ucOpHLdhVcgk1_1_wlt6KC5nMWLmLABxNh5xuj-AuoWuBzGj95wdG4aCM-yGGOGR0n2GqQhS0PsYptlhBFuBxe5tZhRby9DFtNUXO0uXs4qsSVbPRRt_XijclSHFzYUteseK3iGzqYeATfba5wfDMn04WatUcmATIOvG_bzyC2fQKv3JWET0Sq3Cq-EgNEtpi7XmgTLEgIAFq7dSCYGRcvUqphnB-hAAcCciWL29ooQvTXXKdIFA-vuJbg" target="_blank" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;-U&quot;}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async">www.loonopzand.nl/snelfietsroute/</a>&nbsp;of lees de pagina uit <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/2019SFR-duinkoerier.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">weekblad Duinkoerier</a></p>]]></content:encoded>
 1604. </item>
 1605. <item>
 1606. <guid>news-2726</guid>
 1607. <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:26:00 +0100</pubDate>
 1608. <title>Campagne GFT wat doe jij ermee?</title>
 1609. <link>/actueel/campagne-gft-wat-doe-jij-ermee/</link>
 1610. <description></description>
 1611. <content:encoded><![CDATA[<p>In 2019 delen de gemeenten van de regio ‘Hart van Brabant’ tips hoe u makkelijker uw GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten, groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Dat is jammer, want dit zijn waardevolle grondstoffen. Daarom zijn de gemeenten de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ gestart. De campagne biedt praktische tips hoe GFT te scheiden en afval te voorkomen. Lees meer over de aanleiding van de campagne en de tips op de pagina<a href="/campagnegft/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link"> Campagne, GFT wat doe jij ermee</a>?</p>]]></content:encoded>
 1612. </item>
 1613. <item>
 1614. <guid>news-2687</guid>
 1615. <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 12:06:12 +0100</pubDate>
 1616. <title>Eerste maximale boete voor Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1617. <link>/actueel/eerste-maximale-boete-voor-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1618. <description></description>
 1619. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vorige week besloot de gemeente Loon op Zand de dwangsom voor Oostappen vakantiepark Droomgaard te verhogen naar het maximale bedrag van €152.000,- per overtreding. Op maandag 28 januari voerde de gemeente samen met de politie direct een controle uit. Op het recreatieve gedeelte werd illegale huisvesting van een handvol arbeidsmigranten geconstateerd. Dit betekent dat de Oostappen groep een boete moet betalen van €152.000.</p></div><h2>Maximale dwangsom</h2><div><p>De laatst geconstateerde overtreding op het vakantiepark leidde tot een totaal aan dwangsommen van €178.400. Dit is het totale bedrag wat de gemeente mocht opleggen, onder het besluit van 20 november 2018 voor de ‘last onder dwangsom’. De gemeente kon daarom vorige week de volgende juridische stap nemen. De gemeente koos ervoor de dwangsom te verhogen naar het maximale bedrag van € 152.000 per overtreding.&nbsp;</p></div><h2>Gemeente int dwangsommen</h2><div><p>De Oostappen groep ontving van de gemeente eerder al een rekening van €178.400. Hier komt het bedrag van €152.000 bovenop. In totaal int de gemeente bij de Oostappen groep nu een bedrag van €330.400.</p></div><h2>Veiligheidsrisicogebied</h2><div><p>De gemeente blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden. Het gebied waarbinnen het vakantiepark valt, is tot 1 maart 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie en de gemeente blijven controles uitvoeren op het vakantiepark.</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1620. </item>
 1621. <item>
 1622. <guid>news-2677</guid>
 1623. <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:33:43 +0100</pubDate>
 1624. <title>Afscheidsreceptie wethouder Wil Ligtenberg</title>
 1625. <link>/actueel/afscheidsreceptie-wethouder-wil-ligtenberg/</link>
 1626. <description></description>
 1627. <content:encoded><![CDATA[<p>Wil Ligtenberg neemt op vrijdag 22 februari 2019 na ruim 21 jaar afscheid als wethouder van de gemeente Loon op Zand. Die jaren werden gekenmerkt door zijn geliefde informele bestuursstijl en warme persoonlijkheid. Hij heeft vooral veel betekend voor het sociale karakter van onze gemeente en het onderwijs. De betrokkenheid met inwoners stond voor hem hierbij centraal.&nbsp;
 1628. </p>
 1629. <h4>Aanmelden receptie</h4>
 1630. <p>Wil Ligtenberg neemt graag persoonlijk afscheid van inwoners met wie hij de afgelopen jaren een bijzondere band heeft opgebouwd. Draagt u Wil Ligtenberg ook een warm hart toe? Meldt u zich dan voor 11 februari online aan via: <a href="http://www.loonopzand.nl/afscheidsreceptie/" target="_blank">www.loonopzand.nl/afscheidsreceptie/</a>.&nbsp;De afscheidsreceptie is op vrijdag 22 februari van 16:30 uur tot 18:30 uur in het theater in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel. Voorafgaand aan de receptie vindt een afscheidsceremonie plaats voor genodigden.
 1631. </p>
 1632. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1633. </item>
 1634. <item>
 1635. <guid>news-2665</guid>
 1636. <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 17:18:00 +0100</pubDate>
 1637. <title>Laatste van 12.000 bouten aangedraaid; fietstunnel F261 bij Kaatsheuvel klaar voor plaatsing</title>
 1638. <link>/actueel/laatste-van-12000-bouten-aangedraaid-fietstunnel-f261-bij-kaatsheuvel-klaar-voor-plaatsing/</link>
 1639. <description></description>
 1640. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op woensdag 23 januari draaiden Tobias en zijn klasgenoten de laatste bouten van de fietstunnel voor de F261 aan. Dit deden ze samen met wethouder Ronald Bakker van Waalwijk, bestuursvoorzitter van de Efteling Fons Jurgens, gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand.&nbsp;<strong>De leerlingen van groep 8 van basisschool de Blokkendoos zijn toekomstige gebruikers van de fietstunnel. Na de zomer maken ze dagelijks gebruik van de tunnel als ze naar de middelbare school in Kaatsheuvel fietsen.</strong></p>
 1641. <h4>Fietstunnel</h4>
 1642. <p>De nieuwe&nbsp;tunnel is opgebouwd uit drie delen en is op een apart werklocatie opgebouwd. De delen zitten aan elkaar vast met 12.000 bouten. Om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken, zijn deze bouten de afgelopen weken allemaal handmatig aangedraaid. Begin februari wordt de tunnel op zijn definitieve plek geplaatst en worden&nbsp;de bouten alsnog mechanisch vastgezet. De fietstunnel is onderdeel van de snelfietsroute Hart van Brabant F261. Deze snelle verbinding wordt breder dan een standaardfietspad, met rood asfalt, een duidelijke markering en met zoveel mogelijk voorrang op het andere verkeer. Dit zorgt zo voor een milieuvriendelijke, veilige en snellere fietsverbinding.
 1643. </p>
 1644. <h4>Bereikbaarheid</h4>
 1645. <p>Gedeputeerde Christophe van der Maat is blij met de realisatie van snelfietsroutes. “Deze snelfietsroute is onderdeel van een heel netwerk aan snelfietsroutes in Brabant. We hebben er vijf in voorbereiding en nog vier waar we binnenkort de bestuursovereenkomst voor gaan tekenen. Snelfietsroutes zijn&nbsp;belangrijk, omdat ze bijdragen leveren aan het bereikbaar houden van Brabantse steden en dorpen.” Ook wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand is trots op de fietsroute. “Deze snelfietsroute maakt het voor de fietsers een stuk veiliger en gemakkelijker. Door de nieuwe fietstunnel hoeven automobilisten op de Europalaan bijvoorbeeld niet meer te wachten op overstekende fietsers.&quot;
 1646. </p>
 1647. <h4>Over de F261</h4>
 1648. <p> De gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg leggen de snelfietsroute aan. De planning is dat de snelfietsroute op 1 januari 2021 helemaal klaar is. De F261 komt aan de westkant van de N261, van station Tilburg in het zuiden tot regionaal bedrijventerrein Haven in het noorden. Met steun van de provincie leggen de gemeenten de Hart van Brabantroute aan als onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes die de grotere plaatsen in de provincie met elkaar verbindt.
 1649. </p>
 1650. <h4>Foto:&nbsp;&nbsp;</h4>
 1651. <p>Tobias draait samen met wethouder Ronald Bakker van Waalwijk, bestuursvoorzitter van de Efteling Fons Jurgens, gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand de laaste bouten aan. Fotografie Wim Hollemans
 1652. </p>
 1653. <p>&nbsp;</p>
 1654. <p>&nbsp;</p>
 1655. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1656. </item>
 1657. <item>
 1658. <guid>news-2660</guid>
 1659. <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 09:11:42 +0100</pubDate>
 1660. <title>Gemeente verhoogt dwangsom naar maximaal bedrag</title>
 1661. <link>/actueel/gemeente-verhoogt-dwangsom-naar-maximaal-bedrag/</link>
 1662. <description></description>
 1663. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In de afgelopen maanden voerde gemeente Loon op Zand samen met de politie meerdere controles uit op Oostappen vakantiepark Droomgaard. Uit de controle op 3 januari 2019 bleek dat het vakantiepark aan de afspraken voldeed. Een week later constateerde de gemeente toch weer overtredingen. Daarom verhoogt de gemeente nu de dwangsom voor illegale huisvesting naar het maximale bedrag, € 152.000 per overtreding.</p></div><h2>‘Last onder dwangsom uitgewerkt’</h2><div><p>Door de laatste overtreding moest de Oostappen Groep wederom €34.000 betalen aan de gemeente. Dit bracht het totaal aan dwangsommen op €178.400. Dit is het totale bedrag wat de gemeente mocht opleggen, onder het huidige besluit van 20 november 2018 voor de ‘last onder dwangsom’.&nbsp;&nbsp;</p></div><h2>Maximale dwangsom</h2><div><p>De gemeente kan daarom nu de volgende juridische stap nemen. Aangezien de eerste dwangsom onvoldoende effect heeft gehad, legt de gemeente nu een hogere dwangsom op. De gemeente heeft gekozen voor een maximale dwangsom. Voor elke overtreding moet de Oostappen Groep op basis van de nieuwe last onder dwangsom € 152.000 aan de gemeente betalen.&nbsp;</p></div><h2>Burgemeester Hanne van Aart&nbsp;</h2><div><p>Eerder gaf burgemeester Hanne van Aart aan dat zij ‘voorzichtig blij’ was met het resultaat van de gezamenlijke inspanningen. Hierbij gaf zij tevens aan dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden zou worden. Een week later treft de gemeente opnieuw overtredingen aan. Burgemeester Van Aart: “De resultaten van de afgelopen periode laten zien dat de controles toch zeker nodig zijn. Ik vind het teleurstellend dat de maatregelen tot op heden niet het gewenste resultaat hebben bereikt. Vandaar ook dat we deze verhoging inzetten, met hopelijk het gewenste resultaat, geen illegale huisvesting van arbeidsmigranten meer op vakantiepark Droomgaard.”</p></div><h2>Vervolg</h2><div><p>De gemeente houdt de situatie de komende periode opnieuw nauwlettend in de gaten. Het gebied waarbinnen het vakantiepark valt, is tot 1 maart 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie en de gemeente blijven dan ook controles uitvoeren op het vakantiepark.</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.&nbsp;&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1664. </item>
 1665. <item>
 1666. <guid>news-2648</guid>
 1667. <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:33:04 +0100</pubDate>
 1668. <title>Ligtenberg rijdt eerste rit ANWB AutoMaatje Loon op Zand</title>
 1669. <link>/actueel/ligtenberg-rijdt-eerste-rit-anwb-automaatje-loon-op-zand/</link>
 1670. <description></description>
 1671. <content:encoded><![CDATA[<h4>Vrijwilligers rijden voor minder mobiele plaatsgenoten</h4>
 1672. <p class="Default"><strong> Vrijdag 11 januari 2019 startte ANWB AutoMaatje Loon op Zand. Wethouder Wil Ligtenberg was de chauffeur van de eerste feestelijke rit. Hij ging met een plaatsgenoot samen naar de markt. Daar werden ze ontvangen door vertegenwoordigers van de organisaties die ANWB AutoMaatje Loon op Zand mogelijk maken. De eerste deelnemerspas en chauffeurspas werden uitgereikt.</strong></p>
 1673. <h4>Vervoerservice</h4>
 1674. <p class="Default">ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. Maar ook voor leuke uitjes zoals een bezoekje, naar de kapper of gezellig winkelen.</p>
 1675. <h4>Werkwijze</h4>
 1676. <p class="Default">De aanvrager (deelnemer) neemt minimaal twee werkdagen van te voren contact op met KDC via 0416 – 531573 (maandag t/m donderdag 9:30 uur – 12:00 uur). De deelnemer betaalt € 0,30 per kilometer per rit aan de vrijwilliger (chauffeur).&nbsp;De Klussen en Diensten Centrale (KDC), Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en ContourdeTwern pakken samen de uitvoering op voor ANWB AutoMaatje Loon op Zand. De gemeente Loon op Zand ondersteunt deze vervoerservice van de ANWB.&nbsp;ANWB AutoMaatje is een welkome aanvulling op Regiovervoer en het Openbaar Vervoer.</p>
 1677. <h4>Meer informatie</h4>
 1678. <p class="Default">Kijk voor meer informatie ook op <a href="http://www.loonopzand.nl/anwb-automaatje" target="_blank">www.loonopzand.nl/anwb-automaatje</a>&nbsp; en <a href="http://www.anwbautomaatje.nl" target="_blank">www.anwbautomaatje.nl</a>&nbsp;</p>
 1679. <p class="Default">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1680. </item>
 1681. <item>
 1682. <guid>news-2646</guid>
 1683. <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 07:47:21 +0100</pubDate>
 1684. <title>Opnieuw illegale huisvesting Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1685. <link>/actueel/opnieuw-illegale-huisvesting-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1686. <description></description>
 1687. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand voerde op donderdag 10 januari 2019 een controle uit op Oostappen vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Het vakantiepark hield zich opnieuw niet aan de regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.</p></div><div></div><div><p>Op het migrantengedeelte hield de Oostappen Groep zich aan de afspraak in maximaal 200 chalets arbeidsmigranten te huisvesten. Op het recreatieve gedeelte werd huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dit is niet toegestaan. Hiervoor moet de Oostappen Groep opnieuw een dwangsom van € 34.000,- betalen. Dit bedrag komt bovenop de dwangsommen die de Oostappen Groep al aan de gemeente moest betalen.&nbsp;</p></div><h2>Oostappen Groep moet dwangsommen betalen</h2><div><p>De gemeente stuurt nu een rekening aan de Oostappen Groep voor het totaal aan dwangsommen. In totaal heeft de gemeente nu 5 x €34.000,- en 1 x € 8.400,- aan dwangsommen opgelegd. In totaal moet de Oostappen Groep € 178.400,- aan de gemeente Loon op Zand betalen. Betalen zij niet, dan zal de gemeente het bedrag innen.&nbsp;</p></div><h2>Vervolg&nbsp;</h2><div><p>De gemeente en politie blijven controleren of de Oostappen Groep zich aan de regels houdt. Bij blijvende overtredingen moet de Oostappen Groep opnieuw dwangsommen betalen.&nbsp;</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1688. </item>
 1689. <item>
 1690. <guid>news-2640</guid>
 1691. <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 14:57:28 +0100</pubDate>
 1692. <title>Positief resultaat controles Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1693. <link>/actueel/positief-resultaat-controles-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1694. <description></description>
 1695. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In de periode oktober tot en met december 2018 voerden gemeente Loon op Zand en politie meerdere gezamenlijke controles uit op Oostappen vakantiepark Droomgaard. Uit de laatste controle op donderdag 3 januari 2019 blijkt dat de huisvesting op het vakantiepark voldoet aan de afspraken.</p></div><h2>Burgemeester Hanne van Aart ‘voorzichtig blij’ met resultaat</h2><div><p>Op 3 januari werd op het recreatieve gedeelte van het vakantiepark geen huisvesting van arbeidsmigranten meer vastgesteld. Op het migrantengedeelte hield de Oostappen groep zich ook aan de afspraak maximaal in 200 chalets arbeidsmigranten te huisvesten. Burgemeester Hanne van Aart: “Ik ben ‘voorzichtig blij’ om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen resultaat opleveren. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden, aangezien het niet de eerste keer is dat we met deze overtredingen te maken hebben op het vakantiepark.”</p></div><h2>Totaal dwangsommen</h2><div><p>Op het recreatieve gedeelte werd op 24 december nog wel huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dit betekent dat de Oostappen Groep hiervoor een dwangsom van € 34.000,- moet betalen. Dit bedrag komt bovenop de dwangsommen die de Oostappen Groep al aan de gemeente moest betalen. In totaal heeft de gemeente nu 4 x €34.000,- en 1 x € 8.400 aan dwangsommen opgelegd, totaal € 144.400,-.</p></div><h2>Vervolg</h2><div><p>De gemeente houdt de situatie de komende periode nauwlettend in de gaten. Politie en gemeente blijven ook controles uitvoeren op het vakantiepark.</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.</p></div>]]></content:encoded>
 1696. </item>
 1697. <item>
 1698. <guid>news-2639</guid>
 1699. <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 12:54:07 +0100</pubDate>
 1700. <title>Bekendmakingen</title>
 1701. <link>/actueel/bekendmakingen/</link>
 1702. <description></description>
 1703. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Wekelijks neemt de gemeente besluiten. Deze besluiten publiceert de gemeente voor iedereen om te lezen. Dit gebeurt via <a href="https://www.overheid.nl/overuwbuurt" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.overheid.nl</a>. U kunt op de hoogte blijven van de laatste besluiten door gebruik te maken van de e-mailservice van de overheid.</p></div><h2>Aanmelden e-mailservice overheid</h2><div><p>Aanmelden voor de e-mailservice kan via <a href="http://www.overheid.nl/attenderingsservice" target="_blank">www.overheid.nl/attenderingsservice</a>. De e-mailservice van de overheid biedt veel mogelijkheden. U kunt bij deze dienst de gewenste straal rondom uw postcode kiezen, waarvan u de gemeentebesluiten wilt ontvangen. De overheidsdienst biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de besluiten van de waterschappen en provincies te ontvangen.</p></div><h2>Besluiten via app</h2><div><p>Ook kunt u de besluiten van de gemeente bekijken via de ‘Over uw buurt’ app. Deze kunt u downloaden via de <a href="https://itunes.apple.com/nl/app/over-uw-buurt/id988720015?mt=8" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">appstore </a>of <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.overheid.oboub" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">play store</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1704. </item>
 1705. <item>
 1706. <guid>news-2638</guid>
 1707. <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 10:13:08 +0100</pubDate>
 1708. <title>Dinsdag 8 januari inloopavond Snelfietsroute </title>
 1709. <link>/actueel/dinsdag-8-januari-inloopavond-snelfietsroute/</link>
 1710. <description></description>
 1711. <content:encoded><![CDATA[<p>KWS Infra B.V. Roosendaal/Sas van Gent&nbsp;realiseert het middengedeelte van de Snelfietsroute op het traject van de gemeente Loon op Zand (vanaf de Duinlaan tot en met de Eftelingsestraat).
 1712. </p>
 1713. <h4>Uitnodiging inloopavond</h4>
 1714. <p>We nodigen belangstellenden uit voor een inloopavond op dinsdag 8 januari 2019 tussen 19:00 en 21:00 uur in de raadzaal in Het Klavier. Tijdens deze inloopavond lichten we de planning toe en geven uitleg over de werkzaamheden, de afsluitingen en leggen uit welke maat<span class="text_exposed_show">regelen we nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.</span>
 1715. </p>
 1716. <h4>&nbsp;Afsluiting Europalaan</h4><div class="text_exposed_show"><p>In de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019 wordt de fietstunnel voor de Snelfietsroute op zijn plek gehesen. De Europlaan is dan voor alle verkeer afgesloten.</p></div>]]></content:encoded>
 1717. </item>
 1718. <item>
 1719. <guid>news-2635</guid>
 1720. <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:04:28 +0100</pubDate>
 1721. <title>Gemeente neemt maatregelen tegen (drugs)afvaldumpingen</title>
 1722. <link>/actueel/gemeente-neemt-maatregelen-tegen-drugsafvaldumpingen/</link>
 1723. <description></description>
 1724. <content:encoded><![CDATA[<p>Om (drugs) afvaldumpingen tegen te gaan, plaatsten we in het buitengebied van gemeente Loon op Zand enkele camera’s. Uit onderzoek van de politie blijkt dat afval vooral in de omgeving van het Blauwe Meer wordt gedumpt.
 1725. </p>
 1726. <h2>Maatregelen</h2>
 1727. <p>In samenwerking met politie, ZLTO, natuurmonumenten, de bewoners en Samen Sterk in Brabant is gekozen voor een camerasysteem. Naast deze maatregel zet de gemeente extra surveillance in door politie en boa’s. We hopen zo de afvaldumpingen terug te dringen of zelfs helemaal te voorkomen.
 1728. </p>
 1729. <h2>Meld misdaad anoniem</h2>
 1730. <p> Ziet u een verdachte situatie? Meld het bij de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt uw melding ook doen bij de gemeente, wij behandelen uw informatie strikt vertrouwelijk.</p>]]></content:encoded>
 1731. </item>
 1732. <item>
 1733. <guid>news-2634</guid>
 1734. <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:00:43 +0100</pubDate>
 1735. <title>Start recyclen luiers</title>
 1736. <link>/actueel/start-recyclen-luiers/</link>
 1737. <description></description>
 1738. <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf januari 2019 recyclen we luiers en incontinentiemateriaal. Het is belangrijk voor de recycling dat u de luiers in doorzichtige zakken verzamelt. De luierzakken zijn vanaf 7 januari gratis op te halen bij het Klavier. De luierzakken gooit u weg in één van de speciale verzamelcontainers die verspreid staan in de gemeente.</strong>
 1739. </p>
 1740. <h4>Waarom gescheiden inzameling van luiers?</h4>
 1741. <p class="MsoNormal">Luiers nemen erg veel ruimte in beslag. Daarom is het prettig dat u luiers op elk gewenst moment kwijt kunt in de daarvoor bestemde containers. Bovendien vindt de gemeente Loon op Zand het belangrijk dat herbruikbare grondstoffen niet verloren gaan. De luiers zijn namelijk een nieuwe bron van groene energie en recyclebaar kunststof.&nbsp;<strong>Let op: stomamateriaal, onderleggers of (latex)handschoenen mogen niet in de luiercontainer.</strong></p>
 1742. <h4>Meer weten? </h4>
 1743. <p>Kijk dan op onze website <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/afval" target="_blank">www.loonopzand.nl/afval</a></span>. Hier staat ook een digitale kaart met alle locaties.
 1744. </p>
 1745. <h4>Ervaringen</h4>
 1746. <p class="MsoNormal">We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de luiercontainers. Uw vragen, opmerkingen of suggesties voor verbetering mailt u naar: <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span>.</p>]]></content:encoded>
 1747. </item>
 1748. <item>
 1749. <guid>news-2615</guid>
 1750. <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 15:03:05 +0100</pubDate>
 1751. <title>Inleveractie kerstbomen 2019</title>
 1752. <link>/actueel/inleveractie-kerstbomen-2019/</link>
 1753. <description></description>
 1754. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Wie levert op <strong>woensdagmiddag 9 januari 2019 </strong>tussen <strong>13.30 uur en 16.00 uur</strong> de meeste kerstbomen in? Voor iedere ingeleverde boom ontvang je een lotnummer. Degenen die de meeste kerstbomen inlevert, ontvangt de meeste lotnummers en heeft dus de grootste kans op een prijs. Iedereen kan op deze woensdagmiddag de kerstbomen gratis inleveren op de volgende plaatsen:</p><ul class="square"><li><strong>De Moer: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bij basisschool De Start.</strong></li><li><strong>Kaatsheuvel: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maas, Leemkuilen, Prins Mauritsplein en Wilhelminaplein.</strong></li><li><strong>Loon op Zand: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plein bij de Wetering</strong></li></ul><p class="MsoNormal">Met elk lot maak je kans op een van de tien <strong>VVV-cheques</strong> ter waarde van <strong>€ 20,00.</strong> In de Duinkoerier van woensdag 23<strong> januari 2019</strong>&nbsp;worden de winnende lotnummers bekend gemaakt. Dan is ook te lezen waar de prijzen kunnen worden opgehaald.&nbsp;Let op! Deze actie is alleen bedoeld voor particulieren. Restantpartijen van kwekers en / of wederverkopers worden niet geaccepteerd.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1755. </item>
 1756. <item>
 1757. <guid>news-2614</guid>
 1758. <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 14:18:19 +0100</pubDate>
 1759. <title>750 kaarsjes: gemeente Loon op Zand is jarig!</title>
 1760. <link>/actueel/750-kaarsjes-gemeente-loon-op-zand-is-jarig/</link>
 1761. <description></description>
 1762. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Volgend jaar viert de gemeente Loon op Zand haar 750 jarig bestaan. Tijd voor een feestje! De Stichting 750 jaar gemeente Loon op Zand nam dit jaar het initiatief een jaarprogramma te maken voor, door en mét onze inwoners om dit samen te vieren.&nbsp;</p></div><h2>Veel te doen en te beleven</h2><div><p>Op <a href="http://www.750jaarloonopzand.nl" target="_blank">www.750jaarloonopzand.nl</a>&nbsp;staan alle activiteiten genoemd. De gemeente is nu al trots op alle initiatieven, de stichting, de verenigingen, ondernemers en inwoners die samen 2019 tot een extra speciaal jaar gaan maken.</p></div><h2>Bijzonder jaar</h2><div><p>Het bestuur van de gemeente kijkt dan ook uit naar dit bijzondere jaar. Burgemeester Hanne van Aart: “Als ik die zeveneneenhalve eeuw goed tot me laat doordringen, denk ik aan alle miljoenen mensen die gedurende die jaren hun sporen hier hebben achtergelaten. 750 jaar Loon op Zand is voor mij dan nog méér dan een feestje. Het nodigt ook uit tot bezinning. Het prikkelt tot nadenken over een vraag als ‘Doen we het goed(e) samen?’. Mede daarom vind ik de manier waarop we volgend jaar gaan feestvieren ook zo geslaagd. Alle festiviteiten die volgend jaar plaatsvinden zijn door inwoners zelf bedacht en vormgegeven. Het is mooi om te zien hoe er constructief door iedereen wordt meegebouwd aan een jaar lang feesten.”</p></div><h2>Samen herinneren en vooruit kijken</h2><div><p>De aftrap van dit mooie jaar vond al in 2018 plaats met een kindercanon en een leskist voor de basisscholen en het magazine BuitenGewoon Loon op Zand, speciaal in het teken van 750 jaar. Wethouder Kees Grootswagers: “We kijken uit naar een mooi jaar, met feestelijke activiteiten waarbij alles draait om sámen vieren. Extra mooi vind ik dat we bij alle evenementen de eeuwenoude culturele waarden meenemen en deze samen herinneren. Ook kijken we nadrukkelijk naar de toekomst waar we hopelijk de mooie evenementen terugzien die in dit bijzondere jaar gaan ontstaan.”</p></div>]]></content:encoded>
 1763. </item>
 1764. <item>
 1765. <guid>news-2600</guid>
 1766. <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 11:45:00 +0100</pubDate>
 1767. <title>Gewijzigde openingstijden en ophaaldagen afval</title>
 1768. <link>/actueel/gewijzigde-openingstijden-en-ophaaldagen-afval/</link>
 1769. <description></description>
 1770. <content:encoded><![CDATA[<p>Rondom en tijdens de feestdagen gelden gewijzigde openingstijden van de gemeente en de milieustraat.
 1771. </p>
 1772. <h3>De gemeente en milieustraat zijn gesloten op:&nbsp;</h3><ul class="square"><li>Dinsdag 18 december vanaf 15:30 uur&nbsp; &nbsp;</li><li>Maandag 24 december 2018</li><li>Dinsdag 25 december 2018&nbsp;</li><li>Woensdag 26 december 2018</li><li>Maandag 31 december 2018</li><li>Dinsdag 1 januari 2019</li><li>Maandag 7 januari 2019 van 12:00 uur tot 14:00 uur&nbsp;</li></ul><h3>Gewijzigde ophaaldagen afval</h3>
 1773. <p>Vanwege de feestdagen wordt het afval op andere dagen ingezameld.&nbsp; Op eerste, tweede kerstdag én nieuwjaarsdag wijzigt de ophaaldag:</p><table summary="" style="width:600px;" class="table"><thead><tr><th scope="col">Reguliere ophaaldag</th><th scope="col">Gewijzigde ophaaldag</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eerste kerstdag dinsdag 25 december</td><td>Zaterdag 22 december</td></tr><tr><td>Tweede kerstdag woensdag 26 december</td><td>Zaterdag 29 december</td></tr><tr><td>Nieuwjaarsdag 1 januari</td><td>Zaterdag 5 januari</td></tr></tbody></table><h4>Contact</h4>
 1774. <p>Zie je met de feestdagen een losse stoeptegel, kapotte prullenbak of andere zaken in je omgeving die we moeten oplossen? Gebruik dan de Buiten Beter App of maak een melding via <a href="/melding-woonomgeving/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">meldpunt woonomgeving</a>.&nbsp;De meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt! </p>]]></content:encoded>
 1775. </item>
 1776. <item>
 1777. <guid>news-2608</guid>
 1778. <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:20:45 +0100</pubDate>
 1779. <title>Ook in 2019: Klein pasje, groot effect</title>
 1780. <link>/actueel/ook-in-2019-klein-pasje-groot-effect/</link>
 1781. <description></description>
 1782. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand wil dat al haar inwoners de kans krijgen mee te doen in de samenleving. Dit kan met de Samen-Loont-pas. Dit is een regeling waarmee je tot € 300,- per kalenderjaar kunt deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Zo is het mogelijk voor mensen met een laag inkomen of een uitkering om wat extra’s te doen. Een bezoek aan het theater, de bioscoop of de dierentuin. Maar ook een schoolreisje, een zwemdiploma of een abonnement voor de tennisclub.</p></div><h2>Direct aanvragen</h2><div><p>De Samen-Loont-pas vraag je aan bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. Ga naar: www.loonopzand.nl/samen-loont-pas of bel 0416-289247.&nbsp; Op de <a href="/servicepunt/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">algemene pagina van het Servicepunt </a>Welzijn, Wonen en Zorg staan de contactgegevens en de telefonische bereikbaarheid van het servicepunt.</p></div><h2>Let op! Vraag je pas voor 2019 opnieuw aan&nbsp;</h2><div><p>• Heb je in 2018 al gebruik gemaakt van de Samen-Loont-pas? Vraag hem dan opnieuw aan. Dan kun je ook in 2019 weer gebruikmaken van de mooie voordelen van de pas.</p></div><div><p>• Had je in 2018 een SamenLoont-Pas en heb je de AOW leeftijd óf ontvang je een uitkering van Baanbrekers? Dan krijg je de pas in december automatisch toegestuurd. Opnieuw aanvragen is dan niet nodig.</p></div><div></div><div><p>Met de Samen-Loont-pas kun je meer, ook al heb je wat minder!</p></div><div></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 1783. </item>
 1784. <item>
 1785. <guid>news-2607</guid>
 1786. <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 12:02:00 +0100</pubDate>
 1787. <title>Opnieuw controle Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1788. <link>/actueel/opnieuw-controle-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1789. <description></description>
 1790. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand en de politie voerden op maandag 17 december 2018 opnieuw een controle uit op Oostappen Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel.&nbsp;
 1791. </p>
 1792. <p>Aan de huisvesting op het migrantengedeelte van het park was niets veranderd. Op het recreatieve gedeelte werd huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dit betekent dat de Oostappen Groep hiervoor een dwangsom van € 34.000,- moet betalen. Dit bedrag komt bovenop de dwangsommen die de Oostappen Groep al aan de gemeente moest betalen. In totaal heeft de gemeente nu 3 x €34.000,- en 1 x € 8.400 aan dwangsommen opgelegd.&nbsp;</p></div><h2>Vervolg&nbsp;</h2><div><p>De gemeente en politie blijven controleren of de Oostappen Groep zich aan de regels houdt. Bij blijvende overtredingen moet de Oostappen Groep opnieuw dwangsommen betalen.&nbsp;</p></div><h2>Meer informatie</h2><div><p>Meer informatie over het veiligheidsgebied staat op: <a href="http://www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied" target="_blank">www.loonopzand.nl/veiligheidsrisicogebied</a>.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 1793. </item>
 1794. <item>
 1795. <guid>news-2605</guid>
 1796. <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:57:50 +0100</pubDate>
 1797. <title>Wil Ligtenberg draagt na 21 jaar wethouderschap over </title>
 1798. <link>/actueel/wil-ligtenberg-draagt-na-21-jaar-wethouderschap-over/</link>
 1799. <description></description>
 1800. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Wethouder Wil Ligtenberg (Voor Loon) heeft besloten om per half februari 2019 zijn functie over te dragen. De heer Jan Brekelmans wordt voorgedragen om de portefeuille welzijn, zorg en onderwijs over te nemen. <a href="/college/jan-brekelmans/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">Bekijk de portefeuille van Wil Ligtenberg</a>.</p></div><div></div><div><p>Meewerken aan de verdere doorontwikkeling van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de jeugdhulp en de participatiewet. Daarvoor ging Wil Ligtenberg ook weer sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan de slag. Toch heeft hij nu weloverwogen besloten om per half februari 2019 zijn functie als wethouder neer te leggen. Een lastige keuze, maar voor zijn gevoel de enige juiste. Passend bij de zorg en aandacht die hij vindt dat nodig is voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de aandacht en tijd die nodig is voor wethouderschap.</p></div><div></div><div><p>Vanaf 1990 is de 66-jarige Wil Ligtenberg betrokken bij het bestuur van de gemeente Loon op Zand. Aanvankelijk als raadslid namens ‘Voor Loon’ en sinds 21 jaar als wethouder welzijn, zorg en onderwijs. Tot 2014 combineerde Wil Ligtenberg zijn wethouderschap met zijn baan in het voortgezet onderwijs.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De in het kerkdorp Loon op Zand geboren en getogen Ligtenberg voelde zich van jongs af aan al betrokken en medeverantwoordelijk voor de lokale gemeenschap. Bij jeugd- en jongerenwerk zette hij zich in als vrijwilliger. De ervaringen die hij daar en bij zijn werk in het voortgezet onderwijs opdeed, vormden de basis voor zijn motivatie om zich ook politiek in te zetten binnen het sociale domein en onderwijs. Luisteren naar inwoners om er zo achter te komen wat belangrijk en nodig is om goed mee te kunnen doen in de samenleving is de insteek die Ligtenberg steeds kiest om zijn werk als wethouder te doen.
 1801. </p>
 1802. <p>&nbsp;</p>
 1803. <p>Foto: Jan Stads, Pix4Profs</p></div>]]></content:encoded>
 1804. </item>
 1805. <item>
 1806. <guid>news-2591</guid>
 1807. <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:32:04 +0100</pubDate>
 1808. <title>Verzoek uitstel ‘Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030’</title>
 1809. <link>/actueel/verzoek-uitstel-bestemmingsplan-wereld-van-de-efteling-2030/</link>
 1810. <description></description>
 1811. <content:encoded><![CDATA[<p class="Opmaakprofiel4">De Efteling kan voorlopig niet verder met de uitbreidingsplannen voor het park. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ lag van 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage. In deze periode zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Eén beroepschrift is ook een verzoek om voorlopige voorziening. Tot dit schorsingsverzoek is behandeld treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.<strong></strong></p>
 1812. <h2>Vervolg</h2>
 1813. <p class="Opmaakprofiel4">Door de ingediende beroepen en de aanvraag van de voorlopige voorziening bij de Raad van State treedt het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ nog niet in werking. De Raad van State beslist eerst of hij een voorlopige voorziening toewijst. Bij toewijzing treedt het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk nog niet in werking en start de Efteling nog niet met de uitbreiding van het park.&nbsp;</p>
 1814. <h2>Voorlopige voorziening</h2>
 1815. <p>De gemeente ontvangt medio januari 2019 bericht van de Raad van State over de inhoud van de beroepschriften. Op dat moment wordt ook de datum van de zitting voor de behandeling van de voorlopige voorziening bekendgemaakt.
 1816. </p>
 1817. <p class="Default">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1818. </item>
 1819. <item>
 1820. <guid>news-2590</guid>
 1821. <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:29:57 +0100</pubDate>
 1822. <title>Brabantse steun voor Groningse manifestatie tegen gaswinning</title>
 1823. <link>/actueel/brabantse-steun-voor-groningse-manifestatie-tegen-gaswinning/</link>
 1824. <description></description>
 1825. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vandaag geven actiegroepen in Groningen tegengas tegen plannen van het Rijk en het bedrijf Vermilion BV voor uitbreiding van de gaswinning. Eén van de deelnemende actiegroepen is Stop Gaswinning Loon op Zand.</p>
 1826. <h2 style="line-height:14.0pt">Boodschap actiegroepen</h2>
 1827. <p class="Default">Als gemeente staan wij vierkant achter de boodschap van de actiegroepen tijdens de manifestatie vandaag in Groningen. Nederland moet van het gas af om schade te voorkomen, voor het klimaat en voor onze (klein)kinderen. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan wel. Die afbouw is ook door politiek Den Haag beloofd. In de praktijk werkt ‘Den Haag’ mee aan uitbreiding van bestaande gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg en aan proefboringen in Groningen. “Het besluit van de minister om in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning staat haaks op de omslag die we landelijk en regionaal maken naar duurzame energie”, zegt ook wethouder Gerard Bruijniks. “Het gas moet eraf!”&nbsp;</p>
 1828. <h2>Meer informatie</h2>
 1829. <p>Lees meer over het beroep tegen gaswinning het in het <a href="/actueel/provincie-en-gemeenten-samen-in-beroep-tegen-gaswinning-in-waalwijk-noord-loon-op-zand-en-loon-op-z/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top">nieuwsbericht </a>van 5 december 2018.
 1830. </p>
 1831. <p>&nbsp;</p>
 1832. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1833. </item>
 1834. <item>
 1835. <guid>news-2580</guid>
 1836. <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 15:23:45 +0100</pubDate>
 1837. <title>Controle Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 1838. <link>/actueel/controle-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1839. <description></description>
 1840. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand en de politie voerden op maandag 10 december 2018 een controle uit op Oostappen Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel.&nbsp;</p></div><div><p>De controle wees uit dat op het migrantengedeelte van het park minder dan 200 chalets in gebruik zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee is voldaan aan de last onder dwangsom. De Oostappen Groep is hiervoor nu geen dwangsom verschuldigd.</p></div><div></div><div><p>Op het recreatieve gedeelte werd opnieuw huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Dit betekent dat de Oostappen Groep hiervoor een dwangsom van € 34.000,- moet betalen. Dit bedrag komt bovenop de dwangsommen die de Oostappen Groep al aan de gemeente moest betalen.</p></div><h2>Vervolg&nbsp;</h2><div><p>De gemeente en politie blijven controleren of de Oostappen Groep zich aan de regels houdt. Bij blijvende overtredingen moet de Oostappen Groep opnieuw dwangsommen betalen.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Vlog burgemeester</h2><div><p>Burgemeester Hanne van Aart reageert vandaag in een vlog op een aantal vragen die zij online en offline ontving over vakantiepark Droomgaard de afgelopen periode.&nbsp; Bekijk de vlog via: <a href="https://youtu.be/sANbiQ_NSyc" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.youtube.com</a>&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 1841. </item>
 1842. <item>
 1843. <guid>news-2571</guid>
 1844. <pubDate>Thu, 06 Dec 2018 10:22:40 +0100</pubDate>
 1845. <title>Vuurwerk</title>
 1846. <link>/actueel/vuurwerk/</link>
 1847. <description></description>
 1848. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">December is net begonnen, maar we krijgen al veel meldingen over vuurwerk. Uit de meldingen blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de wet- en regelgeving.</p>
 1849. <h2>Vuurwerk categorieën </h2>
 1850. <p class="MsoNormal">Vuurwerk is onderverdeeld in twee categorieën. </p><ul class="square"><li>Categorie 1: klein vuurwerk zoals knalerwten, partypoppers, sterretjes, grondbloemen en Bengaals vuurwerk vallen in categorie 1. Dit vuurwerk mag u het hele jaar door afsteken.</li><li>Categorie 2: al het andere ('groot') vuurwerk mag op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken.</li></ul><h2>Overlast&nbsp;</h2>
 1851. <p class="MsoNormal">Vuurwerk mag nooit overlast veroorzaken. Ervaart u overlast? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met de gemeente via <a href="/melding-woonomgeving/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">meldpunt woonomgeving</a> of de Buitenbeter app.</p>]]></content:encoded>
 1852. </item>
 1853. <item>
 1854. <guid>news-2566</guid>
 1855. <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 16:51:00 +0100</pubDate>
 1856. <title>Provincie en gemeenten samen in beroep tegen gaswinning in Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid</title>
 1857. <link>/actueel/provincie-en-gemeenten-samen-in-beroep-tegen-gaswinning-in-waalwijk-noord-loon-op-zand-en-loon-op-z/</link>
 1858. <description></description>
 1859. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">’s-Hertogenbosch, 5 december 2018 - De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg gaan samen in beroep tegen het besluit van het Rijk om in de omgeving van die gemeenten ook de komende jaren extra gas te winnen.</p>
 1860. <p class="MsoNormal">Dat besluit is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die provincie en gemeenten hebben ingediend. Zij vinden dat juist geïnvesteerd moet worden in duurzame energie in plaats van in het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Nederland moet duurzamer worden. Het winnen en gebruiken van gas past daar zeker niet bij. Het uitbreiden van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen.&nbsp;</p>
 1861. <p class="MsoNormal">Het winnen van fossiele brandstoffen draagt volgens de Brabantse overheden niet bij aan klimaatneutraliteit. Het is bovendien strijdig met de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening. Verder vinden de partijen dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning.</p>
 1862. <h2>Procedure</h2>
 1863. <p class="MsoNormal">Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State over het winningsplan Waalwijk-Noord. Voor de plannen van Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid loopt de termijn tot en met 27 december. De Raad van State dient in beginsel binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
 1864. </item>
 1865. <item>
 1866. <guid>news-2563</guid>
 1867. <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 15:55:44 +0100</pubDate>
 1868. <title>Dwangsom voor illegale huisvesting arbeidsmigranten Droomgaard</title>
 1869. <link>/actueel/dwangsom-voor-illegale-huisvesting-arbeidsmigranten-droomgaard/</link>
 1870. <description></description>
 1871. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand voerde maandag 3 december 2018 samen met de politie een controle uit op het recreatieve gedeelte van Oostappen Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel.&nbsp;</p></div><div><p>Tijdens de controle is vastgesteld dat op dit gedeelte van het park nog steeds illegaal arbeidsmigranten waren gehuisvest. Voor deze overtreding moet de Oostappen Groep een dwangsom van €34.000,- betalen.&nbsp;Tijdens de controle bleek dat de illegale huisvesting van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning wel is beëindigd. Hiermee heeft de Oostappen Groep voldaan aan de last onder dwangsom voor deze overtreding.&nbsp;</p></div><h2>Voorlopige voorziening&nbsp;</h2><div><p>De rechtbank in Breda deed vrijdag 30 november 2018 uitspraak over de voorlopige voorziening die de Oostappen Groep aanvroeg. Het verzoek werd alleen toegewezen voor de begunstigingstermijn. Dit gaf Oostappen Groep de tijd om de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op het recreatieve gedeelte uiterlijk 3 december 2018 om 10.00 uur te beëindigen.&nbsp;</p></div><h2>Vervolg</h2><div><p>Gemeente en politie blijven wekelijks controleren of Oostappen Groep zich aan de regels houdt. Het is mogelijk dat pas na de feestdagen de huisvesting van arbeidsmigranten door Oostappen Groep is teruggebracht naar het aantal dat is toegestaan. Als dat in de eerste week van januari 2019 nog niet het geval is, volgen opnieuw juridische stappen.&nbsp;</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 1872. </item>
 1873. <item>
 1874. <guid>news-2557</guid>
 1875. <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 15:56:16 +0100</pubDate>
 1876. <title>Informatiebijeenkomst ANWB AutoMaatje gemeente Loon op Zand</title>
 1877. <link>/actueel/informatiebijeenkomst-anwb-automaatje-gemeente-loon-op-zand/</link>
 1878. <description></description>
 1879. <content:encoded><![CDATA[<div class=""><div class="_1mf _1mj"><p>Even boodschappen doen, naar de kapper of huisarts gaan. Op de koffie bij een vriendin. Een partner bezoeken in het verzorgingshuis. Het is voor ouderen en mensen die slechter ter been zijn niet altijd vanzelfsprekend. Met ANWB AutoMaatje Loon op Zand kunnen zij een lift krijgen van een buurtbewoner. Deze vrijwilliger krijgt hiervoor een kleine onkostenvergoeding per kilometer.
 1880. </p>
 1881. <h2>Informatiebijeenkomst 13 december</h2></div></div><div class=""><div class="_1mf _1mj"><p>Wilt u meedoen? Wilt u vervoersmaatje zijn voor mensen die het nodig hebben? Geef u op voor de informatiebijeenkomst :&nbsp;</p><ul class="square"><li>Donderdag 13 december van 15:00 uur tot 17:00 uur</li><li>Klussen en Diensten Centrale, Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel.</li><li>Aanmelden via [email protected] o.v.v. AutoMaatje.</li></ul></div></div><div class=""><h2 style="font-family: inherit; position: relative; direction: ltr;">Eerste rit</h2></div><div class=""><div class="_1mf _1mj"><p>De eerste AutoMaatje rit rijdt wethouder Wil Ligtenberg op 11 januari 2019.</p></div></div>]]></content:encoded>
 1882. </item>
 1883. <item>
 1884. <guid>news-2556</guid>
 1885. <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 15:08:34 +0100</pubDate>
 1886. <title>Controle migrantengedeelte Oostappen Vakantiepark Droomgaard   </title>
 1887. <link>/actueel/controle-migrantengedeelte-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1888. <description></description>
 1889. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default"><strong>Op vrijdag 30 november 2018 voerde de gemeente samen met de politie een controle uit op het migrantengedeelte van Oostappen Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Tijdens de controle is geconstateerd dat op dit gedeelte van het park meer dan 200 chalets in gebruik zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee is niet voldaan aan de last onder dwangsom. Dit betekent dat de Oostappen Groep een dwangsom moet betalen. </strong></p>
 1890. <p class="Default">Voor één van de lasten onder dwangsom - de illegale bewoning van het recreatieve gedeelte van het park - diende Oostappen Groep bezwaar in. Op dit deel van het park vond geen controle plaats.</p>
 1891. <h2 style="line-height:14.0pt;mso-line-height-rule:exactly">Voorlopige voorziening</h2>
 1892. <p class="Default">Oostappen Groep maakte bezwaar tegen het opleggen van de dwangsommen. Daarnaast deed zij bij de rechtbank in Breda een verzoek om een voorlopige voorziening voor de illegale bewoning van het recreatieve gedeelte van het park. Vrijdag 30 november behandelde de rechtbank de voorlopige voorziening.&nbsp;</p>
 1893. <h2>Verzoek voorlopige voorziening toegewezen</h2>
 1894. <p class="Default">De rechtbank in Breda heeft uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening. Het verzoek is toegewezen voor wat betreft de begunstigingstermijn. Dit houdt in dat de illegale bewoning van het recreatieve gedeelte 3 december beëindigd moet zijn.</p>
 1895. <h2>Vervolg </h2>
 1896. <p class="Default">De gemeente en politie blijven controleren of de Oostappen Groep zich aan de regels houdt. Bij blijvende overtredingen moet de Oostappen Groep dwangsommen betalen. </p>
 1897. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1898. </item>
 1899. <item>
 1900. <guid>news-2554</guid>
 1901. <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:40:54 +0100</pubDate>
 1902. <title>Testen wisselstrokensysteem overdag</title>
 1903. <link>/actueel/testen-wisselstrokensysteem-overdag/</link>
 1904. <description></description>
 1905. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De nachtelijke werkzaamheden aan de Europalaan voor het wisselstrokensysteem zijn afgerond. Dit betekent dat we nu in het ‘echt’ het wisselstrokensysteem testen. Als het nodig is, zetten we verkeersregelaars in. We verwachten eind volgende week het systeem volledig in gebruik te nemen. Vanaf dat moment wisselt, afhankelijk van de verkeersdrukte, de rijrichting van de rijstroken. Zo zijn er ’s morgens drie rijstroken vanaf de N261 beschikbaar en aan het einde van de dag drie naar de N261.</p>
 1906. <h2>Direct op de goede rijstrook</h2>
 1907. <p class="MsoNormal">Voor een snellere doorstroming is het belangrijk dat bestuurders al vroeg op de juiste baan rijden. Daarom leiden we het verkeer uit de richting Loon op Zand en Waalwijk in de nieuwe situatie direct naar de juiste rijstrook.&nbsp;</p>
 1908. <p class="MsoNormal"><strong>Verkeer uit Waalwijk:</strong></p><ul class="square"><li>Twee rijstroken afslag naar Efteling park en Kaatsheuvel</li><li>&nbsp;Linker rijstrook afslag naar resorts (Loonsche Land en Bosrijk)&nbsp;en Efteling hotel</li></ul><p class="MsoNormal">Verkeer uit Loon op Zand:</p><ul class="square"><li>Linker rijstrook afslag naar Efteling park, hotel en resorts</li><li>Rechterrijstrook afslag naar Kaatsheuvel</li></ul><p class="MsoNormal">Volgende week komen er nog extra verkeersborden bij en in het voorjaar plaatsen we de definitieve borden op de route. Uiteraard monitoren we de situatie goed en stellen bij indien nodig.</p>
 1909. <h2>Meer informatie</h2>
 1910. <p class="MsoNormal">Lees meer over het&nbsp; wisselstrokensysteem op de <a href="/projecten/wisselstrook-europalaan/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">projectpagina</a></p>]]></content:encoded>
 1911. </item>
 1912. <item>
 1913. <guid>news-2552</guid>
 1914. <pubDate>Thu, 29 Nov 2018 12:52:51 +0100</pubDate>
 1915. <title>Ophalen PMD-afval </title>
 1916. <link>/actueel/ophalen-pmd-afval/</link>
 1917. <description></description>
 1918. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege een kapotte vuilniswagen kan RENEWI vandaag niet al het PMD-afval ophalen. Liggen de PMD zakken er om 18:00 uur nog? Wilt u het dan binnenhalen en morgenvroeg opnieuw aanbieden. Vrijdag maakt RENEWI de ronde af. Dit geldt alleen voor de mensen die vandaag (donderdag 29 november) hun PMD-afval buiten hebben gezet.
 1919. </p>
 1920. <p>&nbsp;</p>
 1921. <p>&nbsp;</p>
 1922. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1923. </item>
 1924. <item>
 1925. <guid>news-2525</guid>
 1926. <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 09:14:43 +0100</pubDate>
 1927. <title>Hanne van Aart één jaar burgemeester - stuur je herinnering in</title>
 1928. <link>/actueel/hanne-van-aart-een-jaar-burgemeester-stuur-je-herinnering-in/</link>
 1929. <description></description>
 1930. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 20 november was Hanne van Aart 1 jaar burgemeester van Loon op Zand.&nbsp;Ter gelegenheid hiervan wil de gemeente haar in december een boekje aanbieden&nbsp;met herinneringen van inwoners aan momenten uit dat eerste jaar. Alle soorten&nbsp;herinneringen zijn van harte welkom; </p></div><div><ul class="square"><li>positieve</li><li>kritische</li><li>gezellige</li><li> verdrietige,&nbsp;noem maar op. </li></ul><p>De vorm waarin je je herinneringen aanlevert is helemaal vrij:<br /></p><ul class="square"><li>een briefje</li><li>een gedicht</li><li>een tekening</li></ul></div><div><p>Geef je herinnering af bij de balie in Het Klavier of mail deze naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;Vergeet niet je naam bij de herinnering te zetten! Dit kan tot maandag 3 december.</p></div>]]></content:encoded>
 1931. </item>
 1932. <item>
 1933. <guid>news-2519</guid>
 1934. <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 10:58:18 +0100</pubDate>
 1935. <title>Controles Oostappen Vakantiepark Droomgaard</title>
 1936. <link>/actueel/controles-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 1937. <description></description>
 1938. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De afgelopen weken verrichtten zowel politie als team Toezicht en Handhaving van de gemeente verschillende controles op en om het vakantiepark. De politie heeft bij deze controles om uiteenlopende redenen een aantal personen aangehouden. De politie is vooral in de avond en nacht op het vakantiepark aanwezig om overlast te voorkomen. Daarnaast hoopt de gemeente met de aanwezigheid van de politie het eventuele gevoel van onveiligheid weg te nemen.&nbsp;</p></div><h2>Toezicht en handhaving</h2><div><p>Ons eigen team Toezicht en Handhaving voerde twee controles uit op het vakantiepark. Hierbij werd onder meer duidelijk dat er meer arbeidsmigranten op het vakantiepark zijn gehuisvest dan is toegestaan. Dit betekent dat er tijdens de controle teveel recreatieverblijven in gebruik waren voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het migrantengedeelte. Er waren op dat moment 221 recreatieverblijven in gebruik terwijl dit er maximaal 200 mogen zijn. Ten tweede werd geconstateerd dat er ook arbeidsmigranten worden gehuisvest op het recreatieve gedeelte. Op dit gedeelte mogen geen arbeidsmigranten gehuisvest zijn.&nbsp;</p></div><h2>Gesprek uitzendbureaus&nbsp;</h2><div><p>Na de uitgevoerde controles vond een gesprek plaats tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Bij dit gesprek was een afgevaardigde van de Oostappen Groep aanwezig. Dit gesprek leidde helaas niet tot een oplossing voor de illegale bewoning. Wel zegden de uitzendbureaus toe dat ze strenger op de regels gaan toezien op het vakantiepark en daarbij meer contact zoeken met de politie.&nbsp;</p></div><h2>Einde illegaal huisvesten arbeidsmigranten</h2><div><p>De gemeente heeft besloten om met een juridische procedure een einde te maken aan het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op het park. Op grond van de wet ontving de Oostappen Groep van de gemeente op 8 november 2018 twee voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom. Een voor het strijdig gebruiken van het recreatieve gedeelte en een voor het in gebruik zijn van teveel recreatieverblijven op het migrantengedeelte. Het college van burgemeester en wethouders nam vandaag kennis van de zienswijze van de Oostappen Groep. Het college heeft besloten om ondanks deze zienswijze beide lasten onder dwangsom op te leggen. Dit betekent dat de illegale bewoning van het recreatieve gedeelte en het teveel aan recreatieverblijven op het migranten-gedeelte uiterlijk 29 november 2018 moet zijn beëindigd. Is dit niet het geval, dan moeten de dwangsommen worden betaald.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De Oostappen Groep heeft de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen het opleggen van de dwangsommen. Ook kan zij een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Breda. Een voorlopige voorziening heeft tot doel om de datum van 29 november 2018 te laten verschuiven. De komende weken zal duidelijk worden of de Oostappen Groep van deze gelegenheid gebruikmaakt.</p></div>]]></content:encoded>
 1939. </item>
 1940. <item>
 1941. <guid>news-2515</guid>
 1942. <pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:26:00 +0100</pubDate>
 1943. <title>Vrijwilligers rijden voor plaatsgenoten bij ANWB AutoMaatje Loon op Zand</title>
 1944. <link>/actueel/vrijwilligers-rijden-voor-plaatsgenoten-bij-anwb-automaatje-loon-op-zand/</link>
 1945. <description></description>
 1946. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default">De Klussen en Diensten Centrale (KDC), Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en ContourdeTwern organiseren samen ANWB AutoMaatje Loon op Zand. De gemeente Loon op Zand ondersteunt deze vervoerservice.&nbsp;Bij ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto plaatsgenoten. Bijvoorbeeld naar de kapper, de markt, de huisarts, of een vriend(in). Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Zij krijgen een kleine vergoeding per kilometer.</p>
 1947. <h2>Lift of samen op pad</h2>
 1948. <p class="Default">Even boodschappen doen, naar de kapper of huisarts gaan. Op de koffie bij een vriendin. Een partner bezoeken in het verzorgingshuis. Het is voor ouderen niet altijd vanzelfsprekend. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij een lift krijgen van een buurtbewoner. Ze betalen daarvoor een geringe vergoeding per kilometer.&nbsp;Vaak gaan ze ook samen op pad. Bijvoorbeeld samen de markt op.</p>
 1949. <h2>Hoe werkt het?</h2><ul class="square"><li>Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren.</li><li>De medewerker koppelt deze deelnemer aan een beschikbare vrijwilliger in de buurt.</li><li>De medewerker vertelt wat het ongeveer gaat kosten.</li><li>De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden.</li><li>De deelnemer rekent na afloop het aantal gereden kilometers contant af met de vrijwilliger</li><li>De vergoeding is 30 cent per kilometer plus eventuele parkeerkosten.</li></ul><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1950. <h2>Vrijwilligers nodig</h2>
 1951. <p>Wilt u vervoersmaatje zijn voor mensen die het nodig hebben? Of kent u iemand die zich zo als vrijwilliger wil inzetten? Meld het bij coördinator Sanne Staals van ContourdeTwern. Dat kan &nbsp;via e-mail [email protected] of telefoon 0416-280280.
 1952. </p>
 1953. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 1954. <h2>Start in januari 2019</h2>
 1955. <p>De eerste rit via ANWB AutoMaatje Loon op Zand staat in januari 2019 op de planning. De komende tijd volgt meer informatie over deze vervoerservice. Onder andere in de huis aan huis bladen.&nbsp;
 1956. </p>
 1957. <p>&nbsp;</p>
 1958. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1959. </item>
 1960. <item>
 1961. <guid>news-2502</guid>
 1962. <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:38:40 +0100</pubDate>
 1963. <title>Gemeente Loon op Zand teleurgesteld over instemmingsbesluit gaswinning</title>
 1964. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-teleurgesteld-over-instemmingsbesluit-gaswinning/</link>
 1965. <description></description>
 1966. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ondanks ingediende zienswijzen toch ingestemd met het winningsplan Loon op Zand-Zuid. Dit betekent uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het instemmingsbesluit.</p></div><h2>Teleurstellend&nbsp;</h2><div><p>Wethouder Gerard Bruijniks: “Ik ben teleurgesteld dat de minister ondanks onze zienswijze toch instemt om gas te gaan boren op de locatie Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. We overwegen om in beroep te gaan, maar verdiepen ons nu eerst in de reactie van de minister. Ook overleggen we met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en andere overheden om te kijken of we gezamenlijk stappen kunnen ondernemen.”&nbsp;</p></div><h2>Risico’s milieu</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is tegen gaswinning in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid dat deels onder Tilburg Noord ligt. Het besluit van de minister om in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning in Loon op Zand staat haaks op de omslag die de gemeente maakt naar duurzame energie. Verder brengt het boren naar gas ongewenste risico’s met zich mee voor natuur en milieu.&nbsp;</p></div><h2>Definitief instemmingsbesluit ter inzage</h2><div><p>Het definitieve instemmingsbesluit van de minister ligt vanaf 15 november tot en met 27 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Loon op Zand (Anton Pieckplein 1 Kaatsheuvel). Een kennisgeving wordt vandaag gepubliceerd op <a href="https://www.nlog.nl/ter-inzage-loon-op-zand-en-loon-op-zand-zuid" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.nlog.nl.</a>&nbsp;Als u een zienswijze heeft ingediend óf als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u tegen het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.</p></div>]]></content:encoded>
 1967. </item>
 1968. <item>
 1969. <guid>news-2501</guid>
 1970. <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 08:55:11 +0100</pubDate>
 1971. <title>Gemeentepolis: meer zorgverzekering voor minder geld</title>
 1972. <link>/actueel/gemeentepolis-meer-zorgverzekering-voor-minder-geld/</link>
 1973. <description></description>
 1974. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">We vinden het belangrijk dat inwoners met een klein inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten.&nbsp; Voor deze inwoners is er de Gemeentepolis van CZ en VGZ. De gemeente betaalt een deel van de premie van deze zorgverzekering.&nbsp;</p>
 1975. <h2>Meer weten?</h2>
 1976. <p>Uitgebreidere informatie staat op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/gemeentepolis" target="_blank">www.loonopzand.nl/gemeentepolis</a>&nbsp;</span>. De verzekeringen waaruit u kunt kiezen staan op <span class="MsoHyperlink"><a href="https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/loon-op-zand/#!/pakketten" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.gezondverzekerd.nl</a>.&nbsp;</span>Wilt u de inkomensgrenzen weten? Weten hoeveel premie de gemeente voor u betaalt? Neem dan contact op met Baanbrekers via telefoonnummer 0416-671000.
 1977. </p>
 1978. <h2>Aanmelden voor Gemeentepolis 2019</h2>
 1979. <p>Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. De zorgverzekeraar regelt het stopzetten van uw huidige zorgverzekering. Heeft u een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u niet overstappen naar de Gemeentepolis.
 1980. </p>
 1981. <h2>Hulp nodig bij het aanvragen?</h2>
 1982. <p>Vrijwilligers KDC helpen je graag. Ze staan op maandag- en woensdagochtend voor u klaar. Tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Adres: Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel. Een andere dag kan ook. Maak daarvoor een afspraak bij KDC.
 1983. </p>
 1984. <p>&nbsp;</p>
 1985. <p>&nbsp;</p>
 1986. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 1987. </item>
 1988. <item>
 1989. <guid>news-2498</guid>
 1990. <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 07:01:00 +0100</pubDate>
 1991. <title>Nachtelijke afsluitingen Europalaan</title>
 1992. <link>/actueel/nachtelijke-afsluitingen-europalaan-1/</link>
 1993. <description></description>
 1994. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De vervolgwerkzaamheden aan de Europalaan voor het Wisselstrokensysteem verlopen voorspoedig. De kabels en leidingen liggen in de grond. Vanaf nu wordt er boven de grond gewerkt: het aansluiten van de bekabeling en het plaatsen van de portalen (constructie voor de matrixborden).&nbsp;&nbsp;Voor de veiligheid van weggebruikers worden een aantal werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd.&nbsp;</p>
 1995. <h2>Data afsluiting nacht</h2>
 1996. <p class="MsoNormal">We sluiten de Europalaan acht nachten af voor verkeer van 20:00 tot 6:00 uur. Het gaat om de volgende nachten: 19 t/m 23 november en 26 t/m 28 november.</p><ul class="square"><li>19 november</li></ul><p>Afsluiting Europalaan van Horst tot Heikant.&nbsp;Omleidingsroute: N261 (afslag Europalaan) – Horst – Van Heeswijkstraat – Heikant – Europalaan (richting Dongen)20, 21 november, afsluiting toeritten N261: van Europalaan tot Heikant.&nbsp;Omleidingsroute: N261 (afslag NH hotel) - Bevrijdingsweg – Tilburgseweg - Horst - Van Heeswijkstraat – Heikant – Europalaan (richting Dongen).
 1997. </p>
 1998. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><ul class="square"><li>20, 21 november</li></ul><p class="MsoNormal">Afsluiting toeritten N261: van Europalaan tot Heikant.&nbsp;Omleidingsroute: N261 (afslag NH hotel) - Bevrijdingsweg – Tilburgseweg - Horst - Van Heeswijkstraat – Heikant – Europalaan (richting Dongen)</p>
 1999. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><ul class="square"><li>22, 23 november</li></ul><p>Afsluiting Europalaan van Horst tot Heikant.&nbsp;Omleidingsroute: zie 19 november.&nbsp;Bij uitloop van de werkzaamheden zijn ook de toeritten naar de N261 dicht: van Europalaan tot Horst. De omleidingsroute is in dat geval dezelfde als op 20 en 21 november.&nbsp;</p><ul class="square"><li>26, 27 en 28 november</li></ul><p class="MsoNormal">Afsluiting Europalaan van Horst tot Heikant.&nbsp;Omleidingsroute: zie 19 november.&nbsp;</p>
 2000. <h2>Meer informatie&nbsp;</h2>
 2001. <p>Bezoek de <a href="/projecten/wisselstrook-europalaan/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">projectpagina&nbsp; </a>voor meer informatie over het Wisselstrokensysteem
 2002. </p>
 2003. <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p>
 2004. <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
 2005. </item>
 2006. <item>
 2007. <guid>news-2495</guid>
 2008. <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 13:23:08 +0100</pubDate>
 2009. <title>Begeleiding Nederlandse taal leren</title>
 2010. <link>/actueel/begeleiding-nederlandse-taal-leren/</link>
 2011. <description></description>
 2012. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vrijwilligerswerk in het onderwijs: heb jij een onderwijsachtergrond en heb je onder schooltijd een paar uur tijd over?&nbsp;Dan kan een tienjarige jongen op een basisschool in Kaatsheuvel je hulp goed gebruiken.&nbsp;Hij zit sinds twee jaar op de basisschool hier en heeft in het land waar hij uit gevlucht is nagenoeg geen onderwijs gehad.&nbsp;Je snapt dat hij je begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal goed kan gebruiken.</p>
 2013. <h2>Meer weten of je aanmelden? </h2>
 2014. <p class="MsoNormal">Stuur een e-mail naar: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>]]></content:encoded>
 2015. </item>
 2016. <item>
 2017. <guid>news-2466</guid>
 2018. <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
 2019. <title>Nationale Duurzame Huizen Route – 3 november </title>
 2020. <link>/actueel/nationale-duurzame-huizen-route-3-november/</link>
 2021. <description></description>
 2022. <content:encoded><![CDATA[<p>Wil je ook duurzamer wonen en zoek je inspiratie? Kom langs op de duurzame open huizen route a.s. zaterdag 3 november tussen 10:00-12:30 uur!&nbsp;Bekijk onder andere de technische ruimte van het appartementencomplex van Casade bij Parkzicht in Kaatsheuvel: <a href="https://bit.ly/2Q2GrWN" target="_blank">https://bit.ly/2Q2GrWN</a>.&nbsp;Ook Ecloz (Energiecorporatie Loon op Zand) en de gemeente Loon op Zand zijn aanwezig. Op <a href="http://www.duurzamehuizenroute.nl" target="_blank">www.duurzamehuizenroute.nl</a> zie je welke andere huizen nog meer hun deuren openen!&nbsp; </p>]]></content:encoded>
 2023. </item>
 2024. <item>
 2025. <guid>news-2465</guid>
 2026. <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 14:10:32 +0100</pubDate>
 2027. <title>Start aanleg snelfietsroute Tilburg-Kaatsheuvel-Waalwijk </title>
 2028. <link>/actueel/start-aanleg-snelfietsroute-tilburg-kaatsheuvel-waalwijk/</link>
 2029. <description></description>
 2030. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default">Deze week gaat de eerste schop in de grond voor de F261, de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk. De fietsverbinding langs de N261 wordt een prettige route met brede fietspaden en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers. De eerste stap is een fietspad langs de N261 en de Horst.&nbsp;Hiervoor wordt de bestaande Horst tussen de Eftelingsestraat en de Europalaan 140 meter verlegd richting de N261. Aan de kant van de N261 komt een breed fietspad. Dat loopt door tot aan de Duinlaan.</p>
 2031. <h2>Bomen worden gekapt… en gecompenseerd</h2>
 2032. <p class="MsoCommentText"> De werkzaamheden starten met de kap van bomen. Die natuur wordt ergens anders gecompenseerd door zowel de Efteling als de gemeente Loon op Zand. De bomen die worden gekapt zijn vóór het kappen stuk voor stuk gecheckt door een ecoloog op de aanwezigheid van kwetsbare diersoorten. </p>
 2033. <h2>Horst blijft open voor verkeer</h2>
 2034. <p class="MsoCommentText"> Na de bomenkap volgt de aanleg van kabels en leidingen in de grond. Tijdens de werkzaamheden blijft de bestaande Horst ongehinderd open voor al het verkeer. Als alles goed gaat, gaat de nieuwe Horst op 1 mei 2019 open. </p>
 2035. <h2 style="line-height:14.0pt;mso-line-height-rule:exactly">Rest van de route</h2>
 2036. <p class="Default">Begin 2019 wordt een fietstunnel onder de Europalaan aangelegd. Deze is voor de zomer klaar. Vanaf het voorjaar wordt het fietspad ten noorden van de Duinlaan verbeterd. Dan komt er ook een rotonde bij kruispunt de Molen. In het najaar van 2019 wordt het deel ten zuiden van de Eftelingsestraat aangepakt. </p>
 2037. <h2 style="line-height:14.0pt;mso-line-height-rule:exactly">Snel en gezond</h2>
 2038. <p class="Default"> De snelfietsroute F261 loopt van Station Tilburg tot regionaal bedrijventerrein Haven in Waalwijk. De bijna 19 kilometer lange route is een veilige en snelle verbinding voor onder andere woon-werkverkeer. Fietsers komen er zo min mogelijk obstakels en verkeerslichten tegen. Daarmee biedt de route een snel en gezond alternatief voor de auto. De route sluit aan op toeristische fietsroutes. De gemeenten Tilburg, Waalwijk en Loon op Zand realiseren de route in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. De hele route is naar verwachting eind 2020 klaar.</p>
 2039. <p class="Default"><br /> <br /> </p>
 2040. <p class="MsoCommentText">&nbsp;</p>
 2041. <p class="MsoCommentText">&nbsp;</p>
 2042. <p class="Default">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2043. </item>
 2044. <item>
 2045. <guid>news-2449</guid>
 2046. <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:52:22 +0200</pubDate>
 2047. <title>Burgemeester wijst veiligheidsrisicogebied aan</title>
 2048. <link>/actueel/burgemeester-wijst-veiligheidsrisicogebied-aan/</link>
 2049. <description></description>
 2050. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 23 oktober is Oostappen vakantiepark Droomgaard en omgeving in overleg met de politie en justitie door burgemeester Hanne van Aart aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In de periode 25 oktober 2018 tot 1 maart 2019 mag de politie in het veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren zonder dat er sprake is van een concrete verdenking.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De gemeente Loon op Zand is bezorgd over de situatie op en rondom het vakantiepark. Eerdere gezamenlijke controles van politie, gemeente, GGD en Stichting Barka leverden verschillende overtredingen op. Denk hierbij aan verboden wapen- en drugsbezit en overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening. De politie informeerde de burgemeester ook over verstoringen van de openbare orde en gevoelens van onveiligheid bij inwoners. Daarnaast maken omwonenden zich zorgen over de huisvesting van meer arbeidsmigranten dan is toegestaan.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Regie behouden</h2><div><p>Burgemeester Hanne van Aart: “Deze signalen neem ik zeer serieus. We willen meer informatie en ook meer grip op het gebied. Deze maatregel zorgt dat we de regie behouden in onze gemeente”. De aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied is een van de maatregelen die de gemeente neemt om orde op zaken te stellen.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Acties</h2><div><p>De komende periode gaan gemeente en partners meerdere integrale controles uitvoeren. Omwonenden ontvangen hierover nadrukkelijk informatie. Burgemeester Hanne van Aart: “Inwoners zijn de oren en ogen in onze gemeente. We blijven graag signalen ontvangen van zorgen of verdachte situaties. De gemeente staat ook altijd open voor een persoonlijk gesprek”.&nbsp;&nbsp;
 2051. </p>
 2052. <h2>Meer informatie</h2>
 2053. <p>Op de pagina Veiligheidsrisicogebied&nbsp;leest u alle informatie over het veiligheidsrisicogebied Oostappen vakantiepark Droomgaard en omgeving.&nbsp;Inwoners met vragen of zorgen naar aanleiding van dit besluit kunnen ook altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente.&nbsp;</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2054. </item>
 2055. <item>
 2056. <guid>news-2445</guid>
 2057. <pubDate>Fri, 19 Oct 2018 15:15:44 +0200</pubDate>
 2058. <title>Start aanleg wisselstrooksysteem Europalaan Kaatsheuvel</title>
 2059. <link>/actueel/start-aanleg-wisselstrooksysteem-europalaan-kaatsheuvel/</link>
 2060. <description></description>
 2061. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Maandag 22 oktober starten de vervolgwerkzaamheden voor de aanleg van het wisselstrooksysteem op de Europalaan. De werkzaamheden duren zes weken. Als het nodig is, leiden verkeersregelaars het verkeer in de goede banen. In de nachten van 19 t/m 23 november is de Europalaan afgesloten voor verkeer. De omleidingsroutes worden dan via bebording aangegeven.</p></div><div></div><h2>Werkzaamheden</h2><div><p>De aannemer BAM brengt portalen (constructie voor de matrixborden), kabels en leidingen aan. Op het uitrijplein van de Efteling worden de klinkers vervangen door asfalt. Bij de werkzaamheden houden we rekening met de openingstijden van de Efteling en verkeersdrukte door de herfstvakantie. Na de werkzaamheden werkt het systeem nog niet direct. Dit vraagt nog enkele weken testen en voorbereiden achter de schermen.</p></div><h2>Wisselstrokensysteem</h2><div><p>Met de aanleg van het wisselstrokensysteem komen er matrixborden die, afhankelijk van de verkeersdrukte, de rijrichting van een rijstrook bepalen. Zo zijn ’s morgens drie van de vier rijstroken beschikbaar van de N261 naar de Efteling en aan het einde van de dag drie de andere kant op. In de afbeelding ziet u de verkeersituatie in de ochtend.</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2062. </item>
 2063. <item>
 2064. <guid>news-2423</guid>
 2065. <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 16:24:55 +0200</pubDate>
 2066. <title>De week van de veiligheid </title>
 2067. <link>/actueel/de-week-van-de-veiligheid/</link>
 2068. <description></description>
 2069. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Iedere gemeente bepaalt zelf welk onderwerp in de week van de veiligheid centraal staat. In de gemeente Loon op Zand is het dit jaar preventie van fietsendiefstallen. De cijfers van de politie laten zien dat het aantal fietsendiefstallen in de gemeente toeneemt. Onlangs zijn in Kaatsheuvel twee fietsendieven op heterdaad betrapt door snelle meldingen van oplettende inwoners.Verdachte situaties? Bel 112! Doe altijd aangifte van een fietsendiefstal! De politie kan uw fiets en de dader(s) alleen opsporen als u aangifte doet.</p>
 2070. <p class="MsoNormal">&nbsp;Wat doen wij als gemeente?</p>
 2071. <p class="MsoNormal">Vrijdag 12 oktober staat op het Anton Pieckplein van 14.00-16.00 uur een informatietent over de preventie van fietsendiefstal. Benieuwd hoe je het fietsendieven niet te makkelijk maakt? Kom dan een kijkje nemen!&nbsp;&nbsp;Op plekken waar vaak fietsen worden gestolen beginnen we met een bewustwordingscampagne. Dit gebeurt aan de hand van fietsenhangers. Op de fietsenhangers zijn tips te vinden om te voorkomen dat jouw fiets wordt meegenomen.</p>]]></content:encoded>
 2072. </item>
 2073. <item>
 2074. <guid>news-2422</guid>
 2075. <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 12:36:19 +0200</pubDate>
 2076. <title>Bladcampagne: blad ruimen &amp; bladkorven </title>
 2077. <link>/actueel/bladcampagne-blad-ruimen-bladkorven/</link>
 2078. <description></description>
 2079. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De herfst is weer in het land en dat betekent niet alleen mooie natuurverschijnselen, maar ook veel losliggende bladeren op de openbare weg. Deze bladeren kunnen tot overlast leiden in het verkeer en bij de afvoer van regenwater. <a href="http://www.incudem.nl/loonopzand/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Incudem</a>&nbsp;gaat daarom aan de slag om de gemeente Loon op Zand zoveel mogelijk bladvrij te houden dit najaar.&nbsp;Dit doen zij vanaf week 45 (05&nbsp;november).</p>
 2080. <h2>Waarom begint de bladcampagne van Incudem op 5 november?&nbsp;</h2>
 2081. <p>De bladcampagne staat los van het dagelijks onderhoud. Het dagelijks onderhoud omvat het vegen van de wegen en goten. Wekelijks is hiervoor een veegauto van Incudem op pad. De bladcampagne is speciaal gepland op het moment dat de bulk aan bladeren is gevallen. Tijdens deze campagne geven we inwoners de mogelijkheid om blad uit hun voortuin op straat te blazen, zodat Incudem dit kan opruimen. Het doel is om tijdens de campagne 1x per week door elke straat te gaan.
 2082. </p>
 2083. <h2>Bladkorven</h2>
 2084. <p>Kijk voor een overzicht van bladkorven bij u in de buurt op: <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/bladkorven" target="_blank">www.loonopzand.nl/bladkorven</a>&nbsp;</span>
 2085. </p>
 2086. <h2>Planning </h2>
 2087. <p>Wilt u weten wanneer ze bij u in de straat vegen en wat u zelf kunt doen om mee te helpen? Kijk voor meer informatie op de website van <a href="http://www.incudem.nl/loonopzand/news/details/bladcampage/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Incudem</a>.
 2088. </p>
 2089. <p>&nbsp;</p>
 2090. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2091. </item>
 2092. <item>
 2093. <guid>news-2391</guid>
 2094. <pubDate>Tue, 25 Sep 2018 08:17:00 +0200</pubDate>
 2095. <title>Donderdagmiddag gemeentehuis gesloten </title>
 2096. <link>/actueel/donderdagmiddag-gemeentehuis-gesloten/</link>
 2097. <description></description>
 2098. <content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdagmiddag 27 september is vanaf 15:00 uur het gemeentehuis gesloten. We zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.
 2099. </p>
 2100. <h2>Meldpunt&nbsp;</h2>
 2101. <p>Voor dringende zaken kunt u terecht bij&nbsp;<a href="/melding-woonomgeving/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">meldpunt woonomgeving</a>.
 2102. </p>
 2103. <p>&nbsp;</p>
 2104. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2105. </item>
 2106. <item>
 2107. <guid>news-2382</guid>
 2108. <pubDate>Fri, 21 Sep 2018 08:51:12 +0200</pubDate>
 2109. <title>Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 gewijzigd vastgesteld door gemeenteraad  </title>
 2110. <link>/actueel/bestemmingsplan-wereld-van-de-efteling-2030-gewijzigd-vastgesteld-door-gemeenteraad/</link>
 2111. <description></description>
 2112. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>De gemeenteraad van Loon op Zand heeft donderdagavond 20 september 2018 het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 gewijzigd vastgesteld. Het plan is het eindresultaat van een intensieve samenwerking met veel belanghebbenden. De gemeenteraad toetst jaarlijks of aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de uitbreiding van de Efteling wordt voldaan. Deze werkwijze draagt bij aan de beoogde evenwichtige balans tussen de leefbaarheid van de inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark. <br /> </strong></p>
 2113. <p class="MsoNormal">De gemeente hecht veel waarde aan de meningen van haar inwoners. Wethouder Gerard Bruijniks: “We zijn ervan overtuigd dat er nu een zorgvuldig afgewogen plan ligt. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we niet alle wensen hebben kunnen inwilligen. We zijn erg blij met de reacties van onze inwoners. Mede hierdoor is het plan aangescherpt. Ook in de toekomst blijft goed burenoverleg tussen de Efteling en onze inwoners belangrijk. De gemeente neemt hierin het voortouw. Goed met elkaar in gesprek blijven is de basis voor een goede samenwerking.” </p>
 2114. <h2><strong>Aanpassingen en moties&nbsp;&nbsp;</strong></h2>
 2115. <p class="MsoNormal">Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelde, is een aantal extra &nbsp;&nbsp;aanpassingen op voordracht van de gemeenteraad doorgevoerd in het bestemmingsplan. <br /> Er worden twee groenstroken toegevoegd ter hoogte van de Dodenauweg-Eftelingsestraat. <br /> Daarnaast heeft de raad drie opdrachten verstrekt aan het college:&nbsp;</p><ul class="square"><li>de attracties ter hoogte van de Dodenauweg te voorzien van duurzame daken;</li><li>een normenkader waaronder geluid inzichtelijk te maken en aan te geven hoe deze op&nbsp;</li><li>dit moment en in de toekomst kan worden gemeten;</li><li>om de overleggen met de inwoners en de Efteling te versterken.</li></ul><p>Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Publicatie vindt onder meer plaats in de Duinkoerier, op de gemeentelijke website en via <a href="http://www.overheid.nl" target="_blank">www.overheid.nl</a>&nbsp;
 2116. </p>
 2117. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 2118. <h2><strong> Meer informatie </strong></h2>
 2119. <p>Kijk op <a href="http://www.loonopzand.nl/gememeenteraad" target="_blank">www.loonopzand.nl/gemeenteraad</a>&nbsp; Klik op de tab ‘documenten’ en kies vervolgens in de kalender voor ‘raadsvergadering 20 september’.
 2120. </p>
 2121. <p>&nbsp;</p>
 2122. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2123. </item>
 2124. <item>
 2125. <guid>news-2373</guid>
 2126. <pubDate>Wed, 12 Sep 2018 10:38:23 +0200</pubDate>
 2127. <title>Sportieve opening De Werft</title>
 2128. <link>/actueel/sportieve-opening-de-werft/</link>
 2129. <description></description>
 2130. <content:encoded><![CDATA[<p>Met de hulp van jonge sporters opende wethouder Kees Grootswagers zaterdag 8 september met een ludieke knal sporthal De Werft. Na de officiële opening kon iedereen de nieuwe hal bewonderen, kijken naar de sporters of meedoen met clinics. Het was een feestelijke middag!
 2131. </p>
 2132. <p>Lees meer achtergronden, interviews en informatie in&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/OpeningDeWerft.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">de pagina uit de Duinkoerier (.PDF)</a></span>.</p>]]></content:encoded>
 2133. </item>
 2134. <item>
 2135. <guid>news-2370</guid>
 2136. <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:24:31 +0200</pubDate>
 2137. <title>Wegafsluiting Kerkstraat zondag 16 september</title>
 2138. <link>/actueel/wegafsluiting-kerkstraat-zondag-16-september/</link>
 2139. <description></description>
 2140. <content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 16 september is&nbsp; “Zomermarkt in&nbsp;Loon op Zand”. Daarom is de&nbsp;Kerkstraat op zondag 16 september&nbsp;van 11:00 tot 19:00 uur afgesloten. </p>]]></content:encoded>
 2141. </item>
 2142. <item>
 2143. <guid>news-2369</guid>
 2144. <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:20:35 +0200</pubDate>
 2145. <title>Wegafsluiting de Baan op 15 en 16 september</title>
 2146. <link>/actueel/wegafsluiting-de-baan-op-15-en-16-september/</link>
 2147. <description></description>
 2148. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege het evenement Paardendagen&nbsp;Kaatsheuvel is een&nbsp;gedeelte van de Baan op zaterdag 15 en zondag 16&nbsp;september van 9:00 uur&nbsp;tot 20:00 uur afgesloten.</p><div><h4>&nbsp;</h4></div>]]></content:encoded>
 2149. </item>
 2150. <item>
 2151. <guid>news-2368</guid>
 2152. <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:06:16 +0200</pubDate>
 2153. <title>Uitnodiging brainstormbijeenkomst Groenstructuurplan</title>
 2154. <link>/actueel/uitnodiging-brainstormbijeenkomst-groenstructuurplan/</link>
 2155. <description></description>
 2156. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Denkt u graag mee over het openbaar groen in de gemeente? Dan bent u van harte welkom op de brainstormbijeenkomst op woensdag 26 september 2018 om 19:30 uur in Het Klavier in Kaatsheuvel.&nbsp;De gemeente Loon op Zand werkt aan een nieuw plan voor het openbaar groen: het Groenstructuurplan.&nbsp; Daarin staat beschreven hoe het groen eruit komt te zien.</p></div><div><h4>Aanmelden&nbsp;</h4></div><div><p>Heeft uw organisatie nog geen uitnodiging ontvangen of wilt u als individuele inwoner aanwezig zijn bij de bijeenkomst, stuur dan uiterlijk 17 september een e-mail naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.</p></div><div><h4>Meer weten</h4></div><div><p>Wilt u meer weten? Kijk dan op <a href="http://www.groeninloonopzand.nl" target="_blank">www.groeninloonopzand.nl</a>. Tot ziens op 26 september!&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2157. </item>
 2158. <item>
 2159. <guid>news-2367</guid>
 2160. <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:57:30 +0200</pubDate>
 2161. <title>Afsluiting gedeelte Gasthuissstraat Kaatsheuvel</title>
 2162. <link>/actueel/afsluiting-gedeelte-gasthuissstraat-kaatsheuvel/</link>
 2163. <description></description>
 2164. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Van maandag 17 september tot maandag 1 oktober is de Gasthuisstraat vanaf de kruising met de Doctor van Beurdenstraat tot de Markstraat afgesloten vanwege werkzaamheden aan de weg. Vanaf maandag 17 september 7:00 uur is het ook niet meer mogelijk om te parkeren op dat weggedeelte. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.</p>
 2165. <h4>Werkzaamheden</h4>
 2166. <p class="MsoNormal">Het parkeerterrein van de supermarkt Lidl krijgt een nieuwe inrit en de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van De Eekhof wordt verplaatst. Ook worden bij de supermarkt nieuwe rioolaansluitingen geplaatst. De omleidingsroute loopt via de Europalaan en de Marktstraat en is met borden aangegeven.</p>
 2167. <h4>Verkeersveiliger</h4>
 2168. <p class="MsoNormal">Door de nieuwbouw van de supermarkt komt de inrit van het parkeerterrein op een andere plaats te liggen. De parkeerplaats is zo beter bereikbaar dan voorheen. Het laden en lossen wordt met de komst van de nieuwbouw verplaatst, zodat de verkeerssituatie ook veiliger is.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2169. </item>
 2170. <item>
 2171. <guid>news-2359</guid>
 2172. <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:37:01 +0200</pubDate>
 2173. <title>Pand Oudevaert Kaatsheuvel dicht na vondst hennepkwekerij</title>
 2174. <link>/actueel/pand-oudevaert-kaatsheuvel-dicht-na-vondst-hennepkwekerij/</link>
 2175. <description></description>
 2176. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Burgemeester Hanne van Aart sluit per 10 september 2018 een woning aan de Oudevaert in Kaatsheuvel voor de duur van 6 maanden. Op 1 augustus 2018 trof de politie in dit pand een in werking zijnde hennepkwekerij aan. In de woning stonden 255 hennepplanten en er was sprake van diefstal van stroom.&nbsp;</p></div><h2>Verkort sluitingstermijn&nbsp;</h2><div><p>De woning werd niet als woonhuis gebruikt. Normaal gesproken geldt dan een sluitingstermijn van 12 maanden. Woningbouwvereniging Casade speelde een actieve rol bij het ontmaskeren van de hennepkwekerij. Door de actieve houding van Casade, haar samenwerking met de gemeente en politie en de druk op de sociale woningmarkt wijkt burgemeester Van Aart af van de geldende sluitingstermijn. Zij sluit de woning aan de Oudevaert voor 6 maanden.&nbsp; &nbsp;</p></div><h2>Wet Damocles</h2><div><p>De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. Zij kan op basis van deze wet woningen of voor het publiek toegankelijke gebouwen sluiten als de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar zijn gebracht. Sinds 10 april 2018 is het Damoclesbeleid in Loon op Zand verscherpt.</p></div><h2>Meld verdachte situaties&nbsp;</h2><div><p>De gemeente hecht groot belang aan de veiligheid van alle inwoners. Om mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig te signaleren, blijft oplettendheid noodzakelijk. Inwoners wordt gevraagd om bij verdachte situaties contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij de politie via 0900-8844, bij Meld Misdaad Anoniem via&nbsp;0800-7000 of via <a href="http://www.meldmisdaadanoniem.nl" target="_blank">www.meldmisdaadanoniem.nl</a>.
 2177. </p>
 2178. <h3>Bekijk op de afbeelding ook de risico's&nbsp; en signalen van een hennepkwekerij:</h3></div>]]></content:encoded>
 2179. </item>
 2180. <item>
 2181. <guid>news-2356</guid>
 2182. <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 10:31:44 +0200</pubDate>
 2183. <title>Burgemeester Hanne van Aart inwoner van onze gemeente, welkom!</title>
 2184. <link>/actueel/burgemeester-hanne-van-aart-inwoner-van-onze-gemeente-welkom/</link>
 2185. <description></description>
 2186. <content:encoded><![CDATA[<p>Burgemeester Hanne van Aart is sinds vandaag officieel inwoner van de gemeente Loon op Zand! Vanmorgen schreef zij zich in het bevolkingsregister in. Gisteren kreeg zij al de sleutels van haar nieuwe woning. Ze gaat wonen in Molenwijk-Zuid in Loon op Zand. Door haar inschrijving in de gemeente voldoet ze aan de wettelijke eis om binnen een jaar na haar installatie in de gemeente te wonen. </p>]]></content:encoded>
 2187. </item>
 2188. <item>
 2189. <guid>news-2355</guid>
 2190. <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 10:03:38 +0200</pubDate>
 2191. <title>100-100-100 in Loon op Zand:  van acht naar één kilo restafval per week</title>
 2192. <link>/actueel/100-100-100-in-loon-op-zand-van-acht-naar-een-kilo-restafval-per-week/</link>
 2193. <description></description>
 2194. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Minder restafval produceren moeilijk? Een groep inwoners uit de gemeente Loon op Zand bewees van niet. 100 dagen lang gingen ze de uitdaging aan. Het resultaat: gemiddeld één kilo restafval per week. Dat is 7 kilo minder restafval dan het gemiddelde van alle inwoners in de gemeente.&nbsp;</p></div><div><h2>Uitdaging</h2>
 2195. <p>De gemeente Loon op Zand wil toe naar minder restafval. Eind mei 2018 startte daarom de uitdaging ‘100 dagen, 100 gezinnen, 100% restafvalvrij’. Met de resultaten wil de gemeente andere inwoners inspireren. Wethouder Bruijniks: ”Ik ben trots op de deelnemers en het mooie resultaat. Ze zijn een voorbeeld voor alle andere inwoners in onze gemeente.”&nbsp;</p></div><div><p>Elke week kregen de deelnemers een opdracht die zorgde voor meer bewustwording rondom afval. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel verpakkingen open jij op een dag?’ of ‘Wat geef jij deze week een tweede leven?’ Het resultaat werd gemeten door het wekelijks wegen van het restafval. Op het platform <a href="https://loonopzand.100-100-100.nl" target="_blank">https://loonopzand.100-100-100.nl</a>&nbsp;staan alle opdrachten en wisselden de deelnemers tips uit.</p></div><div></div><div><h2>Resultaten</h2>
 2196. <p>Op de laatste dag van de uitdaging bespraken deelnemers de resultaten en bekeken ze het gemiddelde restafval uit de gemeente. Een deelnemer: ”Ik schrik echt van wat iemand allemaal weggooit. Alleen het afval scheiden scheelt al zo veel, laat staan dat je echt gaat letten op wat je koopt’. Een deelneemster vertelde: ‘Ik wil graag aan jonge moeders van mijn generatie laten zien dat het makkelijk kan. Ook al heb je een gezin, een drukke baan en hobby’s”.</p></div><div></div><div><p>De gemeente wil de komende jaren de hoeveelheid restafval verminderen. “De resultaten van deze uitdaging laten zien dat het kan”, aldus wethouder Bruijniks.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2197. </item>
 2198. <item>
 2199. <guid>news-2351</guid>
 2200. <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 12:49:42 +0200</pubDate>
 2201. <title>Nauwelijks files deze zomer op de Europalaan en N261</title>
 2202. <link>/actueel/nauwelijks-files-deze-zomer-op-de-europalaan-en-n261/</link>
 2203. <description></description>
 2204. <content:encoded><![CDATA[<h2>Eerste maatregelen doorstroming verkeer hebben effect</h2><div><p>De zomervakantie zit erop. Waar andere zomers files in en uit Kaatsheuvel het beeld bepaalden, verloopt de zomer van 2018 op een enkele file na, gestroomlijnder. De eerste maatregelen op de Europalaan werpen hun vruchten af. Als in de zomer van 2019 ook de wisselstroken zijn aangelegd én er onder de Europalaan een fietstunnel ligt, is de capaciteit van de weg bijna verdubbeld. Met de huidige bezoekersaantallen van de Efteling rijdt het verkeer dan soepel door.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Vlak voor de zomervakantie is de Europalaan aangepast. Er zijn nu drie rijstroken naar de ingang van de Efteling en er is een afrit voor verkeer uit de richting Dongen. Verder is de rijbaan verbreed. De Efteling paste haar parkeermanagement aan en het pretpark stimuleert bezoekers om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Ook neemt de Efteling maatregelen om te voorkomen dat alle bezoekers gelijktijdig het park verlaten. Denk aan twee avondshows in plaats van één en aangepaste sluitingstijden. Verkeersregelaars deden deze zomer de rest.</p></div><h2>Wisselstroken en fietstunnel&nbsp;</h2><div><p>In oktober 2018 start de verdere aanleg van het wisselstrokensysteem met matrixborden. Als de werkzaamheden in december klaar zijn wordt - afhankelijk van de verkeersdrukte - in de ochtend en avond gewisseld van rijrichting. Zo zijn er ’s morgens drie rijstroken van de N261 naar de Efteling beschikbaar en aan het einde van de dag drie naar de N261. In het voorjaar van 2019 vindt de aanleg van de fietstunnel onder de Europalaan plaats. Deze is onderdeel van de snelfietsroute F261 tussen Tilburg en Waalwijk. Als in juli 2019 de fietstunnel klaar is, hoeft autoverkeer niet meer te wachten op overstekende fietsers en voetgangers op de Horst. De Europalaan kan dan ongeveer twee keer zo veel auto’s aan dan voorheen.&nbsp;</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2205. </item>
 2206. <item>
 2207. <guid>news-2349</guid>
 2208. <pubDate>Mon, 03 Sep 2018 09:10:26 +0200</pubDate>
 2209. <title>Opening Sporthal De Werft in Kaatsheuvel zaterdag 8 september</title>
 2210. <link>/actueel/opening-sporthal-de-werft-in-kaatsheuvel-zaterdag-8-september/</link>
 2211. <description></description>
 2212. <content:encoded><![CDATA[<h2>U bent van harte welkom!</h2>
 2213. <p class="MsoNormal">Tijd: 11:00 - 14:00 uur</p>
 2214. <p class="MsoNormal">Locatie:&nbsp;Huygenstraat 73 in Kaatsheuvel </p>
 2215. <h2>Activiteiten</h2>
 2216. <p class="MsoNormal">Tijdens deze open dag zijn in de turnzaal continu selectie- en tienerturnsters aan het turnen. Vanaf 11:30 uur is er een freerunparcours en beweegplein voor de bezoekers. Om 11:30 uur geeft eredivisieturnster Guusje Willems van Flik Flak Den Bosch een uur lang demonstraties in de turnzaal. Van 12:00 - 13:30 uur is wereldkampioen, Freerunner&nbsp;Bart van der Linden aanwezig. Hij geeft eerst een demonstratie en daarna nog een clinic.</p>
 2217. <h2>Interviews</h2>
 2218. <p>Lees meer achtergronden, interviews en informatie in <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/OpeningDeWerft.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">de pagina uit de Duinkoerier (.PDF)</a>.</p>]]></content:encoded>
 2219. </item>
 2220. <item>
 2221. <guid>news-2328</guid>
 2222. <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 09:26:51 +0200</pubDate>
 2223. <title>Afvalnieuws: de route van de chemokar </title>
 2224. <link>/actueel/afvalnieuws-de-route-van-de-chemokar/</link>
 2225. <description></description>
 2226. <content:encoded><![CDATA[<p>Van 3 t/m 12 september halen we het Klein Chemisch Afval (KCA) op. De chemokar rijdt de gebruikelijke ronde door alle straten en staat op vaste plaatsen stil. Wij vragen je om de milieubox persoonlijk aan te bieden aan de chauffeur van de chemokar. Laat de milieubox nooit onbeheerd achter op straat. Voor spelende kinderen is dit gevaarlijk.
 2227. </p>
 2228. <h2>Op welke dag komt de Chemokar in de straat?</h2><ul class="square"><li>Zoek in de lijst met straten jouw straatnaam op: <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Gemeentenieuws_week_36_AFVALNIEUWS.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">open de adreslijst (.PDF)</a></li><li>Achter de straat staat de inzameldag.</li><li>In het schema 'inzameldagen september 2018' staat achter de inzameldag, de datum waarop de chemokar bij jou door de straat komt.</li><li>Ook zie je waar en hoe laat de chemokar in de buurt stil staat.</li></ul><h2>Woon je in het buitengebied? Graag even bellen! </h2>
 2229. <p>Staat er in de stratenlijst een telefoontje achter jouw straat en wil je dat we de milieubox legen? Bel het Meldpunt Woonomgeving: 0416 -&nbsp;289111. Je kunt bellen tot en met dinsdag 11 september.De chemokar komt dan op inzameldag 8 (woensdag 12 september) de milieubox legen.
 2230. </p>
 2231. <h2>Extra service: klein wit- en bruingoed</h2>
 2232. <p>Bij deze inzamelronde geef je ook klein wit- en bruingoed af bij de chemokar. Met klein wit- en bruingoed bedoelen wij huishoudelijke apparatuur waar een stekker aan zit of waar batterijen in moeten. Omdat er beperkte ruimte is in de chemokar, nemen we alleen apparaten in die niet groter zijn dan de milieubox. Het klein wit- en bruingoed geef je persoonlijk af aan de chauffeur van de chemokar.
 2233. </p>
 2234. <h2>Wat mag er in de milieubox?</h2>
 2235. <h3>Huishoudelijk</h3>
 2236. <p>Batterijen, spaarlampen en andere energiezuinige lampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampolie, petroleum en bestrijdingsmiddelen/insecticiden.
 2237. </p>
 2238. <h3>Medicijnkastje</h3>
 2239. <p>Medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden (in een afgesloten container).
 2240. </p>
 2241. <h3>Doe-het-zelf</h3>
 2242. <p>Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen. Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwast reiniger, kwastontharder en wasbenzine. Kwikschakelaars zoals &quot;niet-digitale&quot; verwarmingsthermostaten. Fotofixeer, foto-ontwikkelaar en etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur.
 2243. </p>
 2244. <h3>Vervoer</h3>
 2245. <p>Accu's, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters. </p>]]></content:encoded>
 2246. </item>
 2247. <item>
 2248. <guid>news-2327</guid>
 2249. <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:55:42 +0200</pubDate>
 2250. <title>Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet</title>
 2251. <link>/actueel/resultaten-clientervaringsonderzoeken-wmo-en-jeugdwet/</link>
 2252. <description></description>
 2253. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Gemeente Loon op Zand wil laagdrempige ondersteuning dichtbij de inwoners aanbieden. Zo wil de gemeente investeren in vrij toegankelijk aanbod waarmee ingrijpendere en duurderde zorg voorkomen wordt. Naast vrij toegankelijke zorg is geïndiceerde hulp nodig. Hierbij streeft de gemeente naar een goede kwaliteit van de aangeboden hulp. De cliëntervaringsonderzoeken over 2017 voor de Wmo en Jeugdwet geven de gemeente inzicht in de kwaliteit van deze hulp.</p></div><h2>Cliëntervaringsonderzoeken</h2><div><p>Sinds 2015 voeren onderzoekbureaus de cliëntervaringsonderzoeken jaarlijks uit voor de gemeente Loon op Zand. De resultaten van deze onderzoeken over 2017 geven de positieve- en ontwikkelpunten weer. Met het inzicht op de ontwikkelpunten uit de onderzoeken gaat de gemeente aan de slag.</p></div><h2>Conclusies cliëntervaringsonderzoeken</h2><div><p>De positieve punten uit het onderzoek over de Wmo zijn: cliënten zijn tevreden over de manier waarop ze door de gemeente geholpen zijn en cliënten kunnen met behulp van de ondersteuning beter functioneren in de samenleving. Een ontwikkelpunt voor de Wmo is dat de lokale voorzieningen niet worden benut.</p></div><div></div><div><p>Op het gebied van de Jeugdwet zijn de conclusies: cliënten weten hun weg te vinden naar de jeugdhulp en een ruime meerderheid is positief over de ontvangen ondersteuning. Verder ervaren cliënten de jeugdhulp als nuttig en zijn de ouders van cliënten positiever dan jongeren over de jeugdhulp. Een ontwikkelpunt is dat cliënten zich niet altijd serieus genomen voelen of vinden dat ze goed geholpen zijn.&nbsp;</p></div><h2>Doorpakken</h2><div><p>De ontwikkelpunten neemt de gemeente mee in de gesprekken met aanbieders en cliënten. Ook start er in het najaar een verdiepend onderzoek voor de jeugdhulp. Hiervoor ontving de gemeente 36 aanmeldingen om via bijeenkomsten verder in te gaan op de resultaten van het onderzoek en de ervaringen.</p></div><div></div><h2>Meer informatie</h2><div><ul class="square"><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Rapport-Cli%C3%ABntervaringsonderzoek-Wmo-Loon-op-Zand-2017.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Rapport Wmo&nbsp;</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Rapport-Cli%C3%ABntervaringsonderzoek-Jeugdwet-Loon-op-Zand-2017.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Rapport Jeugdwet</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Factsheet-Cli%C3%ABntervaringsonderzoek-Jeugdwet-Loon-op-Zand-2017.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Factsheet rapport Jeugdwet</a></li></ul></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2254. </item>
 2255. <item>
 2256. <guid>news-2320</guid>
 2257. <pubDate>Fri, 24 Aug 2018 15:22:37 +0200</pubDate>
 2258. <title>Aangepast ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ </title>
 2259. <link>/actueel/aangepast-ontwerpbestemmingsplan-wereld-van-de-efteling-2030/</link>
 2260. <description></description>
 2261. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><em>even-wichtige balans tussen leefbaarheid inwoners en ontwikkeling attractiepark&nbsp;</em><strong></strong></p>
 2262. <p class="MsoNormal"><strong>Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ inclusief milieueffectrapport (MER) is aangepast als gevolg van diverse ingediende reacties. De wijzigingen dragen bij aan het borgen van een evenwichtige balans tussen hoe inwoners hun leefomgeving ervaren en de ontwikkeling van het attractiepark. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de uitbreiding van de Efteling én de bijbehorende voorwaarden. Het plan ligt momenteel ter vaststelling bij de gemeenteraad. &nbsp;</strong></p>
 2263. <p class="MsoNormal"><strong>De gemeenteraad besloot eerder om haar medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen van de Efteling. De gemeente stelt voorwaarden aan de uitbreiding. Aan deze voorwaarden moet zijn voldaan vóórdat de uitbreidingsgebieden in gebruik mogen worden genomen. De voorwaarden gelden onder meer op het gebied van verkeer, groenvoorziening en geluid. </strong></p>
 2264. <h4><strong>Advies Commissie voor de m.e.r.</strong> </h4>
 2265. <p> Aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn het gevolg van binnengekomen reacties en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie is van mening dat in het MER goede informatie staat over de milieugevolgen van de uitbreiding. Na toevoeging van informatie over stikstofdepositie en energieneutraliteit is het milieubelang volledig meegewogen in de besluitvorming. Het aangevulde MER maakt onderdeel uit van het vast te stellen bestemmingsplan. Daarnaast is mede als gevolg van de binnengekomen reacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. een beeldkwaliteitsplan toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan geeft een indruk&nbsp; hoe de ‘randen’ van de uitbreiding van de Efteling eruit komen te zien en hoe deze landschappelijk worden ingepast. Denk daarbij onder meer aan het uit te breiden attractiepark, nieuwe parkeervoorzieningen en zones met verblijfsaccommodaties. <strong></strong>
 2266. </p>
 2267. <h4><strong>Aanpassingen</strong></h4>
 2268. <p class="MsoNormal">De belangrijkste aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ zijn:</p><ul style="margin-top:0cm" type="square" class="square"><li>Er is een beeldkwaliteitsplan      toegevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan. De uitbreiding van de Efteling moet      voldoen aan de regels uit het beeldkwaliteitsplan.&nbsp; </li><li>In westelijke richting komen geen meerlaagse      parkeervoorzieningen. Overkappingen tot maximaal 4 meter hoog voor het aanbrengen      van zonnepanelen zijn hier wel toegestaan.</li><li>In de oostelijke uitbreiding is de      maximale bouwhoogte gedeeltelijk teruggebracht van 50 naar 35 meter.</li><li>Het plan regelt dat de      optimalisatie van de aansluiting van Loon op Zand op de N261 tijdig wordt      aangepast.</li><li>Vóór ingebruikname van de      attracties op de nieuw bestemde onderdelen uit het ontwerpbestemmingsplan      moeten de wegen hiervoor zijn aangepast. </li><li>Het bestemmingsplan is gebaseerd op      maximaal 7 miljoen bezoeken op jaarbasis. Bij een hoger bezoekersaantal      zijn extra verkeersonderzoeken nodig.</li><p>&nbsp;</p></ul><h4>Planning&nbsp;</h4>
 2269. <p class="MsoNormal"> Het bestemmingsplan vloeit voort uit het op 16 februari 2017 vastgestelde Masterplan Wereld van de Efteling 2030. Op 6 september 2018 om 19.30 uur behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in de opiniërende raadsvergadering. Op 20 september 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. </p>
 2270. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 2271. <h4>Meer informatie </h4>
 2272. <p>Kijk op <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.loonopzand.nl/gemeenteraad" target="_blank">www.loonopzand.nl/gemeenteraad</a>&nbsp; </span>&nbsp;Klik op de tab ‘documenten’ en kies vervolgens in de kalender voor ‘opiniërende ronde’.
 2273. </p>
 2274. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2275. </item>
 2276. <item>
 2277. <guid>news-2314</guid>
 2278. <pubDate>Mon, 20 Aug 2018 15:04:11 +0200</pubDate>
 2279. <title>Gemeente Loon op Zand steunt initiatief 750-jarig bestaan</title>
 2280. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-steunt-initiatief-750-jarig-bestaan/</link>
 2281. <description></description>
 2282. <content:encoded><![CDATA[<p>Loon op Zand staat in 2019 op feestelijke wijze stil bij het 750-jarig bestaan van de gemeente. Dat heeft het college besloten. De gemeente verleent een subsidie aan de Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. De stichting is een initiatief van inwoners en is speciaal opgericht voor het jubileumjaar 2019.
 2283. </p>
 2284. <p>Op 4 mei 2019 is het 750 jaar geleden dat de Heerlijkheid Loon op Zand het levenslicht zag. Vanaf 1811 gaat deze door het leven als gemeente Loon op Zand. Om dit te vieren, maakte de stichting samen met diverse partijen en inwoners een jaarrond programma voor de kerkdorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande evenementen. Daarnaast staan ook nieuwe activiteiten gepland.
 2285. </p>
 2286. <p> &quot;Enerzijds om te laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen. Anderzijds wat we samen kunnen realiseren en waarnaar we onderweg zijn&quot; aldus voorzitter Bert Branderhorst.
 2287. </p>
 2288. <p>Ook wethouder Grootswagers is enthousiast: &quot;In het coalitieakkoord is bepaald dat wij dit initiatief van harte ondersteunen. Dat gaan we nu ook doen zodat de stichting daadwerkelijk met de eerste voorbereidingen kan starten.&quot; </p>]]></content:encoded>
 2289. </item>
 2290. <item>
 2291. <guid>news-2313</guid>
 2292. <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 16:46:00 +0200</pubDate>
 2293. <title>Fietsstraat Kloosterstraat Loon op Zand </title>
 2294. <link>/actueel/fietsstraat-kloosterstraat-loon-op-zand/</link>
 2295. <description></description>
 2296. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De Kloosterstraat is een belangrijke schakel in de fietsroute tussen de kern Loon op Zand en de Loonse en Drunense Duinen/Udenhout. Om dit deel van de fietsroute veilig en aantrekkelijk te maken voor fietsers, is een deel van de Kloosterstraat omgevormd tot fietsstraat. Dit betekent dat fietsers hier de hoofdgebruikers zijn. Auto’s zijn ‘te gast’. Het is de eerste fietsstraat in onze gemeente en dit is wennen. Auto’s zijn welkom maar moeten langzamer rijden, maximaal 30 kilometer per uur. Inhalen mag, via het verhoogde middenstuk, maar de auto mag ook rustig achter de fietser blijven rijden.&nbsp;</p></div><h2>Aanpassingen&nbsp;</h2><div><p>In de eerste weken na de oplevering van de fietsstraat is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Er zijn extra verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie te verduidelijken. Daarnaast is de afscheiding tussen voet- en fietspad (de varkensruggen) wit geverfd en worden er nog reflextoren aan toegevoegd. Ook vulden we de berm aan tot gelijke hoogte van het wegdek. De smiley-borden wijzen een positief resultaat uit. De snelheid van de automobilisten is met de komst van de fietsstraat fors lager is dan voorheen.&nbsp;</p></div><h2>Aanvullende maatregelen&nbsp;</h2><div><p>Door het warme weer en de droogte is de berm nog erg zacht en niet begroeid met gras. Hierdoor ontstaan snel bandensporen. Om de berm verder te verstevigen zaaien we nog gras in.&nbsp;</p></div><h2>Meer informatie&nbsp;</h2><div><p>Bekijk dan <a href="https://bit.ly/2OFpPTI" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">de veelgestelde vragen.</a> Heeft u vragen of wilt u iets melden over de fietsstraat? Geef het ons door via de BuitenBeter app of neem telefonisch contact op via 0416-289211.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2297. </item>
 2298. <item>
 2299. <guid>news-2307</guid>
 2300. <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 16:06:04 +0200</pubDate>
 2301. <title>Parkeren bij de Werft: tijdelijk minder parkeerplaatsen</title>
 2302. <link>/actueel/parkeren-bij-de-werft-tijdelijk-minder-parkeerplaatsen/</link>
 2303. <description></description>
 2304. <content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwbouw van sporthal de Werft nadert de eindstreep. Vanaf deze week gaan de oude parkeerplaatsen er uit en worden (meer) nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.&nbsp; We doen er alles aan om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken, maar het kan voorkomen dat tot medio september er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.&nbsp;
 2305. </p>
 2306. <h2>Parkeren in de buurt van Het Klavier</h2>
 2307. <p class="MsoNormal">Heeft u een afspraak in Het Klavier? Dan kunt u uw auto op loopafstand ook parkeren op de volgende locaties:</p><ul class="square"><li>parkeerplaats langs de Bilderdijkstraat</li><li>Vondelstraat</li></ul><p>Bent u slecht ter been: nóg dichterbij parkeren is mogelijk op de volgende locaties:</p><ul class="square"><li>Peperstraat: dit is een ‘blauwe zone’ waar u maximaal max 1 uur mag parkeren</li><li>Anton Pieckplein: hier kunt u gratis parkeren</li></ul><p>&nbsp;</p>
 2308. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2309. </item>
 2310. <item>
 2311. <guid>news-2302</guid>
 2312. <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 14:10:50 +0200</pubDate>
 2313. <title>Winnaar ideeënwedstrijd PLYGRND Kaatsheuvel van start</title>
 2314. <link>/actueel/winnaar-ideeenwedstrijd-plygrnd-kaatsheuvel-van-start/</link>
 2315. <description></description>
 2316. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De pilot PLYGRND van één van de winnaars van de ideeënwedstrijd gaat komende week van start. Het project sluit aan bij de ambitie van het college om samen met inwoners in beeld te brengen wat nodig is om gezond en prettig te kunnen wonen en leven in de gemeente. Kom ook kijken en kennismaken! Bekijk <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/PLYGRND_Weekprogramma_Kaatsheuvel_2_.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">het programma </a>hier.</p></div><div><h2>Doel PLYGRND</h2></div><div><p>Het doel van PLYGRND is om een positieve beweging in de wijk, buurt en straat teweeg te brengen. Inwoners kunnen hierin actief meedenken en -doen. PLYGRND heeft in Tilburg, Eindhoven en Amsterdam ervaring opgedaan en onderzoekt met de pilot in Loon op Zand of haar methode ook in niet-grootstedelijke gebieden effectief is.</p></div>]]></content:encoded>
 2317. </item>
 2318. <item>
 2319. <guid>news-2301</guid>
 2320. <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 10:09:00 +0200</pubDate>
 2321. <title>Jeugd gratis visvergunning Amerikastraat Belgiëstraat in Kaatsheuvel</title>
 2322. <link>/actueel/jeugd-gratis-visvergunning-amerikastraat-belgiestraat-in-kaatsheuvel/</link>
 2323. <description></description>
 2324. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Jeugd tot en met 13 jaar kan vanaf nu gratis vissen aan de vijvers van de <strong>Amerikastraat</strong> en<strong> Belgiëstraat</strong> in Kaatsheuvel. Vraag daarvoor de gratis jeugdvergunning aan. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van de vergunning op <a href="https://www.sportvisserijzwn.nl/jeugd/jeugdvispas.html" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.sportvisserijzwn.nl/&nbsp;</a> of&nbsp;<a href="http://hsvdevrolijkevissersloz.mijnhengelsportvereniging.nl/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">hsvdevrolijkevissersloz.mijnhengelsportvereniging.nl/</a></p>]]></content:encoded>
 2325. </item>
 2326. <item>
 2327. <guid>news-2297</guid>
 2328. <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:30:00 +0200</pubDate>
 2329. <title>Brandgevaar! Help je mee om brand te voorkomen? </title>
 2330. <link>/actueel/brandgevaar-help-je-mee-om-brand-te-voorkomen/</link>
 2331. <description></description>
 2332. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en wind is het risico op brand hoog. Een kleine brand kan al snel uitbreiden en onbeheersbaar worden.&nbsp;</p></div><h2>Natuurbrand</h2><div><p>Geniet van de prachtige bossen en heide in onze regio maar ben extra alert! Help ons brand te voorkomen en let op de volgende zaken:</p></div><div><ul class="square"><li>Het maken van kampvuur en barbecueën in de natuur is verboden;</li><li>Rook niet in de bossen en gooi glas weg in een afvalbak of neem deze mee;</li><li>Parkeer je auto niet op bospaden zodat de brandweer snel bij het vuur kan komen.</li></ul></div><div><p>Bel bij een beginnende brand direct 112 en geef de locatie zo precies mogelijk door. Blijf weg van het vuur en de rook en help andere mensen hierbij.</p></div><h2>Brand rondom huis</h2><div><p>Ook rondom huis is de kans op brand op dit moment hoog. Ben daarom ook daar extra alert op het gebruik van sigaretten, buitenhaarden en barbecues. Een beginnende brand kan je zelf blussen met kleine blusmiddelen. Als de brand groter wordt dan het formaat van een voetbal, vlucht dan, informeer je buren en bel 112.</p></div><div><p>Lees meer informatie in de folder voor een <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/brandveilige-vakantie-website.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">‘brandveilige vakantie’.</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2333. </item>
 2334. <item>
 2335. <guid>news-2292</guid>
 2336. <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:36:12 +0200</pubDate>
 2337. <title>Woning Hei-Akker drie maanden dicht na vondst hennepkwekerij</title>
 2338. <link>/actueel/woning-hei-akker-drie-maanden-dicht-na-vondst-hennepkwekerij/</link>
 2339. <description></description>
 2340. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Burgemeester Hanne van Aart heeft maandag 30 juli 2018 een woning aan de Hei-Akker in Kaatsheuvel gesloten voor de duur van 3 maanden. Op 21 juni 2018 heeft de politie op basis van een anonieme melding en uitgebreid vooronderzoek de woning betreden. Bij betreding van de woning werd een in werking zijnde hennepkwekerij van 133 planten aangetroffen in een schuur behorend bij een woning. In de woning is 65 gram (netto) hennep aangetroffen. Ook vond er diefstal van stroom en water plaats.</p></div><div></div><div><p>De hennepkwekerij is dezelfde dag door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld zodat er geen brandgevaar meer was voor omwonenden. De boete voor de diefstal van stroom is direct contant betaald waardoor het pand weer werd aangesloten op het stroomnetwerk. De politie heeft enkele luxe voertuigen in beslag genomen.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Wet Damocles</h2><div><p>De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. Zij kan op basis van deze wet woningen of voor het publiek toegankelijke gebouwen sluiten als de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar zijn gebracht. Sinds 10 april 2018 is het Damoclesbeleid in Loon op Zand verscherpt.</p></div><div></div><div><p>De gemeente hecht groot belang aan de veiligheid van alle inwoners. Om mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig te signaleren, blijft oplettendheid noodzakelijk. Inwoners wordt gevraagd om bij verdachte situaties contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij de politie via 0900-8844, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via<a href="http://www.meldmisdaadanoniem.nl." title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link"> www.meldmisdaadanoniem.nl.</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2341. </item>
 2342. <item>
 2343. <guid>news-2291</guid>
 2344. <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:58:11 +0200</pubDate>
 2345. <title>Taxibedrijf van den Hout B.V. failliet</title>
 2346. <link>/actueel/taxibedrijf-van-den-hout-bv-failliet/</link>
 2347. <description></description>
 2348. <content:encoded><![CDATA[<p>Helaas is op 24 juli 2018 Taxibedrijf van den Hout B.V. failliet verklaard. Zij zijn 1 van de 7 taxibedrijven die het leerlingenvervoer en regiotaxivervoer in de regio verzorgd. Er wordt op dit moment gekeken naar overnamekandidaten. In de tussentijd gaan alle ritten gewoon door. </p>]]></content:encoded>
 2349. </item>
 2350. <item>
 2351. <guid>news-2272</guid>
 2352. <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 00:12:00 +0200</pubDate>
 2353. <title>Officiële opening en open dag sporthal de Werft </title>
 2354. <link>/actueel/officiele-opening-en-open-dag-sporthal-de-werft/</link>
 2355. <description></description>
 2356. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Na de zomervakantie kan er weer volop gesport worden in de nieuwe sporthal de Werft. Dat vieren we op zaterdag 8 september van 11:00 -14: 00 uur met alle inwoners van Loon op Zand. Noteer de datum alvast in uw agenda. Het definitieve programma volgt eind augustus.</p>]]></content:encoded>
 2357. </item>
 2358. <item>
 2359. <guid>news-2273</guid>
 2360. <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 11:29:31 +0200</pubDate>
 2361. <title>Technische storing e-mailservice overheid</title>
 2362. <link>/actueel/technische-storing-e-mailservice-overheid/</link>
 2363. <description></description>
 2364. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op dit moment werken de linkjes in de e-mailservice van Overheid.nl niet. Dit komt door een technisch storing. Het probleem wordt vandaag opgelost. Vanaf vrijdag 20 juli zullen de linkjes in de e-mails weer werken. Via <a href="https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Overheid.nl</a> kunt u alle bekendmakingen zoeken en raadplegen in de tussentijd. Excuses voor het ongemak.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2365. </item>
 2366. <item>
 2367. <guid>news-2271</guid>
 2368. <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 16:24:30 +0200</pubDate>
 2369. <title>Productiefout in reisdocumenten</title>
 2370. <link>/actueel/productiefout-in-reisdocumenten/</link>
 2371. <description></description>
 2372. <content:encoded><![CDATA[<p>Bij de productie van ongeveer 5.000 paspoorten en identiteitsbewijzen heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Het gaat om reisdocumenten waarvan het serienummer eindigt op 03.&nbsp;Reizigers kunnen gewoon op vakantie en bij thuiskomst controleren of vervanging noodzakelijk is. Heeft u in april, mei of juni 2018 een reisdocument ontvangen dan krijgt u een brief van de Rijksoverheid.&nbsp;&nbsp;
 2373. </p>
 2374. <h4 style="mso-line-height-alt:18.0pt;max-width:100%">Zelf controleren</h4><ul class="square"><li>Controleer het serienummer.</li><li>Eindigt het serienummer op 03 en heeft u een Android      telefoon dan kunt u de app BZK-ID downloaden om uw reisdocument te      controleren. Heeft u geen Android telefoon bel dan het centrale nummer <a href="tel:0800-0201046" target="_blank">0800-0201046</a>      of <a href="mailto:[email protected]" title="mail adres">stuur een email</a>.&nbsp;&nbsp;</li><li>Heeft u      reisdocument een technisch probleem? Maak een afspraak via onze <a href="https://www.loonopzand.nl/afspraakmaken/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">website</a>.</li></ul><p>Meer informatie
 2375. </p>
 2376. <p>Kijk op de website van de&nbsp;Rijksoverheid.
 2377. </p>
 2378. <p>&nbsp;</p>
 2379. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2380. </item>
 2381. <item>
 2382. <guid>news-2268</guid>
 2383. <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:42:10 +0200</pubDate>
 2384. <title>Onderzoek onder inwoners: waar staat je gemeente? </title>
 2385. <link>/actueel/onderzoek-onder-inwoners-waar-staat-je-gemeente/</link>
 2386. <description></description>
 2387. <content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 2.000 inwoners van de gemeente Loon op Zand kregen afgelopen weekend een vragenlijst op de mat. Daarin vraagt de gemeente:</p><ul class="square"><li>hoe ze denken over hun woonomgeving;</li><li>wat hun oordeel is over het gemeentebestuur;</li><li>wat ze vinden van de gemeentelijke dienstverlening.</li></ul><h4 style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><strong>Doe mee!</strong></h4>
 2388. <p class="MsoNormal">De gemeente roept iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen op om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemers kunnen schriftelijk of online hun antwoorden invullen. Bureau I&amp;O Research voert het onderzoek uit. Andere gemeenten leggen dezelfde vragen voor aan hun inwoners. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De uitkomsten worden dit najaar bekend. </p>
 2389. <h4 style="line-height:115%;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><strong>Onderzoeken voorgaande jaren</strong></h4>
 2390. <p class="MsoNormal">De gemeente Loon op Zand voert dit onderzoek sinds 2014 jaarlijks uit. Bekijk de resultaten van de voorgaande jaren via <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl/" target="_blank">www.waarstaatjegemeente.nl</a></span>. </p>
 2391. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2392. </item>
 2393. <item>
 2394. <guid>news-2267</guid>
 2395. <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 10:57:55 +0200</pubDate>
 2396. <title>Aanpak onveilige fietsoversteek Bevrijdingsweg </title>
 2397. <link>/actueel/aanpak-onveilige-fietsoversteek-bevrijdingsweg/</link>
 2398. <description></description>
 2399. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op maandag 6 augustus starten we met de aanpak van de gevaarlijke fietsoversteek aan de Bevrijdingsweg ter hoogte van de Dijkstraat. De huidige oversteek verdwijnt en er komt een nieuwe oversteek een stuk verderop ter hoogte van de Veerweg.&nbsp; Door de nieuwe oversteek krijgen fietsers en automobilisten beter zicht op elkaar. Zo maken we oversteken veiliger. De werkzaamheden zijn 20 augustus klaar.</p>
 2400. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 2401. <p class="MsoNormal">De afgelopen jaren vonden er verschillende dodelijke ongelukken plaats bij de huidige fietsoversteek. Ook fietst veel jeugd over deze route om in Waalwijk naar school te gaan.</p>
 2402. <p class="MsoNormal">Voor de verplaatsing moet het fietspad worden doorgetrokken langs het perceel Dijkstraat 31. Om het fietspad aan te leggen maken we zo’n twintig meter van de sloot dicht. Het verkeer heeft geen last van de verplaatsing.</p>]]></content:encoded>
 2403. </item>
 2404. <item>
 2405. <guid>news-2266</guid>
 2406. <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 14:56:16 +0200</pubDate>
 2407. <title>Brief gemeenteraad Loon op Zand: &quot;Spreek je uit tegen de gaswinning&quot; </title>
 2408. <link>/actueel/brief-gemeenteraad-loon-op-zand-spreek-je-uit-tegen-de-gaswinning/</link>
 2409. <description></description>
 2410. <content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenteraad Loon op Zand roept in een brief al haar inwoners op zich ook uit te spreken tegen de gaswinningsplannen van Vermilion. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Beste_inwoners_van_de_gemeente_Loon_op_Zand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Lees de brief.</a>
 2411. </p>
 2412. <p>Eerder deze week publiceerde de gemeente al een bericht dat er een unanieme motie was aangenomen tegen de plannen. In dit bericht staan ook de mogelijkheden voor het indienen van een petitie en/of zienswijze tegen de plannen. <a href="https://www.loonopzand.nl/actueel/gemeenteraad-en-college-loon-op-zand-tegen-gaswinningsplannen-vermilion/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Lees het bericht van maandag 9 juli</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2413. </item>
 2414. <item>
 2415. <guid>news-2256</guid>
 2416. <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 16:13:41 +0200</pubDate>
 2417. <title>Gemeenteraad en college Loon op Zand tegen gaswinningsplannen Vermilion</title>
 2418. <link>/actueel/gemeenteraad-en-college-loon-op-zand-tegen-gaswinningsplannen-vermilion/</link>
 2419. <description></description>
 2420. <content:encoded><![CDATA[<p>De minister van Economische Zaken en Klimaat is van plan om het bedrijf Vermilion vergunning te verlenen om tot 2026 de gasproductie uit te breiden op de winningslocatie in Loon op Zand. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft zich in zijn vergadering van 5 juli 2018 unaniem uitgesproken tegen de gaswinning en verdere uitbreiding daarvan. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/05-07-2018_motie_stop_gaswinning_in_Loon_op_Zand_-_unaniem_aangenomen.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Bekijk de motie die tijdens de raadsvergadering unaniem werd aangenomen</a>. Het college van B&amp;W is ook tegen de plannen en bereidt een zienswijze voor tegen de winningsplannen.&nbsp;</p><ul class="square"><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Beste_inwoners_van_de_gemeente_Loon_op_Zand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Lees ook de brief die de gemeenteraad opstelde met de oproep aan de inwoners van gemeente Loon op Zand om zich uit te spreken tegen de gaswinningsplannen</a>.&nbsp;</li></ul><h2>Indienen van een zienswijze</h2>
 2421. <p>Tot 1 augustus 2018 kan iedereen hier tegen een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie over het indienen van een zienswijze op: <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34472.html" target="_blank">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34472.html</a>
 2422. </p>
 2423. <h2>Petitie</h2>
 2424. <p class="MsoNormal">Door een aantal bezorgde inwoners van Loon op Zand is een petitie opgesteld tegen de gaswinning.&nbsp;Als u deze wilt ondertekenen, kunt u terecht op de volgende website:&nbsp;&nbsp;</p>
 2425. <p class="MsoNormal"><a href="https://petities.nl/petitions/stop-uitbreiding-gaswinning-in-loon-op-zand?locale=nl" target="_blank">https://petities.nl/petitions/stop-uitbreiding-gaswinning-in-loon-op-zand?locale=nl</a></p>]]></content:encoded>
 2426. </item>
 2427. <item>
 2428. <guid>news-2254</guid>
 2429. <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 14:51:51 +0200</pubDate>
 2430. <title>Eerste werkzaamheden Europalaan klaar!</title>
 2431. <link>/actueel/eerste-werkzaamheden-europalaan-klaar/</link>
 2432. <description></description>
 2433. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanaf donderdag 5 juli is de Europalaan ‘zomerproof’. De eerste werkzaamheden aan de Europalaan voor het wisselstrokensysteem zijn klaar.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><h2>Betere en veiligere doorstroom van het (Efteling)verkeer</h2>
 2434. <p>De afgelopen periode werden de rijstroken en de inrit naar de Efteling verbreed. De weg vanaf Dongen naar het parkeerterrein is ook breder gemaakt. Tot slot is er een nieuwe deklaag van het asfalt en zijn er nieuwe lijnen zichtbaar. Zo zorgen we voor een betere en veiligere doorstroom van het verkeer.</p></div><h2>Matrixborden</h2><div><p>De matrixborden boven de weg worden eind 2018 aangebracht. Vanaf dat moment is het wisselstrokensysteem volledig in gebruik. Afhankelijk van de verkeersdrukte wordt dan in de ochtend en avond gewisseld van rijrichting. Zo zijn er ’s morgens drie rijstroken vanaf de N261 beschikbaar en aan het einde van de dag drie naar de N261.&nbsp;</p></div><h2>Meer informatie en vragen</h2><div><p>Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek onze website: <a href="http://www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2435. </item>
 2436. <item>
 2437. <guid>news-2213</guid>
 2438. <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 12:56:11 +0200</pubDate>
 2439. <title>Nieuwe woning bouwen? Vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij!</title>
 2440. <link>/actueel/nieuwe-woning-bouwen-vanaf-1-juli-2018-aardgasvrij/</link>
 2441. <description></description>
 2442. <content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>
 2443. </p>
 2444. <p class="MsoNormal"><strong></strong></p>
 2445. <p>Nieuwe woning(en) bouwen in Nederland? Dát kan vanaf 1 juli 2018 alleen nog maar aardgasvrij. Dat staat in de nieuwe wet Voortgang Energie Transitie (Wet Vet) die de Rijksoverheid heeft ingevoerd. Daarmee maken we haast met het terugdringen van het gebruik van aardgas. En dat is mooi, want we willen naar duurzame energie met minder CO2-uitstoot.&nbsp;
 2446. </p>
 2447. <h2>Wat betekent dit voor u?</h2>
 2448. <p>De Wet Vet geldt voor alle nieuwe woningen en kleine bedrijven die minder dan 40 m3 gas per uur gebruiken. Als u ná 1 juli 2018 een bouwaanvraag indient voor een nieuwe woning of een klein bedrijf dan moet u aardgasvrij bouwen. U krijgt dan namelijk geen aansluiting meer op het gasnet. Dat betekent dat u gebruik moet maken van andere, duurzame energiebronnen. nodige zoals lucht- of bodemwarmtepompen.&nbsp;
 2449. </p>
 2450. <h2>Geldt het ook voor verbouwingen? </h2>
 2451. <p>Nee, als u een bestaande woning verbouwt en u heeft al een aardgasaansluiting dan mag u die gerust blijven gebruiken. Maar als u de mogelijkheid heeft om de aardgasaansluiting te vervangen door een duurzame variant is dat slim, omdat op termijn alle woningen zonder aardgas verwarmd moeten worden.&nbsp;
 2452. </p>
 2453. <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p>
 2454. <h2>Welke andere opties zijn er voor aardgas? </h2>
 2455. <p>Er zijn verschillende alternatieve methoden om uw nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Zo zijn er bodem- en luchtwarmtesystemen die uit de lucht/bodem warmte halen. Deze wordt in de woning elektrisch verwarmd tot 30 graden voor de verwarming en een hogere temperatuur voor uw douchewater. Meer informatie en tips vindt u op <a href="http://www.milieucentraal.nl/" target="_blank">www.milieucentraal.nl</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 2456. </p>
 2457. <p>&nbsp;Meer informatie online
 2458. </p>
 2459. <p>Kijkt u voor meer informatie op een van de volgende websites:
 2460. </p>
 2461. <p><a href="https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/wonen-zonder-aardgas/" target="_blank">https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/wonen-zonder-aardgas/</a>
 2462. </p>
 2463. <p><a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z23658&amp;dossier=34627" target="_blank">https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z23658&amp;dossier=34627</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2464. </item>
 2465. <item>
 2466. <guid>news-2209</guid>
 2467. <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 10:49:10 +0200</pubDate>
 2468. <title>Nachtelijke afsluitingen Europalaan</title>
 2469. <link>/actueel/nachtelijke-afsluitingen-europalaan/</link>
 2470. <description></description>
 2471. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Binnenkort vernieuwen we het asfalt van de Europalaan. Omdat het overdag druk is werken we s nachts. We sluiten de Europalaan daarom in ieder geval drie keer van 20:00 tot 6:00 uur af voor verkeer. Via borden leiden we het verkeer om. Het gaat om de volgende drie nachten:&nbsp;</p>
 2472. <h4>Dinsdag 26 op woensdag 27 juni</h4><ul class="square"><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;werkzaamheden: frezen van asfalt en asfalteren kruising Horst-Europalaan.</li><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;de toe- en afritten vanaf de N261 en de kruising Horst dicht</li><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;het verkeer t wordt omgeleid via Bevrijdingsweg, Horst en Van Heeswijkstraat.</li></ul><h4>Maandag 2 op dinsdag 3 juli</h4><ul class="square"><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;werkzaamheden: frezen asfalt van de Europalaan.</li><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; de Europalaan is dicht tussen kruising Heikant en Horst, maar de kruising Horst is open. Het verkeer kan via Horst en Van Heeswijkstraat rijden.</li><li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; in de zomermaanden (vanaf 1 juli) is de Efteling tot 20:00 uur open. Het avondverkeer van de Efteling leiden we op maandagavond 2 juli dan gedeeltelijk om via de Heikant, Van Heeswijkstraat, Horst en de Tilburgseweg. Het overige verkeer volgt de route Europalaan, Sweensstraat en Bevrijdingsweg.</li></ul><h4>&nbsp;Dinsdag 3 op woensdag 4 juli</h4><ul class="square"><li>Werkzaamheden: asfalteringswerkzaamheden op de Europalaan.</li><li>De toeritten vanaf de N261 en de Europalaan tot aan de Heikant zijn dicht. De omleiding is via Heikant, Van Heeswijkstraat, Horst en Bevrijdingsweg.</li></ul><h4>&nbsp;Uitloop van werkzaamheden</h4>
 2473. <p class="MsoNormal">Mocht er een uitloop van werkzaamheden zijn, dan is dat in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli tussen 22:00 en 06:00 uur.&nbsp;</p>
 2474. <h4>Mogelijke overlast</h4>
 2475. <p class="MsoNormal">We voeren de asfalteringswerkzaamheden ’s nachts uit omdat het overdag druk is op de Europalaan. Omwonenden ondervinden misschien (geluids)overlast van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor begrip. Natuurlijk doen we ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.<strong></strong></p>
 2476. <h4>&nbsp;Meer informatie en vragen</h4>
 2477. <p class="MsoNormal">Wilt u meer informatie over dit project? Bezoek onze website: <a href="http://www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan" target="_blank">www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan</a> of neem contact op met projectleider Johan Kraeima of assistent projectleider Jeroen Jansen. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0416 – 289111 en e-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp; / <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>
 2478. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 2479. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2480. </item>
 2481. <item>
 2482. <guid>news-2206</guid>
 2483. <pubDate>Thu, 21 Jun 2018 12:04:39 +0200</pubDate>
 2484. <title>Gemeente Loon op Zand tegen uitbreiding en verlenging gaswinning Loon op Zand en Tilburg  </title>
 2485. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-tegen-uitbreiding-en-verlenging-gaswinning-loon-op-zand-en-tilburg/</link>
 2486. <description></description>
 2487. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand is tegen gaswinning in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid dat deels onder Tilburg Noord ligt. Eind vorig jaar adviseerde de gemeente het ministerie van Economische Zaken al negatief over de uitbreiding van de huidige gaswinning in het gebied Loon op Zand &amp; Loon op Zand-Zuid. In het huidige coalitieprogramma blijft dit standpunt onveranderd. Op 20 juni heeft het ministerie de belanghebbende partijen, waaronder de gemeenten Loon op Zand en Tilburg, laten weten toch in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de gaswinning tot 2026.</p></div><div><p>Het winnen van fossiele brandstoffen past niet bij het streven naar een duurzaam Loon op Zand. Daarom is de gemeente tegen de verlenging én uitbreiding van de vergunning om te boren naar gas in het gaswinningsgebied Loon op Zand-Zuid. Wethouder Gerard Bruijniks: ”Gaswinning staat haaks op de omslag die we maken naar duurzame energie. Gasloze wijken en energieneutraal bouwen gaan niet samen met gaswinning in onze gemeente&quot;.</p></div><h2>Ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is van plan om, net als de gemeente Tilburg, een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister dat vanaf donderdag 21 juni gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de gemeente Loon op Zand.</p></div><h2>Informatiemarkt</h2><div><p>Tijdens de inzagetermijn organiseert het ministerie van Economische Zaken voor de bewoners van Loon op Zand en Tilburg een informatiemarkt. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag&nbsp;27 juni tussen 17:00 en 20:00 uur in De Wetering, Weteringplein 1, in Loon op Zand.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2488. </item>
 2489. <item>
 2490. <guid>news-2145</guid>
 2491. <pubDate>Tue, 22 May 2018 11:35:51 +0200</pubDate>
 2492. <title>Controle reclame-objecten</title>
 2493. <link>/actueel/controle-reclame-objecten/</link>
 2494. <description></description>
 2495. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanaf week 21 controleert het bedrijf Legitiem gedurende drie weken alle reclame-objecten in de gemeente die voor de reclamebelasting in aanmerking komen. Reclame-objecten zijn bijvoorbeeld vlaggen, borden, uitingen op de ramen enzovoorts. De gemeente Loon op Zand besloot samen met de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) om deze controle uit te voeren. Op deze manier wordt het gehele bestand aan reclame-objecten in de gemeente in beeld gebracht. Van alle objecten wordt een foto genomen.</p></div><h2>Vragen over de controle?&nbsp;</h2><div><p>Neem dan contact op met het Cluster Belastingen, telefoon 0416 - 289111 .</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2496. </item>
 2497. <item>
 2498. <guid>news-2139</guid>
 2499. <pubDate>Wed, 16 May 2018 18:00:00 +0200</pubDate>
 2500. <title>Nieuwe coalitie wil meer samenwerking met inwoners</title>
 2501. <link>/actueel/nieuwe-coalitie-wil-meer-samenwerking-met-inwoners/</link>
 2502. <description></description>
 2503. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De komende vier jaar willen GemeenteBelangen, CDA en VOORLOON! nadrukkelijk sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de toekomst van de gemeente Loon op Zand. Dit alles onder het motto: Samen bouwen aan een duurzame toekomst.&nbsp;De partijen nodigen de komende raadsperiode iedereen uit een bijdrage te leveren aan de toekomst van de gemeente. Zij willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in beeld brengen wat er nodig is om prettig te kunnen wonen en leven in de gemeente Loon op Zand.&nbsp;</p></div><div><h2>Investeringen</h2></div><div></div><div><p>De coalitie doet de komende jaren een aantal gerichte investeringen. In 2020 wordt de nieuwe Wetering geopend. De gemeente ontwikkelt deze ‘huiskamer’ voor het dorp Loon op Zand samen met de Wetering Plan Groep (WPG). In de dorpscentra en bij de toeristische toegangen investeert zij de komende jaren in het groen en de kwaliteit van de openbare ruimte.</p><div><h2>Coalitieprogramma bekijken</h2></div><p> <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Coalitieakkoord_2018-2022.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Bekijk het coalitieprogramma.</a>&nbsp;De ambities van de coalitie staan in een overzicht bij elkaar. Als u in dit overzicht op een ambitie klikt, komt u automatisch bij het tekstdeel waar u daarover meer kunt lezen.</p></div>]]></content:encoded>
 2504. </item>
 2505. <item>
 2506. <guid>news-2136</guid>
 2507. <pubDate>Mon, 14 May 2018 13:20:00 +0200</pubDate>
 2508. <title>Pop-up store veiligheid Kaatsheuvel opent haar deuren</title>
 2509. <link>/actueel/pop-up-store-veiligheid-kaatsheuvel-opent-haar-deuren/</link>
 2510. <description></description>
 2511. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Op vrijdag 25 mei 2018 opent burgemeester Hanne van Aart om 13.00 uur officieel de pop-up store veiligheid aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De tijdelijke ‘winkel’ gebruikt de gemeente in samenwerking met de brandweer, veiligheidsregio West- en Midden-Brabant en andere partijen die bezig zijn met het verbeteren van de veiligheid. De pop-up store heeft als doel om mensen bewust(er) te maken van de risico’s en gevolgen van veiligheid in en om huis.&nbsp;</p>
 2512. <h5><strong>Impact brand</strong></h5>
 2513. <p>In de pop-up store beleven bezoekers met behulp van decorstukken, foto’s en virtual reality-brillen onder meer de impact die een brand heeft op een (gezins-)leven. Ook andere partijen die zich bezighouden met een veilige situatie in en om huis zijn hier aanwezig. Zo geeft de politie tips&nbsp;hoe je je huis veiliger maakt en legt de brandweer uit waarom die rookmelder toch echt je leven kan redden.
 2514. </p>
 2515. <h4><strong>Openingstijden</strong></h4>
 2516. <p class="MsoNormal">De pop-up store veiligheid is van donderdag 24 mei tot en met zondag 27 mei geopend. </p><ul class="square"><li>Op donderdag: van 16:00 uur tot 20:00 uur.</li><li>Op de vrijdag: van 13:00 uur tot 20:00 uur.</li><li>Op de zaterdag van 13:00 uur tot 20:00 uur.</li><li>Op zondag van 11:00 uur tot 18:00 uur.&nbsp;</li></ul>]]></content:encoded>
 2517. </item>
 2518. <item>
 2519. <guid>news-2130</guid>
 2520. <pubDate>Tue, 08 May 2018 14:18:54 +0200</pubDate>
 2521. <title>Voorronde Nederlands Kampioenschap Knikkeren in onze gemeente!</title>
 2522. <link>/actueel/voorronde-nederlands-kampioenschap-knikkeren-in-onze-gemeente/</link>
 2523. <description></description>
 2524. <content:encoded><![CDATA[<p>Knikkeren, wie is er niet groot mee geworden? In de&nbsp;gemeente Loon op Zand&nbsp;barst op&nbsp;9 juni&nbsp;de strijd los tijdens de NK knikker voorronde op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Op 20 knikkerbanen strijden vele kinderen om een plek in de finale.&nbsp;Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via de website&nbsp;<a href="http://www.nkknikkeren.nl/" target="_blank">www.nkknikkeren.nl</a>, de mogelijkheid tot aanmelden sluit eind mei.
 2525. </p>
 2526. <h2>Nederlands Kampioenschap Knikkeren</h2>
 2527. <p>Knikkeren, het spel lijkt langzamerhand weggezakt in het massale digitale speelgeweld. Toch wordt landelijk in de maanden april, mei en juni alweer de 15de editie van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren georganiseerd. Daarin gaan wij op zoek naar Nederlands beste knikkeraar. Tijdens de lokale voorronde van het NK Knikkeren verdienen de beste 16 kinderen direct een plaats voor de finale. Op de finaledag gaan duizend kinderen de strijd met elkaar aan voor de felbegeerde titel: Nederlands Kampioen Knikkeren 2018. Tijdens deze dagen staat plezier en buitenspelen voorop.&nbsp;
 2528. </p>
 2529. <h2>Helpt u ook mee?&nbsp;</h2>
 2530. <p>De organisatie van 9 juni ligt in handen van ContourdeTwern. Zij zoeken voor dit bijzondere evenement nog enthousiaste vrijwilligers op deze dag willen helpen bij diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan:</p><ul class="square"><li>Opbouwen en klaarzetten van alle materialen</li><li>Scheidsrechter zijn bij de wedstrijden</li><li>Uitdelen van fruit</li><li>Wedstrijd tafel</li><li>&nbsp;Opruimen</li></ul><p>Geef u op om samen een geweldige dag te organiseren voor de kinderen uit de gemeente Loon op Zand bij&nbsp;Caroline Vromans via tel: 06-10401625 of e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>]]></content:encoded>
 2531. </item>
 2532. <item>
 2533. <guid>news-2127</guid>
 2534. <pubDate>Tue, 08 May 2018 09:52:50 +0200</pubDate>
 2535. <title>Burgemeester sluit drugspand Hoofdstraat Kaatsheuvel</title>
 2536. <link>/actueel/burgemeester-sluit-drugspand-hoofdstraat-kaatsheuvel/</link>
 2537. <description></description>
 2538. <content:encoded><![CDATA[<p>Burgemeester Hanne van Aart sluit een woning aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. Het pand is gesloten vanwege de overtreding van de Opiumwet. Op 3 mei 2018 trof de politie in het pand een hennepkwekerij aan. De hennepkwekerij was gevestigd in de woning boven een winkel. De kwekerij kwam aan het licht door een waterlekkage.
 2539. </p>
 2540. <h4>Damoclesbeleid</h4>
 2541. <p>Met de tijdelijke sluiting van het pand wil de gemeente Loon op Zand een eind maken aan het kweken van hennep en verhandelen daarvan vanuit deze locatie. De gemeente informeerde omwonenden per brief over de stand van zaken.
 2542. </p>
 2543. <h4>Bestrijden drugscriminaliteit</h4>
 2544. <p>De gemeente werkt samen met de politie, Enexis en het Openbaar Ministerie hard aan de bestrijding van drugscriminaliteit. Drugscriminaliteit is niet alleen een strafbaar feit, maar leidt ook tot overlast en gevaarlijke situaties (brandgevaar) voor bewoners, buren en de rest van de straat.&nbsp;&nbsp;
 2545. </p>
 2546. <h4>Melden helpt!</h4>
 2547. <p>De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties te melden bij de politie of via www.MeldMisdaadAnoniem.nl (telefoon: 0800-7000) of bij de gemeente.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2548. </item>
 2549. <item>
 2550. <guid>news-2100</guid>
 2551. <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:03:00 +0200</pubDate>
 2552. <title>Lintjesregen 2018</title>
 2553. <link>/actueel/lintjesregen-2018/</link>
 2554. <description></description>
 2555. <content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de traditionele lintjesregen reikt burgemeester Hanne van Aart vandaag, donderdag 26 april 2018, zeven Koninklijke Onderscheidingen uit aan de volgende inwoners van onze gemeente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><ul class="square"><li>Mevrouw H.M.M. Elshout – van de Water, Kaatsheuvel.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer F.G.W. Elshout,&nbsp;Kaatsheuvel.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau&nbsp;</li><li>De heer P.A. Kemmeren, Kaatsheuvel.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer M.F.J. Elshout, Kaatsheuvel.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer J.B.J.F.N. Smulders, Loon op Zand.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer G.P.J. van Gorp, Loon op Zand.&nbsp;Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau</li><li>De heer A.W.C. Visschers, Loon op Zand.&nbsp;Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau</li></ul><p>&nbsp;</p>
 2556. <p>&nbsp;</p>
 2557. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2558. </item>
 2559. <item>
 2560. <guid>news-2099</guid>
 2561. <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 10:03:00 +0200</pubDate>
 2562. <title>100 dagen lang 100% afvalvrij leven. Kan dat?</title>
 2563. <link>/actueel/100-dagen-lang-100-afvalvrij-leven-kan-dat/</link>
 2564. <description></description>
 2565. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal text-left">Noem het een uitdaging of een groot avontuur. Wij gaan het proberen! Daar hebben wij jou bij nodig. Doe je mee?<br />Wij zijn op zoek naar huishoudens die deze uitdaging aandurven. Van jong tot oud, van alleenstaand tot samenwonend, van woonachtig in een appartement tot aan een vrijstaande woning. Iedereen is welkom! Lukt het jou om afval zo goed te scheiden dat er (bijna) geen restafval overblijft?</p>
 2566. <p class="MsoNormal text-left">De deelnemende huishoudens gaan van 24 mei 2018 tot en met 31 augustus 2018 zo goed mogelijk afvalvrij leven. Als deelnemer sta je er niet alleen voor. Op een speciaal online platform kun je ervaringen, foto’s, video’s en tips delen. Daarnaast ga je samen met de andere deelnemers aan de slag met weekopdrachten.&nbsp;Durf jij de uitdaging aan? Meld je aan via het <a href="http://loonopzand.100-100-100.nl" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">platform</a>&nbsp;en doe mee.</p>
 2567. <p class="MsoNormal text-left">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2568. </item>
 2569. <item>
 2570. <guid>news-2085</guid>
 2571. <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:40:19 +0200</pubDate>
 2572. <title>Doe-Pas wordt Samen-Loont-pas</title>
 2573. <link>/actueel/doe-pas-wordt-samen-loont-pas/</link>
 2574. <description></description>
 2575. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Per 1 april 2018 veranderden de Doe-Pas en subjectsubsidie in de Samen-Loont-pas. Gemeente Loon op Zand maakte een nieuw beleid, wat nog meer mogelijkheden biedt voor inwoners met een laag inkomen! Alle huidige gebruikers van de Doe-Pas en subjectsubsidie ontvingen onlangs al de nieuwe Samen-Loont-pas.</p>
 2576. <h3><strong>Laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden!</strong></h3>
 2577. <p>Verdien je minder dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Samen-Loont-pas. De pas geeft ieder gezinslid vanaf 4 jaar recht op € 300,- per jaar. Dit budget mag je vrij besteden aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Denk hierbij aan een lidmaatschap van een sportvereniging, een bezoek aan een museum, bioscoop of pretpark of een abonnement op een krant.
 2578. </p>
 2579. <h3><strong>Aanvragen</strong></h3>
 2580. <p class="MsoNormal">De Samen-Loont-pas vraag je aan bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. Stuur een e-mail naar: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> of bel: 0416-289247. Bekijk ook de <a href="http://www.loonopzand.nl/samen-loont-pas" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">pagina </a>op onze website over de Samen-Loont-pas.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2581. </item>
 2582. <item>
 2583. <guid>news-2078</guid>
 2584. <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 14:45:46 +0200</pubDate>
 2585. <title>Eerste cijfers luierinzameling positief</title>
 2586. <link>/actueel/eerste-cijfers-luierinzameling-positief/</link>
 2587. <description></description>
 2588. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Sinds begin februari kunt u luiers en incontinentiemateriaal kwijt in speciale verzamelcontainers. Verspreid door onze gemeente staan er zeven.&nbsp; Bewoners weten de containers al goed te vinden. In elke container wordt gemiddeld per week ruim 160 kilo aan luiers en incontinentiemateriaal gedaan.&nbsp;
 2589. </p>
 2590. <h3>Inzamelcijfers</h3></div><div><p>Als u luiers gebruikt, dan weet u het wel: luierafval neemt erg veel ruimte in beslag. Bovendien gaat het snel stinken, zeker nu het buiten warmer wordt. Daarom is het prettig dat u uw luiers op elk gewenst moment kwijt kunt in de daarvoor bestemde containers.&nbsp;</p></div><div><p>Dat bewoners de luiercontainers waarderen, zien we ook terug in de eerste inzamelcijfers. Gemiddeld deed u elke week gezamenlijk zo’n 6.000 gebruikte luiers in de verschillende containers.</p></div><h3>Gescheiden inzameling van luiers is belangrijk</h3><div><p>De gemeente plaatste de verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal in eerste instantie om haar bewoners van dienst te zijn. Door gebruik te maken van de luiercontainers houdt u meer ruimte over in uw restafvalcontainer voor écht restafval. Maar er is nog een reden. Op termijn wil de gemeente deze afvalstroom gaan recyclen.&nbsp;
 2591. </p>
 2592. <h3>Luierrecycling</h3>
 2593. <p>Op dit moment verdwijnen alle gebruikte luiers in de verbrandingsoven. De ontwikkelingen op het gebied van luierrecycling zijn in volle gang. We volgen dit op de voet, zodat deze afvalstroom zo spoedig mogelijk hergebruikt kan worden. De gemeente Loon op Zand vindt het namelijk zonde dat herbruikbare grondstoffen – zoals kunststof – verloren gaan. Daarnaast kan uit de luiers biogas worden opgewekt.&nbsp;</p></p></div><div><h3>Digitale kaart</h3>
 2594. <p>Gebruikt u luiers maar u weet niet waar de luiercontainers staan? Een digitale kaart met alle locaties vindt u op onze website <a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de luiercontainers. Uw vragen, opmerkingen of suggesties voor verbetering mailt u naar: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2595. </item>
 2596. <item>
 2597. <guid>news-2071</guid>
 2598. <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:27:00 +0200</pubDate>
 2599. <title>Curator SMC spant rechtszaak aan tegen gemeente Loon op Zand </title>
 2600. <link>/actueel/curator-smc-spant-rechtszaak-aan-tegen-gemeente-loon-op-zand/</link>
 2601. <description></description>
 2602. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Afspraken uit februari 2015 tussen het bestuur van SMC en de gemeente Loon op Zand worden ter discussie gesteld door de curator van SMC. Een claim van de curator leidt nu tot een rechtszaak tussen curator en gemeente.</p></div><div></div><div><p>De gemeente ontving op 4 april 2018 de dagvaarding van de curator van SMC. De claim van de curator richt zich op enkele financiële afspraken die een gevolg zijn van afspraken uit een principeakkoord uit 2015. Deze afspraken vallen naar de mening van de curator negatief uit voor SMC.</p></div><div></div><div><p>Wethouder Grootswagers: <em>“De gemeente heeft met de totstandkoming en uitvoering van het principeakkoord uit 2015 altijd een gezond SMC nagestreefd. Met dat doel zijn in 2015 afspraken gemaakt met het toenmalige bestuur van SMC. De gemeente ziet daarom geen reden om de claim van de curator te accepteren. De uitkomsten van de rechtszaak zien we dan ook met vertrouwen tegemoet”.</em></p></div><div></div><div><p>Vooralsnog hebben de claim van de curator en de rechtszaak geen gevolgen voor het gebruik van de gebouwen De Werft en De Wetering.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Principeakkoord SMC en gemeente</h3><div><p>SMC en gemeente Loon op Zand bereikten in februari 2015 een principeakkoord over de omvorming van SMC. Het doel van de voorafgaande afspraken en het principeakkoord was om SMC weer klaar te maken voor de toekomst.&nbsp;</p></div><h3>Faillissement SMC&nbsp;</h3><div><p>In mei 2016 is SMC ondanks alle inspanningen van SMC en de gemeente alsnog failliet verklaard. In de eerste weken na het faillissement spraken de curator en de gemeente over het openhouden van De Werft en De Wetering.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De curator kondigde tijdens deze gesprekken ook aan onderzoek te doen naar het in 2015 gesloten principeakkoord. </p></div><h3>Onderzoek leidt tot claim</h3><div><p>Begin 2017 rondde de curator zijn onderzoek af naar het principeakkoord. De uitkomsten van zijn onderzoek leidden ertoe dat de gemeente in februari 2017 een claim van de curator ontving.&nbsp;</p></div><h3>Gemeente weerlegt claim, maar ontvangt nu dagvaarding</h3><div><p>In maart 2017 heeft de gemeente de claim van de curator met een aantal argumenten weerlegd. Desondanks blijft de curator van mening dat de afspraken uit het principeakkoord niet in stand kunnen worden gehouden. De curator vraagt nu daarom aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant om de afspraken uit het principeakkoord uit 2015 tussen het bestuur van SMC en de gemeente ongedaan te maken.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 2603. </item>
 2604. <item>
 2605. <guid>news-2070</guid>
 2606. <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:59:17 +0200</pubDate>
 2607. <title>Gemeenteraad Loon op Zand wordt opnieuw geïnstalleerd</title>
 2608. <link>/actueel/gemeenteraad-loon-op-zand-wordt-opnieuw-geinstalleerd/</link>
 2609. <description></description>
 2610. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeenteraad van Loon op Zand wordt donderdag 5 april opnieuw geïnstalleerd. Alleen het officiële deel van de installatie wordt overgedaan. Omdat burgemeester Hanne van Aart vorige week wegens ziekte niet in staat was de nieuwe raad te installeren, werd in overleg met de provincie gekozen voor een andere procedure. Deze blijkt bij nader inzien mogelijk niet rechtsgeldig.</p></div><div><p>In het vacuüm tussen het afscheid van de oude gemeenteraad en het installeren van de nieuwe raad is mogelijk niemand rechtsgeldig bevoegd om een burgemeester te vervangen als voorzitter van de gemeenteraad. Dat maakt dat de eerst afgelegde belofte door de heer Gerard Bruijniks en de facto alle daarop volgende verklaringen en beloftes wellicht niet rechtsgeldig zijn. Daarom zal aanstaande donderdag de gemeenteraad formeel opnieuw geïnstalleerd worden, zonder afbreuk te willen doen aan de feestelijkheden van vorige week donderdag.</p></div>]]></content:encoded>
 2611. </item>
 2612. <item>
 2613. <guid>news-2051</guid>
 2614. <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:35:00 +0200</pubDate>
 2615. <title>Schoon, heel en veilig: ook in het verkeer</title>
 2616. <link>/actueel/schoon-heel-en-veilig-ook-in-het-verkeer/</link>
 2617. <description></description>
 2618. <content:encoded><![CDATA[<p>De komende periode repareert, verplaatst of verwijdert de gemeente verkeersborden. Van de 3928 verkeersborden in onze gemeente is bij 682 borden actie nodig. Vanwege andere borden of wegmarkeringen, vervallen 601 borden. In totaal blijven in onze gemeente 3327 borden staan. Deze saneringsplannen stelde de gemeente samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland op. Heeft u vragen over de sanering van de verkeersborden? Stuur dan een e-mail naar mevrouw I. Hünneman: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>]]></content:encoded>
 2619. </item>
 2620. <item>
 2621. <guid>news-2053</guid>
 2622. <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 14:32:33 +0100</pubDate>
 2623. <title>Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen definitief</title>
 2624. <link>/actueel/uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-definitief/</link>
 2625. <description></description>
 2626. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanmiddag is tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Deze is:</p></div><div><table summary="" class="table"><thead><tr><th scope="col">GemeenteBelangen</th><th scope="col">6 zetels</th></tr></thead><tbody><tr><td>CDA</td><td>4 zetels</td></tr><tr><td>VVD</td><td>3 zetels</td></tr><tr><td>Voor Loon&nbsp;</td><td>3 zetels</td></tr><tr><td>Pro3</td><td>3 zetels</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>
 2627. <p>&nbsp;</p></div><div><p>Voordat burgemeester Hanne van Aart haar handtekening zette onder de officiële papieren, werden de stemmen van stembureau Crossroads herteld. Aanleiding hiervoor was een verzoek van een kiezer, die vond dat er opvallend veel ongeldige stemmen waren op dat stembureau. Na de hertelling bleek dat alle ongeldige stemmen terecht ongeldig zijn verklaard. De hertelling had dus geen gevolgen voor de zetelverdeling.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2628. </item>
 2629. <item>
 2630. <guid>news-2049</guid>
 2631. <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 08:47:06 +0100</pubDate>
 2632. <title>Nieuws gemeenteraadsverkiezingen </title>
 2633. <link>/actueel/nieuws-gemeenteraadsverkiezingen/</link>
 2634. <description></description>
 2635. <content:encoded><![CDATA[<h3>Update 22 maart&nbsp;</h3>
 2636. <p>De opkomst van het referendum in de gemeente Loon op Zand is 50,23%.&nbsp;&nbsp;4738 mensen hebben voor gestemd, 3925 mensen hebben tegen gestemd.&nbsp;</p><div><h3>Update opkomst 21 maart om 17:30 uur</h3></div><ul class="square"><li>Gemeenteraadsverkiezingen: 37,07% (bijna 7.000 inwoners).</li><li>Referendum: 33,71%</li></ul><h3>Opkomst gemeente Loon op Zand om 12.00 uur: 15,94 %</h3>
 2637. <p>Van de ruim 18.000 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Loon op Zand, heeft om 12.00 uur 15,94% zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst voor het referendum was om 12.00 uur 15,49%.&nbsp;
 2638. </p>
 2639. <h3>Tot 21:00 uur stemmen</h3>
 2640. <p>Kiesgerechtigde inwoners kunnen tot 21.00 uur vanavond terecht in een van de twaalf stembureaus in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Hierna begint het tellen van de stemmen. Als alles goed gaat is rond middernacht de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente bekend. De definitieve uitslag volgt vrijdag.&nbsp;
 2641. </p>
 2642. <h3>Definitieve uitslag</h3><div><p>Bent u benieuwd naar de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? Deze staat vanaf vrijdagmiddag 23 maart op <a href="http://www.loonopzand.nl/verkiezingen" target="_blank">www.loonopzand.nl/verkiezingen</a>&nbsp;
 2643. </p>
 2644. <h3>Informatie gemeenteraadsverkiezingen</h3></div><div></div>]]></content:encoded>
 2645. </item>
 2646. <item>
 2647. <guid>news-2047</guid>
 2648. <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 12:03:37 +0100</pubDate>
 2649. <title>Volg 21 maart de uitslagen live in Theater het Klavier </title>
 2650. <link>/actueel/volg-21-maart-de-uitslagen-live-in-theater-het-klavier/</link>
 2651. <description></description>
 2652. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Woensdagavond 21 maart worden de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt in Theater in ’t Klavier in Kaatsheuvel. Als alles goed gaat komen de allereerste uitslagen tegen 23:00 uur binnen. Rond middernacht volgt de rest. Belangstellenden zijn vanaf 21:30 uur van harte welkom. De toegang is gratis.&nbsp;
 2653. </p>
 2654. <h3>Uitslag</h3></div><div></div><div><p>De stembureaus sluiten 21 maart om 21:00 uur ’s avonds hun deuren. Aansluitend start in ieder stembureau het tellen van de stemmen. In totaal 90 mensen tellen de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen én van het referendum. De uitslagen van de kleinste stembureaus zijn naar verwachting ruim voor middernacht bekend.&nbsp;&nbsp;De uitslagen van 21 maart ’s avonds zijn voorlopig. Vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag bekend.</p></div>]]></content:encoded>
 2655. </item>
 2656. <item>
 2657. <guid>news-2038</guid>
 2658. <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 18:00:00 +0100</pubDate>
 2659. <title>Winnaars wensboomactie</title>
 2660. <link>/actueel/winnaars-wensboomactie/</link>
 2661. <description></description>
 2662. <content:encoded><![CDATA[<p>De winnaars van de wensboomactie zijn in het zonnetje gezet door wethouder Gerard Bruijniks en Freek Huijsmans van Incudem (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte in Loon op Zand).
 2663. </p>
 2664. <h3>Wensboom</h3>
 2665. <p>Op 9 december vorig jaar, tijdens het Anton Pieckfestijn, konden mensen ideeën om de openbare ruimte in Loon op Zand te verfraaien in een wensboom hangen. Meer dan honderd mensen deden dat.
 2666. </p>
 2667. <h3>Winnaars</h3>
 2668. <p>Winnaars werden Aike Vesters (7 jaar), die een tafeltennistafel wenste op het Scheldepleintje, Marjolein Liebregts en Nanny Verheijen van Wereldgemeente Loon op Zand die graag meer biodiversiteit wensten en Tini de Nijs die een prieeltje bij haar in de buurt wilde opfleuren met bloemen en planten. De overige ideeën worden trouwens niet weggegooid, maar worden waar mogelijk meegenomen in beleid en toekomstige initiatieven.</p>]]></content:encoded>
 2669. </item>
 2670. <item>
 2671. <guid>news-2036</guid>
 2672. <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 16:25:38 +0100</pubDate>
 2673. <title>BPD eerste projectontwikkelaar Westwaard</title>
 2674. <link>/actueel/bpd-eerste-projectontwikkelaar-westwaard/</link>
 2675. <description></description>
 2676. <content:encoded><![CDATA[<p>Gebiedsontwikkelaar BPD uit Eindhoven is de winnaar van de ontwikkelcompetitie voor 25 nieuwbouwwoningen in de wijk Westwaard in Kaatsheuvel. De samenwerking is op symbolische wijze bezegeld met de aanleg van een bijenlint op het terrein. Een bijenlint trekt bijen aan en draagt zo bij aan de mooie flora en fauna in deze toekomstige, groene wijk. Dit sluit goed aan bij het duurzame streven van gemeente en BPD. Wethouder Gerard Bruijniks: “Kenmerken van de wijk Westwaard zijn de diversiteit, het groene karakter, de ruimte én de duurzaamheid. Het is een prachtig en uniek plan voor Kaatsheuvel en daar zijn we trots op!”
 2677. </p>
 2678. <h3>Wedstrijd</h3>
 2679. <p>In oktober 2017 nodigde de gemeente Loon op Zand 15 ontwikkelaars uit om hun eerste visie te geven op een woonveld in Westwaard. Op basis van deze visie koos de gemeente drie ontwikkelaars uit die hun ideeën verder uitwerkten tot een definitief plan. Het plan is gegund aan BPD als één van de drie overgebleven partijen.&nbsp;
 2680. </p>
 2681. <h3>Type woningen</h3>
 2682. <p>Nieuwbouwproject Westwaard krijgt een landelijk, dorpse sfeer en -uitstraling. BPD vertaalde dit in boerderij- en schuurachtige architectuurstijl. In het ontwerp zijn directe verwijzingen gemaakt naar landelijkheid in vorm en materiaal. Wat de woningen extra bijzonder maakt is de toepassing van het casco bouwsysteem van strotec; geprefabriceerde stropanelen waarmee een zeef hoge isolatiewaarde wordt behaald.&nbsp;
 2683. </p>
 2684. <h3>Duurzaam bouwen</h3>
 2685. <p>Carl Smeets – directeur: “In de visie van BPD gaat duurzaamheid verder dan alleen een energiezuinige woning. Duurzaamheid staat voor het ontwikkelen van gebouwen en buurten waarin mensen willen wonen, werken en recreëren. De woningen van BPD gaan daarom niet alleen uit van energiebesparing. De aannemer bouwt circulair met toepassing van biobased materialen, die bovendien een zeer hoge isolatiewaarde hebben. Zonder gasaansluiting en met eigen mogelijkheden om energie op te wekken worden de woningen standaard energieneutraal.”
 2686. </p>
 2687. <h3>Verkoop</h3>
 2688. <p>Samen met Bouwbedrijf Wagemakers, HSB ‘Strotec’, Architectenbureau EnEn en Hoesbergen concept en ontwerp gaat BPD aan de slag. De verkoop start nog dit jaar en de woningen worden naar verwachting begin 2019 gebouwd. Belangstellenden kunnen zich via een bericht aan <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp; aanmelden en zullen vervolgens over de voortgang geïnformeerd worden.&nbsp;
 2689. </p>
 2690. <h3>Over BPD</h3>
 2691. <p>BPD, Bouwfonds Property Development, is een Europese gebiedsontwikkelaar. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 340.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen Europeanen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. BPD telt 25 regiokantoren in Europa en is marktleider in Nederland en Duitsland. In Frankrijk staat BPD in de top 10, onder de naam BPD Marignan. BPD is onderdeel van Rabobank. Voor meer informatie: <a href="http://www.bpd.nl" target="_blank">www.bpd.nl</a>&nbsp;&nbsp;
 2692. </p>
 2693. <p><em>Foto Henri Boer Fotografie:&nbsp;Carl Smeets (directeur BPD), Rick Dusée (projectleider gemeente), Gerard Bruijniks (wethouder) en Frans van den Boomen (ontwikkelingsmanager BPD)</em>
 2694. </p>
 2695. <p>&nbsp;</p>
 2696. <p>&nbsp;</p>
 2697. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2698. </item>
 2699. <item>
 2700. <guid>news-2033</guid>
 2701. <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:24:07 +0100</pubDate>
 2702. <title>Update: kavels zuidwestelijke deel Westwaard Kaatsheuvel schoon</title>
 2703. <link>/actueel/update-kavels-zuidwestelijke-deel-westwaard-kaatsheuvel-schoon/</link>
 2704. <description></description>
 2705. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De labresultaten van de afgegraven bovengrond van de kavels 24, 25 en 26 zijn bekend. De grond is onderzocht op de algehele milieukwaliteit en op de aanwezigheid van asbest. Uit de resultaten blijkt dat de grond schoon is. De kavels zijn geschikt voor het gebruik als woonperceel. De aannemers hervatten hun werkzaamheden.&nbsp;
 2706. </p>
 2707. <p>Lees voor meer achtergrondinformatie het <span style="font-size: 1.0625em; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.loonopzand.nl/actueel/zuivering-en-onderzoek-grond-westwaard-kaatsheuvel/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">nieuwsbericht van 12 maart 2018</a></span></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2708. </item>
 2709. <item>
 2710. <guid>news-2024</guid>
 2711. <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 16:55:52 +0100</pubDate>
 2712. <title>Zuivering en onderzoek grond Westwaard Kaatsheuvel</title>
 2713. <link>/actueel/zuivering-en-onderzoek-grond-westwaard-kaatsheuvel/</link>
 2714. <description></description>
 2715. <content:encoded><![CDATA[<p>Bij graafwerkzaamheden in Westwaard is op twee locaties materiaal gevonden dat lijkt op asbest. In onderstaande tekst leest u de uitleg over de situatie.&nbsp;<br /><br />
 2716. </p>
 2717. <h3><strong>Asbest voormalig boerenerf Sweensstraat (locatie 1 in overzichtskaart)</strong></h3>
 2718. <p>Vroeger stond er een boerderij aan de Sweensstraat tussen de kloostertuin en de huurwoningen van Casade. Deze boerderij is eind jaren negentig gesloopt. Op de plek van de boerderij en het boerenerf zijn voor de nieuwe woonbuurt Westwaard graafwerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze graafwerkzaamheden is materiaal gevonden dat lijkt op asbest. De werkzaamheden zijn meteen stilgelegd en dit materiaal is verder onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het materiaal inderdaad asbest is. Er zijn geen gezondheidsrisico’s, want niemand is blootgesteld aan het asbest.<br /><br />Op dit moment onderzoeken we hoe groot de verontreiniging van de grond is. Daarvoor starten deze week graafwerkzaamheden. Daarna kunnen we bepalen hoe we de vervuiling het beste kunnen verwijderen.&nbsp;<br /><br />
 2719. </p>
 2720. <h3><strong>Kavels zuidwestelijke deel (locatie 2 in overzichtskaart)</strong></h3>
 2721. <p>Ook in het zuidwestelijke deel van Westwaard is materiaal in de grond aangetroffen dat lijkt op asbest. Na de vondst is het terrein geïnspecteerd. Daarbij zijn geen nieuwe verdachte materialen gevonden. Daarna is de grond onder zorgvuldige begeleiding verder afgegraven en naast het kavel opgeslagen. Ook hierbij zijn geen verdachte materialen gevonden. De opgeslagen grond is door het laboratorium onderzocht om vast te stellen of er asbest in de grond zit. We verwachten in de loop van deze week de resultaten.<br /><br />
 2722. </p>
 2723. <h3><strong>Extra onderzoek overige delen Westwaard</strong></h3>
 2724. <p>In korte tijd is binnen Westwaard op twee locaties materiaal gevonden dat lijkt op asbest of waarvan is vastgesteld dat het asbest is. Om uit te sluiten dat op meer plekken in Westwaard nog asbest of een andere verontreiniging in de grond aanwezig is, laten we extra bodemonderzoek uitvoeren. Woensdag 14 maart starten medewerkers van het onderzoeksbureau in Westwaard met het aanvullende bodemonderzoek. Daarvoor graven we op een aantal plaatsen op het terrein met een graafmachine.&nbsp;<br /><br />
 2725. </p>
 2726. <h3><strong>Informatie</strong></h3>
 2727. <p>We vinden het belangrijk om u uitgebreid te informeren over de actuele situatie over de bodemkwaliteit in Westwaard. Zo bent u deelgenoot en op de hoogte van onze werkwijze. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Rick Dusée via telefoonnummer 0416 289111 of stuur een e-mail naar&nbsp;<a href="http://[email protected]/" target="_blank">[email protected]</a>.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
 2728. </item>
 2729. <item>
 2730. <guid>news-2010</guid>
 2731. <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 12:10:05 +0100</pubDate>
 2732. <title>Officiële start bouw Zuidwacht en Zuidwand </title>
 2733. <link>/actueel/officiele-start-bouw-zuidwacht-en-zuidwand/</link>
 2734. <description></description>
 2735. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op woensdag 28 februari gaf wethouder Gerard Bruijniks het officiële startsein voor de bouw van projecten Zuidwacht en Zuidwand. Nieuwbouwproject Zuidwacht bestaat uit 6 koopwoningen. Zuidwand bestaat uit 13 huurappartementen.&nbsp;</p></div><h3>Laatste fase van het ‘Bruisend Dorpshart’</h3><div><p>De gemeente Loon op Zand verkocht de grond vorig jaar aan Lavertuur Planontwikkeling BV die samen met Van de Ven Zuidwacht en Zuidwand realiseert. Het project Zuidwand is verkocht aan Casade. Ook de woningen van het project Zuidwacht zijn allemaal verkocht. Deze realisatie vormt de laatste fase van het geheel vernieuwde gebied rondom het Anton Pieckplein, het ‘Bruisend Dorpshart’.</p></div><h3>Renovatie naastgelegen gebouw</h3><div><p>In opdracht van Casade gaat Van de Ven het bestaande naastgelegen appartementengebouw verbeteren. De 11 appartementen krijgen diverse standaard onderhoudswerkzaamheden. De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. De huidige entree wordt vervangen en wordt ook de entree van de nieuwbouw Zuidwand.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2736. </item>
 2737. <item>
 2738. <guid>news-1983</guid>
 2739. <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:54:53 +0100</pubDate>
 2740. <title>Woninginbreker actief in gemeente Loon op Zand</title>
 2741. <link>/actueel/woninginbreker-actief-in-gemeente-loon-op-zand/</link>
 2742. <description></description>
 2743. <content:encoded><![CDATA[<p>De politie ziet de afgelopen week een toename in het aantal woninginbraken in het buitengebied langs de Midden-Brabantweg. De inbrekers komen de woningen binnen door het openbreken van ramen. We vragen u dan ook ramen en deuren te vergrendelen bij het verlaten van de woning en alert te zijn op verdachte situaties.&nbsp;
 2744. </p>
 2745. <h3>Verdachte situatie? Meldt het via 112!</h3>
 2746. <p>Wij vragen u om verdachte omstandigheden direct te melden bij het alarmnummer 112. Noteer het signalement van verdachte personen en het merk, kenteken en kleur van verdachte voertuigen.
 2747. </p>
 2748. <h3>Burgernet</h3>
 2749. <p>Om de pakkans te vergroten maakt de politie gebruik van Burgernet. Bent u nog geen lid van Burgernet? Meldt u zich dan aan via <a href="http://www.burgernet.nl" target="_blank">www.burgernet.nl</a>.&nbsp;
 2750. </p>
 2751. <h3>Uw woning beveiligen? Doe de woningscan!</h3>
 2752. <p>Wilt u meer informatie over het beveiligen van uw woning? Of wilt u dat een Politie Keurmerk Veilig Wonen adviseur uw woning komt beoordelen? Neem dan contact op met de gemeente via 0416 - 289111 of <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. U kunt met hem een&nbsp;afspraak maken voor een woningscan.&nbsp;<br /> </p>]]></content:encoded>
 2753. </item>
 2754. <item>
 2755. <guid>news-1979</guid>
 2756. <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 20:25:00 +0100</pubDate>
 2757. <title>21 maart gemeenteraadsverkiezingen</title>
 2758. <link>/actueel/21-maart-gemeenteraadsverkiezingen/</link>
 2759. <description></description>
 2760. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Over precies vijf weken is het zover! Dan mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf woensdag 14 februari komt u overal in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer verkiezingsborden tegen met posters van de vijf partijen die meedoen: Gemeentebelangen, CDA, VVD, Voor Loon en Pro3.&nbsp;&nbsp;Bent u benieuwd welke partij het beste bij u past? Kijk dan op loonopzand.nl/verkiezingen en vul de <a href="http://loonopzand.stemwijzer.nl" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Stemwijzer </a>in. U ziet dan binnen tien minuten welke partij het beste past bij uw ideeën en standpunten.&nbsp;
 2761. </p>
 2762. <h3>Website</h3></div><div><p>Op onze website loonopzand.nl/verkiezingen vindt u ook alle praktische informatie die nodig is om 21 maart naar de stembus te gaan. Bijvoorbeeld over uw stempas. Iedere inwoner van de gemeente Loon op Zand van 18 jaar of ouder ontvangt uiterlijk 7 maart zijn of haar persoonlijke stempas in de brievenbus. Bewaar de stempas goed, want zonder de pas kunt u niet stemmen.</p></div><h3>Daarom stemmen</h3><div><p>Twijfelt u nog of u gaat stemmen? Dat kan. Wat veel mensen niet weten, is dat je de gemeenteraad iedere dag tegenkomt, in vele gedaanten. Of het nu gaat om parkeerbeleid, afvalinzameling, subsidies voor sportverenigingen of een veilige doorstroming van het verkeer: bij heel veel beslissingen heeft de gemeenteraad het voor het zeggen. Dan is het fijn te weten dat er een partij in de raad zit die bij u past. Maak daarom gebruik van uw stemrecht!</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2763. </item>
 2764. <item>
 2765. <guid>news-1976</guid>
 2766. <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 17:15:00 +0100</pubDate>
 2767. <title>Toekomst accommodatiebeleid en nieuwe huurtarieven </title>
 2768. <link>/actueel/toekomst-accommodatiebeleid-en-nieuwe-huurtarieven/</link>
 2769. <description></description>
 2770. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De maatschappij is aan het veranderen. Die veranderingen hebben ook invloed op het gebruik van accommodaties in de gemeente Loon op Zand. De gemeente stelde daarom een nieuw integraal maatschappelijk accommodatiebeleid op. Dit gebeurde in samenspraak met inwoners, verenigingen en marktpartijen.&nbsp;</p></div><h3><br />Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid&nbsp;</h3><div><p>De inhoud van het accommodatiebeleid is afgestemd op andere beleidsvelden, zoals sport en het sociale domein. Daarbij is ook rekening gehouden met de huidige trends en ontwikkelingen zoals het combineren van arbeid en zorg en de toe- en afname van mobiliteit. Het accommodatiebeleid is een leidraad bij het maken van keuzes om gebruik en aanbod van accommodaties op elkaar af te stemmen.&nbsp;</p></div><h3>Nieuwe huurtarieven De Werft, De Wetering en Het Klavier</h3><div><p>De gemeente wil De Werft, De Wetering en Het Klavier ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Om dit te realiseren, moet de gemeente financieel blijven investeren (investerings- en beheerkosten). Deze kosten moeten volgens de wet zijn gedekt door een kostendekkend tarief. Voor verenigingen mag de gemeente een uitzondering maken door een maatschappelijk tarief te gebruiken. Dit is een lager tarief, mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente.</p></div><h3>Bijdrage gemeente</h3><div><p>Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om de nieuwe tarieven zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de huidige vastgestelde tarieven. Om deze aansluiting mogelijk te maken, moet de gemeenteraad ook extra geld beschikbaar stellen. Toch krijgt een aantal verenigingen te maken met een tariefstijging. Voor deze verenigingen gebruikt de gemeente een ingroeimodel om in stappen richting het nieuwe tarief te groeien. Een klein aantal verenigingen betaalt nu nagenoeg geen huur. Als er sprake is van grotere afwijkingen (meer dan 10%), dan bekijkt de gemeente in overleg met deze verenigingen de specifieke situatie en mogelijkheden om in te groeien.</p></div><div><p>Op 1 maart 2018 wordt dit onderwerp in de gemeenteraad besproken en op 8 maart 2018 neemt de gemeenteraad hierover een besluit</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2771. </item>
 2772. <item>
 2773. <guid>news-1978</guid>
 2774. <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 17:05:02 +0100</pubDate>
 2775. <title>Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 21 maart</title>
 2776. <link>/actueel/kandidaten-gemeenteraadsverkiezingen-21-maart/</link>
 2777. <description></description>
 2778. <content:encoded><![CDATA[<div><p>21 maart mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is de kandidatenlijst vastgesteld. Benieuwd wie er op de lijst staat van Gemeentebelangen, VVD, CDA, Voor Loon en Pro3? Bekijk de <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/kandidatenlijsten_GR2018_LoonopZand.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">kandidatenlijst</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2779. </item>
 2780. <item>
 2781. <guid>news-1972</guid>
 2782. <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 08:37:48 +0100</pubDate>
 2783. <title>Carnavalsoptocht Kaatsheuvel </title>
 2784. <link>/actueel/carnavalsoptocht-kaatsheuvel/</link>
 2785. <description></description>
 2786. <content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 februari is de&nbsp; carnavalsoptocht in Kaatsheuvel. Van 11.30 tot 17.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten: Sprangsestraat, oofdstraat, Mgr. Völkerstraat, Leo XIII straat, Gasthuisstraat, Anton Pieckplein, Huygenstraat, Vondelstraat , Marktstraat, Anton Pieckplein&nbsp; </p>]]></content:encoded>
 2787. </item>
 2788. <item>
 2789. <guid>news-1971</guid>
 2790. <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 08:24:30 +0100</pubDate>
 2791. <title>Verlaging gebruikskosten Het Klavier mogelijk </title>
 2792. <link>/actueel/verlaging-gebruikskosten-het-klavier-mogelijk/</link>
 2793. <description></description>
 2794. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gebruikskosten van Het Klavier kunnen door veranderingen omlaag. Het gebouw moet wel zijn openbare functie zoveel mogelijk behouden. Het is de huiskamer van de inwoners. Het gekozen concept van Het Klavier werkt en het gebouw voldoet aan de verwachtingen. Wel waren de gebruikskosten in 2016 en 2017 hoger dan begroot. In 2017 waren deze kosten €100.000 hoger.&nbsp;</p></div><div><p>De gemeente heeft de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met het gebouw. Er is meer inzicht in de gebruikskosten en de mogelijkheden om deze te veranderen.</p></div><h3>Kostenbesparende maatregelen&nbsp;</h3><div><p>In Het Klavier zijn veel mogelijkheden om de gebruikskosten te verlagen, zonder afbreuk te doen aan de huidige functie van het gebouw. Zorgvuldige afwegingen leiden tot een mix van kostenbesparende maatregelen. Het totaal aan voorgestelde aanpassingen vermindert op termijn de gebruikskosten met ongeveer € 60.000 per jaar.</p></div><div><p>De eerste maatregel is het doorvoeren van aanpassingen aan het gebouw, waardoor sommige delen van het gebouw kunnen worden afgesloten voor het publiek. Op deze manier nemen de kosten voor schoonmaak en toezicht af.&nbsp;</p></div><div><p>Een andere maatregel is het slim gebruikmaken van de aanbestedingsprocedures om lagere aanbiedingen te krijgen voor uit te voeren werkzaamheden zoals schoonmaak en onderhoud.</p></div><div><p>Ook organisatorische aanpassingen en het wijzigen van huurafspraken leiden tot lagere gebruikskosten voor de gemeente. Gevolg is dat alle huurders naar rato meebetalen aan de gebruikskosten van Het Klavier.</p></div><h3>Openingstijden&nbsp;</h3><div><p>De gemeenteraad wordt voorgesteld de openingstijden van de hoofdingang (draaideur) van het Klavier te beperken: op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De beperking van de openingsuren van het gebouw zorgt onder meer voor minder toezicht- en schoonmaakkosten. De openingstijden van brasserie ‘Bij Anton’ blijven ongewijzigd.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2795. </item>
 2796. <item>
 2797. <guid>news-1966</guid>
 2798. <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:15:10 +0100</pubDate>
 2799. <title>Winnaars ‘het beste idee voor hulp en zorg’ in de startblokken </title>
 2800. <link>/actueel/winnaars-het-beste-idee-voor-hulp-en-zorg-in-de-startblokken-2/</link>
 2801. <description></description>
 2802. <content:encoded><![CDATA[<p>Wethouder Wil Ligtenberg zette woensdag 7 februari zeven winnaars van ‘Het beste idee voor hulp en zorg’ in het zonnetje. De initiatiefnemers ontvingen een eenmalige subsidie. Deze bedragen stelde het college eind januari 2018 vast.
 2803. </p>
 2804. <h3>Bedragen</h3>
 2805. <p>De winnaars ontvingen de volgende eenmalige subsidiebedragen:<br />Zorgcafé: € 31.403,00<br />Geheugenwerkplaats: € 22.844,00<br />Blij op de Boerderij: € 29.229,00<br />Zorgoppas: € 41.747,00<br />OldSchool: € 30.004,00<br />PLYGRND Loon op Zand: € 33.448,00<br />Domotico: € 11.325,00
 2806. </p>
 2807. <h3>Van start!</h3>
 2808. <p>Vorig jaar kwamen er tien winnaars naar voren uit de ideeënwedstrijd. Molengeitje, Anton Pieck parken de tabletstudent zijn tijdens het vervolgproces na de uitreiking afgevallen. Met de ontvangst van de subsidie kunnen de zeven overige winnaars nu starten met de uitvoering van hun uitgewerkte ideeën. De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019. De gemeente draagt ze een warm hart toe en roept inwoners en ondernemers op om de initiatiefnemers te ondersteunen, als meedenker en/ofmeehelper!</p>]]></content:encoded>
 2809. </item>
 2810. <item>
 2811. <guid>news-1961</guid>
 2812. <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 13:09:04 +0100</pubDate>
 2813. <title>Bereikbaarheid Klavier vrijdagochtend 9 februari</title>
 2814. <link>/actueel/bereikbaarheid-klavier-vrijdagochtend-9-februari/</link>
 2815. <description></description>
 2816. <content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdagochtend 9 februari is de&nbsp;'Kènderoptocht' in Kaatsheuvel.&nbsp;
 2817. </p>
 2818. <h3>Bereikbaarheid Klavier</h3>
 2819. <p>Een aantal straten rondom het Klavier zijn afgezet. Houd rekening met extra reistijd en minder parkeermogelijkheden.
 2820. </p>
 2821. <h3>Route</h3>
 2822. <p>De scholen verzamelen tussen 8:30 uur en 9:00 uur op verschillende locaties in de omgeving van de Werft, de Vondelstraat en het Anton Pieckplein.&nbsp; Ruim 900 basisschoolkinderen starten om 9:00 uur op het Anton Pieckplein en lopen vanuit daar de Gasthuisstraat in. De route loopt tegen de klok in. Anton Pieckplein &gt; Gasthuisstraat &gt; Julianastraat &gt; Hoofdstraat &gt; Peperstraat&nbsp; &gt;&nbsp; Anton Pieckplein.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2823. </item>
 2824. <item>
 2825. <guid>news-1956</guid>
 2826. <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:17:32 +0100</pubDate>
 2827. <title>Maandag gemeentehuis gesloten</title>
 2828. <link>/actueel/maandag-gemeentehuis-gesloten/</link>
 2829. <description></description>
 2830. <content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 12 februari is het gemeentehuis gesloten. Ziet u&nbsp;een losse stoeptegel, kapotte prullenbak of andere zaken in uw omgeving die we moeten oplossen? Gebruik dan de Buiten Beter App of maak een melding via <a href="/melding-woonomgeving/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">meldpunt woonomgeving</a>.
 2831. </p>
 2832. <p>Vanaf dinsdag 13 februari gelden de <a href="/contact-en-openingstijden/contact-en-openingstijden/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">reguliere openingstijden</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2833. </item>
 2834. <item>
 2835. <guid>news-1955</guid>
 2836. <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 06:15:00 +0100</pubDate>
 2837. <title>Geen inzameling van restafval in week 7</title>
 2838. <link>/actueel/geen-inzameling-van-restafval-in-week-7/</link>
 2839. <description></description>
 2840. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De nieuwe manier van afvalinzameling is afgelopen week gestart. Vanaf nu legen we de container met de grijze deksel eens per vier weken. Dit betekent dat we de container voor restafval volgende week (12 t/m 16 februari) niet legen. In de week van 26 februari (week 9) halen we het restafval weer bij iedereen op.&nbsp;
 2841. </p>
 2842. <p>Voor actuele inzameldagen, raadpleeg de website <a href="http://www.mijnafvalwijzer.nl" target="_blank">www.mijnafvalwijzer.nl</a>&nbsp; of download de Afvalwijzer-app op uw telefoon.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2843. </item>
 2844. <item>
 2845. <guid>news-1954</guid>
 2846. <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
 2847. <title>Aanmelden voor open dag de Werft</title>
 2848. <link>/actueel/aanmelden-voor-open-dag-de-werft/</link>
 2849. <description></description>
 2850. <content:encoded><![CDATA[<div><h3>Open dag de Werft</h3><div><p>Op zaterdag 10 maart is van 10:00 tot 14:00 uur een open dag in de nieuwe sportaccommodatie in aanbouw. De bouwvakkers leiden u die dag rond. Ook de sportverenigingen zijn aanwezig. Op de plek van de toekomstige bar, serveren we een hapje en drankje. Bent u erbij zaterdag 10 maart? Meld u dan aan via e-mail&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp; of bel met Jan Roelofs op telefoonnummer 06 417 19 945.</p></div><p>De nieuwbouw van sporthal De Werft gaat snel. Op 22 november 2017 legde wethouder Kees Grootswagers de eerste steen. Op 1 februari 2018 is het hoogste punt al bereikt. Deze mijlpaal vieren we ook met de inwoners van Loon op Zand tijdens de open dag.</p></div><div></div><h3>&nbsp;</h3><div></div>]]></content:encoded>
 2851. </item>
 2852. <item>
 2853. <guid>news-1944</guid>
 2854. <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 12:19:13 +0100</pubDate>
 2855. <title>Webformulieren tijdelijk niet beschikbaar </title>
 2856. <link>/actueel/webformulieren-tijdelijk-niet-beschikbaar/</link>
 2857. <description></description>
 2858. <content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdagmiddag zijn de formulieren op onze website tijdelijk niet beschikbaar.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2859. </item>
 2860. <item>
 2861. <guid>news-1943</guid>
 2862. <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 12:03:28 +0100</pubDate>
 2863. <title>Hoogste punt sporthal de Werft</title>
 2864. <link>/actueel/hoogste-punt-sporthal-de-werft/</link>
 2865. <description></description>
 2866. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De nieuwbouw van sporthal De Werft gaat snel. Op 22 november 2017 legde wethouder Kees Grootswagers de eerste steen. Op 1 februari 2018 is het hoogste punt al bereikt. Traditiegetrouw trakteerden we de bouwvakkers op warm worstenbrood.&nbsp;
 2867. </p>
 2868. <h3>Open dag</h3>
 2869. <p>Uiteraard willen we deze mijlpaal ook met de inwoners van Loon op Zand vieren. Op zaterdag 10 maart is van 10:00 tot 14:00 uur een open dag in de nieuwe sportaccommodatie in aanbouw. De bouwvakkers leiden u die dag rond. Ook de sportverenigingen zijn er. Reserveer 10 maart alvast in uw agenda! Meer informatie volgt 7 februari.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2870. </item>
 2871. <item>
 2872. <guid>news-1942</guid>
 2873. <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 11:39:45 +0100</pubDate>
 2874. <title>Luiercontainers vanaf maandag 5 februari beschikbaar</title>
 2875. <link>/actueel/luiercontainers-vanaf-maandag-5-februari-beschikbaar/</link>
 2876. <description></description>
 2877. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanwege een fabricage fout worden de containers voor luiers en incontinentiemateriaal pas op maandag 5 februari geplaatst. U kunt vanaf dat moment direct gebruikmaken van de containers.&nbsp;&nbsp;Benieuwd waar de komen te staan? De locaties vindt u op <a href="https://nl.batchgeo.com/map/containerlocaties" target="_blank">deze digitale kaart</a>. Klik onderaan op ‘luiers’ , dan ziet u in één oogopslag alle inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal.&nbsp;</p></div><div><h3>Meer informatie</h3></div><div><p>Wilt u meer weten over de nieuwe manier van afval inzamelen? Bezoek de pagina <a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>&nbsp;&nbsp; of download de <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Afvalkalender-Milieustraat/Nieuwsbrief_LOZ_WEB.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">nieuwsbrief</a>. Bellen met 0416 – 289111 of mailen naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;&nbsp; mag ook.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2878. </item>
 2879. <item>
 2880. <guid>news-1934</guid>
 2881. <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 20:59:11 +0100</pubDate>
 2882. <title>Technische storing</title>
 2883. <link>/actueel/technische-storing/</link>
 2884. <description></description>
 2885. <content:encoded><![CDATA[<p>Op het gemeentehuis is een technische storing. Daardoor werken de formulieren op onze website niet. We verwachten dat woensdagochtend de diensten weer beschikbaar zijn.&nbsp;
 2886. </p>
 2887. <p>&nbsp;</p>
 2888. <p>&nbsp;</p>
 2889. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 2890. </item>
 2891. <item>
 2892. <guid>news-1898</guid>
 2893. <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:17:19 +0100</pubDate>
 2894. <title>MijnOverheid: uw digitale brievenbus van de overheid</title>
 2895. <link>/actueel/mijnoverheid-uw-digitale-brievenbus-van-de-overheid/</link>
 2896. <description></description>
 2897. <content:encoded><![CDATA[<div><p>We regelen veel zaken online. Dat kan ook bij de gemeente. De MijnOverheid berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus van de overheid. Wilt u uw aanslag voor de gemeentebelastingen eind februari digitaal ontvangen? Maak dan een account aan op: <a href="http://www.mijnoverheid.nl" target="_blank">www.mijnoverheid.nl</a>&nbsp;(inloggen met DigiD).</p></div><h3>Hoe weet ik of mijn aanslag klaarstaat in de berichtenbox?</h3><div><p>U ontvangt een e-mail en notificatiebrief per post als de aanslag klaarstaat. Zet hiervoor bij ‘instellingen’ de ‘melding bij nieuw bericht in de Berichtenbox’ aan. De aanslag vindt u na inloggen met DigiD in de berichtenbox. Het taxatieverslag staat op uw persoonlijke pagina binnen <a href="https://intranet.loonopzand.nl/www.mijnoverheid.nl" target="_top" class="external-link" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend.">MijnOverheid</a>.&nbsp;
 2898. </p>
 2899. <h3>Regel uw digitale post vóór 31 januari</h3>
 2900. <p>Heeft u al een account op <a href="http://www.mijnoverheid.nl">www.mijnoverheid.nl</a>&nbsp;, maar ontvangt u de gemeentelijke aanslagen nog per post? Log dan in op uw account en ga naar instellingen. Vink hier onder de kop ‘organisaties berichtenbox’ en daarna ‘gemeenten’, de gemeente Loon op Zand aan. Post van de aangevinkte organisaties ontvangt u dan digitaal.&nbsp;&nbsp;
 2901. </p>
 2902. <h3>Meer informatie</h3>
 2903. <p>Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp; of bel met 0416-289111.</p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2904. </item>
 2905. <item>
 2906. <guid>news-1892</guid>
 2907. <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 06:40:00 +0100</pubDate>
 2908. <title>Uitslag inleveractie kerstbomen </title>
 2909. <link>/actueel/uitslag-inleveractie-kerstbomen/</link>
 2910. <description></description>
 2911. <content:encoded><![CDATA[<h3>Tien winnaars VVV Cadeaubon</h3><div><p>Maar liefst 633 kerstbomen zijn vorige week woensdag ingeleverd op verschillende plaatsen in de gemeente. Een mooie prestatie! Alle ingeleverde kerstbomen worden versnipperd en gecomposteerd. Zo komen ze ook na de kerstdagen nog van pas!&nbsp;&nbsp;Voor iedere ingeleverde kerstboom deelden we een lootje uit. Tien lotnummers hebben prijs: een VVV-cadeaubon ter waarde van € 20,00.&nbsp;De prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:</p></div><h3>Winnende lotnummers</h3><div><ul class="square"><li>Geel/witte lootjes: 243 – 323 – 418 – 450 – 501 – 582 – 666 - 901</li><li>Roze lootjes: 802</li><li>Oranje/witte lootjes: 15</li></ul></div><div><p>Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!</p></div><div><h3>Ophalen prijs</h3></div><div><p>U kunt uw prijs elke werkdag tussen 8.30 uur – 17.00 uur afhalen bij de receptie van de gemeentewinkel Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Denkt u eraan om uw lootje mee te nemen.</p></div><h3>&nbsp;</h3><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 2912. </item>
 2913. <item>
 2914. <guid>news-1893</guid>
 2915. <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 16:45:39 +0100</pubDate>
 2916. <title>Openbare kennisgeving kandidaatstelling verkiezing van de leden van de gemeenteraad</title>
 2917. <link>/actueel/openbare-kennisgeving-kandidaatstelling-verkiezing-van-de-leden-van-de-gemeenteraad/</link>
 2918. <description></description>
 2919. <content:encoded><![CDATA[<h2>Gemeenteraadsverkiezingen 2018</h2><div><p>De burgemeester van Loon op Zand maakt het volgende bekend:</p></div><div><p>Op 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad&nbsp;van Loon op Zand plaatsvinden. Op die dag kunnen in het Klavier (spreekkamer 5), bij het daar gevestigde centraal stembureau van Loon op Zand van 09.00 tot 17.00 uur (op afspraak) lijsten van kandidaten (model H1) worden ingeleverd.</p></div><div><p>De benodigde formulieren voor:</p></div><div><ul class="square"><li>de lijsten van kandidaten (model H1)</li><li>de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)</li><li>de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een</li><li>kandidatenlijst (model H3-1 )</li><li>de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de</li><li>aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst</li><li>(model H3-2)</li><li>de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)</li></ul></div><div><p>zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bijde gemeente Loon opZand, Anton Pieckplein 1 te&nbsp;Kaatsheuvel kosteloos verkrijgbaar. De partijmodules, waarin alle benodigde formulieren voor de&nbsp;kandidaatstelling zijn opgenomen, kunnen worden gedownload via het programma OSV.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2920. </item>
 2921. <item>
 2922. <guid>news-1888</guid>
 2923. <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:50:01 +0100</pubDate>
 2924. <title>Nieuwe manier van afval inzamelen per 1 februari</title>
 2925. <link>/actueel/nieuwe-manier-van-afval-inzamelen-per-1-februari/</link>
 2926. <description></description>
 2927. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 februari verandert de afvalinzameling. Er komen meer mogelijkheden om afval te scheiden, herbruikbare afvalstromen halen we vaker op. Omdat u dan minder restafval overhoudt, legen we de container met de grijze deksel vanaf 1 februari eens per vier weken. In de week van 8 januari ontvangt u een <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Afvalkalender-Milieustraat/Nieuwsbrief_LOZ_WEB.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">nieuwsbrief </a>over deze wijzigingen.&nbsp;&nbsp;
 2928. </p>
 2929. <h3>Meer informatie </h3>
 2930. <p>Wilt u meer weten over de nieuwe manier van afval inzamelen? Bezoek de pagina&nbsp;<a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>&nbsp; of download de <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Afvalkalender-Milieustraat/Nieuwsbrief_LOZ_WEB.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">nieuwsbrief</a>. Bellen 0416 – 289111 of mailen naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;&nbsp;mag ook.&nbsp;
 2931. </p>
 2932. <p>&nbsp;</p><div></div>]]></content:encoded>
 2933. </item>
 2934. <item>
 2935. <guid>news-1848</guid>
 2936. <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:02:00 +0100</pubDate>
 2937. <title>Afval Scheiden Loont: Glas en textiel</title>
 2938. <link>/actueel/afval-scheiden-loont-glas-en-textiel/</link>
 2939. <description></description>
 2940. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Glas en textiel halen we niet bij je thuis op. Zowel glas als textiel breng je naar een verzamelcontainer bij jou in de buurt.</p></div><div></div><h3>Glas</h3><div><p>Er zijn twee soorten glas: flessenglas (zoals wijnflessen en jampotten) en vlakglas (zoals vensterglas en autoruiten). Flessenglas gooi je in de glasbak. Vlakglas breng je naar de milieustraat. Let op: kapotte (thee)glazen, ovenschalen, aquariums en vazen mogen niet in de glasbak, maar horen bij het restafval.</p></div><div><p>Een glasverwerkingsbedrijf maakt het glas schoon en verwijdert de deksels met een magneet. Ook verwijderen ze kurken en etiketten. Daarna smelten ze het glas voor hergebruik. Vlakglas verwerken ze samen met nieuw glas tot nieuw vensterglas. Glas kunnen ze oneindig recyclen.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Textiel</h3><div><p>Draagbaar of goed textiel, maar ook kapotte en versleten textiel moet in de textielcontainer. Ook accessoires zoals schoenen, riemen, tassen, handschoenen en petten mogen erbij. Breng je textiel in een gesloten zak naar de textielcontainer.&nbsp;</p></div><div><p>Textiel van goede kwaliteit gaat naar een kringloopwinkel of sturen we naar een ander land. Kapot textiel haalt een textielverwerkingsbedrijf uit elkaar. Hiervan maken ze nieuwe kleding, maar ook isolatiemateriaal, dekens en vloerbedekking. Verspreid door de gemeente vind je containers waar je textiel naartoe kunt brengen.&nbsp;<br />Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 2941. </item>
 2942. <item>
 2943. <guid>news-1850</guid>
 2944. <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 14:53:00 +0100</pubDate>
 2945. <title>Kerstboom inleveractie: maak kans op een VVV-cheque!</title>
 2946. <link>/actueel/kerstboom-inleveractie-maak-kans-op-een-vvv-cheque/</link>
 2947. <description></description>
 2948. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Woensdagmiddag 10 januari 2018 tussen 13.30 uur en 16.00 uur kunt u op diverse locaties in de gemeente uw kerstboom gratis inleveren. Voor iedere kerstboom delen we een lot uit, waarmee u kans maakt op één van de tien VVV-cheques ter waarde van € 20. Hoe meer kerstbomen, hoe meer kans op een prijs.
 2949. </p>
 2950. <h3>De kerstbomen worden ingezameld op de volgende locaties:&nbsp;</h3></div><div><ul class="square"><li>Kaatsheuvel: Maas, Leemkuilen, Prins Mauritsplein en Wilhelminaplein</li><li>Loon op Zand: Plein bij de Wetering</li><li>De Moer: bij basisschool De Start</li></ul></div><div></div><div><p>De kerstbomen worden na inzameling verwerkt tot compost. Kerstboom ingeleverd? Houd dan de Duinkoerier van woensdag 17 januari in de gaten, want daarin worden de winnende lotnummers bekend gemaakt. Let op! Deze actie is alleen bedoeld voor particulieren. Restantpartijen van kwekers en / of wederverkopers worden niet geaccepteerd.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2951. </item>
 2952. <item>
 2953. <guid>news-1847</guid>
 2954. <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 08:03:00 +0100</pubDate>
 2955. <title>Afval Scheiden Loont: oud papier en karton</title>
 2956. <link>/actueel/afval-scheiden-loont-oud-papier-en-karton/</link>
 2957. <description></description>
 2958. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Oud papier is geen restafval. Het wordt verwerkt tot nieuw papier. Papier wordt gemaakt van hout. Door het recyclen van papier hoeven er minder bomen te worden gekapt. Daarom is het beter voor het milieu om oud papier apart in te zamelen.&nbsp;
 2959. </p>
 2960. <h3>Wat moet er bij het oud papier?</h3></div><div><p>Oud papier en karton bestaat uit papieren verpakkingen, karton en kranten, tijdschriften, folders en boeken. Ook enveloppen (met venster) en papieren draagtassen mogen bij het oud papier.&nbsp;&nbsp;Hygiënisch en sanitair papier horen niet bij het oud papier. Dit zijn bijvoorbeeld tissues, toiletpapier en keukendoekjes. Ook papier of karton met verf-, olie- of voedselresten (bijvoorbeeld een pizzadoos met vetvlekken), horen niet thuis bij het oud papier.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Waar kan ik terecht met mijn oud papier en karton?</h3><div><p>Oud papier en karton doe je in de container met de blauwe deksel. Deze legen we eens per vier weken. Woon je in een appartementencomplex? Dan doe je je oud papier en karton in de ondergrondse container. Ook bewoners van andere woningen kunnen per 1 februari 2018 gebruik maken van de ondergrondse papiercontainers!</p></div><div></div><div><p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2961. </item>
 2962. <item>
 2963. <guid>news-1846</guid>
 2964. <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:41:33 +0100</pubDate>
 2965. <title>Bijna €200.000 subsidie voor verkeersmaatregelen</title>
 2966. <link>/actueel/bijna-eur200000-subsidie-voor-verkeersmaatregelen/</link>
 2967. <description></description>
 2968. <content:encoded><![CDATA[<p>De acht gemeenten in Hart van Brabant krijgen ruim €2 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant. Bijna €200.000 gaat naar twee fietsprojecten in de gemeente Loon op Zand: de aanleg van fietsvoorzieningen in de Kegelaar en Zijstraat. En de aanleg van een fietsstraat in de Kloosterstraat net buiten Loon op Zand. Hiernaast krijgt de gemeente subsidie voor verkeerseducatie in het basisonderwijs en voor ondersteuning van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland.</p>]]></content:encoded>
 2969. </item>
 2970. <item>
 2971. <guid>news-1839</guid>
 2972. <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 13:19:56 +0100</pubDate>
 2973. <title>Burgemeester Hanne van Aart plaatst wensen van leerlingen Van Haestrechtcollege voor 2030 in “Global Goals Tijdscapsule” </title>
 2974. <link>/actueel/burgemeester-hanne-van-aart-plaatst-wensen-van-leerlingen-van-haestrechtcollege-voor-2030-in-global/</link>
 2975. <description></description>
 2976. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 18 december ontving burgemeester Hanne van Aart om 11:30 uur op het Van Haestrechtcollege aan de Vossenbergselaan in Kaatsheuvel de “Global Goals Tijdscapsule” van Vereniging van Nederlandse Gemeenten International (VNG International).&nbsp;&nbsp;
 2977. </p>
 2978. <p>Leerlingen van brugklas BK1a van het Van Haestrechtcollege boden hun wensen voor 2030 voor de “Global Goals Tijdscapsule” aan. Hanne van Aart plaatste alle wensen, samen met haar eigen wens voor 2030, in de tijdscapsule.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Schoolproject duurzaamheid</h3><div><p>Het schrijven van de wensen maakt deel uit van een project over duurzaamheid. Dit project krijgen de leerlingen aangeboden in het kader van de “Global Goals”, een initiatief van de Verenigde Naties. Burgerplatform Stichting Wereldgemeente Loon op Zand zorgt in gemeente Loon op Zand voor de uitvoering van de “Global Goals”. De stichting gaf het schoolproject en de lessen mede vorm en zorgde ervoor dat de “Global Goals Tijdscapsule” naar Loon op Zand kwam.</p></div><div></div><h3>De “Global Goals Tijdscapsule”</h3><div><p>VNG International ondersteunt gemeenten namens de Verenigde Naties met de “Global Goals gemeentecampagne”. Als onderdeel van de gemeentecampagne reist de “Global Goals Tijdscapsule” door ons land. In deze capsule verzamelt VNG International persoonlijke wensen en dromen van gemeentelijke bestuurders, betrokken inwoners en leerlingen over hoe onze wereld er in het jaar 2030 uitziet.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Gemeente Loon op Zand = Global Goals gemeente</h3><div><p>Gemeente Loon op Zand ondersteunde eerder de Millenium doelstellingen. De gemeenteraad besloot in oktober 2017 ook de 17 “Global Goals” te ondersteunen. Vanaf dat moment is gemeente Loon op Zand een “Global Goals” gemeente. Voorbeelden van de “Global Goals” doelstellingen zijn: laten verdwijnen van extreme armoede, verminderen van ongelijkheid, tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 2979. </item>
 2980. <item>
 2981. <guid>news-1837</guid>
 2982. <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 10:00:31 +0100</pubDate>
 2983. <title>Gewijzigde ophaaldagen afval</title>
 2984. <link>/actueel/gewijzigde-ophaaldagen-afval/</link>
 2985. <description></description>
 2986. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanwege de feestdagen wordt het afval op andere dagen ingezameld.&nbsp; Zet u normaal gesproken op maandag of dinsdag uw afval buiten? Dan wijzigt de ophaaldag op eerste, tweede kerstdag én nieuwjaarsdag.</p><table summary="" class="table"><thead><tr><th scope="col">Reguliere ophaaldag</th><th scope="col">Gewijzigde ophaaldag</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eerste kerstdag maandag 25 december</td><td>Zaterdag 23 december</td></tr><tr><td>Tweede kerstdag dinsdag 26 december</td><td>Vrijdag 29 december</td></tr><tr><td>Nieuwjaarsdag 1 januari</td><td>Zaterdag 30 december</td></tr></tbody></table></div><div></div>]]></content:encoded>
 2987. </item>
 2988. <item>
 2989. <guid>news-1819</guid>
 2990. <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 11:21:00 +0100</pubDate>
 2991. <title>Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen</title>
 2992. <link>/actueel/gewijzigde-openingstijden-tijdens-de-feestdagen-1/</link>
 2993. <description></description>
 2994. <content:encoded><![CDATA[<p>Rondom en tijdens de feestdagen gelden gewijzigde openingstijden van de gemeente en de milieustraat.
 2995. </p>
 2996. <h3>De gemeente is gesloten op:&nbsp;</h3><ul class="square"><li>Dinsdag 19 december vanaf 15:00 uur&nbsp; &nbsp;</li><li>Maandag 25 december 2017&nbsp;</li><li>Dinsdag 26 december 2017</li><li>Maandag 8 januari 2018 van 12.00 uur tot 14:00 uur&nbsp;</li></ul><h3>&nbsp;Milieustraat is gesloten op:</h3><ul style="font-size: 17px;" class="square"><li>Maandag 25 december 2017&nbsp;</li><li>Dinsdag 26 december 2017</li><li>Maandag 1 januari 2018</li></ul><div></div>]]></content:encoded>
 2997. </item>
 2998. <item>
 2999. <guid>news-1838</guid>
 3000. <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 18:46:00 +0100</pubDate>
 3001. <title>Ondertekening prestatieafspraken</title>
 3002. <link>/actueel/ondertekening-prestatieafspraken/</link>
 3003. <description></description>
 3004. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand, Woningcorporatie Casade en de gemeente Loon op Zand tekenden woensdag 13 december de prestatieafspraken 2018-2022. Hierin staan voor een periode van vijf jaar afspraken om gezamenlijk richting te geven aan prettig wonen en leven  in de gemeente Loon op Zand. Wilt u meer weten? Neem hiervoor contact op met Suzanne Hendriks via telefoonnummer: 0416 - 289155.</p></div>]]></content:encoded>
 3005. </item>
 3006. <item>
 3007. <guid>news-1827</guid>
 3008. <pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:05:29 +0100</pubDate>
 3009. <title>Afval Scheiden Loont: PMD-afval</title>
 3010. <link>/actueel/afval-scheiden-loont-pmd-afval/</link>
 3011. <description></description>
 3012. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Wist u dat ons restafval voor ongeveer 63% uit PMD bestaat? We zamelen Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons apart in. Zo hoeven we het PMD afval niet te verbranden samen met het restafval. Dit is beter voor het milieu en kost minder geld. Ook houdt u meer ruimte over in uw restafvalcontainer voor echt restafval.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Wat gebeurt er met het plastic afval?</h3><div><p>Na inzameling sorteert een plasticafval verwerkingsbedrijf het plastic afval en maakt het geschikt voor hergebruik. Zo maken ze van gerecycled plastic bijvoorbeeld kledinghangers en nieuwe frisdrankflessen.</p></div><div></div><h3>Hoe recyclen ze drank- en zuivelpakken?</h3><div><p>Een drankkarton bestaat uit verschillende lagen: aan de binnenkant zit plastic of aluminium. Na inzameling&nbsp; scheiden ze dit laagje van het kartonnen pak. De afzonderlijke materialen zijn daarna bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor emmers (van het plastic) of voor toiletpapier (van het karton).&nbsp;</p></div><div></div><h3>Metalen verpakkingen&nbsp;</h3><div><p>Blikjes en andere metalen verpakkingen sorteert het verwerkingsbedrijf en ze smelten het om voor hergebruik. Gerecycled metaal gebruiken ze voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld voor nieuwe blikjes, voor bouwmetaal of voor scheermesjes.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Instinkers: chipzakken, doordrukstrips van medicijnen, spuitbussen, vijverfolie en piepschuim mogen niet in de PMD-zak.&nbsp;
 3013. </p>
 3014. <h3>Afval Scheiden Loont</h3>
 3015. <p>Graag brengen we de komende weken de voordelen van afval scheiden bij u onder de aandacht. Want: “Afval Scheiden Loont!”.&nbsp; Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/afvalscheiden" target="_blank">www.loonopzand.nl/afvalscheiden</a>&nbsp;</p></div><div></div><div></div><h3>&nbsp;</h3>]]></content:encoded>
 3016. </item>
 3017. <item>
 3018. <guid>news-1821</guid>
 3019. <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:13:40 +0100</pubDate>
 3020. <title>Deel uw mening over openbare ruimte. </title>
 3021. <link>/actueel/deel-uw-mening-over-openbare-ruimte/</link>
 3022. <description></description>
 3023. <content:encoded><![CDATA[<div class=""><div class="_1mf _1mj"><p><a href="http://incudem.nl/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Incudem</a> is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte: de groenvoorzieningen, de wegen en het riool.
 3024. </p>
 3025. <h3>Enquête</h3>
 3026. <p>Ze voeren sinds november een burgertevredenheidsonderzoek over het onderhoud in uw buurt. Het is mogelijk om via de online vragenlijst: <a href="http://incudem.nl/vragenlijst/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">incudem.nl/vragenlijs</a>t uw mening te delen over dit onderwerp. Wilt u een papieren versie van de vragenlijst, inclusief retourenvelop? Neem dan contact op met Incudem via telefoonnummer 088-1863636.
 3027. </p>
 3028. <p>Tot half december worden ook vragenlijsten aan de deur afgenomen. </p></div><div></div></div><div class=""></div>]]></content:encoded>
 3029. </item>
 3030. <item>
 3031. <guid>news-1811</guid>
 3032. <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:15:30 +0100</pubDate>
 3033. <title>‘Lokaal is goed voor ons allemaal’</title>
 3034. <link>/actueel/lokaal-is-goed-voor-ons-allemaal/</link>
 3035. <description></description>
 3036. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Actie lokaal winkelen in de gemeente Loon op Zand</p></div><div></div><div><p>De gemeente en de gebiedscommissies van het winkelcentrum van Kaatsheuvel en Loon op Zand voeren op woensdag 6 december een promotionele actie uit. Promotieteams zijn aanwezig in deze kernen en winkelend publiek ontvangt een presentje.&nbsp;
 3037. </p>
 3038. <p>Een promotieteam start om 14:30 uur in de Peperstraat in Kaatsheuvel. Rond 15:45 uur is het team aanwezig in Loon op Zand. De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de Koop Lokaal poster.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Met de winterweken voor de deur gaat de consument vaker boodschappen doen en ‘shoppen’. Wethouder Kees Grootswagers:
 3039. </p>
 3040. <p><em> “De Gemeente Loon op Zand wil de Kaatsheuvelse en Loonse ondernemers graag ondersteunen om hun centrum te promoten. De maand december is daarvoor een goede periode. Je vindt er een verrassend aanbod, de winkels zijn goed bereikbaar en parkeren is gratis. Lokale ondernemers zijn vaak sponsoren van het verenigingsleven. De euro’s die je uitgeeft komen zo ook weer gedeeltelijk terug. Kortom, allerlei redenen om deze actie te houden”.</em>
 3041. </p>
 3042. <p>De beide winkelgebieden hebben hun eigen slogan passend bij het promotielogo:</p></div><div><p>• Voor Kaatsheuvel: “Shoppen doe ik natuurlijk in Kaatsheuvel”</p></div><div><p>• Voor Loon op Zand: “Ik winkel in Loon op Zand… Natuurlijk!</p></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 3043. </item>
 3044. <item>
 3045. <guid>news-1810</guid>
 3046. <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 10:47:59 +0100</pubDate>
 3047. <title>Wijziging aanslag gemeentebelasting</title>
 3048. <link>/actueel/wijziging-aanslag-gemeentebelasting/</link>
 3049. <description></description>
 3050. <content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2018 voegt de gemeente de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing toe aan het aanslagbiljet WOZ, OZB en hondenbelasting. Zo heeft u in één keer overzicht van alle kosten. De rekening van de gemeente wordt hoger, die van Brabant Water lager. Regel daarom nu een automatische incasso, dan kunt u het bedrag in 10 termijnen betalen!&nbsp;
 3051. </p>
 3052. <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(116, 0, 39); text-decoration-line: none; outline: 0px; font-size: 1em;">Bekijk de veel gestelde vragen en antwoorden</span>&nbsp;of&nbsp;lees&nbsp;meer over de wijzigingen op:&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; font-size: 1em;"><a href="/gemeentebelastingen/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">verandering gemeentebelastingen</a></span>.
 3053. </p>
 3054. <p><br /></p>]]></content:encoded>
 3055. </item>
 3056. <item>
 3057. <guid>news-1806</guid>
 3058. <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:56:01 +0100</pubDate>
 3059. <title>Ontwikkeling hotel aan de Horst stap dichterbij</title>
 3060. <link>/actueel/ontwikkeling-hotel-aan-de-horst-stap-dichterbij-1/</link>
 3061. <description></description>
 3062. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Somerset Capital Partners, eigenaar van het grondgebied tussen de Horst en N261 in Kaatsheuvel, kreeg van het college van Loon op Zand groen licht voor het verder uitwerken van de hotelplannen.&nbsp;</p></div><div><p>De ingediende plannen gaan uit van 500 kamers en de aanleg van een parkeervoorziening. Het hotel bestaat uit meerdere losse gebouwen met verschillende bouwhoogtes, ingepast in het groen. In de plannen is ook rekening gehouden met de komst van de snelfietsroute, die parallel aan de N261 loopt.</p></div><div><p>&nbsp;</p>
 3063. <p>Uitwerken plannen</p></div><div><p>Het college heeft de uitgangspunten voor het realiseren van het hotel vastgesteld. Somerset gaat het plan nu verder uitwerken. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn onder andere het aantonen van de behoefte aan hotelkamers en het zorgen voor een goede verkeersafwikkeling.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Informatiebijeenkomst</h3><div><p>Direct omwonenden kregen een informatiebrief. Op het moment dat het ontwerp klaar is, organiseren Somerset en de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3064. </item>
 3065. <item>
 3066. <guid>news-1789</guid>
 3067. <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:30:50 +0100</pubDate>
 3068. <title>Extra inzet bij auto-inbraak</title>
 3069. <link>/actueel/extra-inzet-bij-auto-inbraak/</link>
 3070. <description></description>
 3071. <content:encoded><![CDATA[<p> De komende drie maanden zet de politie in de gemeenten Gilze-Rijen, Loon op Zand, Dongen en Waalwijk extra in op het voorkomen en opsporen van auto-inbraak.&nbsp; De politie zal bij een melding naar de locatie komen en daar de aangifte opnemen. Naast het snel opnemen van de aangifte wordt er ook een buurtonderzoek uitgevoerd. Met de extra inzet van de politie wordt de heterdaadkans vergroot. Deze actie is bedoeld om meer inzicht te krijgen op de auto-inbraken, want elke inbraak en diefstal is er één te veel.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;
 3072. </p>
 3073. <p>&nbsp;</p>
 3074. <p>&nbsp;</p>
 3075. <p>&nbsp;</p>
 3076. <p>&nbsp;</p>
 3077. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3078. </item>
 3079. <item>
 3080. <guid>news-1773</guid>
 3081. <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 10:55:13 +0100</pubDate>
 3082. <title>Mobiel Media Laboratorium politie in Kaatsheuvel</title>
 3083. <link>/actueel/mobiel-media-laboratorium-politie-in-kaatsheuvel/</link>
 3084. <description></description>
 3085. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Bij een drugslab aan het Prins Mauritsplein werden twee overleden mannen gevonden op 3 november jongstleden. Aanleiding voor de politie om burgers extra alert te maken op de gevaren van zulke labs. Op vrijdag 8 december van 13:00 tot 17:00 uur staat het ‘Mobiele Media Lab’ van de politie op het Anton Pieckplein. In deze mobiele vrachtwagen zijn politiemedewerkers aanwezig om uw vragen over drugslabs in woonwijken te beantwoorden. U bent ook van harte welkom om gewoon even binnen te lopen als u een vraag heeft over een ander onderwerp.</p></div><div></div><div><p>Onderzoeksruimte</p></div><div><p>Het Mobiele Media Lab is een vrachtwagen die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze truck rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar uw mening over en ervaringen met de verschillende communicatiemiddelen waar de politie gebruik van maakt. Denk hierbij aan de website politie.nl, de Politie app, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter). Het Mobiele Media Lab is ingericht met de nieuwste technologieën en bestaat uit een onderzoeksruimte en een interviewruimte. Met deze truck kan de politie makkelijk overal in Nederland onderzoek doen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3086. </item>
 3087. <item>
 3088. <guid>news-1768</guid>
 3089. <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:49:35 +0100</pubDate>
 3090. <title>Afval Scheiden Loont: GFT-afval</title>
 3091. <link>/actueel/afval-scheiden-loont-gft-afval/</link>
 3092. <description></description>
 3093. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In onze gemeente halen we GFT-afval aan huis op. GFT-afval mag je in de container met de groene deksel doen. In dit artikel lees je wat GFT-afval is en wat er met dit afval gebeurt.</p></div><h2>Waar bestaat GFT-afval uit?</h2><div><p>GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuinafval (bijvoorbeeld snoeiafval). Zo mogen onder meer bananenschillen, notendoppen, brood en bladeren bij het GFT-afval. Ook vlees- en visresten, eierschalen en gras mogen erbij.&nbsp;</p></div><h2>Wat gebeurt er met het GFT-afval?</h2><div><p>Na inzameling komt het GFT-afval op een grote composthoop terecht. Als je een tuin hebt, ken je compost misschien wel als meststof. In onze gemeente gebruiken we compost als bodemverbeteraar in de plantsoenen.&nbsp;</p></div><h2>Tip</h2><div><ul class="square"><li>Zet in de keuken een klein bakje op het aanrecht voor etensresten en schillen. Als het bakje vol is, doe je het GFT-afval in de grote groene bak. Zo is GFT-afval inzamelen makkelijk!</li><li>Tuinafval lever je tot 2m gratis in op de milieustraat.</li></ul></div><div><p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.loonopzand.nl/afval" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl/afval&nbsp;</a></p></div>]]></content:encoded>
 3094. </item>
 3095. <item>
 3096. <guid>news-1767</guid>
 3097. <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 11:40:16 +0100</pubDate>
 3098. <title>Let op! Verandering aanslag gemeentebelastingen</title>
 3099. <link>/actueel/let-op-verandering-aanslag-gemeentebelastingen/</link>
 3100. <description></description>
 3101. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanaf 1 januari 2018 voegt de gemeente de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing toe aan het aanslagbiljet WOZ, OZB en hondenbelasting. Zo heeft u in één keer overzicht van alle kosten.&nbsp;</p></div><div><p>De rekening van de gemeente wordt hoger, die van Brabant Water lager. Regel daarom nu een automatisch incasso, dan kunt u het bedrag in 10 termijnen betalen!&nbsp;</p></div><div><h2>Regel uw automatische incasso!</h2></div><div><p>U ontvangt deze week een brief met machtigingskaart per post. Vul de bijgevoegde machtigingskaart in en stuur deze met de retourenvelop vóór 18 januari 2018 terug. Het eerste termijnbedrag schrijven we eind maart 2018 af, nadat u de aanslag ontvangen heeft.&nbsp;</p></div><h2>Wat er verandert</h2><div><p>U ontving jaarlijks in februari een aanslagbiljet van de gemeente voor de WOZ, OZB en hondenbelasting (indien van toepassing). Daarnaast ontving u een voorschotrekening van Brabant Water voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u eind februari één aanslagbiljet van de gemeente voor de WOZ, OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting.</p></div><h2>Wat dit voor u betekent</h2><div><p>Door deze verandering is het totaalbedrag op het aanslagbiljet van de gemeente hoger. De rekening van Brabant Water wordt hierdoor natuurlijk lager. U hoeft dit bedrag niet in één keer te betalen. U kunt kiezen voor betaling in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso. Als u dat wilt, is het noodzakelijk dat u een machtiging aan de gemeente geeft. Gebruikt u het automatisch incasso niet? Dan moet u zelf het totale aanslagbedrag in twee termijnen (binnen drie maanden) betalen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3102. </item>
 3103. <item>
 3104. <guid>news-1759</guid>
 3105. <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:49:46 +0100</pubDate>
 3106. <title>Schaapjes bij het Nationaal Congres toerisme</title>
 3107. <link>/actueel/schaapjes-bij-het-nationaal-congres-toerisme/</link>
 3108. <description></description>
 3109. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 23 november organiseert de gemeente Loon op Zand een nationaal congres wat gericht is op toerisme. Als gemeente zijn wij trots op onze mooie iconen als de Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide en de Efteling. Maar er is veel meer. En dat willen we uitdragen. De gasten bezoeken tijdens de lunch drie inspiratielocaties, De Zwammenberg in de Moer, De Kwatrijnstal in Kaatsheuvel en het Loonsche Land bij de Efteling.
 3110. </p>
 3111. <h2>Schaapherder met 150 schapen van Anton Pieckplein naar de Kwatrijnstal</h2></div><div></div><div><p>Om 08:30 uur staat een kudde bijzondere gasten op het Anton Pieckplein. Schaapherder Bart van Ekkendonk vertrekt met zijn honden en zo’n 150 schapen even later naar de Kwatrijnstal in Kaatsheuvel. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen op het plein of onderweg.&nbsp;
 3112. </p>
 3113. <h3>De route van de schapenherder:&nbsp;</h3>
 3114. <p>Anton Pieckplein , Kaatsheuvel - vertrek 9:45 uur&nbsp;</p><ul class="square"><li>Marktstraat</li><li>Langemeer</li><li>Vogelenzang</li><li>Nieuwenakker</li><li>Roulet</li><li>Doorslag</li><li>Cambreur</li><li>Leo XIII straat</li><li>Docktor Ariensplein</li><li>Wilhelminaplein</li><li>Burgemeester van Besouwlaan</li><li>Duinlaan(tunneltje)</li><li>Waalwijksebaan</li><li>Van Haestrechtstraat</li><li>Plantloonseweg</li></ul><h2>Meer informatie</h2></div><div></div><div><p>Meer informatie over het congres vindt u op: <a href="http://www.loonopzand.nl/1001verhalencongres" target="_blank">www.loonopzand.nl/1001verhalencongres</a>&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3115. </item>
 3116. <item>
 3117. <guid>news-1756</guid>
 3118. <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 23:00:00 +0100</pubDate>
 3119. <title>Hanne van Aart geïnstalleerd als nieuwe burgemeester Loon op Zand </title>
 3120. <link>/actueel/hanne-van-aart-geinstalleerd-als-nieuwe-burgemeester-loon-op-zand/</link>
 3121. <description></description>
 3122. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Loon op Zand heeft een nieuwe burgemeester. Op maandag 20 november 2017 is&nbsp;Hanne van Aart als jongste burgemeester van Nederland geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering. Ze volgt Wim Luijendijk op, die na 9 jaar het burgemeesterschap neerlegt.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Frank van Wel, voorzitter van de voormalige vertrouwenscommissie, sprak haar toe met lovende woorden: <em>“Met jouw enthousiasme en ambitie ben je in staat om anderen mee te nemen in jouw bevlogenheid. Je legt verbinding op alle niveaus en slaat een brug naar de inwoners van onze gemeente.”</em></p></div><div></div><div><p>Volgens traditie kreeg Hanne van Aart de rode lantaarn overhandigd van burgemeester Joris Bengevoord van de gemeente Winterswijk. Hij ging haar voor als jongste burgemeester van het land. Met de overdracht van de lantaarn ‘verhuist’ de titel van jongste burgemeester van Gelderland naar Brabant.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Burgemeester Van Aart gaat de komende periode zoveel mogelijk de gemeente in. <em>&quot;Ik kijk ernaar uit om de gemeente en haar inwoners te leren kennen en de tijd te nemen voor ontmoeting.&quot;</em></p></div><div></div><div><p>Hanne van Aart komt uit Vlijmen, studeerde Organisatiewetenschappen in Utrecht en kwam daarna al snel terecht in de Heusdense politiek. Eerst als raadslid en sinds 2014 als wethouder.&nbsp;&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3123. </item>
 3124. <item>
 3125. <guid>news-1745</guid>
 3126. <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:37:26 +0100</pubDate>
 3127. <title>Terugblik afscheid burgemeester Wim Luijendijk</title>
 3128. <link>/actueel/terugblik-afscheid-burgemeester-wim-luijendijk/</link>
 3129. <description></description>
 3130. <content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 10 november nam burgemeester Wim Luijendijk afscheid als burgemeester van gemeente Loon op Zand. Wim Luijendijk:&nbsp;<em>&quot;Het was een onvergetelijke dag, hartverwarmend. Zoveel waardering die ik mocht ervaren.&quot;&nbsp;&nbsp;</em>Tijdens zijn afscheid ontving burgemeester Wim Luijendijk de hoogste gemeentelijke onderscheiding; de gouden erepenning voor zijn grote verdiensten als burgemeester van gemeente Loon op Zand. Ook ontving hij de eredeken van de Gilde, het zilveren schild van Gilde St. Ambrosius.&nbsp;
 3131. </p>
 3132. <p>Op 15 november gaat burgemeester Wim Luijendijk officieel met pensioen.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3133. </item>
 3134. <item>
 3135. <guid>news-1744</guid>
 3136. <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:47:08 +0100</pubDate>
 3137. <title>Nationaal leisure-congres in Loon op Zand: de kracht van duurzaam toerisme </title>
 3138. <link>/actueel/nationaal-leisure-congres-in-loon-op-zand-de-kracht-van-duurzaam-toerisme/</link>
 3139. <description></description>
 3140. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 23 november 2017 zet Loon op Zand zichzelf op de kaart als hotspot voor duurzaam toerisme. Op het leisure-congres met als thema ‘1001-verhalen’ biedt de gemeente gelegenheid tot het leggen van verrassende verbindingen ‘rond de Brabantse stamtafel’ en in het veld rondom dit thema. Het congres richt zich op ondernemers, investeerders, bestuurders en andere geïnteresseerden uit het toeristische werkveld.&nbsp;</p></div><div><p>Wethouder Economische Zaken Kees Grootswagers: “De gemeente Loon op Zand en de Regio Hart van Brabant hebben grote ambities op het vlak van duurzaamheid en toerisme. We willen die ambities samen met alle betrokkenen en geïnteresseerden invullen. Het congres is een katalysator voor concrete acties en branding van kwaliteitstoerisme”.&nbsp;</p></div><h2>Op reis langs lokale trekpleisters</h2><div><p>De aftrap vindt centraal plaats in Het Klavier in Kaatsheuvel met de eerste verhalen in een knusse setting: geen strak ingerichte conferentiezaal, maar een informele opstelling van stamtafels vormen het decor, zodat bezoekers elkaar direct leren kennen. Tijdens het tweede gedeelte bezoeken deelnemers inspirerende locaties binnen de gemeente zoals camping/restaurant De Zwammenberg, vakantiepark het Loonsche Land bij de Efteling en het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Onder het genot van een streeklunch passeert daar een volgende reeks onderwerpen de revue. Voor de afsluiting keert iedereen terug naar het congrescentrum voor een Meet &amp; Match markt waarop toeristische ondernemers, instellingen en organisaties zich presenteren. Onder de noemer “match-making” worden onderlinge verbindingen gelegd om initiatieven en ideeën tot uitvoering te brengen.</p></div>]]></content:encoded>
 3141. </item>
 3142. <item>
 3143. <guid>news-1732</guid>
 3144. <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 18:28:52 +0100</pubDate>
 3145. <title>Sluiting woonhuis na ontdekking drugslab Kaatsheuvel</title>
 3146. <link>/actueel/sluiting-woonhuis-na-ontdekking-drugslab-kaatsheuvel/</link>
 3147. <description></description>
 3148. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Burgemeester Wim Luijendijk heeft zaterdag 4 november 2017 een woonhuis met achterliggende garage aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel gesloten voor de duur van drie maanden. In de garage achter de woning trof de politie op 4 november een drugslab aan. Bij het drugslab kwamen twee mannen om het leven en raakten twee personen gewond.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><h4>Wet Damocles</h4>
 3149. <p>De wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. Hij kan op basis van deze wet woningen of voor het publiek toegankelijke gebouwen sluiten als de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar zijn gebracht.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><h4>Onderzoek door recherche</h4>
 3150. <p>Uit voorzorg werden vrijdagmiddag 3 november zes woningen ontruimd en werd de directe omgeving afgezet. Bewoners werden opgevangen in gemeenschapscentrum Het Klavier en bij vrienden of familie. Na de ontmanteling van het drugslab door specialisten van de politie konden de bewoners terug naar huis. Vrijdagnacht is de woning waar het drugslab werd aangetroffen bewaakt door de politie. Vandaag vond verder onderzoek door de recherche plaats.&nbsp;</p></div><div><h4>Gevaarlijke situaties vroegtijdig signaleren</h4>
 3151. <p>De gemeente hecht groot belang aan de veiligheid van alle inwoners. Om mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig te signaleren, blijft oplettendheid noodzakelijk. Inwoners wordt gevraagd om bij verdachte situaties contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij de politie via</p></div><div><p>0900-8844, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3152. </item>
 3153. <item>
 3154. <guid>news-1722</guid>
 3155. <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:55:30 +0100</pubDate>
 3156. <title>Gemeentelijke erepenning in zilver voor Huub van der Linden</title>
 3157. <link>/actueel/gemeentelijke-erepenning-in-zilver-voor-huub-van-der-linden/</link>
 3158. <description></description>
 3159. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op maandag 30 oktober , ca. 19.25 uur, reikte burgemeester Wim Luijendijk de gemeentelijke erepenning in zilver uit aan de heer Huub van der Linden.&nbsp;De uitreiking vond plaats in de Raadzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel.
 3160. </p>
 3161. <h4>Persoonlijke inbreng bij 4-mei herdenkingen</h4></div><div><p>De heer Huub van der Linden draagt vanaf 1995 een oorlogsverhaal voor tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Jaarlijks weet hij door zijn persoonlijke inbreng bij de 4-mei-herdenking bij het vredesmonument een indrukwekkende bijdrage te leveren aan de samenkomst die door vele inwoners van de gemeente Loon op Zand worden bijgewoond.</p></div><div><p>Als lid van de werkgroep 4-mei vieringen vertelt hij op basisscholen en middelbare school in de gemeente over de gebeurtenissen die plaatsvonden in de Tweede Wereldoorlog.</p></div><div><h4>Nationaal Monument Kamp Vught en EHBO</h4>
 3162. <p>Tevens verzorgt hij – met een onderbreking van 13 jaar - in de periode van 1963 tot heden wekelijks rondleidingen in het voormalig concentratiekamp ‘Nationaal Monument Kamp Vught’. Hiernaast verricht hij balieactiviteiten in Kamp Vught.
 3163. </p>
 3164. <p>De heer Van der Linden verrichtte en verricht hiernaast nog een scala aan vrijwilligersactiviteiten zoals collecteren, het bemensen van de EHBO-post tijdens evenementen en de organisatie van zijn eigen EHBO-thuispost in de periode van 1988 tot 2003.
 3165. </p>
 3166. <h4> Jeugdkoor Lindelijsters</h4>
 3167. <p>Tijdens zijn voormalige (reguliere) werkzaamheden als conciërge op een school voor speciaal onderwijs, nam hij op vrijwillige basis tijdens de vakantieperiodes en in de avonduren de allerlei klussen voor zijn rekening en begeleidde ook zelf een aantal leerlingen.</p></div><div><p>In 1963 richtte hij het jeugdkoor ‘de Lindelijsters’ op, waarvan hij tot 1975 dirigent was. Daarnaast verricht hij allerlei hand- en spandiensten voor een ieder en bezoekt zieke mensen, die hij waar mogelijk ondersteunt.</p></div><div><p>Het college wil aan hem voor de toegewijde, langdurige en belangeloze inzet voor de plaatselijke samenleving zijn erkentelijkheid betuigen door het toekennen van de gemeentelijke erepenning in zilver als bewijs van waardering en dankbaarheid voor zijn grote verdiensten voor de plaatselijke samenleving.</p></div>]]></content:encoded>
 3168. </item>
 3169. <item>
 3170. <guid>news-1721</guid>
 3171. <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:53:19 +0100</pubDate>
 3172. <title>Gemeentelijke erepenning in zilver voor Albert Megens</title>
 3173. <link>/actueel/gemeentelijke-erepenning-in-zilver-voor-albert-megens/</link>
 3174. <description></description>
 3175. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op maandag 30 oktober, 19.15 uur, reikte burgemeester Wim Luijendijk de gemeentelijke erepenning in zilver uit aan de heer Albert Megens. De uitreiking vond plaats in de Raadzaal van Het Klavier in Kaatsheuvel.
 3176. </p>
 3177. <h4>Verteller lokale oorlogsverhalen</h4></div><div><p>De heer Albert Megens was van 1987 tot 2017 verteller van lokale oorlogsverhalen bij de herdenkingen op 4 mei. In de eerste jaren tot 1995 hield hij toespraken tijdens de gemeentelijke herdenkingen die destijds bij toerbeurt plaatsvonden in de kerken van de gemeente Loon op Zand. Vanaf 1995 wist hij jaarlijks door zijn persoonlijke inbreng bij de 4-mei-herdenking bij het vredesmonument, indrukwekkende bijdragen te leveren aan de samenkomsten die door vele inwoners van de gemeente Loon op Zand worden bijgewoond.
 3178. </p>
 3179. <h4>Waardevol en repectvol eerbetoon</h4></div><div><p>Tijdens die gemeentelijke herdenkingen bij het vrijheidsmonument vertelde hij onder meer bewogen verhalen over personen die tijdens de oorlog om het leven kwamen of ernstig gewond raakten. Aan zijn verhalen ligt in de regel een door hem verricht grondig familiekundig onderzoek ten grondslag om uiteindelijk tot zijn aangrijpende en indrukwekkende voordrachten te komen die de toehoorders in hoge mate beroerden. De verhalen vormen steeds een waardevol en respectvol eerbetoon aan de overledenen die daarmee een plaats en gezicht krijgen in de lokale geschiedenis.&nbsp;De heer Megens heeft zijn activiteiten nu overgedragen aan een nieuwe generatie.</p></div><div><h4>Schrijver- en dichterschap</h4>
 3180. <p>Naast zijn activiteiten voor de 4-mei herdenkingen is de heer Megens ook actief voor de Parochie Kaatsheuvel en verleent hij medewerking aan kerkdiensten, waaronder uitvaartdiensten. Hij weet door zijn schrijver- en dichterschap vele mensen in de gemeente Loon op Zand en Brabant te enthousiasmeren voor de literatuur. In 1997 mocht hij de ‘Plantage Poëzieprijs’ ontvangen als waardering voor zijn oeuvre.</p></div><div><p>Het college wil voor al zijn activiteiten tot op heden, zijn erkentelijkheid betuigen door het toekennen van de gemeentelijke erepenning in zilver als bewijs van waardering en dankbaarheid voor zijn grote verdiensten.</p></div>]]></content:encoded>
 3181. </item>
 3182. <item>
 3183. <guid>news-1704</guid>
 3184. <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 13:11:35 +0200</pubDate>
 3185. <title>Uitreiking awards ‘Loon op Zand beleeft’ </title>
 3186. <link>/actueel/uitreiking-awards-loon-op-zand-beleeft/</link>
 3187. <description></description>
 3188. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Woensdagavond 25 oktober organiseerde gemeente Loon op Zand het evenement Loon op Zand beleeft! Dit gebeurde in samenwerking met Rabobank De Langstraat en De Efteling. Verschillende personen uit de wereld van kunst en cultuur, sport, vrijwilligerswerk en ondernemen werden tijdens de inspirerende avond extra in de schijnwerpers gezet. In het Efteling Theater in Kaatsheuvel ontvingen drie personen en één koppel de ‘Loon op Zand beleeft award’.&nbsp;</p></div><h2>Kunst &amp; Cultuur: Marja van Trier en Lauran Toorians</h2><div><p>Marja en Lauran dragen cultuur een warm hart toe. Met passie houden ze de geschiedenis en cultuur van Loon op Zand levend. Marja van Trier staat voor het Loonse dialect waarvoor ze ook schoolprojecten organiseert. Lauran zet zich in voor de historie van onze gemeente met publicaties, activiteiten en onderzoek. Zo schreef hij ook het boek De Zandloper: Landschap en geschiedenis van nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving, met 5 wandelroutes.</p></div><h2>Ondernemer: Piet den Hartog</h2><div><p>Als eigenaar van de Albert Heijn in Kaatsheuvel heeft Piet zijn sporen als ondernemer in Kaatsheuvel dubbel en dwars verdiend. Hij helpt initiatieven in de gemeente en geeft doelen en acties een kans. Piet is een echte verbinder en vernieuwer die niet voor niets ook landelijk aandacht krijgt voor zijn werk.</p></div><h2>Vrijwilliger: Maikel van der Velden</h2><div><p>Maikel is al vele jaren vrijwilliger bij bijna alle activiteiten in het dorp Loon op Zand, zoals: de carnavalsoptocht, braderieën, activiteiten voor Koninklijke Sophia's Vereeniging, Festival Wereldwijd, Oranje comité, Gebiedscommissie Centrum Loon op Zand en talrijke andere activiteiten. Zonder zijn 100% inzet zouden talrijke activiteiten en ideeën niet plaatsvinden. Hij is de verbinder en drijvende kracht.</p></div><h2>Sporter: Hetty van de Wouw</h2><div><p>Hetty’s talent is baanwielrennen. Ze begon met wielrennen op de weg maar inmiddels bereikt ze de hoogste niveaus op de baan. Zo is ze Nederlands kampioen keirin, twee keer Europees kampioen op de keirin en Europees kampioen teamsprint bij de jeugd. Ze won ook een bronzen medaille op het Europees kampioenschap 2017 sprint met de senioren.</p></div><h2>Wonderlijke avond&nbsp;</h2><div><p>De awards werden uitgereikt tijdens een wonderlijke avond, met optredens van Sophia’s Vereeniging, Danserswijk, La Jeunesse en solist Thom Craane. Naast de verschillende optredens was er voor de genodigden de gelegenheid om op een informele manier met elkaar in contact te komen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3189. </item>
 3190. <item>
 3191. <guid>news-1699</guid>
 3192. <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 16:14:00 +0200</pubDate>
 3193. <title>Integrale controle Oostappen vakantiepark Droomgaard</title>
 3194. <link>/actueel/integrale-controle-oostappen-vakantiepark-droomgaard/</link>
 3195. <description></description>
 3196. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op zondag 22 oktober 2017 vond op Oostappen vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel een integrale controle plaats. De politie verrichtte acht aanhoudingen. Ook werd tijdens de actie permanente bewoning vastgesteld. Met deze handhavingsactie wil de gemeente de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn op het vakantiepark monitoren en garanderen. Het park kent een groot recreatief gedeelte. Daarnaast staan er tweehonderd chalets die permanent in gebruik zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
 3197. </p>
 3198. <p>De gemeente Loon op Zand is bezorgd over de situatie op het vakantiepark. Sinds enkele jaren houdt de gemeente in samenwerking met de politie controles op het park. Tijdens eerdere controles zijn diverse overtredingen vastgesteld. Denk hierbij onder meer aan overtredingen van het nachtregister, brandveiligheid, huisvesting en ruimtelijke ordening.</p></div><h2>Integraal samenwerken</h2><div><p>Bij de controle werkten politie, GGD, Stichting Barka (voor Poolse arbeidsmigranten) en de gemeente Loon op Zand samen. De politie controleerde op de aanwezigheid van een nachtregister en de juistheid daarvan. De gemeente checkte op permanente bewoning en brandveiligheid. De GGD bracht de gezondheids- en sociaal maatschappelijke situatie van bewoners in kaart. De samenwerking met de gemeente werd ondersteund door VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.</p></div>]]></content:encoded>
 3199. </item>
 3200. <item>
 3201. <guid>news-1693</guid>
 3202. <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 08:30:00 +0200</pubDate>
 3203. <title>Onderzoek naar burgerwaardering onderhoud buurten van start</title>
 3204. <link>/actueel/onderzoek-naar-burgerwaardering-onderhoud-buurten-van-start/</link>
 3205. <description></description>
 3206. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand en Incudem startten op 1 januari 2017 met de proef ‘burgergericht beheer’. Incudem voerde dit jaar het onderhoud in de buurten uit en heeft de buurten leren kennen. In oktober start Incudem met een onderzoek naar de burgerwaardering van het onderhoud in enkele buurten in gemeente Loon op Zand.&nbsp;</p></div><div><p>Met de proef ‘burgergericht beheer’ wil de gemeente samen met Incudem de tevredenheid van inwoners en ondernemers voor onderhoud in hun buurt laten stijgen. Dit willen we bereiken door te onderzoeken hoe inwoners en ondernemers het onderhoud in hun buurt waarderen en vervolgens het onderhoud hierop aan te passen.
 3207. </p>
 3208. <h2>Wie is Incudem?</h2></div><div><p>Incudem is een bedrijf, dat samenwerkt met de gemeente en zorgt voor:&nbsp;</p></div><div><ul class="square"><li>Het onderhoud van wegen, riolering en groen in de hele gemeente</li><li>Communicatie naar inwoners en ondernemers over het onderhoud in de buurt</li><li>Het uitvoeren van het onderzoek naar de waardering van inwoners en ondernemers over het onderhoud in hun buurt</li><li>Het verbeteren van het onderhoud op basis van de wensen van inwoners en ondernemers</li><li>Het activeren van inwoners en ondernemers om mee te doen, -denken en -beslissen voor een betere, schonere en veiligere buurt</li></ul></div><h2>Onderzoek start in vijf gebieden</h2><div><p>In oktober start Incudem met het onderzoek naar de waardering van inwoners en ondernemers over het onderhoud in hun buurt in de volgende vijf gebieden: </p><ul class="square"><li>Ringvaert; Abraham Bloemaertstraat (Kaatsheuvel); </li><li>Maarten van Leeuwenstraat &amp; een deel van de Willibrordusstraat; </li><li>De Eenhoorn &amp; Castellanie (Loon op Zand) </li><li>Middelstraat (De Moer). </li></ul><p>Incudem onderzoekt hier wat inwoners en ondernemers belangrijk en minder belangrijk vinden op het gebied van groen, verharding en riolering in hun buurt via vragen die zij van deur tot deur in deze gebieden gaan stellen. Met de resultaten uit het onderzoek past Incudem de dienstverlening van de aannemers in deze vijf gebieden aan. Zij toetsen hierna bij deze inwoners en ondernemers via een online app en aan de deur hoe zij de aanpassing van de dienstverlening waarderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in snoeien van struiken, het maaien van gazons of het opruimen van hondenpoep.&nbsp;</p></div><div><p>Eind 2017 volgen de eerste resultaten van het onderzoek in de vijf gebieden. In 2018 krijgt het onderzoek een vervolg.</p></div><h2>Volg ons</h2><div><p>‘Kijk mee in Loon op Zand!’ is het motto van Incudem. We roepen alle inwoners en ondernemers van de gemeente op om mee te doen, -denken en -beslissen voor een betere, schonere en veiligere buurt. De voortgang van het onderzoek is voor alle inwoners en ondernemers te volgen op <a href="http://www.incudem.nl" target="_blank">www.incudem.nl</a>&nbsp;en via de <a href="https://www.facebook.com/IncudemNL/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Incudem Facebookpagina</a>.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3209. </item>
 3210. <item>
 3211. <guid>news-1669</guid>
 3212. <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 17:00:29 +0200</pubDate>
 3213. <title>Wie nomineerde u voor Loon op Zand beleeft?</title>
 3214. <link>/actueel/wie-nomineerde-u-voor-loon-op-zand-beleeft/</link>
 3215. <description></description>
 3216. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Wie zetten we extra in de schijnwerpers tijdens Loon op Zand beleeft? In het overzicht hieronder staan de favorieten van inwoners (in willekeurige volgorde).&nbsp;<br />Per categorie kiezen selectiecommissies drie genomineerden. Wie uiteindelijk de awards krijgen, maken we bekend tijdens <a href="https://www.loonopzand.nl/beleeft/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Loon op Zand beleeft</a>, woensdagavond 25 oktober.</p></div><h2>Kunst &amp; Cultuur</h2><div><ul class="square"><li>The Booze Band</li><li>Leo Vlemmix</li><li>Marie-Louise van Gastel</li><li>Anke Dielemans</li><li>Marja van Trier en Lauran Toorians</li><li>John van Delft</li><li>Alexander van Venrooij</li></ul></div><div></div><h2>Ondernemer</h2><div><ul class="square"><li>Laura Fukkink&nbsp;</li><li>Willem Peters</li><li>Wim Aussems</li><li>Hairfashion Lizet</li><li>Sonja van den Hoven</li><li>Jan van Besouw</li><li>Jan Tolboom</li><li>Karin van der Bruggen</li><li>Piet den Hartog</li></ul></div><div></div><h2>Sport</h2><div><ul class="square"><li>Hetty van de Wouw</li><li>Bram van Rijswijk</li><li>Walter van der Ven</li><li>Amy van Lier</li><li>Luus Ritz</li></ul></div><div></div><h2>Vrijwilliger</h2><div><ul class="square"><li>Ad van Beek</li><li>Angel de Nijs en Mieke Brekelmans</li><li>Anja Brinkers</li><li>Arno Koks</li><li>Bart van de Klugt</li><li>Bart van Drunen</li><li>Dana Pollaert</li><li>Danielle de Jong</li><li>David Ekstein</li><li>J.Smulders</li><li>Dimphie Stans</li><li>Esther Damen</li><li>Frans Goenee</li><li>Georg van Kleij</li><li>Gerard Klijn</li><li>Gerdy Zijlmans</li><li>Henk van der Velden</li><li>Bestuur Ecloz</li><li>Jeroen van Dongen</li><li>Jos Smit</li><li>Kledingcommissie v.v.DESK</li><li>Laura Smulders</li><li>Lea Maas</li><li>Lia + Jan Leemans</li><li>Maikel van der Velden</li><li>Marco Smulders</li><li>Maria Dierckxsens</li><li>Marleen van de Velden-Alkemade</li><li>Martin Elshout</li><li>Rouwgroep Omzien naar Elkaar</li><li>Teamvrijwilligers Stichting Jeugdpret</li><li>Ton Kalkers</li><li>Vrijwilligers drumband Prins Maurits</li><li>Vrijwilligers balie wijkpunt Pannenhoef</li><li>Wessel Verboven</li><li>Wilbert Spapens</li><li>Wim Aussems</li><li>Zoe Walker</li></ul></div>]]></content:encoded>
 3217. </item>
 3218. <item>
 3219. <guid>news-1662</guid>
 3220. <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 08:10:00 +0200</pubDate>
 3221. <title>Afscheid van burgemeester Luijendijk</title>
 3222. <link>/actueel/afscheid-van-burgemeester-luijendijk-1/</link>
 3223. <description></description>
 3224. <content:encoded><![CDATA[<p>Wim Luijendijk neemt graag op 10 november persoonlijk afscheid van inwoners die in de afgelopen jaren een bijzondere band met hem opbouwden of een speciaal verhaal met hem deelden.
 3225. </p>
 3226. <p>Herkent u zichzelf hierin?
 3227. </p>
 3228. <h2> Aanmelden voor de afscheidsreceptie </h2>
 3229. <p>Meldt u zich vóór 27 oktober 2017 online aan: open het aanmeldformulier.
 3230. </p>
 3231. <p>  U kunt ook bellen naar 0416 - 289231.
 3232. </p>
 3233. <h3>Locatie afscheidsreceptie </h3>
 3234. <p>De afscheidsreceptie vindt plaats op de begane grond in Het Klavier in Kaatsheuvel. Tijdstip U kunt zich aanmelden voor aankomst op de receptie om 16:30 uur, 17:30 uur of 18:30 uur. </p>]]></content:encoded>
 3235. </item>
 3236. <item>
 3237. <guid>news-1623</guid>
 3238. <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:38:42 +0200</pubDate>
 3239. <title>Bijzonder Bruisend exploiteert ook komende vijf jaar Het Klavier</title>
 3240. <link>/actueel/bijzonder-bruisend-exploiteert-ook-komende-vijf-jaar-het-klavier-1/</link>
 3241. <description></description>
 3242. <content:encoded><![CDATA[<h2>Voorstel 21 september 2017 in gemeenteraad</h2><div><p>Bijzonder Bruisend en de gemeente Loon op Zand zijn van plan om de samenwerking van afgelopen twee jaar voort te zetten. Het college van B&amp;W stelt voor dat Bijzonder Bruisend ook de komende vijf jaar in opdracht van de gemeente de sociaal-culturele ruimtes, de theaterzaal en de bijbehorende brasserie in Het Klavier exploiteert.</p></div><h2>Gegund aan Bijzonder Bruisend</h2><div><p>In oktober 2015 opende Het Klavier de deuren. Voor de exploitatie van de sociaal-culturele ruimtes, de theaterzaal en de brasserie van Het Klavier doorliep de gemeente een aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk gunde de gemeente de exploitatieopdracht aan Bijzonder Bruisend en sloten de partijen een huur- en exploitatieovereenkomst.</p></div><h2>Continuering samenwerking</h2><div><p>De huur- en exploitatieovereenkomst werd in eerste instantie gesloten voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging van vijf jaar. Dat keuzemoment is nu. Onderdeel van de overeenkomst is ook een evaluatie van de eerste twee exploitatiejaren door Bijzonder Bruisend.</p></div><div><p>“Het Klavier voldoet aan de verwachtingen en is van ons allemaal geworden, een huiskamer voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke gebruikers. Carlo Bergmans, Erik de Bie en hun team zorgen voor dit huiskamergevoel. De evaluatie van de afgelopen twee jaar geeft voldoende vertrouwen om de samenwerking te verlengen voor de komende vijf jaar”, aldus wethouder Kees Grootswagers.</p></div><h2>Financiële compensatie</h2><div><p>De kennis van nu geeft aanleiding om de afspraken tussen Bijzonder Bruisend en de gemeente op beperkte schaal te wijzigen. Het voorstel daarvoor wordt op 21 september 2017 in de raad besproken. Het daadwerkelijke gebruik en beheer van het gebouw vragen om een wijziging in de verdeling van kosten tussen Bijzonder Bruisend en de gemeente. Daarnaast blijkt de verhuur van ruimtes aan de ‘oude’ gebruikers van De Werft een aandachtspunt. Daarvoor is de gemeente medeverantwoordelijk en wil BBbv daarvoor financieel compenseren.</p></div>]]></content:encoded>
 3243. </item>
 3244. <item>
 3245. <guid>news-1615</guid>
 3246. <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 10:48:54 +0200</pubDate>
 3247. <title>Resultaten cliëntervaringsonderzoek WMO</title>
 3248. <link>/actueel/resultaten-clientervaringsonderzoek-wmo/</link>
 3249. <description></description>
 3250. <content:encoded><![CDATA[<p>In mei van dit jaar voerde de gemeente een cliëntervaringsonderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp uit.&nbsp;<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Zorg-Jeugdhulp-Onderwijs/Cli%C3%ABntervaringsonderzoek_Wmo_2015-2016_-_Gemeente_Loon_op_Zand_-_def.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">De resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek Wmo</a> zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze resultaten gaan over ervaringen van Wmo-cliënten in 2015 en in 2016. Dit cliënt ervaringsonderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de ervaringen van inwoners van de gemeente Loon op Zand met ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Het onderzoek gaat onder andere over de ervaring van inwoners met de toegang tot ondersteuning en de kwaliteit ervan. Ook wordt gevraagd of inwoners zich door de ondersteuning geholpen voelen.&nbsp;
 3251. </p>
 3252. <h2>Resultaten vergelijken</h2>
 3253. <p>Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 verplicht om een cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren. Gemeenten gebruiken hier een verplichte vragenlijst voor. Dit maakt het mogelijk de resultaten tussen gemeenten te vergelijken. Bijgaande uitkomsten zijn reeds aangeleverd bij het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein en inzichtelijk via www.waarstaatjegemeente.nl “
 3254. </p>
 3255. <p>&nbsp;</p><div></div><p>&nbsp;</p>
 3256. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3257. </item>
 3258. <item>
 3259. <guid>news-1611</guid>
 3260. <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 13:42:45 +0200</pubDate>
 3261. <title>Betere doorstroming verkeer Europalaan</title>
 3262. <link>/actueel/betere-doorstroming-verkeer-europalaan/</link>
 3263. <description></description>
 3264. <content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">De gemeente Loon op Zand, de Efteling en de provincie werken samen om de bereikbaarheid van de Efteling én de kern Kaatsheuvel te verbeteren.&nbsp;In de loop van 2018 willen we het verkeer op de Europalaan vlotter door laten rijden. Er komen onder meer wisselstroken. Dit zijn rijstroken die afhankelijk van de drukte geopend worden voor een bepaalde rijrichting.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;</p>
 3265. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 3266. <h2>Testen snellere ontsluiting </h2>
 3267. <p> In de weekenden van 16 en 23 september gaan we dit testen op de Europalaan. We bekijken dan in welke situatie de meeste auto’s per uur het parkeerterrein van de Efteling op kunnen rijden. Met behulp van deze testresultaten kiezen we de beste aanpak voor de lange termijn.
 3268. </p>
 3269. <h2>Wat merkt u hiervan?</h2>
 3270. <p class="MsoNormal">Voor deze testen passen we de belijning van de Europalaan aan en komen er tijdelijk andere verkeersborden. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats in de nachten van 28 augustus t/m 31 augustus 2017. Eventueel ongemak beperken we tot een minimum.&nbsp;In de weekenden van 16 en 23 september worden tussen 9:30 en 12:00 uur bepaalde routes afgesloten met behulp van bebording en verkeersregelaars. Het gaat om de routes:</p>
 3271. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><ul class="square"><li>Vanuit de Horst-zuid rechtdoor of linksaf;</li><li>Vanuit Dongen naar de Europalaan.</li></ul><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 3272. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 3273. <p class="MsoNormal">&nbsp;We begeleiden het verkeer van de Horst met verkeersregelaars. Dit verkeer zal soms wat langer moeten wachten om de Europalaan over te steken.</p>
 3274. <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3275. </item>
 3276. <item>
 3277. <guid>news-1606</guid>
 3278. <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:53:08 +0200</pubDate>
 3279. <title>Langstraatgemeenten van start met ondernemerspanel</title>
 3280. <link>/actueel/langstraatgemeenten-van-start-met-ondernemerspanel/</link>
 3281. <description></description>
 3282. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk starten met een ondernemerspanel. Dat doen zij omdat ze ondernemers nog beter van dienst willen zijn. Het panel legt ondernemers &nbsp;maximaal vier keer per jaar, maximaal 5 vragen per keer, voor. Iedere ondernemer in De Langstraat wordt van harte uitgenodigd mee te doen.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><h2>Ondernemersklimaat versterken en kansen benutten</h2>
 3283. <p>Het ondernemerspanel is de opvolger van de Peiling Ondernemingsklimaat (POK) uit 2016. Het panel werkt volledig digitaal en biedt ondernemers de mogelijkheid snel en eenvoudig hun mening te geven over verschillende onderwerpen binnen het economisch programma De Langstraat. Dat programma &nbsp;wil het ondernemersklimaat versterken en kansen benutten. Er zijn acties opgezet in vijf &nbsp;sectoren: vrijetijdseconomie, detailhandel, logistiek, metaal-en machine-industrie en schoen- en lederindustrie. &nbsp;
 3284. </p>
 3285. <h2>Aanmelden ondernemerspanel&nbsp;</h2>
 3286. <p></p></p></div><div><p>Ondernemers die graag deelnemen aan het ondernemerspanel, maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich melden via [email protected] Zij ontvangen dan zo snel mogelijk een uitnodiging.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3287. </item>
 3288. <item>
 3289. <guid>news-1600</guid>
 3290. <pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:02:39 +0200</pubDate>
 3291. <title>Ophaaldagen Klein Chemisch Afval</title>
 3292. <link>/actueel/ophaaldagen-klein-chemisch-afval-2/</link>
 3293. <description></description>
 3294. <content:encoded><![CDATA[<h1 style="margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; font-size: 3em;">&nbsp;</h1>
 3295. <p>Van 4 t/m 13 september haalt de Chemokar het Klein Chemisch Afval (KCA) op. Bekijk de ophaaldagen en wat er in de milieubox mag in het<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Gemeentenieuws_week_35_afvalnieuws.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">&nbsp;Afvalnieuws.&nbsp;</a>
 3296. </p>
 3297. <h2 style="font-size: 1.3125em;">Milieubox</h2>
 3298. <p>Overhandig je KCA rechtstreeks aan de chauffeur van de Chemokar in de milieubox, vul de milieubox met bijvoorbeeld:&nbsp;</p><ul class="square"><li>Batterijen , spaarlampen;</li><li>Medicijnen, kwikthermometers;</li><li>Verf, lak;</li><li>Fotofixeer;</li><li>Accu's.</li></ul>]]></content:encoded>
 3299. </item>
 3300. <item>
 3301. <guid>news-1574</guid>
 3302. <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 09:58:35 +0200</pubDate>
 3303. <title>Het Klavier in Kaatsheuvel ontvangt toegankelijkheidskeurmerk ITS</title>
 3304. <link>/actueel/het-klavier-in-kaatsheuvel-ontvangt-toegankelijkheidskeurmerk-its/</link>
 3305. <description></description>
 3306. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het Klavier is in bezit van het toegankelijkheidskeurmerk ITS (Internationaal Toegankelijkheidssymbool). De gemeente toetste de toegankelijkheid van haar gebouw om er zeker van te zijn dat het gemeenschapshuis ook toegankelijk is voor bezoekers met een beperking. Dit keurmerk laat zien dat de fysieke toegankelijkheid van Het Klavier is getoetst en goedgekeurd.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Burgemeester Wim Luijendijk:<em> ‘Dit keurmerk is voor ons van grote waarde. Bij het ontwerp van Het Klavier was er al veel aandacht voor toegankelijkheid van het gemeenschapshuis, waar iedereen terecht moet kunnen. Ik ben er dan ook blij mee dat Het Klavier aan alle criteria voor toegankelijkheid voldoet'</em>.</p></div><h2>Toetsing</h2><div><p>Het Klavier is gekeurd volgens de criteria van het ITS-keurmerk. Er zijn onder andere criteria voor deuren, trappen, meubels, toiletten, parkeerplaatsen en verdere inrichting van de buitenruimte.&nbsp;</p></div><h2>Het Klavier</h2><div><p>In Het Klavier kan iedereen terecht voor burgerzaken, er vinden bestuurs- en verenigingsbijeenkomsten plaats, maar ook danslessen, theater, film- en muziekvoorstellingen. Lees meer over Het Klavier op de website: <a href="http://www.inhetklavier.nl" target="_blank">www.inhetklavier.nl</a>.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3307. </item>
 3308. <item>
 3309. <guid>news-1566</guid>
 3310. <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 08:51:50 +0200</pubDate>
 3311. <title>Gasincident aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand: praktische vragen en antwoorden</title>
 3312. <link>/actueel/gasincident-aan-de-loonse-molenstraat-in-loon-op-zand-praktische-vragen-en-antwoorden/</link>
 3313. <description></description>
 3314. <content:encoded><![CDATA[<p>Zoals eerder aangekondigd via deze website, vond er op donderdag 3 augustus 2017 een ongeplande uitstoot van aardgascondensaat plaats bij het gaswinningsbedrijf Vermilion Energy, gevestigd aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand. Bij deze kortstondige uitstoot (van enkele seconden) via de affakkelpijp kwamen minuscule druppeltjes terecht&nbsp;op de grond en enkele gewassen in de naastgelegen velden. In een eerder websitebericht gaf de gemeente al aan dat er direct maatregelen zijn getroffen en dat er geen gevaar was of is voor de volksgezondheid.
 3315. </p>
 3316. <h2>Vragen en antwoorden</h2>
 3317. <p>Omdat er in de afgelopen dagen enkele praktische vragen binnenkwamen van inwoners, is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld.<br /><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Vragen_en_antwoorden_gasincident_16-8-2017_DEF.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Download de vraag- en antwoordlijst</a>.
 3318. </p>
 3319. <h2>Contact</h2>
 3320. <p>Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> onder vermelding van 'gasincident Loon op Zand' of bel naar 0416-289111.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
 3321. </item>
 3322. <item>
 3323. <guid>news-1563</guid>
 3324. <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 18:09:58 +0200</pubDate>
 3325. <title>Gasincident aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand</title>
 3326. <link>/actueel/gasincident-aan-de-loonse-molenstraat-in-loon-op-zand/</link>
 3327. <description></description>
 3328. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op donderdag 3 augustus 2017 vond er een gasincident plaats op de site van Vermilion Energy, gevestigd aan de Loonse Molenstraat in Loon op Zand. Er vond een uitstoot van aardgascondensaat plaats. In het gebied zijn de getroffen gewassen en grond verwijderd. Huizen waar daken, zonnepanelen en tuinmeubilair door het condensaat zijn getroffen, worden op kosten van Vermilion Energy gereinigd.&nbsp;
 3329. </p>
 3330. <h2>Geen gevaar voor omgeving en milieu</h2>
 3331. <p>De deskundigen melden ons dat zij er vanuit gaan dat er geen direct gevaar voor de omgeving en het milieu is. U kunt het gebied gewoon betreden, wandelen, fietsen of uw hond uitlaten.
 3332. </p>
 3333. <h2>Verdere maatregelen</h2>
 3334. <p>De getroffen bladeren van omliggende bomen, struiken en andere planten in omliggende tuinen voert Vermilion Energy ook af. Volgens de huidige inschatting van deskundigen kan dit later in het seizoen plaatsvinden, mogelijk in de herfst. Hierbij staat het voorkomen van eventuele gevolgen voor de volksgezondheid en langdurige schade aan het milieu voorop.
 3335. </p>
 3336. <p>Naast de al uitgevoerde onderzoeken, voeren Vermilion Energy en deskundigen de komende weken verdere onderzoeken uit. Uit deze onderzoeken blijkt of er gevolgen kunnen zijn op de langere termijn en op welke wijze maatregelen getroffen moeten worden. Zodra wij hier uitsluitsel over ontvangen, brengen wij u hiervan direct op de hoogte.
 3337. </p>
 3338. <h2>Communicatie</h2>
 3339. <p>Op het moment van het incident zijn een aantal partijen direct op de hoogte gebracht door Vermilion Energy. Dit waren het Staatstoezicht, de Provincie, het Waterschap en de Omgevingsdienst. Ook nam Vermilion Energy direct contact op met de eigenaren van de percelen in en rond het getroffen gebied. &nbsp;De gemeente is later ook geïnformeerd over dit incident. Op dat moment was het gaslek gedicht. Wij hebben het bedrijf Vermilion Energy Oil en andere betrokken instanties aangegeven dat wij in dergelijke situaties direct geïnformeerd moeten worden. Vanzelfsprekend vindt er aankomende week verder overleg plaats over vervolgmaatregelen en informeren wij u hierover via onze communicatiekanalen.
 3340. </p>
 3341. <h2>Contact</h2>
 3342. <p>Heeft u vragen over het gasincident? Stuur een e-mail met uw vraag naar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;onder vermelding van 'gasincident Loon op Zand' of bel naar 0416-289111. &nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
 3343. </item>
 3344. <item>
 3345. <guid>news-1849</guid>
 3346. <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 13:18:00 +0200</pubDate>
 3347. <title>Archief Loon op Zand overgedragen </title>
 3348. <link>/actueel/archief-loon-op-zand-overgedragen/</link>
 3349. <description></description>
 3350. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In juli 2017 vond de archiefoverdracht plaats van het Archief Gemeentebestuur, de Hinderwetvergunningen en Bouwvergunningen van de gemeente Loon op Zand over de periode van 1981-1996. Deze archieven zijn officieel overgedragen naar de archiefbewaarplaats: het Regionaal Archief Tilburg bezoekadres: Kazernehof 75 Tilburg. Het archief is -op enkele beperkingen na- openbaar. Belangstellenden kunnen via de website <a href="http://www.regionaalarchieftilburg.nl" target="_blank">www.regionaalarchieftilburg.nl</a> het archief doorzoeken.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3351. </item>
 3352. <item>
 3353. <guid>news-1558</guid>
 3354. <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 12:17:44 +0200</pubDate>
 3355. <title>WML maakt gemeentegebouwen schoon</title>
 3356. <link>/actueel/wml-maakt-gemeentegebouwen-schoon/</link>
 3357. <description></description>
 3358. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanaf dinsdag 1 augustus maakt niet langer Asito maar WML de gemeentegebouwen van gemeente Loon op Zand schoon. &nbsp;Op 13 juli tekenden WML en de gemeente het contract. Een aantal ervaren schoonmakers van Asito gaat mee in de nieuwe situatie, om de kwaliteit van de schoonmaak te behouden.</p></div><h2>Mooi kansen voor ervaringsplaatsen</h2><div><p>De gemeente kijkt uit naar een fijne samenwerking met WML. Een mooie kans om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden, onder meer door werkervaringsplaatsen aan te bieden.</p></div><h2>Schoonmaken op beleving</h2><div><p>Asito maakte de gemeentegebouwen schoon op ‘beleving’. Hierbij werkte Asito niet langer met de standaardlijsten, vaste uren en aantal vierkante meters, maar maakt zij schoon op basis van kwaliteitseisen en de vervuiling van de ruimtes. Ook WML gaat volgens deze uitgangspunten schoonmaken.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3359. </item>
 3360. <item>
 3361. <guid>news-1546</guid>
 3362. <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 15:45:16 +0200</pubDate>
 3363. <title>De Rekenkamercommissie zoekt jou!</title>
 3364. <link>/actueel/de-rekenkamercommissie-zoekt-jou/</link>
 3365. <description></description>
 3366. <content:encoded><![CDATA[<p> De&nbsp; gemeenten Dongen, Loon op Zand en Goirle zijn op zoek naar een enthousiaste voorzitter en commissielid, die per 1 januari 2018 aan de slag&nbsp;gaan in hun gezamenlijke Rekenkamercommissie.
 3367. </p>
 3368. <p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em>Wat doet de Rekenkamercommissie?</em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br />De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente. <br />Voor de gemeenteraad zijn de onderzoeksrapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.
 3369. </p>
 3370. <p>Spreekt het jou aan om hier een rol in te vervullen? Bekijk dan de vacature:&nbsp;
 3371. </p>
 3372. <p><a href="https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteuren/internet/Organisatie-Politiek/Vacatures/Profielschets_rekenkamercommissie.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Voorzitter en lid Rekenkamercommissie</a>. Reageren kan tot en met 6 september 2017.</p>]]></content:encoded>
 3373. </item>
 3374. <item>
 3375. <guid>news-1541</guid>
 3376. <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 12:00:00 +0200</pubDate>
 3377. <title>Start sloop multifunctioneel centrum De Werft in Kaatsheuvel </title>
 3378. <link>/actueel/start-sloop-multifunctioneel-centrum-de-werft-in-kaatsheuvel/</link>
 3379. <description></description>
 3380. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vanochtend gaf Wethouder Kees Grootswagers het startsein voor de sloop van de buitenkant van multifunctioneel centrum De Werft aan de Huygenstraat in Kaatsheuvel. &nbsp;Maandag 17 juli startte bouwbedrijf Maton de Rooij B.V al met de sloop van de binnenkant van het gebouw. Ook verwijderde Maton op een veilige manier het asbest.</p></div><div><h2>Deel sporthal blijft beschikbaar tijdens de sloop en nieuwbouw </h2>
 3381. <p>Er komt een nieuw sportcomplex op de plaats van De Werft. Een deel van de bestaande sporthal blijft in gebruik. Het gaat om de sportzaal met kleedruimte en douches aan de kant van de Berndijksestraat ter hoogte van de bushalte. Van deze sportzaal kunnen de scholen en sporters nog gebruik maken tot de nieuwbouw klaar is. Het nieuwe sportcomplex moet in de zomer van 2018 klaar zijn.</p></div>]]></content:encoded>
 3382. </item>
 3383. <item>
 3384. <guid>news-1542</guid>
 3385. <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 11:37:36 +0200</pubDate>
 3386. <title>Testen noodroutes Efteling</title>
 3387. <link>/actueel/testen-noodroutes-efteling/</link>
 3388. <description></description>
 3389. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De Efteling heeft in samenwerking met hulpdiensten en gemeente Loon op Zand een plan gemaakt om bij een noodsituatie snel de Efteling te kunnen ontruimen. Daarin zijn ook routes beschreven die het verkeer vanuit de parkeerterreinen van de Efteling moet volgen. De routes verdelen het verkeer zoveel mogelijk, zodat er geen files ontstaan. Deze routes worden op zaterdag in augustus tijdens drie avonden getest.&nbsp;</p></div><h2>Plan Efteling, hulpdiensten en gemeente</h2><div><p>Echt de Efteling ontruimen willen we de gasten niet aandoen. Daarom gaan we op drie drukke dagen de parkeerterreinen via onderstaande routes weg laten rijden. Het gaat om de parkeerterreinen tussen de Kinkenpolder en de Dodenauweg en bij de brandweer. Door het testen komen mogelijk knelpunten in beeld, we passen het plan daarop aan.</p></div><h2>Twee calamiteitenroutesnoodroutes</h2><div><p>We testen twee routes. </p><ul class="square"><li>De zuidelijke route (test 12 augustus) maakt gebruik van de Dodenauweg, Bernsehoef, Duiksehoef, Blauwloop en Bergstraat. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Efteling_calamiteitenroute_zuid_kaartje_juli_2017.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Bekijk de kaart met de route (.PDF)</a></li><li>De noordelijke route (test 19 aug) gaat over de Dodenauweg, Europalaan, Driestapelenstoel, Sweensstraat, Belgiëstraat en Bevrijdingsweg. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Efteling_calamiteitenroute_noord_kaartje_juli_2017.pdf" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="download">Bekijk de kaart met de route (.PDF)</a><br />Zaterdag 26 augustus testen we beide routes tegelijk.&nbsp;</li></ul></div><h2>Route vanaf parkeerterrein bij de brandweer</h2><div><p>De noordelijke route wordt ook gebruikt op de andere dagen dat het parkeerterrein bij de brandweer wordt gebruikt. Dan wordt alleen het verkeer dat op dat parkeerterrein staat via de noordelijke route naar de N261 geleidt. Het parkeerterrein tussen de Kinkenpolder en de Dodenauweg rijdt dan gewoon via het hoofdparkeerterrein naar de Europalaan.</p></div><div></div><div><p>We hopen dat u begrip heeft voor de eventuele overlast van het testen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3390. </item>
 3391. <item>
 3392. <guid>news-1524</guid>
 3393. <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 15:09:33 +0200</pubDate>
 3394. <title>Nieuwe ontwikkelaar De Els II kan aan de slag</title>
 3395. <link>/actueel/nieuwe-ontwikkelaar-de-els-ii-kan-aan-de-slag/</link>
 3396. <description></description>
 3397. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op donderdag 13 juli ondertekenden gemeente Loon op Zand, Hoefnagel Totaalbouw uit Sprang-Capelle en stichting WSG uit Geertruidenberg overeenkomsten. Hoefnagel Totaalbouw is hiermee de nieuwe ontwikkelaar van Els II.&nbsp;In het plan De Els II komen ongeveer 130 nieuwe woningen dichtbij het centrum van Kaatsheuvel. Hoefnagel kan nu officieel starten met de ontwikkeling en bouw van de woningen in De Els II.</p></div><h2>Overeenkomsten</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand en Hoefnagel ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor De Els II. In deze overeenkomst ligt vast dat Hoefnagel de ontwikkelaar is die De Els II gaat realiseren. De grond van de gemeente gaat tegen een vergoeding over naar Hoefnagel. De gemeente Loon op Zand en WSG ondertekenden een vaststellingsovereenkomst. Hierin ligt vast dat WSG alle rechten en plichten rondom het project De Els II overdraagt aan Hoefnagel. WSG treedt hiermee volledig terug als betrokkene bij De Els II.</p></div><h2>Start bouw</h2><div><p>Hoefnagel wil zo snel mogelijk starten met de verkoop en bouw van de eerste woningen in het Westelijke plandeel van De Els II. De Els II krijgt een grote diversiteit aan type woningen die de komende jaren gefaseerd gebouwd gaan worden. In het plan is veel ruimte opgenomen voor groenvoorzieningen waardoor de wijk een parkachtige omgeving krijgt.&nbsp;<br /><br /></p></div><div><p>Als alle procedures vlot verlopen kan Hoefnagel dit jaar nog starten met de verkoop van&nbsp;fase I van circa 30 woningen. Fase I bestaat uit patiowoningen en twee-onder-één kap woningen in diverse uitvoeringen en prijsklassen. Zodra 70% van fase I verkocht is, start de verkoop van fase II. Deze fase bestaat ook uit circa 30 woningen en omvat royale tweekappers en rijwoningen. Geïnteresseerde kopers kunnen hun interesse kenbaar maken via de projectpagina De Els II op <a href="http://www.hoefnageltotaalbouw.nl" target="_blank">www.hoefnageltotaalbouw.nl</a>. &nbsp; &nbsp;</p></div><h2>Voorgeschiedenis</h2><div><p>In 2007 sloten de gemeente Loon op Zand en Pepping Bouw een overeenkomst voor de bouw van het plan De Els II. WSG sloot op een later moment aan als ontwikkelende partner.&nbsp;Kort na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kwam WSG onder financiële curatele te staan. Pepping Bouw ging door de crisis in 2012 failliet. Hierdoor waren beide partijen niet meer in staat om het plan te ontwikkelen. WSG vond in Hoefnagel een partij die het project De Els II wilde overnemen. In mei 2016 bereikten WSG, Hoefnagel en de gemeente een akkoord over De Els II. In het afgelopen jaar werkten de partijen het akkoord verder uit in overeenkomsten die de partijen op 13 juli 2017 ondertekenden.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3398. </item>
 3399. <item>
 3400. <guid>news-1519</guid>
 3401. <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 09:57:00 +0200</pubDate>
 3402. <title>Burgemeester sluit drugspand aan Sprangsestraat 1</title>
 3403. <link>/actueel/burgemeester-sluit-drugspand-aan-sprangsestraat-1/</link>
 3404. <description></description>
 3405. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Een woning aan de Sprangsestraat 1 in Kaatsheuvel moet voor de duur van 3 maanden de deuren sluiten vanwege overtreding van de Opiumwet. Dat besloot burgemeester Luijendijk vrijdag 7 juli 2017. Op 9 mei 2017 trof de politie in de woning een hennepkwekerij aan.&nbsp;Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Loon op Zand een eind maken aan het kweken van hennep en verhandelen daarvan vanuit deze locatie. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over de stand van zaken.</p></div><h2>Meld Drugsoverlast</h2><div><p>Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Loon op Zand en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.</p></div>]]></content:encoded>
 3406. </item>
 3407. <item>
 3408. <guid>news-1492</guid>
 3409. <pubDate>Sun, 25 Jun 2017 22:24:40 +0200</pubDate>
 3410. <title>‘Het beste idee voor hulp en zorg’ – de winnaars!</title>
 3411. <link>/actueel/het-beste-idee-voor-hulp-en-zorg-de-winnaars/</link>
 3412. <description></description>
 3413. <content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk was het moment daar. De 10 winnaars met de meeste stemmen op het ´beste idee voor hulp en zorg´ zijn bekend! Zondagavond 25 juni onthulde gemeente Loon op Zand de winnaars tijdens een feestelijke uitreikingsavond in de theaterzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel.</p>]]></content:encoded>
 3414. </item>
 3415. <item>
 3416. <guid>news-1423</guid>
 3417. <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 08:57:36 +0200</pubDate>
 3418. <title>Coen Derickx gemeentesecretaris gemeente Loon op Zand</title>
 3419. <link>/actueel/coen-derickx-gemeentesecretaris-gemeente-loon-op-zand/</link>
 3420. <description></description>
 3421. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het college van de gemeente Loon op Zand heeft besloten de heer Coen Derickx met ingang van 1 augustus 2017 aan te stellen als gemeentesecretaris / algemeen directeur. Hij neemt momenteel al op ad interim-basis in deze functie waar.&nbsp;
 3422. </p>
 3423. <p>Coen Derickx was eerder gemeentesecretaris in de gemeenten Vlist, Boskoop, Ooststellingerwerf en Oostflakkee. Hij heeft daardoor ervaring in het verbinden van het bestuur, het management en de maatschappelijke opgaven.&nbsp;Coen Derickx was bovendien als senior adviseur verbonden aan BMC. Hij voerde adviesopdrachten uit op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Daarmee bouwde hij brede ervaring en expertise op voor het aanpakken van vraagstukken binnen de (lokale) overheidsorganisaties.
 3424. </p>
 3425. <p>De nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur zet in op de versterking en ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met regionale partners om op de juiste manier tegemoet te komen aan de behoeften van bestuur en inwoners van de gemeente.</p></div>]]></content:encoded>
 3426. </item>
 3427. <item>
 3428. <guid>news-1400</guid>
 3429. <pubDate>Tue, 23 May 2017 08:45:06 +0200</pubDate>
 3430. <title>Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp</title>
 3431. <link>/actueel/aankondiging-clientervaringsonderzoek-wmo-en-jeugdhulp/</link>
 3432. <description></description>
 3433. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In mei voert de gemeente een cliëntervaringsonderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp uit. Waarom en wanneer leggen we u uit in dit bericht.</p></div><h2>Waarom een cliëntervaringsonderzoek?</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor de gemeente belangrijk te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Met uw ervaringen kunnen we de hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.</p></div><h2>Wanneer kunt u de vragenlijst verwachten?</h2><div><p>Aan mensen die hulp hebben gehad in 2016 (Jeugd) en/of in 2015 (Wmo) wordt een vragenlijst verstuurd. De vragenlijsten over zowel Wmo als Jeugd zijn begin mei verstuurd. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult en deze voor de in de brief genoemde termijn (Wmo: 31 mei; Jeugd: 11 juni 2017) terugstuurt.&nbsp;</p></div><h2>Wat gebeurt er met de gegevens?</h2><div><p>Het onderzoeksbureau Scope Onderzoek B.V. voert het onderzoek uit over de Wmo en I&amp;O Research over Jeugd. Deze onderzoeksbureaus zorgen ervoor dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat uw privacy gewaarborgd blijft. De gemeente weet niet welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Deelname is geheel vrijwillig. Onder de deelnemers worden twee tablets verloot. Om hiervoor in aanmerking te komen hebben wij uw naam en adres nodig. Deze gegevens worden in verband met uw privacy losgekoppeld van de vragenlijst. &nbsp;&nbsp;</p></div><h2>Heeft u vragen?</h2><div><p>U kunt contact opnemen met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. De contactgegevens en de actuele telefonische bereikbaarheid van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg kunt u vinden op&nbsp;<a href="https://www.loonopzand.nl/servicepunt/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">de algemene pagina van het servicepunt</a>.&nbsp;&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
 3434. </item>
 3435. <item>
 3436. <guid>news-1397</guid>
 3437. <pubDate>Mon, 22 May 2017 10:04:47 +0200</pubDate>
 3438. <title>Profielschets burgemeester bekend, sollicitatieprocedure gestart</title>
 3439. <link>/actueel/profielschets-burgemeester-bekend-sollicitatieprocedure-gestart-1/</link>
 3440. <description></description>
 3441. <content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 mei overhandigde de gemeenteraad van Loon op Zand de profielschets aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. U kunt de profielschets downloaden.&nbsp;<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Organisatie-Politiek/Profielschets_burgemeester.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Download de profielschets</a>. &nbsp;Vanaf 16 mei tot 6 juni 2017 staat de vacature open voor sollicitanten. In deze periode kunnen kandidaten reageren op deze vacature via:&nbsp;<a href="http://bit.ly/2pOo2nD" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">http://bit.ly/2pOo2nD</a>.&nbsp; Het streven is de naam van de nieuwe burgemeester op 12 oktober bekend te maken.</p>]]></content:encoded>
 3442. </item>
 3443. <item>
 3444. <guid>news-1386</guid>
 3445. <pubDate>Mon, 22 May 2017 09:31:31 +0200</pubDate>
 3446. <title>Stem op het ‘Beste idee’ en kies welke 10 ideeën winnen!</title>
 3447. <link>/actueel/stem-op-het-beste-idee-en-kies-welke-10-ideeen-winnen/</link>
 3448. <description></description>
 3449. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De beste ideeën komen vanuit de samenleving. Daarom zocht de gemeente Loon op Zand de afgelopen maanden naar vernieuwende ideeën uit haar eigen gemeenschap. Er kwamen veel creatieve ideeën binnen. Nu is het tijd om op de beste ideeën te stemmen!</p></div><div><p>Wedstrijd In oktober 2016 startte de ideeënwedstrijd ´Het beste idee voor hulp en zorg in gemeente Loon op Zand´. Op 1 maart sloot de inzendingstermijn en telden we ruim 140 inzendingen. Een selectie volgde op basis van acht criteria: innovatief, leren van ervaringen, laagdrempelig, samenwerking, uitvoering, doeltreffend, visie en zelfvoorzienend. Hieruit volgden 38 definitieve deelnemers die allemaal kans maken op een eenmalige subsidie voor het uitvoeren van hun idee.</p></div><div><p>Het publiek kiest – stem op het beste idee! Van maandag 22 mei tot en met zondag 4 juni kan iedereen stemmen op het idee van zijn/haar voorkeur. Dit kan digitaal via loonopzand.nl/hetbesteidee&nbsp;en via een invulstrook in de Duinkoerier. Alle ideeën worden vanaf maandag 22 mei gepresenteerd op de website. Op woensdag 24 mei en woensdag 31 mei staan de ideeën ook gepresenteerd op 2 pagina’s in de Duinkoerier.&nbsp;Bekendmaking winnaars Op 25 juni volgt de uitslag tijdens een besloten uitreikingsavond. Tijdens deze avond zet de gemeente de deelnemers in het zonnetje en worden de winnaars bekend gemaakt.</p></div>]]></content:encoded>
 3450. </item>
 3451. <item>
 3452. <guid>news-1367</guid>
 3453. <pubDate>Tue, 16 May 2017 09:00:18 +0200</pubDate>
 3454. <title>Visrechten vijver Amerikastraat voor De Vrolijke Vissers</title>
 3455. <link>/actueel/visrechten-vijver-amerikastraat-voor-de-vrolijke-vissers/</link>
 3456. <description></description>
 3457. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In overleg met de gemeente besloot de hengelsportvereniging de vijver aan de Amerikastraat in te brengen in de Gezamenlijke Lijst Viswateren van de Federatie Zuid – West Nederland. Dat betekent dat iedereen die lid is van een visvereniging en een vispas heeft, hier vrij mag vissen. Personen die geen lid van een visvereniging zijn, kunnen een dag/week vergunning &nbsp;kopen. &nbsp;</p></div><div></div><div><p>Al jaren heeft de hengelsportvereniging er naar gestreefd eigen viswater te krijgen. Nu pacht &nbsp;de vereniging &nbsp;eindelijk de eerste officiële visvijver. Samen met de gemeente en met steun vanuit de Fed. Zuid West Nederland. Tijdens de Week van ons water werden op maandag 15 mei de rechten overgedragen en de eerste vis (karpers) uitgezet door wethouder Gerard Bruijniks.
 3458. </p>
 3459. <p>In 2018 volgen ook de rechten over de vijvers aan de Belgiëstraat en Europalaan/Dodenauweg. &nbsp;De vijver aan de Europalaan wordt in de loop van 2017/2018 vergroot, &nbsp;uitgediept en klaargemaakt als bergings en –visvijver.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Wat zijn de regels om te mogen vissen op de vijver?</h2><div><p>Op deze vijvers &nbsp;gelden dezelfde regels als op andere viswateren. Deze regels staan op de Vispas. Uitzondering hierop is het aantal hengels waarmee gevist mag worden. Dit is voor deze drie vijvers maximaal één hengel per persoon. Om verzadiging van het water te voorkomen, dringen we er op aan om niet meer dan 1 kilo droog lokvoer per vissessie te gebruiken. &nbsp;</p></div><div><p>De vijver gelegen aan de Europalaan/Braakakker is géén viswater. Deze vijver is het eigendom van de Efteling en hiervan worden geen visrechten uitgegeven.</p></div><div><p>Meer informatie over vissen: <a href="https://www.loonopzand.nl/vissen/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl/vissen</a></p></div><h2>Week van ons water 12 tot en met 21 mei</h2><div><p>Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is. Ook is er aandacht voor goed rioolgebruik. De week staat bol van <a href="https://www.loonopzand.nl/weekvanonswater" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">activiteiten</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3460. </item>
 3461. <item>
 3462. <guid>news-1358</guid>
 3463. <pubDate>Tue, 09 May 2017 14:27:11 +0200</pubDate>
 3464. <title>Camper of caravan voor de deur, mag dat?</title>
 3465. <link>/actueel/camper-of-caravan-voor-de-deur-mag-dat/</link>
 3466. <description></description>
 3467. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Niet alleen vakanties staan voor de deur, maar regelmatig ook de camper, caravan of vouwwagen. Een goede vakantie begint met een goede voorbereiding. Het inladen van je kampeermiddel hoort daarbij. En bij thuiskomst volgt uiteraard de schoonmaak. Zorg dat dit geen parkeeroverlast geeft voor andere buurtbewoners. Dan is het ook gezelliger thuiskomen.<br /><br /></p></div><div><p>De caravan, camper of vouwwagen mag maar een paar dagen op de openbare weg staan. Hoeveel dagen is afhankelijk van het seizoen. Het kampeerseizoen loopt van mei tot en met september. In deze periode &nbsp;mag een kampeermiddel niet langer dan 7 achtereenvolgende dagen op de openbare weg geparkeerd staan. Buiten het kampeerseizoen (de maanden oktober tot en met april) is dat &nbsp;3 achtereenvolgende dagen. Dit verbod geldt ook voor aanhangers, bouwketen et cetera.</p></div><div><p>De regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).<br /><br /></p></div><h2>Voorkom een boete en ergernis</h2><div><p>Het parkeren van kampeermiddelen op de openbare weg gaat ten koste van de beschikbare parkeerruimte in de straat. &nbsp;Staat uw caravan, camper of vouwwagen er langer dan is toegestaan dan kan de gemeente handhavend optreden. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht op de naleving van deze regels. In geval van een overtreding kan een boete volgen &nbsp;Of kan uw kampeermiddel zelfs worden weggesleept.&nbsp;</p></div><div><p>Voorkom een boete. Zorg ervoor dat uw kampeermiddel niet langer dan het toegestane aantal dagen op straat staat. Daarmee voorkomt u bovendien overlast en ergernis in de buurt.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3468. </item>
 3469. <item>
 3470. <guid>news-1347</guid>
 3471. <pubDate>Mon, 01 May 2017 11:03:15 +0200</pubDate>
 3472. <title>Laatste straatsteen gelegd in Loon op Zand</title>
 3473. <link>/actueel/laatste-straatsteen-gelegd-in-loon-op-zand/</link>
 3474. <description></description>
 3475. <content:encoded><![CDATA[<div><p>In Loon op Zand is de herinrichting van 2,5 kilometer straten klaar. Vrijdag 28 april legde wethouder Gerard Bruijniks de laatste straatsteen op de kruising Kerkstraat / Willibrordusstraat. <br />Door de nieuwe afslag van en naar de N261 gaat het doorgaand verkeer niet meer via de zogenoemde linten in Loon op Zand. Aannemer Den Ouden B.V. richtte voor de gemeente de straten opnieuw in. Maximale snelheid: 30km/h.&nbsp;</p></div><div><p>Met een feestelijk tintje sluiten we de werkzaamheden nog af met omwonenden en ondernemers. Meer informatie daarover volgt binnenkort.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3476. </item>
 3477. <item>
 3478. <guid>news-1336</guid>
 3479. <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 12:36:29 +0200</pubDate>
 3480. <title>Lintjesregen 2017</title>
 3481. <link>/actueel/lintjesregen-2017/</link>
 3482. <description></description>
 3483. <content:encoded><![CDATA[<div></div><div><div><p>Tijdens de traditionele lintjesregen reikt burgemeester Wim Luijendijk vandaag, dinsdag 26 april 2017, vier Koninklijke Onderscheidingen uit aan de volgende inwoners van onze gemeente: &nbsp;</p><ul class="square"><li>De heer H.P.M. Stübbe uit Kaatsheuvel - lid in de Orde van Oranje Nassau</li><li>Mevrouw A. de Klerk - Roggeveen uit Kaatsheuvel - ridder in de Orde van Oranje Nassau</li><li>Mevrouw M.J.M. Verstijnen – van Brunschot uit De Moer - lid in de Orde van Oranje Nassau</li><li>De heer G.P. van Es uit Loon op Zand - lid in de Orde van Oranje Nassau</li></ul></div></div>]]></content:encoded>
 3484. </item>
 3485. <item>
 3486. <guid>news-1318</guid>
 3487. <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:51:37 +0200</pubDate>
 3488. <title>Nieuwe bouwkavels Westwaard in verkoop</title>
 3489. <link>/actueel/nieuwe-bouwkavels-westwaard-in-verkoop/</link>
 3490. <description></description>
 3491. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vandaag start de verkoop van nieuwe bouwkavels in Westwaard. Deze nieuwe woonbuurt komt ten westen van de Sweensstraat in Kaatsheuvel. Een gemoedelijke buurt met een dorps, landelijk karakter. In een gebied met bomenrijen, subtiele hoogteverschillen, buitenspeelruimte, fraaie struinpaden en duurzame waterpartijen krijg je alle ruimte om te wonen, zoals jij wilt. Je kunt er zelf een huis (laten) bouwen. Het kan ook samen met anderen (bijvoorbeeld CPO).&nbsp;
 3492. </p>
 3493. <h2>Schrijf je in en bouw je droomhuis in Kaatsheuvel</h2></div><div><p>Vandaag start de verkoop van de nieuwe bouwkavels voor vrijstaande woningen. Informatie over de bouwkavels, spelregels en meer vind je op <a href="https://www.loonopzand.nl/index.php?id=302" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.woneninwestwaard.nl</a>. Voor vragen of meer informatie kun je ook terecht bij kopersbegeleider Frank van der Wiel via tel: 06-30143172 of via <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3494. </item>
 3495. <item>
 3496. <guid>news-1314</guid>
 3497. <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:00:00 +0200</pubDate>
 3498. <title>Loon op Zand zoekt nieuwe burgemeester</title>
 3499. <link>/actueel/loon-op-zand-zoekt-nieuwe-burgemeester/</link>
 3500. <description></description>
 3501. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Gemeente Loon op Zand is op zoek naar een nieuwe burgemeester. In de sollicitatiegesprekken is de profielschets van de burgemeester een belangrijke leidraad. Daarin staat wat de raad van haar of hem verwacht. Om een goede schets te maken, haalde de gemeenteraad ook bij inwoners op wat zij belangrijk vinden.</p></div><h2>Meest gekozen kwaliteiten burgemeester</h2><div><p>170 inwoners uit zowel Kaatsheuvel, Loon op Zand als De Moer gaven via een enquête hun reactie. Zij vinden dat de nieuwe burgemeester betrokken moet zijn bij de gemeenschap in alle drie de kernen. Een benaderbaar persoon die naar inwoners luistert. Verder is hij/zij:</p></div><div><ul class="square"><li>Daadkrachtig</li><li>Vernieuwend</li><li>Zichtbaar</li><li>Communicatief: actief (mede)delen, vragen én luisteren</li><li>Ervaren in politiek en bedrijfsleven</li><li>Enthousiast over ideeën uit de samenleving</li></ul></div><h2>Hoe gaat het verder?</h2><div><p>Op 9 mei biedt de gemeenteraad de profielschets aan bij de Commissaris van de Koning. Een exemplaar hiervan leggen we daarna neer bij De Wetering, ’t Maoske en Het Klavier. Vanaf 16 mei staat de vacature open voor sollicitanten. Volg het proces via <a href="http://www.loonopzand.nl/nieuweburgemeester" target="_blank">www.loonopzand.nl/nieuweburgemeester</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3502. </item>
 3503. <item>
 3504. <guid>news-1316</guid>
 3505. <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:00:00 +0200</pubDate>
 3506. <title>Viering jubileum Rode Kruis in 2017</title>
 3507. <link>/actueel/viering-jubileum-rode-kruis-in-2017/</link>
 3508. <description></description>
 3509. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Dit jaar viert het Rode Kruis zijn 150-jarig bestaan en deze wil daar samen met alle gemeenten bij stilstaan. We hijsen de Rode Kruis-vlag op het Anton Pieckplein op 3 dagen. Op 8 mei, de internationale Rode Kruisdag, geboortedag van grondlegger Henry Dunant en de dag van de officiële viering van het jubileum.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3510. </item>
 3511. <item>
 3512. <guid>news-1296</guid>
 3513. <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 08:30:00 +0200</pubDate>
 3514. <title>Meer dan 40 ideeën door naar publieksronde ‘Het beste idee voor hulp en zorg’</title>
 3515. <link>/actueel/meer-dan-40-ideeen-door-naar-publieksronde-het-beste-idee-voor-hulp-en-zorg-1/</link>
 3516. <description></description>
 3517. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op 1 oktober 2016 startte de gemeente Loon op Zand met de ideeënwedstrijd ‘Het beste idee voor hulp en zorg’. &nbsp;Dit werd een groot succes! Aan het einde van de inzendingstermijn op 1 maart, telden we meer dan 140 ingezonden ideeën. De afgelopen maand selecteerde de selectiecommissie 42 ideeën om door te gaan naar de publieksronde.</p></div><h2>Stemmen op ´Het beste idee´</h2><div><p>Eind mei start de publieksronde. In de Duinkoerier en op de gemeentelijke website presenteren we de geselecteerde ideeën. Vanaf 22 mei kan iedereen gedurende twee weken stemmen op 'het beste idee'. De 10 ideeën met de meeste stemmen winnen. Zo bepaalt het publiek welke ideeën na de zomer van start gaan!</p></div><div><p>Geselecteerde ideeën</p></div><div><p>We ontvingen veel creatieve en innovatieve ideeën. Deze beoordeelde de selectiecommissie op acht criteria: innovatief, leren van ervaringen, laagdrempelig, samenwerking, uitvoering, doeltreffend, visie en zelfvoorzienend. Daarnaast gaven de leden van de selectiecommissie iedere inzending een algemene beoordeling.&nbsp;</p></div><h2>Verschillende ideeën</h2><div><p>De geselecteerde ideeën variëren van klein tot grootschalig, door inwoners of ondernemers, en geschikt voor verschillende doelgroepen. De werktitels van de geselecteerde ideeën zijn:</p></div><div></div><div><p>• Octopus-pas</p></div><div><p>• Coöperatief vervoer</p></div><div><p>• Digitaal klembord vraag en aanbod</p></div><div><p>• Creatie lokaal signalering en hulpnetwerk</p></div><div><p>• Agrarische arbeidsintegratie</p></div><div><p>• Helpende hand boodschappenservice</p></div><div><p>• Levend netwerk Domotica</p></div><div><p>• Activiteiten ouderen en kinderen</p></div><div><p>• Bakske koffie thuis</p></div><div><p>• Doorontwikkeling Mantel-Match</p></div><div><p>• JIJ op Buitenlust</p></div><div><p>• Dit Loont!</p></div><div><p>• de Zorgoppas</p></div><div><p>• Samen voor krachtige gezinnen</p></div><div><p>• Kameraden</p></div><div><p>• Buddy project</p></div><div><p>• Het inloophuis</p></div><div><p>• Samen aan tafel</p></div><div><p>• Oplaadpas</p></div><div><p>• Ketenaanpak verwarring en dementie</p></div><div><p>• Uw Compaan • Buddy talk</p></div><div><p>• Kinderboerderij 't Molengeitje</p></div><div><p>• Nettie</p></div><div><p>• Virtuele thuiszorg Nederland</p></div><div><p>• Yoho-app</p></div><div><p>• Groundplay.city</p></div><div><p>• Samen koken in de huiskamer</p></div><div><p>• Tablet-student</p></div><div><p>• Videobegeleiding mantelzorgers</p></div><div><p>• Levenskracht</p></div><div><p>• CRDLT</p></div><div><p>• Twinkelpas</p></div><div><p>• Anton Pieck Park dagbesteding</p></div><div><p>• Tiny Bots Tessa</p></div><div><p>• Natuurstuk project</p></div><div><p>• Maatschappelijke steunsysteem LoZ</p></div><div><p>• Dorpstuin</p></div><div><p>• Meergeneratie huis</p></div><div><p>• Domotico-platform</p></div><div><p>• Old school Loon op Zand</p></div><div><p>• Blij op de boerderij</p></div>]]></content:encoded>
 3518. </item>
 3519. <item>
 3520. <guid>news-1301</guid>
 3521. <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 13:02:41 +0200</pubDate>
 3522. <title>Nieuwbouw sporthal locatie De Werft zomer 2018 klaar</title>
 3523. <link>/actueel/nieuwbouw-sporthal-locatie-de-werft-zomer-2018-klaar/</link>
 3524. <description></description>
 3525. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op de plaats van De Werft in Kaatsheuvel komt een nieuwe sporthal. Nieuwbouw met 4 zaaldelen, een dojo en een turnaanbouw komen er. Wind Design &amp; Build b.v. uit Drachten tekende dinsdag 11 april voor het ontwerp en de uitvoering. Het werk zal grotendeels worden uitgevoerd door lokale en regionale bedrijven.</p></div><div><p>De huidige en toekomstige gebruikers en de omwonenden van de sporthal worden half mei bijgepraat over de plannen en de planning. &nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><h2>Deel sporthal blijft beschikbaar tijdens sloop en nieuwbouw</h2><div><p>De nieuwe sporthal moet zomer 2018 klaar zijn. Dat gaat lukken. Voor de zomer van 2017 worden de plannen verder uitgetekend en de vergunningen aangevraagd. In juli staat de sloop op de planning. &nbsp;Aansluitend start de nieuwbouw. Een gedeelte van de hal slopen we nog niet. Van dit deel kunnen de scholen en de sporters nog gebruik maken tot de nieuwbouw klaar is. &nbsp;</p></div><div><p><br />Benieuwd naar de plannen en planning? <a href="https://www.loonopzand.nl/verhuizen-wonen-belastingen/projecten/dewerft/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Actuele informatie staat op deze website</a>.</p></div>]]></content:encoded>
 3526. </item>
 3527. <item>
 3528. <guid>news-1299</guid>
 3529. <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:40:41 +0200</pubDate>
 3530. <title>BOA’s en politie samen sterk </title>
 3531. <link>/actueel/boas-en-politie-samen-sterk-1/</link>
 3532. <description></description>
 3533. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Onze Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) zijn onze ogen en oren in de openbare ruimte. &nbsp;U kunt onze BOA’s ook samen met politie tegenkomen. Op straat, in de buurt, bij een evenement, bij een ongeluk, een ruiming van hennep, dumping van afval, bemiddeling bij een ruzie en in de wijkteams.&nbsp;</p></div><div><p>Politie en BOA’s trekken samen op om overlast te voorkomen of daarbij te bemiddelen. Ze wijzen op onveilige situaties en geven u graag tips om deze te voorkomen. Waar nodig kunnen zowel de BOA als de politie een bekeuring uitschrijven. &nbsp;&nbsp;</p></div><div><h2>Preventie acties</h2></div><div><p>Voorkomen is beter: de BOA’s ondersteunen de politie bij diverse voorlichtingsactiviteiten over preventie. Zo trekken ze samen met de buurtpreventieteams de wijken in om tips te geven om woninginbraak te voorkomen: de Voetjesactie bijvoorbeeld. Maar ook bij het opvolgen van tips van inwoners, zoals bij de Rent a Cop &amp; BOA - dagen. U kunt dan zelf aangeven waar u vindt dat ze moeten controleren op bijvoorbeeld parkeeroverlast.&nbsp;</p></div><h2>Opvolging meldingen</h2><div><p>Meldingen die de gemeente en/of de politie krijgt, worden opgevolgd. Steeds kijken we naar waar het nodig is elkaar te ondersteunen. Komt er bijvoorbeeld een melding van dumping van afval binnen via de BuitenBeter app, dan gaan de BOA’s ter plaatse kijken wat voor afval het is. Ook onderzoeken ze van wie het is. &nbsp;Als het nodig is schakelen zij de politie in.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3534. </item>
 3535. <item>
 3536. <guid>news-1272</guid>
 3537. <pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:44:51 +0200</pubDate>
 3538. <title>Zwerfafval: we willen er vanaf!</title>
 3539. <link>/actueel/zwerfafval-we-willen-er-vanaf/</link>
 3540. <description></description>
 3541. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zwerfafval: we doen er met zijn allen al veel aan. Scholen onderwijzen intensief over afval, leerlingen vertellen over duurzaamheid, inwoners organiseren opschoonacties, de gemeente ruimt ons afval op… En toch blijft één van de grootste ergernissen van onze inwoners. Daar gaat de gemeente Loon op Zand iets aan doen. &nbsp;Samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen, Natuurmonumenten, ContourdeTwern en scholen. Wat we gaan doen staat in het Meerjarenplan zwerfafval dat we in 2016 maakten. Meld je ook aan!<br /><br />
 3542. </p>
 3543. <p>Een meerjarenplan voor een schoon Loon op Zand</p></div><div><p>In dit meerjarenplan staat dat we gaan werken langs verschillende pijlers. Uiteraard neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om onze afspraken op het gebied van een schone openbare ruimte na te komen. Een andere pijler in het plan &nbsp;is communicatie over afval. &nbsp;</p></div><div><p>Maar communicatie is natuurlijk niet eenzijdig. We horen ook graag jouw mening. Laat ons die dus vooral ook weten. Dat kan bijvoorbeeld via de BuitenBeter app. Zwerfafval dat je tegenkomt of uitpuilende afvalbakken kun je zo gemakkelijk aan ons laten zien. Zo helpen we elkaar om Loon op Zand schoon te houden!&nbsp;</p></div><div><p>Samen met ondernemers kijken we hoe we het aantrekkelijker kunnen maken om afval weg te gooien. Onze kinderen willen we graag laten zien hoe belangrijk afval is, wat je ervan en erover kan leren en wat je ervan kan maken! Wist je bijvoorbeeld dat veel kunst van afval wordt gemaakt?!&nbsp;</p></div><div><p>Tot slot organiseren we verschillende opschoonacties. In de week van schoon (18-25 maart) bijvoorbeeld bij de Dorpskwis Kaatsheuvel.<br /><br /></p></div><div></div><h2>Hoe betalen we dat dan?!</h2><div><p>Sinds 2014 mogen gemeenten een vergoeding aanvragen om het zwerfafval tegen te gaan. Deze vergoeding is afkomstig van de verpakkingenindustrie. Deze industrie moet een betalen aan NEDVANG (Nederland Van Afval Naar Grondstof). NEDVANG stelt deze vergoeding voor 10 jaar beschikbaar. Tijdens deze periode is het de bedoeling dat gemeenten nadenken over hoe zij de openbare ruimte schoon kunnen blijven houden. Dus: NU investeren in slimme maatregelen = Straks: minder kosten!<br />&nbsp;</p></div><div></div><h2>Samen in Actie!</h2><div><p>We zijn gestart met de week van schoon waarbij tijdens de Dorpskwis Kaatsheuvel alle teams de opdracht kregen om &nbsp;zoveel mogelijk afval in te zamelen. Wat een ongelooflijk succes! Vijftien volle zakken zwerfafval ruimden ze op.</p></div><div></div><div><p>Het komende voorjaar gaan we samen met Natuurmonumenten en verschillende ondernemers in de duinen aan de slag om het nieuwe seizoen “schoon” te beginnen. Ook bespreken we met ondernemers wat we samen in de winkelcentra kunnen doen.</p></div><div><p>In de zomer organiseren we een opruimactie en in september doen we mee met de landelijke Keep it Cleanday. Als we dan met oud en nieuw ook nog samen ons vuurwerkafval opruimen, dan zorgen we er het hele jaar samen voor dat Loon op Zand hard op weg is naar “De schoonste gemeente van Nederland!”<br />&nbsp;</p></div><div></div><h2>Meld je aan!</h2><div><p>Doe ook een keer mee met één van de acties! Ze zijn enorm gezellig en je krijgt ook nog eens een leuke beloning! Lijkt het je wat? Meld je dan aan! Op die manier bereiken we de juiste mensen en kunnen we handige afspraken maken.&nbsp;</p></div><div><p>Heb je zelf goede ideeën?: Laat het ons weten! We vinden (bijna) alles leuk en helpen je om jouw actie tot een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan een vlog waarin je iets vertelt over zwerfafval. Of laat zien hoe jouw actie verloopt. Richt je eigen wijkheldenteam op waarmee je je eigen buurt schoon houdt. Misschien heeft de plaatselijke supermarkt nog een leuke klus voor je of bedenk je samen met je buurtteam, vereniging of je klas een gave actie. Je kan ons mailen via: <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a> onder vermelding van zwerfafval.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3544. </item>
 3545. <item>
 3546. <guid>news-1247</guid>
 3547. <pubDate>Fri, 17 Mar 2017 17:25:22 +0100</pubDate>
 3548. <title>Bouw eerste woningen Westwaard start nog dit jaar</title>
 3549. <link>/actueel/bouw-eerste-woningen-westwaard-start-nog-dit-jaar/</link>
 3550. <description></description>
 3551. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vrijdag 17 maart zetten de gemeente en kopers de officiële handtekeningen onder de koopovereenkomsten voor de eerste bouwkavels in woonbuurt Westwaard.&nbsp;</p></div><div><p>De gemeente verkoopt bouwrijpe grond aan de particulieren. Nog dit jaar kunnen zij starten met bouwen aan de straten Helmbloem en Geelgors.</p></div><div></div><h2>Neem de ruimte in Westwaard en bouw je droomhuis</h2><div><p>De woonbuurt Westwaard komt aan de rand van Kaatsheuvel. De komende jaren worden hier in fases zo'n 450 woningen gebouwd. Een gemoedelijke buurt met een dorps, landelijk karakter. Je kunt er een bouwkavel kopen en zelf een huis (laten) bouwen. Het kan ook samen met anderen, bijvoorbeeld door mee te doen met CPO Westwaarts of door samen een tweekapper te bouwen. Projectontwikkelaars willen ook graag gaan bouwen.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De verkoop van de eerste bouwkavels startte 26 november 2016, er zijn er nog een paar beschikbaar. We bereiden de verkoop van de volgende bouwkavels voor. Er komt meer ruimte om samen met anderen te bouwen. Je kunt je woonwensen doorgeven via het formulier op de website <a href="http://www.woneninwestwaard.nl/index.php" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.woneninwestwaard.nl</a>, via e-mail: <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected] </a>of door kopersbegeleider Westwaard Frank van der Wiel te bellen via 06-30143172.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3552. </item>
 3553. <item>
 3554. <guid>news-1242</guid>
 3555. <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 08:58:13 +0100</pubDate>
 3556. <title>Uitslag Tweede Kamerverkiezing in gemeente Loon op Zand</title>
 3557. <link>/actueel/uitslag-tweede-kamerverkiezing-in-gemeente-loon-op-zand/</link>
 3558. <description></description>
 3559. <content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 15 maart hebben&nbsp;14.643 mensen in de gemeente Loon op Zand hun stem uitgebracht. Dit is een opkomstpercentage van 80,86 procent. In 2012 kwam 73,13% opdagen. Hieronder ziet u de uitslag.
 3560. </p>
 3561. <p>&nbsp;</p><table summary="" class="table"><caption>Voorlopige verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezing 2017</caption><thead><tr><th scope="col"></th><th scope="col">Partij</th><th scope="col">Stemmen</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>VVD</td><td>3923</td></tr><tr><td>2</td><td>PvdA</td><td>562</td></tr><tr><td>3</td><td>PVV</td><td>2480</td></tr><tr><td>4</td><td>SP</td><td>1646</td></tr><tr><td>5</td><td>CDA</td><td>2094</td></tr><tr><td>6</td><td>D66</td><td>1369</td></tr><tr><td>7</td><td>ChristenUnie</td><td>131</td></tr><tr><td>8</td><td>GroenLinks</td><td>938</td></tr><tr><td>9</td><td>SGP</td><td>77</td></tr><tr><td>10</td><td>Partij voor de Dieren</td><td>326</td></tr><tr><td>11</td><td>50PLUS</td><td>567</td></tr><tr><td>12</td><td>Ondernemerspartij</td><td>24</td></tr><tr><td>13</td><td>VNL Voor Nederland</td><td>60</td></tr><tr><td>14</td><td>DENK</td><td>84</td></tr><tr><td>15</td><td>Nieuwe Wegen</td><td>22</td></tr><tr><td>16</td><td>Forum voor Democratie</td><td>207</td></tr><tr><td>17</td><td>De BurgerBeweging</td><td>4</td></tr><tr><td>18</td><td>Vrijzinnige Partij</td><td>3</td></tr><tr><td>19</td><td>GeenPeil</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>Piratenpartij</td><td>22</td></tr><tr><td>21</td><td>Artikel 1</td><td>7</td></tr><tr><td>22</td><td>Niet Stemmers</td><td>9</td></tr><tr><td>23</td><td>Libertarische Partij</td><td>0</td></tr><tr><td>24</td><td>Lokaal in de Kamer</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>JEZUS LEEFT</td><td>5</td></tr><tr><td>26</td><td>StemNL</td><td>2</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>
 3562. <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3563. </item>
 3564. <item>
 3565. <guid>news-1237</guid>
 3566. <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 17:04:43 +0100</pubDate>
 3567. <title>Inkoopkalender 2017 Loon op Zand bekend</title>
 3568. <link>/actueel/inkoopkalender-2017-loon-op-zand-bekend/</link>
 3569. <description></description>
 3570. <content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk hier de <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Inkoopkalender_Loon_op_Zand_2017.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">inkoopkalender 2017</a> voor Loon op Zand.&nbsp;</p><div class="col-md-8"><div class="bekendmaking-detail"><div class="bekendmaking-bericht"><p>Bekijk hier&nbsp;<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Bekendmakingen/Inkoopbeleid_Loon_op_Zand_2016.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016</a>. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer. A. van der Zanden via telefoonnummer: 0416- 289111</p><div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
 3571. </item>
 3572. <item>
 3573. <guid>news-1232</guid>
 3574. <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 12:58:53 +0100</pubDate>
 3575. <title>Ophaaldagen Klein Chemisch Afval</title>
 3576. <link>/actueel/ophaaldagen-klein-chemisch-afval-1/</link>
 3577. <description></description>
 3578. <content:encoded><![CDATA[<p>Van 6 t/m 15 maart haalt de Chemokar het Klein Chemisch Afval (KCA) op. Bekijk de ophaaldagen en wat er in de milieubox mag in het&nbsp;<a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Gemeentenieuws_week_08_afvalnieuws.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Afvalnieuws</a>.&nbsp;
 3579. </p>
 3580. <h2 style="font-size: 1.3125em;">Milieubox</h2>
 3581. <p>Overhandig je KCA rechtstreeks aan de chauffeur van de Chemokar in de milieubox, vul de milieubox met bijvoorbeeld:&nbsp;</p><ul class="square"><li>Batterijen , spaarlampen;</li><li>Medicijnen, kwikthermometers;</li><li>Verf, lak;</li><li>Fotofixeer;</li><li>Accu's.</li></ul>]]></content:encoded>
 3582. </item>
 3583. <item>
 3584. <guid>news-1209</guid>
 3585. <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 13:59:00 +0100</pubDate>
 3586. <title>Huurders betalen geen OZB belasting, maar indien van toepassing wel hondenbelasting</title>
 3587. <link>/actueel/huurders-betalen-geen-ozb-belasting-maar-indien-van-toepassing-wel-hondenbelasting/</link>
 3588. <description></description>
 3589. <content:encoded><![CDATA[<p>Huurders in gemeente Loon op Zand krijgen in 2017 voor het eerst een beschikking van de WOZ waarde van hun woning. Huurders hoeven hierover geen OZB belasting te betalen. U herkent dit aan het aanslagbedrag van € 0,00 rechtsonder op de voorzijde van de aanslag.&nbsp;Als u hondenbelasting verschuldigd bent, staat er wel een bedrag bij. Dit moet u wel betalen.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3590. </item>
 3591. <item>
 3592. <guid>news-1179</guid>
 3593. <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 09:22:45 +0100</pubDate>
 3594. <title>Gemeentelijke zilveren erepenning voor vertrekkend gemeentesecretaris Monique van Bavel</title>
 3595. <link>/actueel/gemeentelijke-zilveren-erepenning-voor-vertrekkend-gemeentesecretaris-monique-van-bavel/</link>
 3596. <description></description>
 3597. <content:encoded><![CDATA[<p class="Default"><strong>Op dinsdag 14 februari heeft burgemeester &nbsp;Wim Luijendijk de gemeentelijke erepenning in zilver uitgereikt aan mevrouw&nbsp; Monique van Bavel.&nbsp; De uitreiking vond plaats tijdens een afscheidsreceptie in de theaterzaal van &nbsp;Het Klavier in Kaatsheuvel.</strong></p>
 3598. <p class="Default">Monique van Bavel (52) legt per 1 maart haar functie neer van algemeen directeur / gemeentesecretaris van de gemeente Loon op Zand. Zij gaat in de gemeente Moerdijk aan de slag in dezelfde functie.</p>
 3599. <p class="Default">Sinds 1 januari 2011 zette zij zich in voor een goed functionerende organisatie en de verdere ontwikkeling daarvan. Dit deed zij door toepassing van haar managamentkwaliteiten en met veel professionaliteit en toewijding. Zij inspireerde en kenmerkte zich door haar op verandering en ontwikkeling gerichte leiderschap. Met haar verbindende kwaliteiten zorgde zij voor een goede samenwerking en samenspel tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad.</p>
 3600. <p class="Default">Monique van Bavel stond altijd open voor vragen en kwesties die bij de medewerkers leefden. Op toegankelijke wijze besprak zij medezeggenschapsvraagstukken met de ondernemingsraad.</p>
 3601. <p class="Default">Haar deskundigheid kwam nadrukkelijk tot uiting bij:</p>
 3602. <p class="Default">&nbsp;</p><ul class="square"><li>het realiseren van het Bruisend Dorpshart;</li><li>de samenwerking met De Efteling;</li><li>de bestuurlijke samenwerking in Hart van Brabant;</li><li>en de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Kaatsheuvel.</li></ul><p class="Default">Als bewijs van waardering en dankbaarheid voor haar grote verdiensten is besloten haar de zilveren erepenning van de gemeente Loon op Zand toe te kennen.</p>]]></content:encoded>
 3603. </item>
 3604. <item>
 3605. <guid>news-1168</guid>
 3606. <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:24:10 +0100</pubDate>
 3607. <title>Locatie aanplakborden Tweede Kamer-verkiezingen</title>
 3608. <link>/actueel/locatie-aanplakborden-tweede-kamer-verkiezingen/</link>
 3609. <description></description>
 3610. <content:encoded><![CDATA[<p>Voor de Tweede Kamer verkiezingen staan vanaf 13 februari op 11 locaties binnen de gemeente Loon op Zand aanplakborden:
 3611. </p>
 3612. <h3>Kaatsheuvel</h3><ul class="square"><li>Ariënsplein t.o. Mgr. Völkerstraat</li><li>Bevrijdingsweg bij rotonde</li><li>hoek Erasstraat - Driestapelenstoel</li><li>Europalaan t.o. Bosschendael</li><li>Berndijksestraat &nbsp;bij Prins Hendrikpark</li><li>Marktstraat bij rotonde (zijde Koningsdiep)</li></ul><h3>Loon op Zand</h3><ul class="square"><li>nabijheid hoek Ecliptica-Hydra</li><li>Ecliptica t.o. De Wetering</li><li>bij rotonde Kasteellaan t.o.v. ontsluiting N261</li><li>Oranjeplein</li></ul><h3>De Moer</h3><ul class="square"><li>Zijstraat (naast de kerk)</li></ul>]]></content:encoded>
 3613. </item>
 3614. <item>
 3615. <guid>news-1158</guid>
 3616. <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 17:01:04 +0100</pubDate>
 3617. <title>Volgende stap in gebiedspromotie De Langstraat</title>
 3618. <link>/actueel/volgende-stap-in-gebiedspromotie-de-langstraat/</link>
 3619. <description></description>
 3620. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De Langstraat kan uitgroeien tot een van de meest attractieve regio’s van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van een kwartiermaker. Vooral de combinatie van de grote trekpleisters met de gastvrijheid van de lokale ondernemers biedt kansen. Samen met de gemeenten Dongen, Heusden en Waalwijk gaven we opdracht voor het onderzoek.&nbsp;<br /><br /></p></div><div><p>De kracht van De Langstraat zijn de grote &nbsp;trekkers als de Efteling, Loonse en Drunense Duinen en de vesting Heusden. Maar ook de gastvrije lokale parels zoals speelboerderijen Pukkemuk en Ganzenest, de pluktuin en andere ondernemers uit de toeristisch, recreatieve sector. &nbsp;Dit blijkt uit gesprekken &nbsp;met ondernemers, inwoners, musea, VVV’s, Uitpunten, toeristische bureaus en raadsleden. Er is duidelijk bereidheid om samen te werken.
 3621. </p>
 3622. <h2>Themagerichte aanpak</h2>
 3623. <p>De vier gemeenten gaan samen met toeristische bureaus en Uitpunten een marketingstrategie uitwerken. De strategie gaat uit van een themagerichte aanpak gebaseerd op drie pijlers: Design &amp; Ambacht, Beleving &amp; Vermaak en Natuur &amp; Cultuurhistorie. Daarnaast blijft er ruimte om de lokale identiteit van elke gemeente uit te dragen en om samen te werken met gemeenten die zich nog niet hebben ‘aangesloten’ bij De Langstraat.&nbsp;<br />De ambities van de vier gemeenten sluiten aan bij die van de regio Hart van Brabant. Deze regio heeft 'leisure' als speerpunt.&nbsp;</p></div><div><h2>Bijeenkomst</h2></div><div><p>Op korte termijn houden de vier gemeenten en de toeristische uitvoeringsorganisaties een bijeenkomst voor ondernemers. Zij lichten de gekozen marketingstrategie en het plan van aanpak voor het vervolg dan &nbsp;toe .</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3624. </item>
 3625. <item>
 3626. <guid>news-1142</guid>
 3627. <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 15:44:17 +0100</pubDate>
 3628. <title>Kort verslag eerste drie bijeenkomsten Samen Loont</title>
 3629. <link>/actueel/kort-verslag-eerste-drie-bijeenkomsten-samen-loont/</link>
 3630. <description></description>
 3631. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De afgelopen twee weken zijn de eerste drie bijeenkomsten geweest van Samen Loont! Raadsleden, college en ambtenaren zijn onder begeleiding van p2, samen met inwoners het gesprek aangegaan over de leefbaarheid van hun eigen wijk.&nbsp;
 3632. </p>
 3633. <p>De doelstelling van Samen Loont is driedelig:</p></div><div><p>• Benutten van kennis van de samenleving in Loon op Zand</p></div><div><p>• Investeren in wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheid</p></div><div><p>• Ruimte scheppen voor maatschappelijk initiatief&nbsp;
 3634. </p>
 3635. <p>Aan de hand van beelden (die mensen soms ook zelf hadden meegenomen) werd nagedacht over het ideale toekomstbeeld van de wijk en welke acties nodig zijn om daar een stapje dichterbij te kunnen komen. Inwoners gingen actief aan de slag en goede gesprekken vulden de avond. Het resultaat: prachtige moodboards met waardevolle informatie uit eerste hand!&nbsp;
 3636. </p>
 3637. <p>De komende weken worden gebruikt om het proces te evalueren en de volgende bijeenkomsten van Samen Loont vorm te geven. Dat doet de kerngroep Samen Loont uiteraard niet alleen, daar worden ook weer inwoners en ondernemers (meedenkers) bij betrokken.&nbsp;</p></div><div><p>Zie ook&nbsp;<span style="font-size: 1.0625em; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.loonopzand.nl/samenloont" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl/samenloont&nbsp;</a></span></p></div>]]></content:encoded>
 3638. </item>
 3639. <item>
 3640. <guid>news-1132</guid>
 3641. <pubDate>Thu, 26 Jan 2017 21:29:57 +0100</pubDate>
 3642. <title>Burgemeester Luijendijk kondigt einde ambtstermijn aan</title>
 3643. <link>/actueel/burgemeester-luijendijk-kondigt-einde-ambtstermijn-aan/</link>
 3644. <description></description>
 3645. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Burgemeester Wim Luijendijk heeft aan de gemeenteraad laten weten dat hij per&nbsp;15 november 2017 bij de Koning eervol ontslag heeft aangevraagd van zijn ambt als burgemeester van Loon op Zand.</p></div><div></div><div><p>Vanaf 2008 is Wim Luijendijk, aanvankelijk als waarnemend burgemeester, verbonden aan Loon op Zand. In april 2016 werd Luijendijk voor een nieuwe periode herbenoemd. Het was al duidelijk dat de 66-jarige burgemeester geen volle ambtstermijn van 6 jaar meer kon vervullen. De wet geeft een grens van 70 jaar aan.</p></div><div></div><div><p>Luijendijk dacht aanvankelijk aan een ambtstermijn van 10 jaar als mooi moment om te stoppen. Omdat de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2018 zijn, is in goed overleg besloten om in november 2017 terug te treden.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>De nieuw te benoemen burgemeester heeft dan een inwerkperiode van enkele maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. &nbsp;Na de verkiezingen kan de nieuwe burgemeester samen met een nieuw gekozen raad en een nieuw college van B&amp;W, de gehele komende bestuursperiode aan de slag.</p></div><div></div><div><p>Met de instelling van een vertrouwenscommissie zal in overleg met de Commissaris van de Koning de procedure voor de herbenoeming van een nieuwe burgemeester worden voorbereid.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3646. </item>
 3647. <item>
 3648. <guid>news-1121</guid>
 3649. <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 17:22:38 +0100</pubDate>
 3650. <title>Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling naar raad ter vaststelling</title>
 3651. <link>/actueel/ontwerp-masterplan-wereld-van-de-efteling-naar-raad-ter-vaststelling/</link>
 3652. <description></description>
 3653. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand legt het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling ter vaststelling voor aan de raad. Op grond van inspraakreacties stelt het college voor het Masterplan te wijzigen door de mogelijk zuidelijke toegangsweg via Hooispoor te laten vervallen. Ongeveer de helft van de 54 ontvangen inspraakreacties ging daar over. Varianten van een meer noordelijk gelegen extra ontsluiting worden onderzocht.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Meedenken en meepraten over uitbreidingsplannen Efteling</h2><div><p>Het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030 geeft een doorkijk naar de gewenste uitbreiding van de Efteling. De Efteling en de gemeente boden inwoners, bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over de plannen. Het was een intensief traject van ruim twee jaar met het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling als voorlopig eindresultaat. &nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><h2>Route via Hooispoor uit Ontwerp Masterplan</h2><div><p>Inwoners en belanghebbenden konden op het Ontwerp Masterplan een inspraakreactie, ook wel zienswijze genoemd, indienen. De gemeente ontving 54 inspraakreacties. Vooral over de verkeersoverlast (files), parkeren, geluidshinder en aantasting van leefomgeving en natuur maken indieners zich zorgen.</p></div><div><p>Op grond van de reacties stelt het college de gemeenteraad voor om de route via Hooispoor te laten vervallen. Niet alleen inwoners hadden hier moeite mee, maar ook Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie. De Efteling is hierover op constructieve wijze in gesprek met deze organisaties.</p></div><div><h2>Aanpassingen Europlaan en N261</h2></div><div><p>Mede op verzoek van de gemeenteraad wordt gekeken welke aanpassingen er op korte termijn op de Europalaan in Kaatsheuvel mogelijk zijn. De provincie onderzoekt mogelijke aanpassingen op de N261 (Midden-Brabantweg). De Bevrijdingsweg kan ook meer gebruikt &nbsp;worden om het dorp in en uit te komen op drukke tijden.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Zuidelijke toegang naar park in toekomst onder voorwaarden</h2><div><p>De varianten van een route naar de Efteling in de directe omgeving van de verblijfsaccommodaties &nbsp;worden onderzocht op het effect op natuur en milieu. Er worden bovendien een aantal voorwaarden gesteld. De condities zijn:</p></div><div><ul class="square"><li>Nut en noodzaak van de zuidelijke toegang moeten worden aangetoond op grond van de bezoekersgroei richting 2030, daar is in 2020 beter zicht op dan nu;</li><li>De effecten van de maatregelen rondom en op de Europalaan en het parkeren op afstand blijken onvoldoende om de toenemende groei van bezoekersverkeer zonder oponthoud af te wikkelen;</li><li>Onderzoek en experimenten met Smart Mobility en het stimuleren van Openbaar Vervoer zorgen ondanks serieuze inzet niet voor substantiële afname van de vervoersstromen.</li></ul></div><h2>Volgende stappen</h2><div><p>De gemeenteraad behandelt het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling in de vergaderingen van <a href="http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/vergaderingen/vergadering/opinierende-ronde-5/2017/02/opinierende-ronde/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">9 februari </a>(opiniërend) en <a href="http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/vergaderingen/vergadering/raadsvergadering-70/2017/02/raadsvergadering/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">16 februari</a> (besluitvormend). Er is geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid.&nbsp;</p></div><div><p>Na vaststelling door de raad, wordt op basis van het plan een nieuw bestemmingsplan inclusief MilieuEffectrapportage (met daarin een onderzoek naar het Meest Milieuvriendelijke Alternatief) opgesteld. Daar is wel reactie op mogelijk.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3654. </item>
 3655. <item>
 3656. <guid>news-1117</guid>
 3657. <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 14:54:01 +0100</pubDate>
 3658. <title>Uitslag inleveracties kerstbomen 2017</title>
 3659. <link>/actueel/uitslag-inleveracties-kerstbomen-2017/</link>
 3660. <description></description>
 3661. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op woensdag 11 januari 2017 zijn er op verschillende plaatsen in Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer kerstbomen ingeleverd. Totaal zijn er 619 bomen ingeleverd. Een mooie prestatie!&nbsp;
 3662. </p>
 3663. <p>Alle ingeleverde kerstbomen worden versnipperd en gecomposteerd. Op deze manier worden ze ook na de kerstdagen nog nuttig gebruikt.</p></div><div></div><div><p>De prijzen, 10 VVV-cheques ter waarde van € 20,00 zijn dit jaar gevallen op de volgende lotnummers:</p></div><div></div><div><h3><strong>Geel/wit</strong></h3></div><div><p>Nummer 96&nbsp;</p></div><div><p>Nummer 141</p></div><div><h3><strong>Roze</strong></h3></div><div><p>Nummer 532</p></div><div><p>Nummer 541</p></div><div><p>Nummer 604</p></div><div><p>Nummer 633</p></div><div><p>Nummer 650</p></div><div><p>Nummer 922</p></div><div><p>Nummer 939</p></div><div><p>Nummer 952</p></div><div></div><div><p>Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.</p></div><div></div><div><p>Uw prijs kan elke werkdag tussen 8.30 uur – 17.00 uur worden afgehaald bij de receptie van de gemeentewinkel. Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel.
 3664. </p>
 3665. <p>De winnende lotnummers zouden woensdag 18 januari ook in de Duinkoerier gepubliceerd worden. Dit is niet gebeurd. Onze excuses voor het ongemak. De winnende loten staan woensdag 25 januari in de Duinkoerier.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3666. </item>
 3667. <item>
 3668. <guid>news-1109</guid>
 3669. <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:05:03 +0100</pubDate>
 3670. <title>Inloopmiddag bestemmingsplan Sint Jozefkerk</title>
 3671. <link>/actueel/inloopmiddag-bestemmingsplan-sint-jozefkerk/</link>
 3672. <description></description>
 3673. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op maandag 23 januari van 16:00 tot 18:00 uur organiseren we in de Raadzaal in Het Klavier een inloopmiddag voor het bestemmingsplan Sint Jozefkerk. U kunt hier het plan voor de kerk bekijken en vragen stellen.&nbsp;
 3674. </p>
 3675. <p>De Sint Jozefkerk aan het Wilhelminaplein 2, Kaatsheuvel is sinds 2008 niet meer in gebruik. Ontwikkelaar LBB Naber uit Tilburg wil de leegstaande kerk een tweede leven geven. Deze wil het Rijksmonument verbouwen, waarbij er zorgfuncties in de kerk komen. Bij de kerk komen ook appartementen.</p></div><div><p>Inmiddels zijn de plannen vertaald in onder meer het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wilhelminaplein 2 te Kaatsheuvel’. Dit plan ligt nog tot en met 8 februari 2017 ter inzage. Tot die tijd kunt u inspraakreacties indienen. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook inzien via <a href="https://www.loonopzand.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmaking/ruimtelijke-ontwikkeling-voorontwerpbestemmingsplan-wilhelminaplein-2-te-kaatsheuvel/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl</a> en <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.ruimtelijkeplannen.nl</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3676. </item>
 3677. <item>
 3678. <guid>news-1108</guid>
 3679. <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:51:23 +0100</pubDate>
 3680. <title>Eerste bewoners Westwaard bekend</title>
 3681. <link>/actueel/eerste-bewoners-westwaard-bekend/</link>
 3682. <description></description>
 3683. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Vrijdag 13 januari verrichtte de notaris de loting voor bouwkavels in woonbuurt Westwaard. De gemeente wees na de notaris bouwkavels toe aan de inschrijvers. Zij kopen ruimte om hun droomhuis te (laten) bouwen in Kaatsheuvel.&nbsp;</p></div><div><p>Wil je dat ook, maar vond je de eerste bouwkavels niet geschikt? Maak je woonwensen kenbaar via <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a> of bel de kopersbegeleider Westwaard Frank van der Wiel tel.: 06-30143172.&nbsp;</p></div><h2>Nieuwe bouwkavels dit voorjaar in de verkoop</h2><div><p>We bereiden de verkoop van de volgende bouwkavels voor. Daar komt ook ruimte om samen met anderen een tweekapper te bouwen. Voor deze nieuwe bouwkavels kun je dit voorjaar inschrijven. Geef nu alvast je wensen en ideeën door, dan proberen we daar rekening mee te houden met de bouwkavels die we aan willen bieden.
 3684. </p>
 3685. <p>Heb je interesse in een tweekapper? We brengen je graag in contact met anderen die deze wellicht samen met je willen bouwen. &nbsp;&nbsp;</p></div><div><p>Informatie over de woonbuurt vind je op <a href="https://www.loonopzand.nl/verhuizen-wonen-belastingen/projecten/westwaard/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.woneninwestwaard.nl</a>. &nbsp;Wonen in Westwaard kun je ook volgen op <a href="https://www.facebook.com/WoneninWestwaardKaatsheuvel/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">facebook</a>&nbsp;en op <a href="https://twitter.com/westwaardkhvl" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">twitter</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3686. </item>
 3687. <item>
 3688. <guid>news-1083</guid>
 3689. <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 12:11:41 +0100</pubDate>
 3690. <title>Inleveractie kerstbomen 2017</title>
 3691. <link>/actueel/inleveractie-kerstbomen-2017/</link>
 3692. <description></description>
 3693. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Wie levert op woensdagmiddag 11 januari 2017 tussen 13:30 en 16:00 uur de meeste kerstbomen in? Voor iedere ingeleverde boom ontvang je een lotnummer. Degene die de meeste kerstbomen inlevert, ontvangt de meeste lotnummers. Deze heeft dus de grootste kans op een prijs.
 3694. </p>
 3695. <h2> Lever je kerstbomen in op de volgende plaatsen</h2></div><div></div><div><ul class="square"><li>Kaatsheuvel: Maas, Leemkuilen, Prins Mauritsplein en Wilhelminaplein.</li><li>Loon op Zand: Plein bij de Wetering</li><li>De Moer: Basisschool De Start.</li></ul></div><div></div><div><p>Voor ieder lot maak je kans op één van de tien VVV Cadeaubonnen ter waarde van € 20,00. In de Duinkoerier van woensdag 18 januari 2017 maken we de winnende lotnummers bekend. Dan is ook te lezen waar je de prijzen kunt ophalen.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Let op! Deze actie is alleen bedoeld voor particulieren. Restantpartijen van kwekers en / of wederverkopers worden niet geaccepteerd.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3696. </item>
 3697. <item>
 3698. <guid>news-1068</guid>
 3699. <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 08:00:00 +0100</pubDate>
 3700. <title>Veilig met vuurwerk tijdens de Donkere Dagen</title>
 3701. <link>/actueel/veilig-met-vuurwerk-tijdens-de-donkere-dagen/</link>
 3702. <description></description>
 3703. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het hoort er toch wel een beetje bij: vuurwerk om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Als het maar op een veilige manier gebeurt. Samen met de Brandweer &nbsp;Midden-West Brabant geven wij je graag een kort overzicht van tips, vooral gericht op het veilig stellen van de omgeving waarin je vuurwerk afsteekt.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Sluit ramen en deuren</h3><div><p>Een brandende vuurpijl wil je liever niet in je huis hebben! Zorg dat je vuurwerk buiten houdt en sluit daarom op oudjaarsavond al je ramen en deuren. En kijk ook of er vuurpijlen in je dakgoot terecht komen..&nbsp;</p></div><div></div><h3>Let op je omgeving</h3><div><p>Steek vuurwerk nooit te dicht bij een huis, dier of mens in de buurt af. Kies een rustige plek uit. Let ook op de windrichting, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook is het &nbsp;belangrijk dat er voor oud en nieuw geen spullen op straat liggen die in brand gestoken kunnen worden. Zet kliko’s, zwerfafval, tuinmeubilair etc. op een veilige plaats. Zo kunt u zelf helpen brand te voorkomen. En blus plastic voorwerpen zoals een kliko, brievenbus of prullenbak altijd met zand. Bij twijfel belt u 112.</p></div><div></div><h3>Emmertje water bij de hand</h3><div><p>Heb uit voorzorg altijd een emmer water bij de hand. Om snel een eventuele brandwond te kunnen koelen of vuur te kunnen doven.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Maak je lontje langer</h3><div><p>Deze tip kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Gebruik bij het afsteken van vuurwerk een aansteeklont en een vuurwerkbril en zet vuurpijlen stabiel rechtop. &nbsp;Gebruik bijvoorbeeld een PVC buis die je in de grond slaat, een fles gevuld met zand of water of een vuurwerkklem.&nbsp;</p></div><div></div><h3>Opruimen</h3><div><p>Zorg dat we het nieuwe jaar ook weer schoon en veilig beginnen. Gooi een emmer water over je vuurwerkafval en ruim het vervolgens meteen op. Dit kan gewoon bij het huisvuil.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>&nbsp;Op een (brand)veilig nieuwjaar!</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3704. </item>
 3705. <item>
 3706. <guid>news-1061</guid>
 3707. <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 18:30:00 +0100</pubDate>
 3708. <title>Gemeentesecretaris / algemeen directeur Loon op Zand aanvaardt nieuwe betrekking in Moerdijk</title>
 3709. <link>/actueel/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-loon-op-zand-aanvaardt-nieuwe-betrekking-in-moerdijk/</link>
 3710. <description></description>
 3711. <content:encoded><![CDATA[<p>De gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Loon op Zand, mevrouw Monique (P.A.M.) van Bavel, heeft een nieuwe betrekking aanvaard. Vanaf maart 2017 vervult zij de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Moerdijk.
 3712. </p>
 3713. <p>Mevrouw Van Bavel vervult sinds januari 2011 de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Loon op Zand. In die periode heeft de organisatie grote ontwikkelingen doorgemaakt. “Met een positief en buitengewoon goed gevoel nemen wij straks afscheid van haar”, aldus burgemeester Luijendijk. Het college en de raad zijn mevrouw Van Bavel zeer erkentelijk voor haar verdiensten voor de gemeente Loon op Zand.&nbsp;
 3714. </p>
 3715. <p>Voor 2011 was zij deelgemeentesecretaris in de deelgemeente Rotterdam Noord. Bestuurlijke ervaring deed zij ook op in de gemeente Tiel waar zij directeur was van de sector Bestuursdienst.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3716. </item>
 3717. <item>
 3718. <guid>news-231</guid>
 3719. <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:00:00 +0100</pubDate>
 3720. <title>Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen 2016 - 2017</title>
 3721. <link>/actueel/gewijzigde-openingstijden-tijdens-de-feestdagen-2016-2017/</link>
 3722. <description></description>
 3723. <content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden.
 3724. </p>
 3725. <h2>Gemeentebalies in Het Klavier&nbsp;</h2><ul class="square"><li>Maandag 26 december 2016 hele dag gesloten</li><li>Maandag 2 januari 2017 hele dag gesloten&nbsp;</li><li>Dinsdag 3 januari 2017 dicht van 12.30 uur tot 13.30 uur</li></ul><h2>Milieustraat</h2><ul class="square"><li>Maandag 26 december 2016 hele dag gesloten</li><li> 31 december 2016 is de milieustraat OPEN</li><li>Maandag 2 januari 2017 hele dag gesloten</li></ul>]]></content:encoded>
 3726. </item>
 3727. <item>
 3728. <guid>news-1058</guid>
 3729. <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 11:10:50 +0100</pubDate>
 3730. <title>Duurzaam, gevarieerd en betaalbaar wonen</title>
 3731. <link>/actueel/duurzaam-gevarieerd-en-betaalbaar-wonen/</link>
 3732. <description></description>
 3733. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeenteraad stelde op 14 december de visie op wonen vast. Ook op langere termijn een aantrekkelijke woongemeente blijven is het doel. Aantrekkelijk voor inwoners van alle leeftijden en achtergronden. De woonvisie sluit aan op het regionaal woonkader Hart van Brabant uit 2015.
 3734. </p>
 3735. <h2>Nieuwbouw 770 woningen</h2></div><div><p>De komende tien jaar zijn er ongeveer 770 nieuwe woningen nodig, waarvan minimaal 150 sociale huurwoningen. Daarvoor werkt de gemeente samen met inwoners, marktpartijen en woningcorporatie Casade.</p></div><div><p>Nieuwbouw is nodig om te voorkomen dat het aantal inwoners afneemt. Zo komen voorzieningen en sociale netwerken niet onder druk te staan.
 3736. </p>
 3737. <h2>Belangrijke aandachtspunten</h2></div><div><p>Bijzondere aandacht gaat uit naar starters, gezinnen, ouderen en mensen die door omstandigheden snel woonruimte nodig hebben. Bovendien stimuleert de gemeente eigenaren van bestaande woningen om te investeren in energiebesparing en maatregelen die langer zelfstandig wonen mogelijk maken.&nbsp;
 3738. </p>
 3739. <h2>We maakten afspraken met Casade en huurders</h2></div><div><p>Op basis van de woonvisie maakte de gemeente prestatieafspraken met Casade en de Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand. Hierin zijn de ambities uit de woonvisie vertaald in acties.
 3740. </p>
 3741. <p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/WOONVISIE_2016-2025_gemeente_Loon_op_Zand.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Woonvisie gemeente Loon op Zand 2016 - 2025</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3742. </item>
 3743. <item>
 3744. <guid>news-1049</guid>
 3745. <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 13:51:47 +0100</pubDate>
 3746. <title>Afwijkende openingstijden dinsdag 13 december </title>
 3747. <link>/actueel/afwijkende-openingstijden-dinsdag-13-december/</link>
 3748. <description></description>
 3749. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De milieustraat is vanwege een interne bijeenkomst op dinsdag 13 december gesloten. De gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier is tot 15:00 uur open. Ook zijn we deze dag telefonisch tot 15:00 uur bereikbaar.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3750. </item>
 3751. <item>
 3752. <guid>news-1044</guid>
 3753. <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 11:55:16 +0100</pubDate>
 3754. <title>Bouw je droomhuis in Kaatsheuvel</title>
 3755. <link>/actueel/bouw-je-droomhuis-in-kaatsheuvel/</link>
 3756. <description></description>
 3757. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Ten westen van de Sweensstraat in Kaatsheuvel komt de nieuwe woonbuurt Westwaard. Een gemoedelijke buurt met een dorps, landelijk karakter. In een gebied met bomenrijen, subtiele hoogteverschillen, buitenspeelruimte, fraaie struinpaden en duurzame waterpartijen krijg je alle ruimte om te wonen, zoals jij wilt. Je kunt er zelf een huis (laten) bouwen. Het kan ook samen met anderen (bijvoorbeeld CPO).&nbsp;</p></div><div></div><h2>Schrijf je nu in voor een bouwkavel</h2><div><p>Zaterdag 26 november startte de verkoop van de eerste 10 bouwkavels voor Westwaard. De inschrijving sluit maandag 19 december 12:00 uur. Informatie over de bouwkavels, spelregels en meer vind je op <a href="http://www.woneninwestwaard.nl" target="_blank">www.woneninwestwaard.nl.</a>
 3758. </p>
 3759. <h2>Volg ons via social media</h2></div><div><p>Wonen in Westwaard volg je op twitter via&nbsp;<a href="https://twitter.com/westwaardkhvl" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">@WestwaardKhvl</a> en op facebook via <a href="https://www.facebook.com/WoneninWestwaardKaatsheuvel" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.facebook.com/WoneninWestwaardKaatsheuvel</a></p></div>]]></content:encoded>
 3760. </item>
 3761. <item>
 3762. <guid>news-1012</guid>
 3763. <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 13:54:57 +0100</pubDate>
 3764. <title>Vastvriezend afval in de winter</title>
 3765. <link>/actueel/vastvriezend-afval-in-de-winter/</link>
 3766. <description></description>
 3767. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Bij temperaturen onder nul kan het afval vastvriezen aan de bodem en de wanden van de container. Dat geldt vooral voor het GFT-afval. Maar zeker ook voor het restafval. Daardoor kan een container soms niet of niet helemaal worden geleegd. Extra omschudden van de container is niet mogelijk, omdat de container met vorst extra kwetsbaar is en stuk kan gaan.&nbsp;</p></div><h2>Tips&nbsp;</h2><div><ul class="square"><li>Zet de container de nacht voordat de vuilniswagen komt in de berging of garage. Zet hem niet de nacht van tevoren al aan de straat</li><li>Leg een aantal krantenproppen onderin de bak als deze leeg is. De proppen nemen het vocht op en voorkomen daardoor het vastvriezen. Een krant over de zijkant helpt vastvriezen van het deksel voorkomen.</li><li>Zet de container bij aanhoudende strenge vorst zowel overdag als 's nachts op een beschutte plek.&nbsp;</li><li>Duw het afval nooit vast in de container en zeker niet bij vorst. De kans dat het afval aan de bodem en wanden blijft vastzitten is bij vorst groter dan normaal.&nbsp;</li><li>Laat nat groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters en dergelijke uitlekken voordat ze de container in gaan. Hoe minder water er in het afval zit hoe minder kans op bevriezing.&nbsp;</li><li>Als de inhoud toch is vastgevroren, steek dan voorzichtig de zijkanten wat los voordat u de container aan de straat zet.</li><li>Doe geen zout of antivriesmiddel in de container om het vastgevroren afval te ontdooien. Dit verstoort het composteerproces en antivriesmiddelen zijn bovendien schadelijk voor het milieu.</li></ul></div><div></div>]]></content:encoded>
 3768. </item>
 3769. <item>
 3770. <guid>news-1007</guid>
 3771. <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 15:52:12 +0100</pubDate>
 3772. <title>Aanpak groenstroken voor het einde van het jaar</title>
 3773. <link>/actueel/aanpak-groenstroken-voor-het-einde-van-het-jaar/</link>
 3774. <description></description>
 3775. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Voor het einde van het jaar pakken we de slecht groeiende groenstroken in de gemeente aan. Deze stukken worden vervangen met nieuwe planten of gras. De firma Van Esch uit Berkel-Enschot voert de werkzaamheden uit van week 49 tot en met week 52.
 3776. </p>
 3777. <p>Heeft u nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de heer P. Christianen via <a href="mailto:p[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of&nbsp;06 - 39466213.</p></div><div><p>In de omgeving van de onderstaande straten is van Esch de komende weken aan het werk:</p></div><div><ul class="square"><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Akkerstraat.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Akkerstraat</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Hei-Akker.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Hei-Akker</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Hoofdstraat.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Hoofdstraat</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Draaiboom.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Draaiboom</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Hertog_van_Brabantweg.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Hertog van Brabantweg</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Hugo_van_der_Goesstraat.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Hugo van der Goesstraat</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Hydra.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Hydra</a></li><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Verhuizen-Wonen-Belastingen/20161117_omg_Zijvaert.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Omgeving Zijvaert</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
 3778. </item>
 3779. <item>
 3780. <guid>news-1005</guid>
 3781. <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 13:40:06 +0100</pubDate>
 3782. <title>Workshops veilig uitgaan voor ouders</title>
 3783. <link>/actueel/workshops-veilig-uitgaan-voor-ouders/</link>
 3784. <description></description>
 3785. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Heeft u kinderen &nbsp;tussen de 16 en 18 jaar en wilt u weten hoe een avondje uit er tegenwoordig aan toe gaat? Op maandagavond 12 december vindt de tweede editie van Happy Ouders in Tilburg plaats. Tijdens deze avond doet u mee aan vier interactieve workshops. De workshops gaan o.a. over veilig uitgaan, alcoholgebruik en wet- en regelgeving. Happy Ouders start om 19:00 uur en deelname is gratis. Meldt u zich vóór 5 december aan via de website <a href="http://www.happyouders.nl." title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.happyouders.nl.</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3786. </item>
 3787. <item>
 3788. <guid>news-1004</guid>
 3789. <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 13:24:00 +0100</pubDate>
 3790. <title>Textiel over of niet meer nodig? Het mag in de container van Baanbrekers</title>
 3791. <link>/actueel/textiel-over-of-niet-meer-nodig-het-mag-in-de-container-van-baanbrekers/</link>
 3792. <description></description>
 3793. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Baanbrekers is de enige organisatie die textielafval van huishoudens mag inzamelen in onze gemeente. Kringloopwarenhuis Twiddus (onderdeel van Baanbrekers) plaatste daarvoor textielcontainers. Zij sorteren, verkopen en verwerken het textiel dat niet in de winkel kan. Door te kiezen voor Baanbrekers, kiest de gemeente ook voor een goed doel. Zo zorgen we voor extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.&nbsp;In de&nbsp;<span style="font-size: 1.0625em; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Bekendmakingen/Beleidsregels_textielinzameling" title="Dit bestand downloaden." class="download">Beleidsregels textielinzameling Loon op Zand 2016</a></span>&nbsp;leest u waarom Baanbrekers is aangewezen.&nbsp;</p></div><h2>Veel textiel is nog bruikbaar: ook als grondstof</h2><div><p>Er mag meer textielafval in de textielcontainer dan u denkt. Stof van kapotte, schone kleding bijvoorbeeld is grondstof voor andere producten. Voorbeelden van wat u in de textielcontainer mag doen zijn: kleding, lakens, dekens, keuken-, vaat- hand- en theedoeken, lappen stof, gordijnen, vitrages en schoenen(alleen complete paren). Stop het textiel wel in een afgesloten plastic zak.</p></div><h2>Textielinzamelpunten</h2><div><p>In Kaatsheuvel staan de textielinzamelcontainers in de Lucas van Leijdenstraat, Frans Halsstraat, Gasthuisstraat, Koningin Emmastraat, Schotsestraat en Liechtensteinstraat. In Loon op Zand kunt u terecht in de Gerlachusstraat, Ecliptica en Rentmeesterstraat. U mag uw textiel ook gratis inleveren in de Milieustraat aan de Liechtensteinstraat in Kaatsheuvel.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3794. </item>
 3795. <item>
 3796. <guid>news-998</guid>
 3797. <pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:48:33 +0100</pubDate>
 3798. <title>Start verkoop eerste bouwkavels Westwaard</title>
 3799. <link>/actueel/start-verkoop-eerste-bouwkavels-westwaard/</link>
 3800. <description></description>
 3801. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zaterdag 26 november, start de verkoop van de eerste 10 bouwkavels Westwaard. De inloop is van 10:00 uur tot 15:00 uur, in de raadzaal in Het Klavier (Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel). Tijdens deze inloop inspireren en informeren we over de uitgebreide mogelijkheden in Westwaard. Inschrijven voor een bouwkavel kan tot maandag 19 december 2016, 12:00 uur.</p></div><div></div><h2>Bouw je droom</h2><div><p>Kaatsheuvel krijgt met Westwaard een unieke dorpsuitbreiding. Een buurt waar landelijk en dorps wonen elkaar treffen. Gemoedelijk, groen, duurzaam en bijzonder vrij in bouwopties.
 3802. </p>
 3803. <p>Via circa 450 kavels – in fases aangeboden – biedt Westwaard woondromen voor jong en oud, stel en gezin, starters en senioren. Bewoners die straks genieten van het typerende slagenlandschap, fraaie struinpaden, spannende speelruimte, groene zichtlijnen, wuivende bomenrijen, speelse waterpartijen en subtiele hoogteverschillen. Allemaal op een steenworp afstand van het bruisende centrum van Kaatsheuvel.&nbsp;
 3804. </p>
 3805. <p>In Westwaard kun je zelf een huis (laten) bouwen. Het kan ook samen met anderen, bijvoorbeeld in de vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.woneninwestwaard.nl" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.woneninwestwaard.nl</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3806. </item>
 3807. <item>
 3808. <guid>news-955</guid>
 3809. <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 08:28:15 +0100</pubDate>
 3810. <title>Van Heeswijkstraat Kaatsheuvel afgesloten</title>
 3811. <link>/actueel/van-heeswijkstraat-kaatsheuvel-afgesloten-1/</link>
 3812. <description></description>
 3813. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Tussen maandag 14 en woensdag 16 november start de gemeente Loon op Zand met reparaties aan het asfalt op de Van Heeswijkstraat. De gemeente sluit de weg één tot maximaal twee dagen af. Er komen twee omleidingsroutes: &nbsp;</p></div><div><ol><li>Het verkeer van en naar Waalwijk en het noordelijk deel van de Horst rijdt via de LeoXIIIstraat / Loonsevaert / Vaartstraat. Het verkeer vanaf de N261 kan via de Europalaan / Heikant naar de Van Heeswijkstraat rijden. </li><li>In en om de Prinsessenbuurt maak je gebruik van de Burgemeester Verheijenlaan en de Sint Josephstraat.&nbsp;</li></ol></div><div><p>Bekijk de overzichtskaart met de omleidingsroutes op google maps: <a href="https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lll-Dlbj8e9ByLzW-pUlqBhhOAE&amp;ll=51.65681083506829%2C5.053241899999989&amp;z=15" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.google.nl/maps</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3814. </item>
 3815. <item>
 3816. <guid>news-950</guid>
 3817. <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 08:22:20 +0100</pubDate>
 3818. <title>Van Heeswijkstraat Kaatsheuvel afgesloten</title>
 3819. <link>/actueel/van-heeswijkstraat-kaatsheuvel-afgesloten/</link>
 3820. <description></description>
 3821. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Tussen maandag 14 en woensdag 16 november start de gemeente Loon op Zand met reparaties aan het asfalt op de Van Heeswijkstraat. De gemeente sluit de weg één tot maximaal twee dagen af. Er komen twee omleidingsroutes.&nbsp;Bekijk <a href="https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lll-Dlbj8e9ByLzW-pUlqBhhOAE&amp;ll=51.65681083506829%2C5.053241899999989&amp;z=15" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">de omleidingsroutes.</a>&nbsp;</p></div><div><h2>Bushalte</h2></div><div><p>De bushaltes rond de Parkstraat zijn in deze periode niet in gebruik. In week 45 kun je op de website van Arriva www.arriva.nl zien welke haltes van buslijn 136 je kunt gebruiken.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3822. </item>
 3823. <item>
 3824. <guid>news-937</guid>
 3825. <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 09:02:42 +0100</pubDate>
 3826. <title>Begroting 2017: Wat zijn de plannen?</title>
 3827. <link>/actueel/begroting-2017-wat-zijn-de-plannen/</link>
 3828. <description></description>
 3829. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Het gaat beter met de Nederlandse economie. Daarvan profiteren we ook in Loon op Zand. Het &nbsp;economisch herstel van Nederland en ons doordachte &nbsp;beleid van de afgelopen jaren zorgen nu voor een positief beeld van onze begroting. Er is ruimte voor investeringen, al moeten we voorzichtig blijven. Wat zijn de plannen van de gemeente voor de komende tijd? In de <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Begrotingskrant_2017_gemeente_Loon_op_Zand.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">begrotingskrant</a>&nbsp;staan ze per begrotingsprogramma aangegeven. Daarin staan ook de beschouwingen van de raadsfracties.&nbsp;
 3830. </p>
 3831. <p>De gemeenteraad behandelt de begroting op 3 en 10 november tijdens openbare vergaderingen. Je bent van harte welkom in de Raadzaal van Het Klavier.</p></div><div><p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Programmabegroting_Loon_op_Zand_2017-2020.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Programmabegroting 2017-2020</a></p></div>]]></content:encoded>
 3832. </item>
 3833. <item>
 3834. <guid>news-922</guid>
 3835. <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 14:38:05 +0200</pubDate>
 3836. <title>Start woonproject Westwaard 26 november</title>
 3837. <link>/actueel/start-woonproject-westwaard-26-november/</link>
 3838. <description></description>
 3839. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De voorbereidingen voor de ontwikkeling van de woonwijk Westwaard ( “Sweensstraat-West”) zijn klaar. In deze wijk met landelijk, dorps karakter kun je zelf een huis (laten) bouwen. Het kan ook samen met anderen, bijvoorbeeld in de vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).&nbsp;
 3840. </p>
 3841. <h2>Woonproject Westwaard van start op 26 november</h2></div><div><p>De grondprijs voor een bouwkavel in Westwaard is circa € 295,00 per vierkante meter exclusief BTW &nbsp; &nbsp;(€ 356,95 inclusief BTW). <br />De verkoop van de bouwkavels start zaterdag 26 november. Van 10:00 uur tot 15:00 uur ben je van harte welkom in de raadzaal in Het Klavier. Je treft er uitgebreide informatie over de woonwijk en de mogelijkheden, zoals informatie over het kopen van een bouwkavel.</p></div><div><h2>Enquête woonwensen</h2></div><div><p>We hebben een idee welke woningen we gaan bouwen in de woonwijk in het westelijk deel van Kaatsheuvel. Maar uiteindelijk willen we de toekomstige bewoners tevreden stellen met de juiste woningen. Daarom wilden we graag de huidige woonwensen weten van mogelijke huurders en kopers. Daarvoor gebruikten we een online enquête. Meer dan honderd mensen vulden deze in en gaven ons zo waardevolle informatie. Hartelijk dank daarvoor. &nbsp;</p></div><div></div><div><h2>Informatie</h2>
 3842. <p>Meer informatie over Westwaard vind je ook op <a href="https://www.loonopzand.nl/verhuizen-wonen-belastingen/projecten/westwaard" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.loonopzand.nl/westwaard</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3843. </item>
 3844. <item>
 3845. <guid>news-917</guid>
 3846. <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:01:20 +0200</pubDate>
 3847. <title>Nieuw verkeersplan: wat vindt u belangrijk?</title>
 3848. <link>/actueel/nieuw-verkeersplan-wat-vindt-u-belangrijk/</link>
 3849. <description></description>
 3850. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand maakt een nieuw verkeersplan: het Mobiliteitsplan 2016 – 2025. In dit nieuwe plan leggen we onze visie vast over hoe we de bereikbaarheid voor de toekomst zien. Maar ook onze visie op parkeren en verkeersveiligheid.&nbsp;</p></div><div></div><h2>Uw mening is belangrijk!</h2><div><p>Wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden moet terugkomen in het Mobiliteitesplan 2016-2025. Om deze mening te onderzoeken stelden we een <a href="http://bit.ly/2eInWso" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">vragenlijst</a> op. Wilt u aangeven wat u belangrijk vindt? Vul dan vóór 6 november de enquête in. Er is ook ruimte om uitleg te geven.</p></div><div></div><div><p>Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van de vragenlijst? We helpen u graag. U bent van harte welkom in Het Klavier op woensdag 26 oktober en 2 november. Tussen 9:00 uur en 16:00 uur zit Mieke Cox voor u klaar om de vragenlijst met u in te vullen.</p></div><div></div><h2>Wat doen we met de uitkomst van het onderzoek?</h2><div><p>Om &nbsp;de onderwerpen verder uit te diepen bespreken we de resultaten van de enquête met diverse partijen. We willen weten waar we extra aandacht aan moeten schenken. Bijvoorbeeld: wat moet/kan anders, en hoe is dat ‘anders’ dan? &nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><h2>Vragen?</h2><div><p>Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst neemt u contact op met Annelies van der Lee, beleidsmedewerker Verkeer. Zij is bereikbaar via 0416 – 289124 of via <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3851. </item>
 3852. <item>
 3853. <guid>news-915</guid>
 3854. <pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:00:00 +0200</pubDate>
 3855. <title>Asfaltreparaties</title>
 3856. <link>/actueel/asfaltreparaties/</link>
 3857. <description></description>
 3858. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente is begonnen met het repareren van een aantal asfaltwegen in de gemeente. De werkzaamheden zijn eind 2016 klaar. De werkzaamheden zijn kleinschalig en geven weinig overlast voor het andere verkeer. <a href="https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KNHwdl_UrAj4utRPRqwJflkpm08" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">Bekijk op deze google maps plattegrond om welke wegen het gaat</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3859. </item>
 3860. <item>
 3861. <guid>news-909</guid>
 3862. <pubDate>Fri, 14 Oct 2016 09:10:07 +0200</pubDate>
 3863. <title>Waar staat Loon op Zand in 2016?</title>
 3864. <link>/actueel/waar-staat-loon-op-zand-in-2016/</link>
 3865. <description></description>
 3866. <content:encoded><![CDATA[<p>Gemeente Loon het Zand is tevreden met de resultaten van het jaarlijkse onderzoek Waar staat je gemeente. Vooral ten opzichte van 2014 zien we een opvallende groei. De gemeente wil de thema’s leefbaarheid en de relatie met inwoners aanpakken. Van de 2.000 inwoners die zijn benaderd, hebben 572 inwoners de vragenlijst ingevuld. Een respons van 29 procent. &nbsp;&nbsp;
 3867. </p>
 3868. <p>Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten. Voor de uitgebreide resultaten verwijzen wij u graag naar het rapport<a href="/fileadmin/redacteuren/intranet/documenten/Nieuws/Rapport-2016-definitief.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download"> ‘Waar staat Loon op Zand?’ </a>(juli 2016) van I&amp;O-Research.&nbsp;Onze uitkomsten en die van andere gemeenten zijn ook te zien op <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl" target="_blank">www.waarstaatjegemeente.nl</a>.&nbsp;
 3869. </p>
 3870. <h2>Tevreden over woon- en leefomgeving&nbsp;</h2>
 3871. <p>Inwoners van Loon op Zand zijn tevreden over de eigen woonbuurt; voelen zich thuis in de buurt en zouden daar niet snel weg gaan. Inwoners gaan op een prettige manier met elkaar om, staan voor elkaar klaar en voelen zich veilig. Wat betreft het onderhoud in de buurt is men het minst tevreden over het onderhoud van perken en plantsoenen. De zorg- en gezondheidsvoorzieningen worden positief beoordeeld. Over sport- en speelvoorzieningen, openbaar vervoer en parkeergelegenheid zijn de meningen meer verdeeld.
 3872. </p>
 3873. <h2>Inspanningen gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid&nbsp;</h2>
 3874. <p>Bijna de helft van de inwoners vindt dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Deze score neemt sinds 2014 elk jaar iets toe. De zorg van de gemeente voor de leefomgeving waardeert men gemiddeld met een 6,4.
 3875. </p>
 3876. <h2>Aanvraagproces producten en diensten verloopt soepel&nbsp;</h2>
 3877. <p>De individuele dienstverlening van de gemeente Loon op Zand krijgt een 6,5. Ook de menselijke kant van de dienstverlening, ook wel ‘hostmanship’ genoemd, wordt door de meerderheid van de inwoners als goed gewaardeerd. Op alle onderdelen van dienstverlening zien we groei ten opzichte van 2014 en 2015.&nbsp;
 3878. </p>
 3879. <h2>Inwoners zetten zich actief in&nbsp;</h2>
 3880. <p>Zestig procent van de inwoners van Loon op Zand neemt deel aan activiteiten bij een vereniging. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrijwilligerswerk komt iets minder vaak voor. Er is groot draagvlak voor burenhulp. Het gaat vooral om taken zoals een oogje in het zeil houden, hulp bij boodschappen of bij vervoer. Vier op de tien inwoners verlenen zorg aan hulpbehoevende vrienden of familie, dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde.
 3881. </p>
 3882. <h2>Vertrouwen in gemeente en gemeentebestuur neemt verder toe&nbsp;</h2>
 3883. <p>Het vertrouwen in het gemeentebestuur is met 25 procent flink gestegen ten opzichte van 2014. Toen was het vertrouwen nog 9 procent. De mate waarin de gemeente open staat voor de mening van inwoners en hen betrekt bij (beleids)plannen neemt sinds 2014 ook toe.</p><div><div><h2>Ontwikkeling en groei voor Loon op Zand</h2></div><div><p>Uit een toelichting van I&amp;O Research blijkt dat het lastig is om te groeien in een onderzoek als Waar staat je gemeente. Veel gemeenten blijven stabiel en voeren dit onderzoek om de 2 jaar uit. Enige stijging is dus een goede ontwikkeling. Ten opzichte van 2014 zien we op enkele thema’s zelfs een grote stijging. Als we kijken naar belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren dan is dat het realiseren van het Bruisend Dorpshart. Ook de noodopvang van vluchtelingen zal invloed hebben gehad op de resultaten.
 3884. </p>
 3885. <h2>Wat gaan we doen met de resultaten</h2>
 3886. <p>De gemeente wil vooral de thema’s leefbaarheid en de relatie met de inwoners aanpakken.&nbsp;Zoals het meer betrekken van inwoners bij besluiten, meer zichtbaar zijn in de wijken en laten zien dat we weten wat er speelt. Ook het vertrouwen in de gemeente en het gemeentebestuur blijft een aandachtspunt.
 3887. </p>
 3888. <p>Voorzieningen, sociale cohesie en onderhoud van de buurt moeten minimaal op orde blijven. Net als dienstverlening en hostmanship.
 3889. </p>
 3890. <p>In de begroting 2017 zijn voorstellen opgenomen om de &nbsp;Integrale veiligheid te &nbsp;intensiveren en om het &nbsp;onderhoudsniveau van het groen te verhogen.&nbsp;</p><div><div><h2>Over het onderzoek Waar staat je gemeente</h2></div><div><p>Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties voert de gemeente jaarlijks het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit. Aan de hand van vier maatschappelijke thema’s wordt gekeken in hoeverre inwoners tevreden zijn over:&nbsp;</p></div><div><ul class="square"><li>woon- en leefomgeving&nbsp;</li><li>relatie tussen de inwoner en de gemeente&nbsp;</li><li>gemeentelijke dienstverlening</li><li>zorg en welzijn</li></ul></div><div><p>I&amp;O Research voert het onderzoek sinds 2014 jaarlijks uit in opdracht van de gemeente Loon op Zand. Hiervoor worden 2.000 willekeurig geselecteerde inwoners uit de gemeente (van 18 jaar en ouder) per brief benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Eén van de voorwaarden is een respons van minimaal 475 inwoners. KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) stelt dat met deze respons de groep respondenten voldoende groot is om betrouwbare uitspraken te doen.</p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
 3891. </item>
 3892. <item>
 3893. <guid>news-898</guid>
 3894. <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 08:53:06 +0200</pubDate>
 3895. <title>Inloopbijeenkomst plannen Efteling</title>
 3896. <link>/actueel/inloopbijeenkomst-plannen-efteling/</link>
 3897. <description></description>
 3898. <content:encoded><![CDATA[<div><h2>Presentatie plannen van de Efteling</h2>
 3899. <p>Dinsdag 18 oktober is er een inloopbijeenkomst in Het Klavier over de uitbreidingsplannen van de Efteling. De globale plannen staan omschreven in het zogenoemde Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030. </p><ul class="square"><li><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/documenten/Bekendmakingen/28092016_DEF_Ontwerp_Masterplan_Wereld_van_de_Efteling_2030.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Download het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030</a></li><li>Medewerkers van de Efteling en de gemeente staan van 17:30 tot 19:30 uur klaar om uw vragen te beantwoorden</li></ul><p>Het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 2030 vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan of bestemmingsplannen. Deze zijn nodig om de uitbreidingsplannen straks mogelijk maakt of maken.</p></div><h2>Reactie geven&nbsp;</h2><div><p>Voordat het Ontwerp Masterplan voor vaststelling naar de raad gaat, kunnen inwoners en belanghebbenden een inspraakreactie geven. Dat kan schriftelijk tot en met 16 november. Stuur uw schriftelijke reactie naar: &nbsp;Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.&nbsp;Wilt u meer informatie of een mondelinge inspraakreactie geven? Neem dan contact op met Bart Vorster van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416 - 289288 / 06 - 83672652 of e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3900. </item>
 3901. <item>
 3902. <guid>news-883</guid>
 3903. <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:00:00 +0200</pubDate>
 3904. <title>Gemeente Loon op Zand zoekt het beste idee voor hulp en zorg</title>
 3905. <link>/actueel/gemeente-loon-op-zand-zoekt-het-beste-idee-voor-hulp-en-zorg/</link>
 3906. <description></description>
 3907. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De beste ideeën komen vanuit de samenleving. Daarom is de gemeente Loon op Zand op zoek naar vernieuwende ideeën uit haar eigen gemeenschap. De gemeente vraagt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties deel te nemen aan de ideeënwedstrijd. De gemeente zoekt ideeën om zorg en ondersteuning beter en efficiënter in te vullen. Het resultaat is een spannende wedstrijd waarin het publiek beslist welk idee wint.</p></div><h2>Uw idee</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is op zoek naar nieuwe, zelfvoorzienende oplossingen. Oplossingen die de zorg en hulp efficiënter, menselijker en laagdrempeliger maken. Kortom: ideeën die klaar zijn voor de toekomst.&nbsp;</p></div><h2>Iedereen kan meedoen&nbsp;</h2><div><p>Iedereen met een goed idee voor de hulp en zorg kan meedoen aan de ideeënwedstrijd. Het maakt niet uit of u in de zorg werkt of een betrokken inwoner bent. De kracht van de samenleving is het fundament van deze wedstrijd. Kijk goed naar uw omgeving en verzin een effectieve oplossing om hulp en zorg te verbeteren.&nbsp;</p></div><h2>Ga de strijd aan&nbsp;</h2><div><p>Beschrijf uw idee voor hulp en zorg zo kort en concreet mogelijk en stuur het in. Vergeet niet te vermelden hoe u uw plannen wilt realiseren. De gemeente neemt alle inzendingen onder de loep en besluit welke plannen levensvatbaar zijn. Deze mogen door naar de stemronde.</p></div><h2>Het publiek stemt!</h2><div><p>Tijdens de stemronde barst de strijd echt los. Haal alles uit de kast om de inwoners te overtuigen van de meerwaarde van uw plan. Tijdens een speciale prijsuitreiking maken we de 10 publieksfavorieten bekend. Zij winnen een subsidie om hun idee samen met de gemeente Loon op Zand in de praktijk te brengen.</p></div><h2>Stuur uw idee direct in</h2><div><p>Kunt u niet wachten om uw idee met ons te delen? Dien uw idee direct online in via het aanmeldformulier. De gemeente Loon op Zand stuurt binnenkort ook een folder met informatie en een antwoordkaart naar al haar inwoners. U kunt ook deze insturen. Insturen kan tot 1 maart 2017. Er is geen limiet aan het aantal inzendingen. Deel dus vooral al uw goede ideeën met ons.
 3908. </p>
 3909. <p>Lees meer op de webpagina van het beste idee.</p></div>]]></content:encoded>
 3910. </item>
 3911. <item>
 3912. <guid>news-881</guid>
 3913. <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 10:22:27 +0200</pubDate>
 3914. <title>Begroting 2017: Loon op Zand investeert in de samenleving zonder lastenverhoging</title>
 3915. <link>/actueel/begroting-2017-loon-op-zand-investeert-in-de-samenleving-zonder-lastenverhoging/</link>
 3916. <description></description>
 3917. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Op dinsdag 27 september stemde het college in met de programma-begroting 2017–2020. Het is een gezonde en meerjarig sluitende begroting. Dit komt doordat er zowel landelijk als gemeentelijk positieve financiële ontwikkelingen zijn.&nbsp;&nbsp;</p></div><div><h2>Suggesties en wensen mogelijk&nbsp;</h2>
 3918. <p>De verschillende politieke fracties deden suggesties voor investeringen. De volgende maken deel uit van onze begroting:</p></div><div><ul style="line-height: 21.8181819915772px;" class="square"><li>investeren in onderhoud van groen in de woonwijken;</li><li>nieuwe sporthal “De Werft”;</li><li>terugdraaien bezuinigingen op de subsidies voor buitensportverenigingen;</li><li>verhoging subsidieplatform voor verenigingen waardoor meer maatwerk mogelijk is;</li><li>bibliotheek deel van de kosten voor de huur voor de locatie Loon op Zand extra vergoeden;</li><li>ontwikkelen nieuw veiligheidsbeleid en &nbsp;uitbreiding formatie;</li><li>extra budget voor beheer van groen en wegen op en rondom Anton Pieckplein;</li><li>blijven investeren in samenwerking met inwoners en zo duidelijk en eenvoudig mogelijk communiceren.</li></ul><p>Het college legt de begroting voor aan de raad. De <a href="http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/home/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">gemeenteraad</a> besluit 10 november over de definitieve invulling van eventuele investeringen.</p></div>]]></content:encoded>
 3919. </item>
 3920. <item>
 3921. <guid>news-861</guid>
 3922. <pubDate>Wed, 28 Sep 2016 08:00:00 +0200</pubDate>
 3923. <title>Kom naar de Mantelzorg Complimentdag!</title>
 3924. <link>/actueel/kom-naar-de-mantelzorg-complimentdag/</link>
 3925. <description></description>
 3926. <content:encoded><![CDATA[<h2>Zorgt u voor iemand in uw omgeving? Dan bent u mantelzorger!</h2><div><p>De gemeente Loon op Zand is trots op haar Mantelzorgers. Daarom organiseert de gemeente op 20 oktober 2016 de Mantelzorg Complimentdag! Op deze dag zet de gemeente haar mantelzorgers graag in het zonnetje.</p></div><h2>Locatie en programma</h2><div><p>De mantelzorgcomplimentdag vindt plaats bij Party- en Recreatiecentrum De Financiën, Kasteellaan 29, 5175 BC in Loon op Zand. Het programma voor deze dag is opgesplitst in drie delen:</p></div><div><p><h3></p><ul class="square"><li>Ochtendprogramma 09:30 – 12:00 uur</li></ul><p></h3></p></div><div><p>Geniet bij aanvang van het ochtendprogramma van een lekker kopje koffie of thee. Daarna heet Wethouder Ligtenberg u welkom. Vervolgens kunt u genieten van het theaterstuk Over de Kopzorg: een voorstelling waar u als mantelzorger een kijkje neemt in uw eigen keuken en waarbij u ook even heerlijk kunt lachen.</p></div><div><p><h3></p><ul class="square"><li>Lunch: 12:00 – 13:30 uur</li></ul><p></h3></p></div><div><p>Daarna volgt de lunch. Maar al te vaak schiet een lunch er bij in. Laat staan dat u eens tijdens de lunch een gesprekje kunt voeren. Daarom verdient u vandaag een heerlijke lunch waarbij er voldoende tijd is om aan uzelf te denken en even bij te praten.</p></div><div><p><h3></p><ul class="square"><li>Middagprogramma 13:30 – 17:00 uur</li></ul><p></h3></p></div><div><p>In het middagprogramma bieden wij u de gelegenheid om even lekker te ontspannen. U kunt uw handen laten masseren, uw nagels laten verzorgen, schilderen en u kunt een mood-board maken. Tussendoor is er voldoende gelegenheid om gezellig met elkaar te praten. Vanaf 16:00 uur sluiten we de dag af met een hapje en een drankje.</p></div><h2>Meld u aan!</h2><div><p>Bent u mantelzorger? Meld u zich dan vóór vrijdag 14 oktober aan. Dit kan via <a href="/mantelzorgcomplimentdag-aanmelden/" title="Deze interne link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="internal-link">het online aanmeldformulier</a> of bel met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via 0416 – 289247. U kunt kiezen of u de gehele dag wilt bijwonen of alleen het ochtendprogramma, de lunch of het middagprogramma (of een combinatie ervan). De keus is aan u!</p></div>]]></content:encoded>
 3927. </item>
 3928. <item>
 3929. <guid>news-839</guid>
 3930. <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 08:00:00 +0200</pubDate>
 3931. <title>Wat vindt u van onze visie op wonen in de toekomst?</title>
 3932. <link>/actueel/wat-vindt-u-van-onze-visie-op-wonen-in-de-toekomst/</link>
 3933. <description></description>
 3934. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand werkt aan een nieuw woonbeleid 2017-2024. In deze visie op wonen staat bijvoorbeeld wat voor soort woningbouw we willen toestaan en/of stimuleren. Er is ook aandacht voor inspelen op kleinere en oudere huishoudens. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn voor starters, gezinnen, zorgbehoevenden.
 3935. </p>
 3936. <h2>Wat vindt u?</h2>
 3937. <p>We zijn benieuwd naar uw visie op wonen. Tot en met 15 oktober kunt u uw mening geven over de concept-woonvisie. Dat kan op twee manieren:</p></div><div><p>1.<span class="Apple-tab-span"> </span>Per e-mail of brief een schriftelijke reactie te sturen. Hiervoor gebruikt u het e-mailadres <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of het postadres: postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel</p></div><div><p>2.<span class="Apple-tab-span"> </span>Door in te spreken tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op 22 september 2016. Aanmelden hiervoor kan bij de griffie via: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of 0416 - 289218.</p></div><div><p>De gemeente verwerkt de reacties in de definitieve woonvisie, die de gemeenteraad op 15 december 2016 vaststelt. In november ontvang je van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijk antwoord op je reactie.</p></div><div><h2>De concept-woonvisie&nbsp;</h2>
 3938. <p><a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Concept-Woonvisie.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Download de concept-woonvisie (.PDF)</a>.
 3939. </p>
 3940. <p>Een papieren versie kunt u &nbsp;ook inzien bij de informatiebalie in Het Klavier. Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel.
 3941. </p>
 3942. <h2>Meer informatie</h2></div><div><p>Voor vragen over deze procedure kun je terecht bij Pascale van der Wekken via het mailadres: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of telefonisch via 0416 - 289111.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3943. </item>
 3944. <item>
 3945. <guid>news-840</guid>
 3946. <pubDate>Wed, 07 Sep 2016 08:00:00 +0200</pubDate>
 3947. <title>Loon op Beeld - aflevering 5</title>
 3948. <link>/actueel/loon-op-beeld-aflevering-5/</link>
 3949. <description></description>
 3950. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Er is een nieuwe Loon op beeld! In deze aflevering vertelt de gemeente meer over de Buitenbeter app. Met deze app kan je meldingen over de openbare ruimte gemakkelijk melden bij de gemeente. De serviceteams van de gemeente pakken deze meldingen zo spoedig mogelijk op. Dus zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Meld het via de Buitenbeter app. In deze aflevering ook meer informatie over de wijkteams. Naast de serviceteams zijn ook de mensen uit de wijkteams actief in de wijken in onze gemeente.&nbsp;</p></div><div><p>Bekijk de aflevering op youtube: <a href="https://youtu.be/28-r3FnZGKg" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">https://youtu.be/28-r3FnZGKg</a>.
 3951. </p>
 3952. <h2>Vragen/reacties</h2></div><div><p>Heeft u vragen over Loon op Beeld of de onderwerpen in deze aflevering? Neem dan contact met ons op via <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;of bel met 0416 – 289111.</p></div>]]></content:encoded>
 3953. </item>
 3954. <item>
 3955. <guid>news-794</guid>
 3956. <pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:40:47 +0200</pubDate>
 3957. <title>Ideeën voor brandweerkazerne Loon op Zand welkom</title>
 3958. <link>/actueel/ideeen-voor-brandweerkazerne-loon-op-zand-welkom-1/</link>
 3959. <description></description>
 3960. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente Loon op Zand zoekt een nieuwe bestemming voor de voormalige brandweerkazerne in Loon op Zand. Inwoners kunnen ideeën indienen voor het behoud van de kazerne en de bijbehorende woning aan de Van Salm Salmstraat 61-63.</p></div><h2>Behoud &nbsp;brandweerkazerne en woning</h2><div><p>Inwoners geven aan de panden liever te behouden dan dat er vier nieuwe woningen komen. Het college biedt de gelegenheid om met ideeën te komen. Daarvoor is aanpassing van het bestemmingsplan nodig.</p></div><h2>Creatieve plannen&nbsp;</h2><div><p>Het staat initiatiefnemers vrij om te komen met creatieve plannen voor een nieuwe functie voor de panden. Zij kunnen de panden kopen of in erfpacht nemen. Het college heeft een voorkeur voor een toeristisch-recreatieve functie. Bovendien wil zij graag dat het pand voor het publiek toegankelijk is.&nbsp;</p></div><h2>Indienen en beoordeling van plannen</h2><div><p>De spelregels en procedure staan in de notitie ‘Voormalige brandweerkazerne en bedrijfswoning aan de Van Salm Salmstraat 61-63 te Loon op Zand, een nieuwe toekomst’. <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Nieuws-Besluiten/Procedure-Brandweerkazerne-Loon-op-Zand.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">Download de notitie</a>.</p></div><div><p>U kunt de notitie ook opvragen bij de voorzitter van het selectieteam: Trudie Fabus.</p></div><div><p>Uiterste inzenddatum van het initiatief is 7 oktober vóór 12:00 uur.&nbsp;Voor de beoordeling van de plannen is een selectieteam samengesteld.</p></div><h2>Informatie</h2><div><p>Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het selectieteam mevr. Trudie Fabus, telefoon 0416 - 289154 of per e-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3961. </item>
 3962. <item>
 3963. <guid>news-721</guid>
 3964. <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 12:49:28 +0200</pubDate>
 3965. <title>Evaluatie vluchtelingenopvang Droomgaard ter bespreking naar de raad</title>
 3966. <link>/actueel/evaluatie-vluchtelingenopvang-droomgaard-ter-bespreking-naar-de-raad/</link>
 3967. <description></description>
 3968. <content:encoded><![CDATA[<p>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand heeft de evaluatie van de opvang van vluchtelingen toegestuurd naar de gemeenteraad ter bespreking. Deze opvang was &nbsp;in het eerste kwartaal van 2016 op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. De evaluatie bestaat uit het <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/IO_Research_-_Evaluatie_noodopvang_Droomgaard_04-07-2016.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">rapport met de resultaten van de digitale enquête</a> en een <a href="/fileadmin/redacteuren/internet/Actuele-onderwerpen/Evaluatie_noodpvang_Droomgaard_-_analyse_kwalitatieve_gesprekken.pdf" title="Dit bestand downloaden." class="download">verslag van drie evaluatiegesprekken</a>. Deze rapportages worden zonder verdere standpuntbepaling van het college van B&amp;W aangeboden aan de gemeenteraad.
 3969. </p>
 3970. <p>De raad wordt uitgenodigd deze evaluatieverslagen in haar vergadering van 21 juli 2016 te bespreken. Hierdoor kan in de gemeenteraad een beeld gevormd worden van de ervaringen &nbsp;in de periode dat Loon op Zand vluchtelingen opving in Droomgaard.
 3971. </p>
 3972. <p>Op dit moment is er geen verzoek van het COA voor eventuele nieuwe opvang van vluchtelingen in de gemeente. Mocht die vraag zich op enige moment weer voordoen, dan kunnen college en raad zich daarover mede &nbsp;basis van de nu gehouden evaluatie beraden.
 3973. </p>
 3974. <h2>Meer informatie</h2>
 3975. <p>Kijk voor meer informatie over de evaluatie vluchtelingenopvang en andere relevante ontwikkelingen op <a href="http://www.loonopzand.nl/vluchtelingen" target="_blank">www.loonopzand.nl/vluchtelingen</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
 3976. </item>
 3977. <item>
 3978. <guid>news-713</guid>
 3979. <pubDate>Thu, 30 Jun 2016 12:19:40 +0200</pubDate>
 3980. <title>Meld probleem via BuitenBeter app</title>
 3981. <link>/actueel/meld-probleem-via-buitenbeter-app/</link>
 3982. <description></description>
 3983. <content:encoded><![CDATA[<div><p>Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Last van zwerfvuil, losse tegel of kapotte lantaarnpaal? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapot speeltoestel? Een paal omgereden of een gat in de weg?</p></div><div><p>Met de gratis BuitenBeter smartphone app meld je een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat je het signaleert. Je ontvangt bovendien een bericht over wat er met je melding is gedaan.
 3984. </p>
 3985. <h2>Ervaar het gemak van mobiel melden</h2></div><div><p>Download de app op je smartphone uit de app-winkel of via <a href="http://www.buitenbeter.nl/" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link">www.buitenbeter.nl</a>. Doe een proefmelding om de app uit te proberen en ervaar het gemak van mobiel melden. Woensdagmiddag 6 juli is het BuitenBeter promoteam op het parkeerterrein bij de Hoofdpoort in Kaatsheuvel om je een handje te helpen.
 3986. </p>
 3987. <h2>Aanvulling op Meldpunt woonomgeving</h2></div><div><p>De BuitenBeter app is een welkome aanvulling op de manieren waarop je een probleem kunt melden. Het kan ook digitaal via<a href="https://www.burgerklacht.nl/loz/mor.php" title="Deze externe link wordt in het huidige venster geopend." target="_top" class="external-link"> Meldpunt woonomgeving </a>en bij spoed telefonisch via 0416 – 289111.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
 3988. </item>
 3989. <item>
 3990. <guid>news-696</guid>
 3991. <pubDate>Fri, 24 Jun 2016 15:35:32 +0200</pubDate>
 3992. <title>Werft en Wetering tijdelijk beheer</title>
 3993. <link>/actueel/werft-en-wetering-tijdelijk-beheer/</link>
 3994. <description></description>
 3995. <content:encoded><![CDATA[<div><p>De gemeente draagt vanaf 1 juni 2016 volledige verantwoordelijkheid voor de gebouwen De Werft en De Wetering. Om de gebruikers zo goed mogelijk te kunnen bedienen, huren we Hydra Sport als tijdelijk beheerder in.
 3996. </p>
 3997. <h2>Contactgegevens tijdelijk beheerder&nbsp;</h2>
 3998. <p>De Werft: 0416 274 096<br />De Wetering: 0416 363 736<br />e-mail:&nbsp;<a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a>
 3999. </p>
 4000. <p>&nbsp;</p>
 4001. <h2>Vakantiesluiting</h2>
 4002. <p>De Werft en De Wetering zijn gesloten van 25 juli tot 5 september 2016.&nbsp;
 4003. </p>
 4004. <p>In deze vakantieperiode is de beheerder bereikbaar via <a href="mailto:[email protected]" title="Een e-mail naar dit adres versturen." class="mail">[email protected]</a>
 4005. </p>
 4006. <p>&nbsp;</p><div></div><h2>Horeca</h2></div><div><p>Op 3 mei 2016 werd SMC failliet verklaard. Curator Boomaars werd verantwoordelijk voor de failliete boedel van SMC. Onderdeel daarvan was ook de dochteronderneming, MC Horeca BV. De curator concludeerde na onderzoek dat de MC Horeca BV geen gezonde toekomst had en vroeg faillissement aan. Op 25 mei 2016 verklaarde de rechtbank ook de MC Horeca BV failliet.&nbsp;
 4007. </p>
 4008. <p>De horecavergunning voor De Werft en De Wetering stond op naam van de MC Horeca BV. Het faillissement leidt niet automatisch tot intrekking van de horecavergunning. De gemeente heeft daarom in overleg met de curator bereikt dat de curator alsnog de horecavergunning intrekt. Dat is vorige week gebeurd. De tijdelijk beheerder kan daardoor nu een horecavergunning aanvragen. Deze aanvraag doorloopt de formele procedure en neemt zeker enkele weken in beslag.
 4009. </p>
 4010. <p>In de periode dat er geen horecavergunning meer is voor De Werft en De Wetering mag er geen alcoholische dranken worden geschonken en/of genuttigd. Ook mag er geen voedsel wo