It looks like this is a web page, not a feed. I looked for a feed associated with this page, but couldn't find one. Please enter the address of your feed to validate.

Source: https://bestinfoblog.gitlab.io/vn88

 1.  
 2. <!DOCTYPE html>
 3. <html>
 4. <title>Đạo đức của VN88Fans về quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc</title>
 5. <meta property="og:title" content="vn88" />
 6. <meta name="keywords" content="vn88" />
 7. <meta charset="UTF-8">
 8. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 9. <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
 10. <link rel="icon" href="https://icons.iconarchive.com/icons/aha-soft/free-global-security/16/Global-Network-icon.png" type="image/gif" sizes="16x16">
 11. <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
 12. <style>
 13. body {font-family: "Lato", sans-serif}
 14. .mySlides {display: none}
 15. </style>
 16. <body>
 17.  
 18.  
 19. <!-- Page content -->
 20. <div class="w3-content" style="max-width:2000px;margin-top:46px">
 21.  
 22.  <!-- The Band Section -->
 23.  <div class="w3-container w3-content w3-center w3-padding-64" style="max-width:900px" id="band">
 24.    <h1 class="w3-wide"></h1>
 25.    <p class="w3-opacity"><i></a></i></p>
 26.    <p class="w3-justify">
 27.  
 28.  
 29.  
 30. <h1 style="text-align: center;" align="center"><strong>Đạo đức của VN88Fans về quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc</strong></h1>
 31. <p align="center"><strong>&nbsp;<a href="https://vn88.fans/"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://media.istockphoto.com/id/183778319/photo/poker-royal-flush-and-gambling-chips.jpg?s=612x612&amp;w=0&amp;k=20&amp;c=NxuK1ulQOAm8q6VbbVu0sWF5fjnSbZSaleUt29NT3Hk=" alt="" width="612" height="408" /></a></strong></p>
 32. <p style="text-align: justify;" align="center">&nbsp;</p>
 33. <p style="text-align: justify;">M&aacute;y đ&aacute;nh bạc l&agrave; một h&igrave;nh thức giải tr&iacute; v&agrave; cờ bạc phổ biến trong nhiều thập kỷ. Sự ra đời của cờ bạc trực tuyến cũng như VN88 Fans đ&atilde; gi&uacute;p mọi người chơi m&aacute;y đ&aacute;nh bạc dễ d&agrave;ng hơn, nhưng n&oacute; cũng mở ra những lo ngại mới về đạo đức của việc quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc. Mục đ&iacute;ch của b&agrave;i viết n&agrave;y l&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; &yacute; nghĩa đạo đức của việc quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc tại <a href="https://vn88.fans/">VN88</a>.</p>
 34. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 35. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 36. <p style="text-align: justify;"><strong>M&aacute;y đ&aacute;nh bạc l&agrave; g&igrave;?</strong></p>
 37. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 38. <p style="text-align: justify;">M&aacute;y đ&aacute;nh bạc l&agrave; một loại thiết bị đ&aacute;nh bạc cho ph&eacute;p người chơi bỏ tiền v&agrave;o v&agrave; quay guồng với hy vọng thắng được tiền. M&aacute;y đ&aacute;nh bạc thường được t&igrave;m thấy trong s&ograve;ng bạc, nhưng ch&uacute;ng cũng c&oacute; thể được t&igrave;m thấy trong c&aacute;c qu&aacute;n bar, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c địa điểm kh&aacute;c. C&oacute; nhiều loại m&aacute;y đ&aacute;nh bạc kh&aacute;c nhau, bao gồm m&aacute;y đ&aacute;nh bạc cổ điển, m&aacute;y đ&aacute;nh bạc video v&agrave; m&aacute;y đ&aacute;nh bạc lũy tiến.</p>
 39. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 40. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 41. <p style="text-align: justify;"><strong>Đạo đức của quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc</strong></p>
 42. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 43. <p style="text-align: justify;">C&oacute; một số lo ngại về đạo đức ph&aacute;t sinh từ việc quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc. Một trong những mối quan t&acirc;m quan trọng nhất l&agrave; quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc c&oacute; thể g&acirc;y nghiện. Nhiều người chơi m&aacute;y đ&aacute;nh bạc l&agrave;m như vậy v&igrave; họ th&iacute;ch cảm gi&aacute;c phấn kh&iacute;ch v&agrave; hồi hộp khi chiến thắng, nhưng một số người trở n&ecirc;n nghiện tr&ograve; chơi v&agrave; ti&ecirc;u nhiều tiền hơn khả năng chi trả của họ.</p>
 44. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 45. <p style="text-align: justify;">Một mối quan t&acirc;m kh&aacute;c l&agrave; quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc c&oacute; thể g&acirc;y hiểu lầm. Một số quảng c&aacute;o v&agrave; khuyến m&atilde;i cho m&aacute;y đ&aacute;nh bạc gợi &yacute; rằng người chơi c&oacute; thể gi&agrave;nh được giải thưởng lớn hoặc thậm ch&iacute; trở th&agrave;nh triệu ph&uacute;. Mặc d&ugrave; đ&uacute;ng l&agrave; một số người chơi c&oacute; thể gi&agrave;nh được số tiền lớn khi chơi m&aacute;y đ&aacute;nh bạc, nhưng tỷ lệ thắng thường thấp v&agrave; hầu hết người chơi sẽ mất nhiều tiền hơn số tiền họ thắng.</p>
 46. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 47. <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc c&oacute; thể nhắm mục ti&ecirc;u đến c&aacute;c nh&oacute;m d&acirc;n số dễ bị tổn thương, chẳng hạn như trẻ em v&agrave; những người nghiện cờ bạc. Trẻ em c&oacute; thể bị thu h&uacute;t bởi m&aacute;y đ&aacute;nh bạc v&igrave; &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; &acirc;m thanh rực rỡ, v&agrave; những người nghiện cờ bạc c&oacute; thể bị dụ chơi nhiều hơn bởi những quảng c&aacute;o gợi &yacute; rằng họ c&oacute; thể thắng lớn.</p>
 48. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 49. <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, một số m&aacute;y đ&aacute;nh bạc được thiết kế để g&acirc;y nghiện hơn những m&aacute;y kh&aacute;c. V&iacute; dụ: một số m&aacute;y c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng như "su&yacute;t bỏ lỡ" hoặc "thua được ngụy trang th&agrave;nh thắng" c&oacute; thể giữ người chơi chơi trong thời gian d&agrave;i hơn. Những yếu tố thiết kế n&agrave;y c&oacute; thể đặc biệt c&oacute; hại cho những người dễ bị nghiện cờ bạc.</p>
 50. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 51. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 52. <p style="text-align: justify;"><strong>Điều g&igrave; đang được thực hiện để giải quyết những lo ngại về đạo đức n&agrave;y?</strong></p>
 53. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 54. <p style="text-align: justify;">Để giải quyết những lo ngại về đạo đức n&agrave;y, đ&atilde; c&oacute; một số nỗ lực để điều chỉnh quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc tr&ecirc;n trang chủ của <a href="https://www.rezence.com/">VN88 Rezence</a>. V&iacute; dụ: một số khu vực ph&aacute;p l&yacute; đ&atilde; cấm quảng c&aacute;o cờ bạc ho&agrave;n to&agrave;n, trong khi những khu vực ph&aacute;p l&yacute; kh&aacute;c đặt ra c&aacute;c hạn chế đối với c&aacute;c loại quảng c&aacute;o c&oacute; thể được sử dụng. Ngo&agrave;i ra, một số khu vực ph&aacute;p l&yacute; đ&atilde; &aacute;p đặt c&aacute;c giới hạn về số tiền c&oacute; thể được chi cho quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc.</p>
 55. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 56. <p style="text-align: justify;">Một c&aacute;ch tiếp cận kh&aacute;c để giải quyết những lo ngại n&agrave;y l&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c nh&agrave; sản xuất m&aacute;y đ&aacute;nh bạc l&agrave;m cho m&aacute;y của họ &iacute;t g&acirc;y nghiện hơn. V&iacute; dụ: một số nh&agrave; sản xuất đ&atilde; ph&aacute;t triển c&aacute;c m&aacute;y c&oacute; thời gian nghỉ giữa c&aacute;c lần quay l&acirc;u hơn hoặc kh&ocirc;ng bao gồm c&aacute;c t&iacute;nh năng "su&yacute;t trượt" hoặc "thua được ngụy trang th&agrave;nh thắng".</p>
 57. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 58. <p style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, đ&atilde; c&oacute; những nỗ lực cung cấp t&agrave;i nguy&ecirc;n cho những người đang phải vật lộn với chứng nghiện cờ bạc. Nhiều khu vực ph&aacute;p l&yacute; y&ecirc;u cầu s&ograve;ng bạc v&agrave; c&aacute;c cơ sở cờ bạc kh&aacute;c cung cấp th&ocirc;ng tin về vấn đề đ&aacute;nh bạc v&agrave; c&aacute;c nguồn lực cho những người cần trợ gi&uacute;p.</p>
 59. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 60. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 61. <p style="text-align: justify;"><strong>Phần kết luận</strong></p>
 62. <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 63. <p style="text-align: justify;">T&oacute;m lại, đạo đức của quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc rất phức tạp v&agrave; nhiều mặt. Mặc d&ugrave; m&aacute;y đ&aacute;nh bạc của VN88 Fans c&oacute; thể cung cấp một h&igrave;nh thức giải tr&iacute; v&agrave; hứng th&uacute; cho nhiều người, nhưng ch&uacute;ng cũng c&oacute; thể g&acirc;y nghiện v&agrave; c&oacute; hại, đặc biệt l&agrave; đối với những người d&acirc;n dễ bị tổn thương. Để giải quyết những lo ngại n&agrave;y, đ&atilde; c&oacute; những nỗ lực điều chỉnh việc quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị m&aacute;y đ&aacute;nh bạc, y&ecirc;u cầu c&aacute;c nh&agrave; sản xuất l&agrave;m cho m&aacute;y của họ &iacute;t g&acirc;y nghiện hơn v&agrave; cung cấp t&agrave;i nguy&ecirc;n cho những người đang vật lộn với chứng nghiện cờ bạc. Cuối c&ugrave;ng, điều quan trọng l&agrave; phải c&acirc;n bằng nhu cầu giải tr&iacute; với nhu cầu bảo vệ mọi người khỏi t&aacute;c hại của chứng nghiện cờ bạc.</p>
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80. <!-- Footer -->
 81.  
 82.  
 83. </div>
 84. </div>
 85.  
 86. </body>
 87. </html>
 88.  
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda