Sorry

This feed does not validate.

Source: http://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/assets/css/rss.xsl" media="screen"?>
 3. <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 4.    <channel>
 5.        <title>Tin Tức</title>
 6.        <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news</link>
 7.        <atom:link href="https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 8.        
 9.        <language>vi</language>
 10.        
 11.        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:02:00 GMT</pubDate>
 12.        <lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 00:02:00 GMT</lastBuildDate>
 13.        
 14.        <copyright>
 15.            <![CDATA[Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Trà Vinh]]>
 16.        </copyright>
 17.        <docs>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=rss</docs>
 18.        <generator>
 19.            <![CDATA[NukeViet v4.0]]>
 20.        </generator>
 21.        
 22.        <image>
 23.            <url>https://llct.tvu.edu.vn/uploads/logo_1.png</url>
 24.            <title>Tin Tức</title>
 25.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news</link>
 26.            <width></width>
 27.            <height>45</height>
 28.        </image>
 29.        
 30.        
 31.        <item>
 32.            <title>LỊCH TRỰC THÁNG 02&#x002F;2024</title>
 33.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-thang-02-2024-101.html</link>
 34.            
 35.            <guid isPermaLink="false">
 36.                <![CDATA[news_101]]>
 37.            </guid>
 38.            
 39.            
 40.            <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 00:02:00 GMT</pubDate>
 41.            
 42.            
 43.            <description>
 44.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 45.            </description>
 46.            
 47.        </item>
 48.        
 49.        <item>
 50.            <title>Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024</title>
 51.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/thong-bao-ve-viec-treo-co-to-quoc-va-nghi-tet-nguyen-dan-giap-thin-nam-2024-100.html</link>
 52.            
 53.            <guid isPermaLink="false">
 54.                <![CDATA[news_100]]>
 55.            </guid>
 56.            
 57.            
 58.            <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:01:00 GMT</pubDate>
 59.            
 60.            
 61.            <description>
 62.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 63.            </description>
 64.            
 65.        </item>
 66.        
 67.        <item>
 68.            <title>LỊCH TRỰC THÁNG 01&#x002F;2024</title>
 69.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-thang-1-2024-99.html</link>
 70.            
 71.            <guid isPermaLink="false">
 72.                <![CDATA[news_99]]>
 73.            </guid>
 74.            
 75.            
 76.            <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 02:01:00 GMT</pubDate>
 77.            
 78.            
 79.            <description>
 80.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 81.            </description>
 82.            
 83.        </item>
 84.        
 85.        <item>
 86.            <title>Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2024</title>
 87.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/thong-bao-treo-co-to-quoc-va-nghi-tet-duong-lich-nam-2024-98.html</link>
 88.            
 89.            <guid isPermaLink="false">
 90.                <![CDATA[news_98]]>
 91.            </guid>
 92.            
 93.            
 94.            <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 08:12:00 GMT</pubDate>
 95.            
 96.            
 97.            <description>
 98.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2024]]>
 99.            </description>
 100.            
 101.        </item>
 102.        
 103.        <item>
 104.            <title>Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh</title>
 105.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=dang-doan-the/trao-qua-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-dai-phuc-huyen-cang-long-tinh-tra-vinh-97.html</link>
 106.            
 107.            <guid isPermaLink="false">
 108.                <![CDATA[news_97]]>
 109.            </guid>
 110.            
 111.            
 112.            <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:12:00 GMT</pubDate>
 113.            
 114.            
 115.            <description>
 116.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_12/hinh-trao-qua-5.jpg" width="100" align="left" border="0">Thực hiện kế hoạch số: 33-KH/CB ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Chi bộ 20 – Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua &quot;Dân vận khéo&quot; năm 2023.]]>
 117.            </description>
 118.            
 119.        </item>
 120.        
 121.        <item>
 122.            <title>LỊCH TRỰC BỘ MÔN THÁNG 12&#x002F;2023</title>
 123.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-bo-mon-thang-12-2023-96.html</link>
 124.            
 125.            <guid isPermaLink="false">
 126.                <![CDATA[news_96]]>
 127.            </guid>
 128.            
 129.            
 130.            <pubDate>Sun, 3 Dec 2023 13:12:00 GMT</pubDate>
 131.            
 132.            
 133.            <description>
 134.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 135.            </description>
 136.            
 137.        </item>
 138.        
 139.        <item>
 140.            <title>Các hoạt động hấp dẫn trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2023</title>
 141.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tinh-tra-vinh/cac-hoat-dong-hap-dan-trong-tuan-le-van-hoa-du-lich-lien-hoan-am-thuc-nam-bo-gan-voi-le-hoi-ok-om-bok-nam-2023-95.html</link>
 142.            
 143.            <guid isPermaLink="false">
 144.                <![CDATA[news_95]]>
 145.            </guid>
 146.            
 147.            
 148.            <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:11:00 GMT</pubDate>
 149.            
 150.            
 151.            <description>
 152.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_11/okombok.png" width="100" align="left" border="0">Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hoá, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hoá, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023, các hoạt động như sau:]]>
 153.            </description>
 154.            
 155.        </item>
 156.        
 157.        <item>
 158.            <title>LỊCH TRỰC BỘ MÔN THÁNG 11&#x002F;2023</title>
 159.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-bo-mon-thang-11-2023-94.html</link>
 160.            
 161.            <guid isPermaLink="false">
 162.                <![CDATA[news_94]]>
 163.            </guid>
 164.            
 165.            
 166.            <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:10:00 GMT</pubDate>
 167.            
 168.            
 169.            <description>
 170.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 171.            </description>
 172.            
 173.        </item>
 174.        
 175.        <item>
 176.            <title>Thông báo tạm ngưng hoạt động dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20&#x002F;11</title>
 177.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/thong-bao-tam-ngung-hoat-dong-giang-day-va-hoc-tap-de-tham-du-le-khai-giang-nam-hoc-2023-2024-va-ky-niem-41-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-93.html</link>
 178.            
 179.            <guid isPermaLink="false">
 180.                <![CDATA[news_93]]>
 181.            </guid>
 182.            
 183.            
 184.            <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 01:10:00 GMT</pubDate>
 185.            
 186.            
 187.            <description>
 188.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập đế tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11]]>
 189.            </description>
 190.            
 191.        </item>
 192.        
 193.        <item>
 194.            <title>LỊCH TRỰC BỘ MÔN THÁNG 10&#x002F;2023</title>
 195.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-bo-mon-thang-10-2023-92.html</link>
 196.            
 197.            <guid isPermaLink="false">
 198.                <![CDATA[news_92]]>
 199.            </guid>
 200.            
 201.            
 202.            <pubDate>Sun, 1 Oct 2023 13:10:00 GMT</pubDate>
 203.            
 204.            
 205.            <description>
 206.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 207.            </description>
 208.            
 209.        </item>
 210.        
 211.        <item>
 212.            <title>Thông báo về việc thực hiện quy định công tác giảng dạy năm học 2023-2024</title>
 213.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/thong-bao-ve-viec-thuc-hien-quy-dinh-cong-tac-giang-day-nam-hoc-2023-2024-91.html</link>
 214.            
 215.            <guid isPermaLink="false">
 216.                <![CDATA[news_91]]>
 217.            </guid>
 218.            
 219.            
 220.            <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:09:00 GMT</pubDate>
 221.            
 222.            
 223.            <description>
 224.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Trường Đại học Trà Vinh kính gửi đến Quý Thầy, Cô Thông báo số 4286/TB-ĐHTV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện quy định công tác giảng dạy]]>
 225.            </description>
 226.            
 227.        </item>
 228.        
 229.        <item>
 230.            <title>LỊCH TRỰC BỘ MÔN THÁNG 9&#x002F;2023</title>
 231.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=lich-truc-bo-mon/lich-truc-bo-mon-thang-9-2023-90.html</link>
 232.            
 233.            <guid isPermaLink="false">
 234.                <![CDATA[news_90]]>
 235.            </guid>
 236.            
 237.            
 238.            <pubDate>Tue, 5 Sep 2023 08:09:00 GMT</pubDate>
 239.            
 240.            
 241.            <description>
 242.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 243.            </description>
 244.            
 245.        </item>
 246.        
 247.        <item>
 248.            <title>Chi trả lương hưu, trợ cấp theo mức mới từ ngày 14&#x002F;8</title>
 249.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tinh-tra-vinh/chi-tra-luong-huu-tro-cap-theo-muc-moi-tu-ngay-14-8-89.html</link>
 250.            
 251.            <guid isPermaLink="false">
 252.                <![CDATA[news_89]]>
 253.            </guid>
 254.            
 255.            
 256.            <pubDate>Tue, 1 Aug 2023 07:08:00 GMT</pubDate>
 257.            
 258.            
 259.            <description>
 260.                <![CDATA[<img src="https://travinh.gov.vn/SiteFolders/ubnd1/5059/%E1%BA%A3nh/Anh%20thang%208/bhxh.jpg" width="100" align="left" border="0">Theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng được chính thức điều chỉnh tăng 12,5% và 20,8% từ tháng 7/2023.]]>
 261.            </description>
 262.            
 263.        </item>
 264.        
 265.        <item>
 266.            <title>Treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Quốc Khánh 02&#x002F;09&#x002F;2023</title>
 267.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/treo-co-to-quoc-va-nghi-le-quoc-khanh-02-09-2023-88.html</link>
 268.            
 269.            <guid isPermaLink="false">
 270.                <![CDATA[news_88]]>
 271.            </guid>
 272.            
 273.            
 274.            <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 07:08:00 GMT</pubDate>
 275.            
 276.            
 277.            <description>
 278.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">]]>
 279.            </description>
 280.            
 281.        </item>
 282.        
 283.        <item>
 284.            <title>Danh sách sinh viên Khoa Lý luận Chính trị nhận học bổng khuyến khích học tập HK2-2021-2022 &#40;đợt 2&#41;</title>
 285.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=sinh-vien-viec-lam/danh-sach-sinh-vien-khoa-ly-luan-chinh-tri-nhan-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hk2-2021-2022-87.html</link>
 286.            
 287.            <guid isPermaLink="false">
 288.                <![CDATA[news_87]]>
 289.            </guid>
 290.            
 291.            
 292.            <pubDate>Thu, 3 Aug 2023 07:08:00 GMT</pubDate>
 293.            
 294.            
 295.            <description>
 296.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_08/hocbong08-2023.png" width="100" align="left" border="0">Khoa Lý luận Chính trị dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyển khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 - Đợt 2]]>
 297.            </description>
 298.            
 299.        </item>
 300.        
 301.        <item>
 302.            <title>Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm 2023</title>
 303.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tinh-tra-vinh/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-tra-vinh-6-thang-dau-nam-2023-86.html</link>
 304.            
 305.            <guid isPermaLink="false">
 306.                <![CDATA[news_86]]>
 307.            </guid>
 308.            
 309.            
 310.            <pubDate>Wed, 5 Jul 2023 03:07:00 GMT</pubDate>
 311.            
 312.            
 313.            <description>
 314.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_07/avktxh2023.png" width="100" align="left" border="0">Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023]]>
 315.            </description>
 316.            
 317.        </item>
 318.        
 319.        <item>
 320.            <title>Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK I - 2022 - 2023</title>
 321.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=sinh-vien-viec-lam/danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hk-i-2022-2023-85.html</link>
 322.            
 323.            <guid isPermaLink="false">
 324.                <![CDATA[news_85]]>
 325.            </guid>
 326.            
 327.            
 328.            <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 01:06:00 GMT</pubDate>
 329.            
 330.            
 331.            <description>
 332.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_06/hocbong2023.png" width="100" align="left" border="0">Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK I - 2022 - 2023. Thời gian sinh viên gửi thông tin phản hồi (nếu có) chậm nhất đến hết ngày 20/6/2023 (Thứ 3).]]>
 333.            </description>
 334.            
 335.        </item>
 336.        
 337.        <item>
 338.            <title>Tập thể Khoa Lý luận Chính trị kết hợp với TCĐ 03 đến thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH và Gia đình chính sách</title>
 339.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=dang-doan-the/tap-the-khoa-ly-luan-chinh-tri-ket-hop-voi-tcd-den-tham-tang-qua-cho-me-vnah-va-gia-dinh-chinh-sach-84.html</link>
 340.            
 341.            <guid isPermaLink="false">
 342.                <![CDATA[news_84]]>
 343.            </guid>
 344.            
 345.            
 346.            <pubDate>Thu, 8 Jun 2023 07:06:00 GMT</pubDate>
 347.            
 348.            
 349.            <description>
 350.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_06/bmvnah6.jpg" width="100" align="left" border="0">Trà Vinh - Sáng ngày 7/6/2023, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho Gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.]]>
 351.            </description>
 352.            
 353.        </item>
 354.        
 355.        <item>
 356.            <title>Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục vào top 100 của Wuri Ranking 2023</title>
 357.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tvu/truong-dai-hoc-tra-vinh-tiep-tuc-vao-top-100-cua-wuri-ranking-2023-83.html</link>
 358.            
 359.            <guid isPermaLink="false">
 360.                <![CDATA[news_83]]>
 361.            </guid>
 362.            
 363.            
 364.            <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:05:00 GMT</pubDate>
 365.            
 366.            
 367.            <description>
 368.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_05/wuri2023.png" width="100" align="left" border="0">Trường đại học Trà Vinh xếp hạng 43 tăng 19 bậc so với năm 2022 và nằm trong Top 100 về các trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội, theo xếp hạng WURI Ranking 2023.]]>
 369.            </description>
 370.            
 371.        </item>
 372.        
 373.        <item>
 374.            <title>Tháng Năm nhớ Bác</title>
 375.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tinh-tra-vinh/thang-nam-nho-bac-82.html</link>
 376.            
 377.            <guid isPermaLink="false">
 378.                <![CDATA[news_82]]>
 379.            </guid>
 380.            
 381.            
 382.            <pubDate>Thu, 18 May 2023 14:05:00 GMT</pubDate>
 383.            
 384.            
 385.            <description>
 386.                <![CDATA[<img src="https://bcp.cdnchinhphu.vn/Uploaded/buithuhuong/2021_05_17/ttxvn.png" width="100" align="left" border="0">Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc” và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời.]]>
 387.            </description>
 388.            
 389.        </item>
 390.        
 391.        <item>
 392.            <title>Công nhận sáng kiến năm học 2022 - 2023</title>
 393.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=nghien-cuu-khoa-hoc/cong-nhan-sang-kien-nam-hoc-2022-2023-81.html</link>
 394.            
 395.            <guid isPermaLink="false">
 396.                <![CDATA[news_81]]>
 397.            </guid>
 398.            
 399.            
 400.            <pubDate>Thu, 27 Apr 2023 03:04:00 GMT</pubDate>
 401.            
 402.            
 403.            <description>
 404.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Căn cứ Thông báo số 1403/TB-ĐHTV, ngày 29/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc xét công nhận sáng kiến năm học 2022 - 2023]]>
 405.            </description>
 406.            
 407.        </item>
 408.        
 409.        <item>
 410.            <title>Treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 nghỉ lễ 30&#x002F;4 và 01&#x002F;5</title>
 411.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/treo-co-to-quoc-va-nghi-gio-to-hung-vuong-2023-nghi-le-30-4-va-01-5-80.html</link>
 412.            
 413.            <guid isPermaLink="false">
 414.                <![CDATA[news_80]]>
 415.            </guid>
 416.            
 417.            
 418.            <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 01:04:00 GMT</pubDate>
 419.            
 420.            
 421.            <description>
 422.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 nghỉ lễ 30/4 và 01/5]]>
 423.            </description>
 424.            
 425.        </item>
 426.        
 427.        <item>
 428.            <title>TB v&#x002F;v đăng ký học và hoàn thành học phần KNM cho SV hệ CQ các khoá đang học tại TVU</title>
 429.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/tb-v-v-dang-ky-hoc-va-hoan-thanh-hoc-phan-knm-cho-sv-he-cq-cac-khoa-dang-hoc-tai-tvu-79.html</link>
 430.            
 431.            <guid isPermaLink="false">
 432.                <![CDATA[news_79]]>
 433.            </guid>
 434.            
 435.            
 436.            <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:04:00 GMT</pubDate>
 437.            
 438.            
 439.            <description>
 440.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Thông báo về việc đăng ký học và hoàn thành học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy các khoá đang học tại Trường Đại học Trà Vinh]]>
 441.            </description>
 442.            
 443.        </item>
 444.        
 445.        <item>
 446.            <title>TB tạm thời áp dụng giờ PVCĐ và chuyên môn khác cho GV 2022-2023</title>
 447.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/tb-tam-thoi-ap-dung-gio-pvcd-va-chuyen-mon-khac-cho-gv-2022-2023-78.html</link>
 448.            
 449.            <guid isPermaLink="false">
 450.                <![CDATA[news_78]]>
 451.            </guid>
 452.            
 453.            
 454.            <pubDate>Fri, 7 Apr 2023 07:04:00 GMT</pubDate>
 455.            
 456.            
 457.            <description>
 458.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">TB tạm thời áp dụng giờ PVCĐ và chuyên môn khác cho GV 2022-2023 theo quyết định 3693/QĐ-ĐHTV 03/04/2023]]>
 459.            </description>
 460.            
 461.        </item>
 462.        
 463.        <item>
 464.            <title>KH tập huấn knm cho nữ SV TVU &#40;dự án Daisy WEAV tài trợ&#41;</title>
 465.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/kh-tap-huan-knm-cho-nu-sv-tvu-du-an-daisy-weav-tai-tro-77.html</link>
 466.            
 467.            <guid isPermaLink="false">
 468.                <![CDATA[news_77]]>
 469.            </guid>
 470.            
 471.            
 472.            <pubDate>Fri, 7 Apr 2023 01:04:00 GMT</pubDate>
 473.            
 474.            
 475.            <description>
 476.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">KH tập huấn knm cho nữ SV TVU (dự án Daisy WEAV tài trợ)]]>
 477.            </description>
 478.            
 479.        </item>
 480.        
 481.        <item>
 482.            <title>TB về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023</title>
 483.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-bao/tb-ve-viec-thu-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-76.html</link>
 484.            
 485.            <guid isPermaLink="false">
 486.                <![CDATA[news_76]]>
 487.            </guid>
 488.            
 489.            
 490.            <pubDate>Thu, 6 Apr 2023 11:04:00 GMT</pubDate>
 491.            
 492.            
 493.            <description>
 494.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/logollct-banchinhthuc.png" width="100" align="left" border="0">Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo mức học phí và thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh]]>
 495.            </description>
 496.            
 497.        </item>
 498.        
 499.        <item>
 500.            <title>Mừng Chôl Chnam Thmây 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm</title>
 501.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tinh-tra-vinh/mung-chol-chnam-thmay-2023-vui-tuoi-lanh-manh-doan-ket-an-toan-va-tiet-kiem-75.html</link>
 502.            
 503.            <guid isPermaLink="false">
 504.                <![CDATA[news_75]]>
 505.            </guid>
 506.            
 507.            
 508.            <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:03:00 GMT</pubDate>
 509.            
 510.            
 511.            <description>
 512.                <![CDATA[<img src="https://travinh.gov.vn/SiteFolders/ubnd1/5059/%E1%BA%A3nh/th%C3%A1ng%203/z4166018112656_bf0739e9dfdace86a9c6df7e40c1c86b.jpg" width="100" align="left" border="0">Để đồng bào Khmer trong tỉnh mừng tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác.]]>
 513.            </description>
 514.            
 515.        </item>
 516.        
 517.        <item>
 518.            <title>Trường Đại học Trà Vinh thành lập Trường Kinh tế, Luật thuộc trường đại học</title>
 519.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tvu/truong-dai-hoc-tra-vinh-thanh-lap-truong-kinh-te-luat-thuoc-truong-dai-hoc-74.html</link>
 520.            
 521.            <guid isPermaLink="false">
 522.                <![CDATA[news_74]]>
 523.            </guid>
 524.            
 525.            
 526.            <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:03:00 GMT</pubDate>
 527.            
 528.            
 529.            <description>
 530.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/2023_03/ktl.jpeg" width="100" align="left" border="0">Trường ĐH Trà Vinh vừa thành lập 02 trường thực hiện chức năng đào tạo, gồm: Trường Kinh tế, Luật và Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn trên cơ sở sáp nhập các khoa đào tạo có lĩnh vực gần nhau.]]>
 531.            </description>
 532.            
 533.        </item>
 534.        
 535.        <item>
 536.            <title>Thành lập Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn</title>
 537.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=thong-tin-tvu/thanh-lap-truong-ngon-ngu-van-hoa-nghe-thuat-khmer-nam-bo-va-nhan-van-73.html</link>
 538.            
 539.            <guid isPermaLink="false">
 540.                <![CDATA[news_73]]>
 541.            </guid>
 542.            
 543.            
 544.            <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:03:00 GMT</pubDate>
 545.            
 546.            
 547.            <description>
 548.                <![CDATA[<img src="https://www.baotravinh.vn/uploads/image/2023/03/08/IMG9730.jpg" width="100" align="left" border="0">Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn được thành lập trên cơ sở Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Sư phạm thuộc Trường Đại học Trà Vinh.]]>
 549.            </description>
 550.            
 551.        </item>
 552.        
 553.        <item>
 554.            <title>Danh sách sinh viên Khoa Lý luận Chính trị nhận học bổng khuyến khích học tập 2023</title>
 555.            <link>https://llct.tvu.edu.vn/index.php?language=vi&amp;nv=news&amp;op=sinh-vien-viec-lam/danh-sach-sinh-vien-khoa-ly-luan-chinh-tri-nhan-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-2023-72.html</link>
 556.            
 557.            <guid isPermaLink="false">
 558.                <![CDATA[news_72]]>
 559.            </guid>
 560.            
 561.            
 562.            <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:03:00 GMT</pubDate>
 563.            
 564.            
 565.            <description>
 566.                <![CDATA[<img src="https://llct.tvu.edu.vn/assets/news/hocbong.jpg" width="100" align="left" border="0">Khoa Lý luận Chính trị dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyển khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 - Đợt 2]]>
 567.            </description>
 568.            
 569.        </item>
 570.        
 571.    </channel>
 572. </rss>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda