Sorry

This feed does not validate.

Source: http://historicus.umk.pl/modules/whatsnew/rdf.php

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rdf:RDF
 3.  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
 4.  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 5.  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 6.  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 7.  xml:lang="pl">
 8. <channel rdf:about="http://historicus.umk.pl/">
 9.  <title>Historicus - Portal Historyczny</title>
 10.  <link>http://historicus.umk.pl/</link>
 11.        <dc:date>2019-08-18T17:08:56+02:00</dc:date>
 12.        <dc:language>pl</dc:language>
 13.    <items>
 14.    <rdf:Seq>
 15.        </rdf:Seq>
 16.  </items>
 17. </channel>
 18. </rdf:RDF>
Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda