Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://anders.geekhouse.no/blog/index.rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="no">
 3.  
 4.  <channel>
 5.    <title>Det står en-og-førti øl...</title>
 6.    <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/</link>
 7.    <description>Om øl og bryggerier og øl-historie og sånt ...</description>
 8.    <copyright>Creative Commons Attribution-Share Alike</copyright>
 9.    <language>no</language>
 10.    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 GMT</lastBuildDate>
 11.    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
 12.    <generator>blosxom ver.2.1.2</generator>
 13.    <managingEditor>[email protected] (Anders Christensen)</managingEditor>
 14.    <atom:link href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 15.  
 16.  
 17.    <item>
 18.      <title>Haandbryggeriets 2019-regnskap</title>
 19.      <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 GMT</pubDate>
 20.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Haandbr-2019regnskap.html</link>
 21.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Regnskapet til Haandbryggeriet viser en positiv trend for de tre
 22. siste årene, etter et par magre år i 2015 og 2016. Som vist på grafen
 23. under hadde Haandbryggeriet en eventyrlig vekst og gode overskudd,
 24. frem til 2014. Da stoppet overskuddet litt opp, og så var det
 25. underskudd et par år. Men de siste tre årene har vist en ny og positiv
 26. trend.&lt;/i&gt;
 27.  
 28. &lt;!-- intro --&gt;
 29.  
 30. &lt;p&gt;La oss starte med en graf som viser utviklingen av inntekter og
 31. kostnader – og varebeholdning – fra Haandbryggeriet startet og frem
 32. til og med i fjor.
 33.  
 34. &lt;p&gt;&lt;img
 35. src="http://anders.geekhouse.no/images/Haandbr-Regnskap2019.gif"
 36. alt="Regnskap for Haandbryggeriet 2006-2019" width="90%"&gt;
 37.  
 38. &lt;p&gt;Det første vi ser er at salgsinntektene har økt for Haandbryggeriet
 39. i fjor, og mer så enn kostnadene, slik at overskuddet reelt har
 40. økt. Daglig leder Egil Hilde forteller til bloggen at det især er
 41. salget gjennom ASKO, som er distributør for Norgesgruppen som har
 42. økt, med 58%, og at det er mye fordi man gikk over til fire-pack på boks
 43. for et par produkter. Dermed har kanskje Haandbryggeriet knekt koden
 44. med hvordan man skal få ølkjøperen til å kjøpe flere enheter av samme
 45. øl.
 46.  
 47. &lt;p&gt;Vi kan lese utfra denne grafen at Haandbryggeriet har lite banklån
 48. og avskrivninger. Avskrivningene (rosa) er små, og finansregnskapet (i
 49. praksis balansen av positive og negative renter) er også temmelig lite
 50. frem til 2017. Jeg tipper at det skyldes at HB de aller første årene i stor
 51. grad tilpasset gammelt utstyr fremfor å kjøpe en nøkkelferdig
 52. bryggeri. Dermed har det nok kostet mer i dugnadstimer (som ikke vises
 53. på regnskapet) enn i innkjøp. I den grad de har hatt langsiktige lån,
 54. har det vel neppe vært i bank, men fra eierne, og da med lav eller
 55. ingen rente, slik at det ikke har slått ut på
 56. finansregnskapet.
 57.  
 58. &lt;p&gt;Men selv etter at Haandbryggeriet anskaffet proft bryggerutstyr
 59. fra Rolec
 60. i 2014 har de ikke økt gjeld og avskrivninger. Grunnen til dette er at
 61. bryggeriet ikke ble kjøpt, men leaset. Dermed bokføres kostnadene for
 62. dette under andre utgifter, i stedet for rentekostnader og
 63. avskrivninger. Det er nok sterkt medvirkende til at den røde del-søylen
 64. er såpass stor de siste årene. Egil Hilde forteller at denne leasingen
 65. er ferdig i 2022, og fra det tidspunktet tenker jeg vi ser
 66. kostnadene falle og overskuddet stige tilsvarende.
 67.  
 68. &lt;p&gt;Grafen viser også godt det taktskiftet som skjedde i løpet av
 69. 2016. Det var denne sommeren at Norbrew forsøkte å kjøpe opp 60% av
 70. aksjene i bryggeriet, men ble blokkert av at de gjenværende
 71. aksjonærene brukte forkjøpsretten sin og deretter fikk inn andre, nye
 72. aksjonærer. Dette skapte en temmelig vanskelig situasjon for HB, og er
 73. sikkert sterkt medvirkende til fallet i aktivitet fra 2016 til
 74. 2017. Blant annet Amundsen Bryggeri, 7 Fjell Bryggeri og Austmann
 75. Bryggeri kom inn på eiersiden, og de eier idag tilsammen litt over en
 76. fjerdedel av HB. Samtidig forsvant to av de opprinnelige gründerne
 77. helt ut av selskapet, og jeg tipper at det synes på krympende
 78. lønnskostnad. Formodentlig ble det også en omstrukturering av gjelda,
 79. som trolig vises på grafen som at finansresultatet (dvs renter) gav
 80. økte kostnader.
 81.  
 82. &lt;p&gt;At Haandbryggeriet unngikk å bli kjøpt opp av Norbrew må vel kunne
 83. beskrives som at de unngikk en sikker død. Såvidt jeg husker er alle
 84. andre selskaper som ble trukket inn i Norbrew-systemet gått konkurs,
 85. samtidig som det var steile personkonflikter internt i Norbrew. Når vi
 86. nå sitter med fasiten rundt Norbrew-opplegget, så er det umulig å se
 87. for seg at Haandbryggeriet i 2016 skulle kunne komme levende ut av å
 88. bli sugd inn i dette.
 89.  
 90. &lt;p&gt;Tilsynelatende har Haandbryggeriet krympet rentekostnadene i 2019,
 91. men ikke så mye som det kan synes på figuren, for under posten «andre
 92. finansinntekter» har det kommet inn en god del penger, samtidig som
 93. rentekostnadene har holdt seg. Egil Hilde knytter det mot oppgjøret i
 94. forbindelse med at bryggeriet ble tvangsflyttet fra Brakerøya, siden
 95. de fikk dekket alle kostnader i forbindelse med flyttingen til Tangen.
 96.  
 97. &lt;p&gt;Vi ser også at Haandbryggeriet har et temmelig høy varebeholdning,
 98. på over 6 mill. Det tilsvarer litt mer enn et helt års
 99. varekostnad. Bloggen har spurt Egil Hilde om det, og han forteller at
 100. det hovedsaklig er to grunner til det. For det første har de liggende
 101. 50.000 liter surøl på trefat, og det er jo øl som trenger litt tid før
 102. det kan slippes på markedet. Jeg tipper at de ikke får problemer med å
 103. få solgt dette til god pris, så det er en liten gullreserve. Dernest
 104. forteller han videre: «[I] tillegg har vi hatt veldig mange typer øl
 105. som selger seint, vi har kuttet ned på en del av disse i år.» Ser vi
 106. på websidene deres, finner vi at de har 19 i «core range» mens det er
 107. 13 sesong- og roterende øl. Og det er vel egentlig nok og vel så det.
 108.  
 109. &lt;p&gt;La meg fortelle litt om hvorfor jeg ofte fokuserer såpass mye på
 110. verdien av varebeholdningen: det er en interessant, men ofte vanskelig
 111. parameter å bedømme. I beste fall er det underprisede lagringsøl som
 112. vil løfte kommende års resultater i det de rulles ut døra og
 113. fortjenesten kan regnskapsføres. I verste fall er det ikke helt
 114. vellykkede øl som man har beholdt på lageret i håp om at det kanskje
 115. skulle utvikle seg i bedre retning. Begge deler har stor innvirkning
 116. på økonomien fremover. En tredje mulighet er at dersom salget stopper
 117. litt opp, så er det ikke lett å justere produksjonen i en fei, Dermed
 118. vil synkende salg og økende varebeholdning kunne være en mulig
 119. indikator på at det begynner å gå i en gal retning for et
 120. bryggeri. For å gjøre det enda vanskeligere så omfatter
 121. varebeholdningen også råvarer. Varebeholdningen sier noe signifikant
 122. om småbryggeriene, selv om det ofte vanskelig å tolke hva.
 123.  
 124. &lt;p&gt;Haandbryggeriet har i likhet med mange andre mikrobryggeri i
 125. praksis hatt et platå på inntekter og kostnader etter 2014. Vi ser at
 126. inntektene økte noe fra 2018 til 2019, og samtidig sank
 127. varebeholdningen litt for første gang på flere år. Kombinasjonen av
 128. dette er et godt tegn, siden det indikerer det motsatte av at man
 129. «produserer for lager». Forhåpentlig er dette starten på en ny og
 130. positiv trend for dem.
 131.                                                                                                                                    
 132. &lt;p&gt;Haandbryggeriet flyttet til Brakerøya i 2014, og anskaffet samtidig
 133. nytt bryggeri fra tyske Rolec Prozess- und Brautechnik. Kombinert med
 134. at en slik flytteprosess spiser fokus og tid som man ikke kan bruke på
 135. å brygge godt øl, så det forklarer at ikke overskuddet var større i
 136. 2014.
 137.  
 138. &lt;p&gt;Ekstra uheldige var de da man måtte flytte på ny, siden det skal
 139. bygges sykehus på Brakerøya. Selv om de får dekket alle kostnader ved
 140. en slik tvungen flytting, så spiser det masse tid og energi og
 141. fokus. Dermed blir det mindre rom for justering av eksisterende øl og
 142. utvikling av nye. Nå har de imidlertid kommet på plass i nye lokaler
 143. og kan fokusere mer på bryggingen enn på bryggeriet. Hilde forteller
 144. «Vi planlegger for vekst, vi har et anlegg som vi kan produserer
 145. dobbelt av hva vi produserer nå, så målet er å kunne utnytte dette
 146. anlegget fullt ut.»
 147.  
 148.  
 149.  
 150. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Haandbryggeriet" rel="tag"&gt;Haandbryggeriet&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;ander[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 151.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Haandbr-2019regnskap.html</guid>
 152.      <category>/beer</category>
 153.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Haandbr-2019regnskap.html#writeback</comments>
 154.    </item>
 155.  
 156.    <item>
 157.      <title>Beer is good for you?</title>
 158.      <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 21:35:58 GMT</pubDate>
 159.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Beer-Is-Good.html</link>
 160.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Guinness hadde en lenge reklame som hadde slagordet «Guinness is
 161. good for you» som gjennomgangstema, men om jeg har forstått rett,
 162. måtte de kutte slagordet ned til «Guinness is good» da det ikke kunne
 163. tilstrekkelig dokumenteres at øl var bra for helsa. Imidlertid,
 164. et team av forskere i USA mener nå å kunne koble et moderat
 165. alkoholforbruk mot positive helseeffekter.&lt;/i&gt;
 166.  
 167. &lt;!-- intro --&gt;
 168.  
 169. &lt;p&gt;Fra tid til annen kan man snuble over nyheter om at noen har vist
 170. at moderat mengde med alkohol – typisk vin eller øl – er bra for
 171. deg. Ofte er jeg litt skeptisk til slikt, især dersom det kommer fra
 172. et forskningsinstitutt eller oppdragsgivere som man kan mistenke for
 173. ikke å være helt objektive til temaet.
 174.  
 175. &lt;p&gt;Dernest er jeg litt skeptisk fordi denslags ikke er trivielt å
 176. dokumentere. Det er masse problemstillinger man kan gå seg vill i. For
 177. eksempel, la oss anta at folk som er sykelige drikker mindre enn
 178. gjennomsnittet, enten fordi de ikke vil utsette seg for farer, fordi
 179. de føler seg friske nok til å drikke, eller kanskje de bor på en
 180. helseinstitusjon der det ikke er mulig å drikke. Siden de er sykelige
 181. kan det tenkes at de dør fortere enn sine friske og raske
 182. jevnaldrende. Men er er ikke dermed mangelen på alkohol som sendte dem
 183. i en tidlig grav. Derfor er denne typen forskning et minefelt, og man
 184. skal ha godt grep om statistikk og forskningsmetoder for å komme
 185. helskinnet gjennom.
 186.  
 187. &lt;p&gt;I en artikkel publisert av &lt;a
 188. href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen"&gt;JAMA Network
 189. Open&lt;/a&gt; har forskere ved University of Georgia koblet et moderat
 190. alkoholforbruk med god helse, eller i hvert fall gode kognitive
 191. evner. Og de har forsøkt å filtrere bort den typen feilkilder som jeg
 192. skisserte over.
 193.  
 194. &lt;p&gt;JAMA Network Open er en peer-reviewed journal utgitt av American
 195. Medical Association (som AMA i JAMA). Du finner artikkelen her: &lt;a
 196. href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767693"&gt;Ruiyuan
 197. Zhang et al. Association of Low to Moderate Alcohol Drinking With
 198. Cognitive Functions From Middle to Older Age Among US Adults. JAMA
 199. Network Open, 2020; 3 (6): e207922 DOI:
 200. 10.1001/jamanetworkopen.2020.7922&lt;/a&gt; og derifra er det link til
 201. nedlastbar PDF.
 202.  
 203. &lt;p&gt;I artikkelen konkluderer de med at et forbruk på 10-14 enheter var
 204. knyttet til det beste utfallet for utviklingen av kognitive
 205. evner. Eller som de skriver: &lt;i&gt;Low to moderate drinking (&lt;8 drinks
 206. per week for women and &lt;15 drinks per week for men) was significantly
 207. associated with a consistently high cognitive function trajectory and
 208. a lower rate of cognitive decline.&lt;/i&gt;
 209.  
 210. &lt;p&gt;Her må det nevnes at når det snakkes om «drinks» virker det som man
 211. talte enhetene i flasker og drinker og vinglass, og altså at det ikke
 212. er snakk om den typen alkoholenheter som tidvis er annonsert på
 213. flaskene, og der en halvliter på 6% ABV blir tre alkoholenheter. Sånn
 214. sett vil jo 15 enheter si 2 flasker øl om dagen. Og det er jo en
 215. behagelig vid definsjon på moderat alkoholforbruk.
 216.  
 217. &lt;p&gt;Undersøkelsen sier ingenting om hvorfor det skulle være en
 218. sammenheng. Kanskje det er så enkelt som at en øl eller to hjelper til
 219. med å stresse ned og å nyte livet? Undersøkelsen bør heller ikke
 220. ukritisk tas som en oppskrift på forbedret helse, for det trenger jo
 221. ikke å være alkoholen som gir effekten, det kan jo være at den
 222. livsholdningen som gjør at du tar en øl nå og da også er den
 223. avslappede men selvbeherskede livsholdningen som også gir deg fordeler
 224. rundt kognitive evner.
 225.  
 226. &lt;p&gt;Her må det legges til at det finnes masse lignende undersøkelser, og
 227. resultatene spriker endel. Men kanskje disse forskerne har rett, og at
 228. de har dokumentert at øl er bra for deg? Kanskje Guinness hadde rett i
 229. at «Guinness is good for you»?
 230.  
 231. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Guinness" rel="tag"&gt;Guinness&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/helse" rel="tag"&gt;helse&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 232. </description>
 233.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Beer-Is-Good.html</guid>
 234.      <category>/beer</category>
 235.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Beer-Is-Good.html#writeback</comments>
 236.    </item>
 237.  
 238.    <item>
 239.      <title>Kinns regnskap 2019</title>
 240.      <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 20:25:38 GMT</pubDate>
 241.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kinn-Regnskap2019.html</link>
 242.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Kinn har i mange år stabilt levert solide og bekvemme overskudd,
 243. selv i tider der mange andre småbryggerier har slitt. Det er liksom aldri
 244. noe tull i økonomien deres. Men for 2019-regnskapet ser vil tilløp til
 245. at perfektheten slår litt sprekker.&lt;/i&gt;
 246.  
 247. &lt;!-- intro --&gt;
 248.  
 249. &lt;p&gt;En av særegenhetene ved Kinn er at de byttet selskap ved nyttår
 250. 2017/2018. Det gamle selskapet ble infusjonert i et nystartet selskap
 251. – begge med samme navn: Kinn Bryggeri. Derfor viser jeg
 252. resultatet fra det gamle selskapet frem til og med 2017, og så
 253. resultatet fra det nye etter det.
 254.  
 255. &lt;p&gt;&lt;img src="http://anders.geekhouse.no/images/kinn-juni2020.gif"
 256. alt="Regnskap for Kinn Bryggeri 2009-2020" width="90%"&gt;
 257.  
 258. &lt;p&gt;Her ser vi ganske godt hvordan Kinn ekspanderte kraftig i starten,
 259. med store overskudd i årene fra og med 2014.  Ser vi bort fra de aller
 260. første årene, så er 2019 det første året der overskuddet har krympet
 261. betraktelig. Skjønt, de går med et helt greit overskudd på 195 tusen
 262. før skatt. Og siden det er kalkulert inn 1,71 mill i avskrivninger for
 263. 2019, så er et lite overskudd fremdeles et knall godt resultat.
 264.  
 265. &lt;p&gt;Vi ser at bryggeriet har nådd et slags nivå der de har ligget de
 266. siste tre årene. Dette er noe vi ser igjen i flere av de mellomstore
 267. (eller de store blant de små): Det var kraftig vekst i det vi kan
 268. kalle ekspansjonsperioden for norske mikrobryggerier, ofte med 2014
 269. som det året med størst vekst og nærmest bunnløs optimisme, og så ser
 270. vi at veksten dabber noe av i 2015, og deretter det stopper det
 271. gradvis opp.
 272.  
 273. &lt;p&gt;Grafen over viser at selv om Kinn stort sett har gått
 274. skuddfri gjennom de varierende konjunkturene de siste årene, men nå virker
 275. det som de kanskje er i ferd med å bli innhentet av realitetene.
 276. Salgsinntekt synker fra 25,0 mill til 24,4 mill, mens
 277. driftskostnadene stiger fra 22,9 mill til 24,0 mill. Det gjør at
 278. driftsresultatet krymper fra 2,36 mill i fjor til 468 tusen i år.
 279.  
 280. &lt;p&gt;Vi ser også tilløp til et annet mønster som en rekke småbryggerier
 281. viser i dårlige år: at varelaget øker, mens inntektene går ned. Rett
 282. nok er varelager vanskelig å vurdere. For det første er det en
 283. blanding av råvarer og mer eller mindre ferdige varer, og for det
 284. andre vil varelageret øke dersom man brygger mer eksklusive øl som
 285. trenger modning - for eksempel fatlagring. En annen tolkning er at med
 286. et produkt der man må planlegge produksjonen såpass lang tid i
 287. forveien, er det ikke lett å ta ned produksjon og innkjøp av nye
 288. råvarer i forhold til kommende nedgang i salget.
 289.  
 290. &lt;p&gt;Det som skyver kostnadene oppover i 2019 er lønninger, som øker med
 291. ca 1 mill. Forsåvidt beskriver note 10 i regnskapene de siste to årene
 292. at det var 13 årsverk begge år. Det er litt økning av
 293. pensjonskostnader, men egentlig virker det som i bunn og grunn er
 294. lønnsnivået i bryggeriet har som økt. Lønn til daglig leder har gått
 295. litt opp, men det forklarer ikke mye de økede
 296. lønnskostnadene. Forresten er lønn for 2019 på nivå med 2017 og over
 297. en halv mill under lønn for 2016. Så kanskje det bare var 2018 som
 298. hadde lave lønnskostnader?
 299.  
 300. &lt;p&gt;Kinn betaler til og med utbytte til eierne, som er Espen Lothe og
 301. hans kone – de eier en halvdel hver. I 2019 ble det betalt ut 350.000
 302. i utbytte, som er en halvering i forhold til 2018. I tillegg er det
 303. også betalt 1,83 mill til personer i styret, som i tillegg til de to
 304. aksjonærene omfatter en styreformann. Sånn sett er nok bryggeriet helt
 305. grei butikk for eierne.
 306.  
 307. &lt;p&gt;Det som blir spennende nå, er om bryggeriet sklir videre ned i
 308. fallende inntekter og økende kostnader, eller om de klarer å hindre at
 309. 2019 blir starten på en negativ trend.
 310.  
 311. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kinn" rel="tag"&gt;Kinn&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 312.  
 313.  
 314. </description>
 315.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kinn-Regnskap2019.html</guid>
 316.      <category>/beer</category>
 317.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kinn-Regnskap2019.html#writeback</comments>
 318.    </item>
 319.  
 320.    <item>
 321.      <title>Den viktigste statistikken</title>
 322.      <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 11:05:34 GMT</pubDate>
 323.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/DenViktigsteStatistikken.html</link>
 324.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;I år er den viktigste statistikken for bryggerier
 325. og utesteder kanskje ikke ølsalget i seg selv, men &lt;a
 326. href="https://www.worldometers.info/coronavirus/"&gt;trackingen av
 327. Corona-smitte&lt;/a&gt;, og ikke minst &lt;a
 328. href="https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/"&gt;statistikken
 329. for Norge&lt;/a&gt;. Hvorfor?&lt;/i&gt;
 330.  
 331. &lt;!-- intro --&gt;
 332.  
 333. &lt;p&gt;Corona er ikke over, og vaksine ser ut til å ligge langt frem i
 334. tid. Flokkimmunitet var en vakker tanke men kanskje en blindvei,
 335. ettersom det ser ut som immunitet er relativt kortvarig, spesielt
 336. for de som var asymptomatiske.
 337.  
 338. &lt;p&gt;Vi er ferdig med festtalene over den nasjonale Corona-dugnaden.
 339. Som med dugnadene i borettslaget, så ble en litt vankelmodig entusiasme
 340. undertrykket av pliktfølelse. Og liksom med borettslagsdugnadene har vi
 341. ikke særlig lyst til å gjenta det på minst ett års tid.
 342.  
 343. &lt;p&gt;Statistikken idag viser at man har smitten stort sett under
 344. kontroll, men det kan lett flamme opp igjen, spesielt i situasjoner
 345. der man er tettpakket og bruker høy stemme – korøvelser,
 346. demonstrasjoner, fotballtribuner – og ikke minst puber. Det er visst
 347. fremdeles en regel om 1 meter som gjelder, men meteren blir kortere og
 348. kortere, i hvert fall her i Trøndelag.
 349.  
 350. &lt;p&gt;Hva hvis smitten skulle øke eksponentielt i noen uker fremover,
 351. og man mister kontrollen over smittespredning. Se for deg at
 352. Regjeringen trommer sammen til ny dugnad rundt nedstenging av hele
 353. eller deler av landet sånn circa midt i fellesferien. Ville
 354. det i det hele tatt vært mulig å få med folk på det?
 355.  
 356. &lt;p&gt;For bryggeriene, og især småbryggeriene som nylig har fått litt
 357. pusterom, ville det vært en tragedie. Men det er mitt inntrykk at
 358. forsiktighetsreglene som ble pisket inn denne våren i stor grad er
 359. blitt trykket nedover og bakover i hukommelsen. Det virker som mange,
 360. kanskje de fleste, tenker at nå er det over – i hvert fall her i
 361. Norge. Bortsett fra utenlandsreiser er det for det meste business as
 362. usual – pluss litt håndsprit. Nei forresten, business as usual med et
 363. sosialt etterslep å skulle ta igjen … party on!
 364.  
 365. &lt;p&gt;Nettopp utestedene, spesielt innendørs, er utsatte for
 366. nedstengning. For det første er det vanskelig å argumentere med at de
 367. er samfunnskritiske. Dernest tenderer de i sin natur til å bli
 368. overfylte og tettpakkede, samt at støy og musikk (og ikke minst
 369. promille) gjør at man ofte snakker høyrøstet. Vi har sett
 370. superspreder-hendelser på fotballtribuner, korøvelser og i
 371. halleluja-kirker, og en slags fellesnevner er tettpakket
 372. høylytthet. Under det begrepet sogner også pubene.
 373.  
 374. &lt;p&gt;Jeg tør ikke tenke på hva som vil skje med småbryggeriene dersom
 375. det i juli skulle bli en ny runde med et par tørre måneder i
 376. Horeka-segmentet, og et dertil hørende rasert sommersalg.
 377.  
 378. &lt;p&gt;Skjenkemyndighetene har brukt mye tid og krefter i mange år på å
 379. forsøke å få alle utesteder til å følge regler, med variabel
 380. suksess. Det er ikke sikkert at helsemyndighetene har særlig bedre
 381. hell med smittevernregler. Den store forskjellen er at
 382. skjenkemyndighetene straffer individuelt, mens helsemyndighetene
 383. straffer kollektivt og kan stenge ned alle. Utelivsbransjen har en
 384. betydelig andel små aktører med diskuterbar seriøsitet. Det virker som
 385. de ofte tenker kortsiktig gevinst, og det kan slå veldig uheldig ut i
 386. disse Corona-tider.
 387.  
 388. &lt;p&gt;Jeg skal ikke spå smitteutviklingen fremover, hverken på sommeren
 389. med sommerølsalget eller utover høsten og frem mot
 390. julebordssesongen. Men jeg tror den viktigste statistikken som
 391. småbryggeriene bør følge med på er smitteutviklingen av Corona, for
 392. den kan vise seg å være temmelig direkte koblet med økonomien til
 393. deres.
 394.  
 395. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/statistikk" rel="tag"&gt;statistikk&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 396.  
 397. </description>
 398.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/DenViktigsteStatistikken.html</guid>
 399.      <category>/beer</category>
 400.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/DenViktigsteStatistikken.html#writeback</comments>
 401.    </item>
 402.  
 403.    <item>
 404.      <title>Ægirs regnskap 2019</title>
 405.      <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 21:45:25 GMT</pubDate>
 406.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Aegir-2019regnskap.html</link>
 407.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Ægirs 2019-regnskap er ikke oppløftende lesning ved første
 408. øyekast. Tapene har økt og marginene ser ut til å falle. Men det er
 409. ikke helsvart, og dessuten har bryggeriet et konsern i ryggen som kan
 410. holde dem flytende i en krevende periode.&lt;/i&gt;
 411.  
 412. &lt;!-- intro --&gt;
 413.  
 414. &lt;p&gt;For å hoppe rett inn i det: Inntektene falt fra 19,6 mill til 16,0
 415. mill, mens kostnadene ikke falt like mye, fra 20,2 mill til 18,0
 416. mill. Det vil si 3,6 mill eller 18,3% ned i inntekter, mens det er
 417. bare 2,2 mill eller 12,2% ned i kostnader. Vakkert er det jo ikke, men
 418. det er vel heller ikke skrekkelig eller alarmerende. Og de har jo
 419. tross alt en forholdsvis stor markedsandel.
 420.  
 421. &lt;p&gt;Jeg har satt opp følgende graf som representerer noen nøkkeltall i
 422. regnskapet tilbake til 2011. Dette var året da selskapet ble
 423. startet. Selve bryggeriet er eldre, men i starten ble det brygget i
 424. regi av et annet selskap som også drev med andre ting, så det er greit
 425. å begynne med 2011, selv om det første reelle regnskapsåret var 2012.
 426.  
 427. &lt;p&gt;&lt;img src="http://anders.geekhouse.no/images/aegir-juni2020.gif"
 428. alt="Regnskap for Ægir for 2011-2019"
 429. width="90%"&gt;
 430.  
 431. &lt;p&gt;I denne figuren er kostnadene vist som søyler, delt opp i de
 432. viktigste kategoriene. Nedenfra opp er det varekostnad, lønn, andre
 433. kostnader, finanskostnad og avskrivinger. Det er også omtrentlig den
 434. rekkefølgen i hvor tett kostnadene er knyttet til bryggingen. Grafen
 435. viser salgsinntekt, og dersom denne ligger over søylene er det
 436. overskudd før skatt.
 437.  
 438. &lt;p&gt;Ser vi nærmere på tallene er det flere ting å legge merke til. Ægir
 439. bokfører avgifter til Staten som egen post, som negativ inntekt som
 440. spiser av salgsinntekt. Siden alkoholavgiftene er noenlunde
 441. proporsjonale med salgsvolum er det interessant å se at selv om
 442. inntektene gikk såpass kraftig ned, så gikk særavgiften til Staten opp
 443. fra 1,88 mill til 2,00 mill, eller 6,38%, som må være endel mer enn
 444. den årlige oppjusteringen.
 445.  
 446. &lt;p&gt;Det er noe som vil kunne forklares med at de har solgt mer øl, men
 447. til dårligere generell inntjening. En alternativ tolkning er at de kan
 448. ha solgt endel mer sterkere øl, men jeg tviler. Ifølge &lt;a
 449. href="https://www.dn.no/industri/vinmonopolet/agir-bryggeri/brutalt-fall-for-mikrobryggeri-matte-fa-nodkapital-fra-eierne/2-1-823877"&gt;en
 450. artikkel i DN.no&lt;/a&gt; er årsaken at øleksporten fra Ægir har falt
 451. dramatisk, mens det har vært en viss økning i salg på butikk og
 452. pol. Øleksporten betales det jo ikke avgifter for, så det er en
 453. tilforlatelig forklaring på de tallene vi ser.
 454.  
 455. &lt;p&gt;Videre, ser vi på utgiftene, ser vi at varekostnad sank fra 7,31
 456. mill til 6,18 mill, altså en nedgang på 15,4%; mens annen
 457. driftskostnad sank fra 5,38 mill til 5,00 mill, altså en nedgang på
 458. 7,06%. Utgifter til lønn og avskrivninger har holdt seg på samme
 459. nivå. Det er logisk at varekost endrer seg raskt med endret
 460. produksjon, mens lønn og andre kostnader tar lengre tid å justere.
 461.  
 462. &lt;p&gt;Tapet er absorbert av andre selskaper i konsernet, som har spyttet
 463. inn midler til bryggeriet, og uten dette ville man spist av
 464. aksjekapitalen. Verdien av varelager har økt fra 3,68 mill til 4,55
 465. mill, og selv om vi ikke vet hvor mye av dette som er ferdigvarer og
 466. hvor mye som er råvarer, så kan det nok delvis forklare hvorfor
 467. kostnadene øker så mye mer enn inntektene. Merk at varelageret har
 468. fortsatt å stige selv om inntekter og kostnader ser ut til å ha
 469. truffet et slags platå – skjønt de kan jo økt andelen av øl som
 470. trenger en del modning. Dette vil si at verdien av
 471. varelager nå er ca en fjerdedel av kostnadene i 2019. Det er sjelden
 472. bra å produsere øl for varelager. Både bankinnskudd og
 473. kundefordringer er relativt lave, så varelageret er den største posten
 474. blant omløpsmidlene for 2019.
 475.  
 476. &lt;p&gt;Ægir har regnskapsmessig tilsynelatende hanglet noen år, men
 477. strengt tatt ser det verre ut på papiret enn det trolig
 478. er. Driftsunderskuddet var størst i 2016 og 2017, da det lå på mellom
 479. 2,5 og 3,0 mill. Superåret var 2014, med et driftsoverskudd på 6,20
 480. mill.
 481.  
 482. &lt;p&gt;Utfra grafen over ser vi hvordan 2013 og 2014 var bryggeriets mest
 483. gyldne år med store overskudd. Vi ser også hvordan de første årene var
 484. preget av økning i kostnader, men også stor økning i inntekter. Det
 485. verste året var trolig 2016, da både inntekter og varekost
 486. falt uten at øvrige kostnader falt tilsvarende. Jeg har &lt;a
 487. href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Regnskap2016A.html"&gt;tidligere
 488. skrevet om denne perioden&lt;/a&gt;, som var preget av oppgradering av
 489. bryggeri, leiebrygging mens man selv var uten bryggeri, og ikke minst
 490. et kraftig fall i salgsvolum da man gikk fra 50cl til 33cl flasker.
 491.  
 492. &lt;p&gt;De siste fire årene har utgiftene vært større enn inntektene, men
 493. vi ser utfra grafen at tapet er i størrelsesorden av
 494. avskrivningene. Nå skal ikke jeg påstå at avskrivninger ikke er «ekte»
 495. utgifter. Avskrivning fordeler kostnaden ved store utstyrsinnkjøp over
 496. flere regnskapsår. Men det er en kostnad som ikke genererer årlige,
 497. løpende fakturaer – men det spiser av overskudet i regnskapet, og
 498. dermed av skattekostnad i gode år, og akkumulerer til en utsatt
 499. skattefordel i dårlige år. Sånn sett heller jeg til at det er mer en
 500. regnskapsmessig sak, enn en reell del av driftsregnskapet. Og ser vi
 501. bort fra avskrivninger, så går Ægir i balanse, skjønt de ikke legger
 502. seg opp midler til den dagen de trenger nytt utstyr. På den andre
 503. siden har de en temmelig aggressiv avskrivningstid som er langt
 504. kortere enn utstyrets formodentlige levetid, spesielt siden de ser ut
 505. til å ha lanser på et produksjonsplatå, så da er det kanskje ikke så
 506. farlig ...?
 507.  
 508. &lt;p&gt;Ser vi på gjelda, er det 10,1 mill i langsiktig og 5,96 mill i
 509. kortsiktig gjeld, og 9,26 mill er gjeld til finansinstitusjoner. Her
 510. er imidlertid bildet litt mer differensiert. I fjor betalte de ned
 511. nesten 2 mill på langsiktig gjeld. Og ser vi på note 6 i regnskapet
 512. står det at ingen andel av gjelda har en levetid på over fem år. Det
 513. vil si at selskapet ser ut til å ha en halsbrekkende nedbetaling av
 514. gjelda med rundt 2 mill pr år. Det er ikke så lett i disse tider, og
 515. vi ser også at selv om langsiktig gjeld synker, så stiger den
 516. kortsiktige gjelda fra 3,30 mill til 5,96 mill, slik at totalgjelda
 517. øker med rundt 0,8 mill. I praksis ser man ut til å ha flyttet
 518. langsiktig bankgjeld over til kortsiktig konserngjeld.
 519.  
 520. &lt;p&gt;Men når gjeld og avskrivninger om få år er tilbakelagt, så ser
 521. resten av økonomien grei ut.  Og utstyret lever nok mye lengre enn
 522. avskrivingstiden, og etter det burde bryggeriet gå med brukbare
 523. overskudd.
 524.  
 525. &lt;p&gt;Det er også verd å trekke frem at de har opprettholdt lønn i en
 526. periode der inntektene har sunket – og de er tross alt i en bransje
 527. der endel småbryggerier ikke engang har rom for å betale lønn. Sånn
 528. sett ligger Ægir godt an. Corona rammet selvfølgelig ikke
 529. 2019-regnskapet.  Men det blir interessant å se 2020-regnskapet, for
 530. Flåm – der bryggeriet holder til – er et overveiende turistbasert
 531. sted, og de har nok merket konjunkturene i turistbransjen. Men Ægir er
 532. heldigvis langt mer enn salget i selve Flåm.
 533.  
 534. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ægir" rel="tag"&gt;Ægir&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 535. </description>
 536.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Aegir-2019regnskap.html</guid>
 537.      <category>/beer</category>
 538.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Aegir-2019regnskap.html#writeback</comments>
 539.    </item>
 540.  
 541.    <item>
 542.      <title>Hva lokalbrygg.no gjør rett</title>
 543.      <pubDate>Tue, 23 Jun 2020 20:35:07 GMT</pubDate>
 544.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/kolonialmodellen.html</link>
 545.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;På en britisk pub bestilte jeg en gang «another», og ble et
 546. øyeblikk litt perpleks da jeg umiddelbart fikk en pint av det samme
 547. ølet jeg nettopp hadde drukket. Dels skyldtes det min språklige tabbe,
 548. men dels skyldtes det også fortolkningen om hvorvidt «en ny øl» betyr
 549. en ny type øl, eller et nytt glass med samme ølet. Med dét som
 550. bakgrunn skal jeg forsøke å utdype hva jeg mener er achilleshelen i
 551. forretningsmodellen til Gulating-utsalgene, og hvorfor lokalbrygg.no
 552. kan ha en glitrende fremtid.&lt;/i&gt;
 553.  
 554. &lt;!-- intro --&gt;
 555.  
 556. &lt;p&gt;Det jeg &lt;a
 557. href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/lokalbrygg.html"&gt;skrev for
 558. noen dager siden&lt;/a&gt; var: &lt;i&gt;Gulatingkonseptet har nemlig tre sårbare
 559. punkter: a) nok kunder, b) at disse handler samme vare mer enn en
 560. gang, og c) at kundene ikke skyr hyllevarmere som har stått en
 561. stund.&lt;/i&gt; Jeg har lyst til å utdype det litt mer, og forklare hva jeg
 562. tror er en svakhet i forretningsmodellen til Gulating, og hvorfor
 563. lokalbrygg.no kanskje kan gjøre det rett.
 564.  
 565. &lt;p&gt;La meg først presentere noe vi alle kjenner: kolonialbutikken. Der
 566. kjøper du melk, brød, pasta og kaffe. Når du har drukket opp melka,
 567. går du dit og kjøper en ny liter med melk. Typisk er det alltid den
 568. samme varianten melk du kjøper, fra den samme produsenten. Selv om
 569. butikken måtte ha 20 sorter brød, så er det fremdeles et mindre utvalg
 570. du varierer mellom. Kall det forbrukskjøp eller enda-en-kjøp: kjøp,
 571. bruk, gjenta. Det dekker et ernæringsbehov.
 572.  
 573. &lt;p&gt;La meg så trekke inn en bokhandel. Der går du definitivt ikke for å
 574. kjøpe en bok du allerede har lest. Der går du for å handle til en ny
 575. opplevelse. Sammenligningen halter litt, siden en bok kan leses mange
 576. ganger uten at du må kjøpe den på ny, men en kino har samme
 577. egenskapen: du møter opp med innstillingen: hva er det jeg ikke har
 578. lest eller sett før. Kall det opplevelseskjøp eller noe-nytt-kjøp.
 579.  
 580. &lt;p&gt;For kolonialbutikken handler det derfor om utvalgsstabilitet, dvs
 581. at det ikke går tomt for brød eller melk, og at det smaker det samme
 582. gamle kjente. Mens for bokhandelen eller kinoen handler det om
 583. utvalgsbredde: at de har noe du ikke har lest eller sett før, og gjerne
 584. noe som er nytt, og som nettopp har fått terningkast seks, eller som ligger
 585. på ti-på-topp-listene.
 586.  
 587. &lt;p&gt;Mener jeg dermed at ingen ølkjøper tenker forbrukskjøp? Nei, det er
 588. selvfølgelig mange ølkjøpere som kjøper mange bokser av samme ølet,
 589. enten fordi det er favorittølet deres eller fordi det er «bare et
 590. øl». Du spotter dem lettest i kassa på dagligvarebutikken, og ølet de
 591. kjøper (typisk i sixpack) er vanligvis ikke det jeg ville
 592. karakterisert som spennende.
 593.  
 594. &lt;p&gt;Både kino og bokhandel har ytre rammer som tvinger frem en viss
 595. begrensing i utvalget. I bokhandelen finner du knapt bøker som er over
 596. to år gamle – for de går på Mammutsalg eller til forbrenning. På kino
 597. er det langt kortere omløptid. Ingen av dem takler det som heter &lt;a
 598. href="https://en.wikipedia.org/wiki/Long_tail#Business"&gt;«the long
 599. tail»&lt;/a&gt; på noen god måte. I the long tail er det mange ulike
 600. produkter og mange kjøpere, men svært lite salgsvolum pr produkt – men
 601. det stiller spesielle krav til lagerhold og logistikk. Har du
 602. forresten noensinne undret deg over at filmklassikere og filmsuksesser
 603. nærmest aldri kommer tilbake på kino … selv ikke når det har kommet en
 604. ny generasjon med kinogåere? Du må på Filmklubben for de som skal se
 605. gamle filmer på ny. Og kunne ikke kinoene ha økt utvalgsbredden ved å
 606. vise de nyeste filmene bare en gang om dagen fremfor å la dem kjøre i
 607. loop hele dagen på flere saler?  Nei, for det er ikke slik kino og
 608. opplevelseskjøp fungerer.
 609.  
 610. &lt;p&gt;Dersom preferansene dine er å smake noe nytt fremfor å smake noe
 611. kjent, dvs at du kjøper øl à la opplevelseskjøp, så går det ikke lang
 612. tid før den lokale dagligvarehandelen er blitt litt kjedelig. Og da
 613. oppgraderer du til den lokale Gulatingbutikken – skjønt lokal ... for
 614. de fleste er det nok noe reisetid til sin nærmeste.
 615.  
 616. &lt;p&gt;Hva møter deg på Gulating? Masse øl! Men egentlig er det fremdeles
 617. dagligvaremodellen: et mer eller mindre fast-ish utvalg, det er bare
 618. veldig mye bredere. Så der din lokale dagligvare er ferdig utforsket
 619. på et par uker, så varer Gulating i hvert fall noen måneder. Men en
 620. vakker dag er du der: Gulatingbutikken oppleves plutselig som full av
 621. har-smakt'er og ikke-interessert-i'er. Det er litt som når du en
 622. periode har gått litt ofte på kino, og dagen kommer da den bare viser
 623. filmer du enten har sett eller du ikke kunne tenke deg til å se.
 624.  
 625. &lt;p&gt;Den første utfordringen for Gulatingbutikkene er dermed å få nok
 626. faste kunder med faste ølkjøp – som stadig kommer tilbake for å kjøpe
 627. mer av samme øl slik de går på Rema for å kjøpe brød og melk. De har
 628. nok endel, men har de nok slike kunder til å drive det rundt?
 629.  
 630. &lt;p&gt;Den andre utfordringen for Gulatingbutikkene er at dersom du skal
 631. ha faste kunder med faste ølkjøp, så må du levere en stabil vare. Det
 632. er ikke optimalt å langtidsplassere en ferskvare som øl på
 633. butikkhyller. Nedstøvete ølflasker er vanligvis et dårlig tegn, i
 634. hvert fall i styrkesegmentet opp til 4,7%. Og saken blir ikke bedre av
 635. at lagring i butikk trolig er det minste problemet, for småbryggeriene
 636. klarer ofte ikke å holde lav nok variasjon og høy nok
 637. lagringsstabilitet på produktene sine til at en fast ølkjøper alltid
 638. kan forvente å få favorittølet sitt til eksakt samme smak i enden av
 639. logistikkjeden.
 640.  
 641. &lt;p&gt;Dermed faller Gulating mellom to stoler. På den ene siden er det
 642. nærmest uoverkommelig å alltid ha noe nytt for de som er ute etter
 643. opplevelseskjøp, og på den andre siden er det utfordrende å gi et
 644. stabilt produkt til de volumkjøp-kundene som ikke allerede er forsynt
 645. med dagligvare.
 646.  
 647. &lt;p&gt;Noen vil kanskje innvende at Vinmonopolet har fått til å ha et
 648. stort, nasjonalt nett av butikker som understøtter både forbrukskjøp
 649. og opplevelseskjøp. Ja, men de har monopol over 4,7% og slipper å
 650. konkurrere med dagligvare.
 651.  
 652. &lt;p&gt;Så hva kan Gulating gjøre?
 653.  
 654. &lt;ul&gt;
 655.  
 656. &lt;li&gt;&lt;p&gt;De kan forsøke å spesialisere på noen få, stabile merkevarer
 657. der de sikter på volumsalg til faste kunder. Det har de vel allerede
 658. gjort med Dragur-serien som er brygget rundt om på ulike bryggerier,
 659. uten at det ser ut til å ha blitt noen dundrende suksess, for det er
 660. utfordrende å konkurrere med dagligvare på dette på denne
 661. forbrukskjøpsmodellen.
 662.  
 663. &lt;li&gt;&lt;p&gt;De kan sikte enda hardere på opplevelsekjøp, og satse på
 664. sylferskt øl i one-off batcher og spesialimport, og bryggerier som
 665. ofte brygger sære ting i små volum. Da kunne de i samarbeid med små,
 666. fremoverlente bryggerier slippe månedlige eller ukentlige
 667. nyheter. Kall det kino-modellen – og det er vanskelig å få det til
 668. uten reklame eller buzz i sosiale medier, liksom vi uten mediejippo og
 669. reklame ville neppe ha hatt storfilmer på kino.
 670.  
 671. &lt;/ul&gt;
 672.  
 673. &lt;p&gt;Så langt virker det som det mest suksessfulle de har gjort er rundt
 674. ferdig sammensatte juleølkasser. Kanskje er ølabonnement en mulighet,
 675. dersom det er lovlig. Og det er et stort potensiale i å sette sammen
 676. ølpakker på bakgrunn av personlige preferanser og hva man allerede har
 677. smakt – for eksempel i fra Untappd. En fellesnevner for dette er at
 678. det er mer forsyningsdrevet og brukerønskedrevet: det gir ølkjøperen
 679. noe nytt uten å måtte bruke så mye tid på detaljene.
 680.  
 681. &lt;p&gt;En annen fellesnevner er at det ikke er spesielt sterkt knyttet til
 682. fysiske butikker. Jeg mistenker at da man tenkte ut Gulatingsystemet,
 683. var en kjede franchisebutikker mer premisset som deretter pekte i
 684. retning av øl som vare, enn det var løsningen på en idé med å skulle
 685. selge øl med et nasjonalt fokus.
 686.  
 687. &lt;p&gt;Jeg tror ølbutikk-konseptet har hanglet lenge nok til at det er
 688. innlysende at det ikke automatisk er en gullkantet idé. Noen av dem
 689. vil helt klart overleve, selv i konkurranse med dagligvare, og det
 690. kunne gått en del bedre om de fikk tilbake pusterommet opp til
 691. 7,0%. Men verden har kanskje løpt i fra konseptet med
 692. spesialbutikkjeder med gourmet-fokus på et bredt utvalg av ferskvarer?
 693.  
 694. &lt;p&gt;Nettopp her blir det interessant å følge med lokalbrygg.no. Dersom
 695. de klarer å jobbe med bryggeriene for å kunne levere sylferskt øl,
 696. kanskje til og med spesialbatcher. Dersom de får bevilling i
 697. tilstrekkelig antall kommuner. Dersom de får til at det genereres buzz
 698. rundt nyhetene i utvalget deres. Da tror jeg det kan gå rundt og bli
 699. stort.
 700.  
 701. &lt;p&gt;De har mange fordeler på sin side. Med nettsalg kan man selge over
 702. hele landet, selv om man bare har tatt inn én enslig ølkasse fra
 703. bryggeriet, fremfor spre et større antall flasker på tallrike
 704. butikkhyller der de kanskje blir oppdaget i tidens fylde. Den typiske
 705. spesialøldrikkeren er kanskje en person som var hipster for et par år
 706. siden, og han (for det er som regel en han) har greit-ish med penger,
 707. men han er kanskje blitt småbarnspappa og har egentlig ikke tid til å
 708. fly på spesialølbutikker. Han er datakyndig og nettvant. Hva passer
 709. som hånd i hanske for ham?
 710.  
 711. &lt;p&gt;Dette lyser nettbutikk og hjemlevering lang vei, og
 712. corona-tiden har vel bare understreket det. Hvorfor har så
 713. ikke Gulating forsøkt dette for lenge siden? Kanskje fordi
 714. de var fokusert på franchise-konseptet og fordi de vanskelig kan
 715. starte en nettbutikk uten å dra teppet under beina på sine egne
 716. franchise-takere? For så vidt kunne de organisert det gjennom sine
 717. franchise-takere, men hele idéen er jo å eliminere mellomledd og
 718. lokale smålagre.
 719.  
 720. &lt;p&gt;Den hemskoen sliter ikke lokalbrygg.no med, og derfor tror jeg de
 721. kan ha en lysende fremtid, siden de har eliminert hele det mellomleddet
 722. som en kjede av butikker utgjør.
 723.  
 724. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Gulating" rel="tag"&gt;Gulating&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/lokalbrygg.no" rel="tag"&gt;lokalbrygg.no&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/nettsalg" rel="tag"&gt;nettsalg&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 725. </description>
 726.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/kolonialmodellen.html</guid>
 727.      <category>/beer</category>
 728.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/kolonialmodellen.html#writeback</comments>
 729.    </item>
 730.  
 731.    <item>
 732.      <title>Kompromissløs turbulens</title>
 733.      <pubDate>Sun, 21 Jun 2020 23:20:21 GMT</pubDate>
 734.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kjetils-bok.html</link>
 735.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Søndag postet Kjetil Jikiun en link til et &lt;a
 736. href="https://issuu.com/kjetiljikiun/docs/kjetil-jikiun-the-book-2"&gt;bokmanus
 737. som ligger på ISSUU&lt;/a&gt;. Manuset tar blant annet for seg den
 738. opprivende striden rundt Hansa Borgs oppkjøp i 2013 og Kjetils exit et
 739. par år senere. Kjetil fører en kortfattet, men direkte stil. Kanskje
 740. er ordet «kompromissløst» det som best beskriver manuset i seg
 741. selv.&lt;/i&gt;
 742.  
 743. &lt;!-- intro --&gt;
 744.  
 745. &lt;p&gt;For det første skal vi ikke se bort fra at noen av de som er omtalt
 746. også vil ta til motmæle og fortelle historien sett fra sin
 747. side. Kjetil er da også tydelig i forordet på at dette er historien
 748. slik han subjektivt opplevde den. Det er helt klart en rekke skarpe
 749. karakteristikker av personer der, og da først og fremst i den siste
 750. tredjedelen, som omhandler striden og exiten fra bryggeriet. Ikke helt
 751. uventet har det skapt diskusjoner som ikke er mindre skarpe enn selve
 752. manuset. Historien til Nøgne Ø vekker fremdeles sterke og intense
 753. følelser.
 754.  
 755. &lt;p&gt;Jeg mistenker at det fremdeles er for tidlig med en grundig analyse
 756. av denne delen av historien til Nøgne Ø, for til det er historien
 757. fremdeles for fersk. I en helt urelatert sak kom Tor Olav Stene nylig
 758. med &lt;a
 759. href="https://ebok.no/ebok/norsk-data-hva-gikk-galt_tor-olav-steine/"&gt;analysen
 760. av hva og hvorfor&lt;/a&gt; i forbindelse med Norsk Data som gikk overende
 761. rundt 1990 (ja jeg innrømmer: shameless plug!) Det er ca tredve år
 762. siden, og det er en langt mer behagelig avstand for å kunne plukke fra
 763. hverandre det som skjedde og skape et ordskifte om hva og hvorfor.
 764.  
 765. &lt;p&gt;Men uansett, manuset til Kjetil er ute, så la meg bidra med noen
 766. vinkler som jeg tror er nyttige for å forstå hva og hvorfor. Dette er
 767. basert både på slik jeg har oppfattet historien mens den utspilte seg,
 768. supplert med slik Kjetil har beskrevet den i manuset.
 769.  
 770. &lt;p&gt;Jeg vil fokusere mindre på enkelthendelser og mer på
 771. kulturforskjeller og personforskjeller – for jeg tror det er nøkkelen
 772. til å forstå hvorfor det endte der det endte. Og la meg ile til med å
 773. si at jeg ikke sikter på å gi noen full eller uttømmende
 774. forklaringsmodell her. Det kan kanskje noen gjøre om ti eller tyve år.
 775.  
 776. &lt;p&gt;La meg samle innspillene under noen nøkkelord:
 777.  
 778. &lt;ul&gt;
 779.  
 780. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Krevende.&lt;/b&gt; Når man leser manuset, så er det helt klart at
 781. det stadig og gjentatte ganger har stormet rundt Kjetil, og mange vil
 782. spørre seg om ikke dét alene er tilstrekkelig for å utmåle skyld. Her
 783. bør vi ikke snakke om konseptet «skyld», men se på
 784. hvordan det ble som det ble.
 785.  
 786. &lt;p&gt;Det er neppe noen tvil om at Kjetil kan være en krevende person –
 787. og da må vi huske at ordet «krevende» kan ha den positive betydningen
 788. av at man legger lista høyt både for seg selv og for omgivelsene. Uten
 789. det ville neppe blitt noe Nøgne Ø, og uten det intense pådrivet ville
 790. bryggeriet neppe ha overlevd de første årene. Samtidig vil nok en del
 791. i bryggeriet beskrive Kjetil som krevende i den negative betydningen
 792. av ordet og har opplevd det som at han drev mikro-management og liksom
 793. aldri ble fornøyd. Jeg tror denne dualiteten i ordet «krevende» er
 794. betegnende for noe som skapte eller forsterket konfliktene.
 795.  
 796. &lt;p&gt;Det mest overraskende er imidlertid intensiteten i
 797. reaksjonene. Dette var intenst i 2015, men det er tilsynelatende ikke
 798. mindre intenst idag. Hva er det som gjør at en person som nærmest var
 799. Mr Craft Beer i Norge vekker så sterke følelser, selv fem år etter?
 800.  
 801.  
 802. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Kvalitetsfokusert.&lt;/b&gt; Vi skal også ikke glemme at Kjetil er
 803. gammel flykaptein. Du får et eget syn på livet når du dag ut og inn er
 804. ansvarlig for at hundrevis av personer overlever en flytur i et tynt
 805. metallrør i to-tredels lydhastighet i en høyde med for lite oksygen til
 806. puste. Til flyet er det montert et par vinger som er fylt med høyoktan
 807. bensin, og noen decimetre under henger to rødglødende
 808. jetmotorer. Egentlig er passasjerflyvning galskap, men gjennom et
 809. ekstremt fokus på kvalitet og sikkerhet gjennomføres det daglig
 810. tusenvis av flyvninger, med imponerende få ulykker.
 811.  
 812. &lt;p&gt;Noen opplever flyvere som arrogante besservissere med et
 813. gudskompleks. Men samtidig er det positive sider av disse egenskapene,
 814. som du som flypassasjer gjerne vil ha i cockpiten: et kompromissløst
 815. fokus på kvalitet; og en no-nonsense holdning til at flysikkerheten
 816. overskygger det meste annet. Og ikke minst dreier seg om en ekstremt
 817. lav terskel for å si direkte ifra når du føler at noen i og utenfor
 818. cockpit leverer det du mener substandard. Som jeg forstår det er det
 819. alltid «innafor» å utfordre kolleger på hva de gjør. Det er ikke
 820. personlig ment, det er bare slik man i fellesskap fokuserer på
 821. kvalitet og sikkerhet.
 822.  
 823. &lt;p&gt;Flyvning har potensielt katastrofale følger, og vi kan ikke si det
 824. samme om ølbrygging. Likevel er det i dette lyset vi bør tolke Kjetils
 825. holdning til ølbrygging.
 826.  
 827.  
 828. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Kulturkonflikt.&lt;/b&gt; Jeg er selv sørlending, og er det noe vi
 829. er dårlige på, er det å håndere konflikter som truer med å ødelegge
 830. den gode stemningen. Da føles det ofte bedre å fokusere på noe annet og
 831. derigjennom håpe at utfordringene forsvinner av seg selv. Det er mye
 832. god konflikt-deeskalering i det, men i noen situasjoner fungerer det
 833. veldig dårlig. I alt dette kan det umulig ha vært noen god idé å trekke
 834. inn bergensere, men det får være en annen sak.
 835.  
 836. &lt;p&gt;Kjetil er sørlending, men på mange måter er han en utypisk
 837. sørlending – han er mer kosmopolitt. Kjetil representerte et
 838. ekstrovert bryggeri som trakk utmerkede fagfolk fra rundt om i verden
 839. inn til Nøgne Ø. Etter ham har vi sett et mer introvert
 840. bryggeri. Kanskje ser vi omrisset av at man har forskøvet fokus fra at
 841. det viktigste er faget og ølforståelse mens kultur og kommunikasjon
 842. kan man fikse, til et fokus der kultur og kommunikasjon er
 843. grunnleggende, og der faget kan læres?
 844.  
 845.  
 846. &lt;/ul&gt;
 847.  
 848. &lt;p&gt;Det er innlysende at denne konflikten har vært ødeleggende for
 849. bryggeriet. Kjetil var gründeren og stjernen, den geniforklarte
 850. hjemmebryggeren som introduserte nordmenn for craft beer, inspirerte
 851. tallrike andre bryggerier og hjalp mange igang. At bryggeriet erfarte
 852. voksesmerter, var vel bare å forvente. Men at de ikke klarte å ta ned
 853. denne konflikten til et håndterbart nivå og på en måte som var
 854. noenlunde akseptabel for alle parter … det var i seg selv en
 855. fallitterklæring for Nøgne Ø som organisasjon. Jeg sier ikke at det
 856. ville være lett eller gjort i en fei, og jeg sier ikke at jeg har
 857. fasit på hvordan burde ha blitt gjort. Jeg konstaterer bare at man
 858. ikke klarte å gjøre det.
 859.  
 860. &lt;p&gt;Dermed mistet bryggeriet sitt fremste image-messige aktiva og en
 861. sentral kompetanseressurs på brygging. Og dermed har man garantert
 862. brent av uante mengder tid og energi og motivasjon internt.
 863.  
 864. &lt;p&gt;Man kunne nok ønsket seg at denne striden om NØ-historien ikke kom
 865. opp nå, for den vil bare fortsette å brenne av enda mer tid, energi og
 866. motivasjon. Men det er ikke noe som forsvinner bare fordi vi ønsker
 867. det bort. Med tid og stunder vil det kanskje utkrystallisere seg en
 868. slags felles forståelse av det som hendte, selv om noen forsoning
 869. virker helt i det blå.
 870.  
 871. &lt;p&gt;I mellomtiden er ballen nå på Hansa Borgs banehalvdel, i en omgang
 872. der Kjetil ikke spiller.
 873.  
 874. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa Borg" rel="tag"&gt;Hansa Borg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kjetil Jikiun" rel="tag"&gt;Kjetil Jikiun&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøgne Ø" rel="tag"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 875.  
 876.  
 877. </description>
 878.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kjetils-bok.html</guid>
 879.      <category>/beer</category>
 880.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Kjetils-bok.html#writeback</comments>
 881.    </item>
 882.  
 883.    <item>
 884.      <title>Nøgne Ø 100% solgt</title>
 885.      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 07:32:18 GMT</pubDate>
 886.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/NogneO-helt-solgt.html</link>
 887.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Dagen er kommet. Nøgne Ø er 100% oppkjøpt av Hansa Borg
 888. Bryggerier. Ryktene har surret noen uker, men ingen ville selvfølgelig
 889. bekrefte noe som helst. Det er ikke så mye at jeg har gått rundt og
 890. ventet på dette, men det har lagt som et mulig logisk neste-trinn i
 891. sagaen om Nøgne Ø.&lt;/i&gt;
 892.  
 893. &lt;!-- intro --&gt;
 894.  
 895. &lt;p&gt;Det er mange nivåer av innpakking som man må pakke ut her for å
 896. komme til kjernen av temaet. Og jeg har slett ikke innsyn i alle kortene,
 897. men jeg skal forsøke å gjøre så godt jeg kan, og forsøke å
 898. skille mellom hva vi vet og hva jeg tror.
 899.  
 900. &lt;p&gt;For det første er dette et spørsmål om timing. Regnskapet for 2019
 901. har ikke kommet ut for Nøgne Ø og Hansa Borg. Det er jo selvfølgelig
 902. klart internt og det er ikke mange ukene til det må offentliggjøres.
 903. Ved å gjennomføre og annonsere et oppkjøp før man offentliggjør
 904. regnskapstallene, åpner det for at dersom regnskapet viser seg å være
 905. stygt, så kan man i det minste si at det allerede er satt i gang
 906. strategiske tiltak – underforstått at eventuelle dårlige tidligere
 907. resultater egentlig nå er irrelevante.
 908.  
 909. &lt;p&gt;Jeg har i mange år ment at begynnelsen av juni er en skummel tid
 910. for bryggeriene, for det er det «beste» tidspunktet å offentliggjøre
 911. at man skal legge ned et under-bryggeri. Da rekker ikke konkurrentene
 912. å sikte seg inn på å stjele markedsandeler av sommerølmarkedet,
 913. samtidig som man selv har spillerom for å lirke øldrikkerne over til
 914. å akseptere nye vaner. Rett nok gjelder dette for mer tradisjonelle,
 915. regionale bryggerier, og dessuten er ikke Nøgne Ø annonsert
 916. nedlagt. Men jeg har en dårlig magefølelse for ting som skjer mellom
 917. sånn circa 17. mai og St. Hans.
 918.  
 919. &lt;p&gt;Det store spørsmålet er hvorfor. Hansa Borg hadde allerede
 920. majoritet av aksjene, så det handler neppe om å kunne sitte i
 921. førersetet for utviklingen videre. Mikrobryggeribransjen gikk ikke
 922. akkurat dundrende bra, og verre ble det med Corona, så det handler
 923. neppe om å få større eierandel av en cash-cow. Det handler garantert
 924. ikke om å gi en boost til bryggeriets image. Effektivisering? De
 925. trengte ikke å få alle aksjene for å få det til. Det er kort og godt
 926. ikke lett å se hvorfor Hansa Borg har lagt på bordet et ukjent antall
 927. millioner for å få alle aksjene i stedet for i sitte på «bare» 64%.
 928.  
 929. &lt;p&gt;(Forøvrig, eierstrukturen før dette oppkjøpet var at Hansa Borg
 930. hadde 64,3%, mens Anne Hestness Trommestad hadde 9,9%, og de
 931. resterende 25,8% var eid av tre personer i Nybø-familien. Tore Nybø
 932. kom med i bryggeriet nesten helt i starten, og trakk med flere
 933. familiemedlemmer.)
 934.  
 935. &lt;p&gt;Nå vi sikkert noen kalle meg konspiratorisk. Jeg tror ikke dette
 936. handler så mye om Nøgne Ø, det handler mer om Hansa Borg Bryggerier og
 937. interne strategiske prosesser. I den konteksten er kan det være lurt å
 938. kjøpe seg helt opp i et underselskap, selv om det har hatt skrantende
 939. regnskap i flere år – noe som etter alt å dømme også har fortsatt de
 940. siste 18 månedene.
 941.  
 942. &lt;p&gt;Vi bør også se dette i sammenheng med at Hansa Borg solgte seg helt
 943. ned i Austmann. De solgte seg helt ned i ett bryggeri, og helt opp i
 944. et annet. Og det til tross for at Hansa Borg i mine øyne har
 945. formidlet utad at de har hatt fokus på bygging av sterke, uavhengige
 946. merkevarer, i kompaniskap med bryggerigründere. Det er kort og godt et
 947. gap mellom hva Hansa Borg sier og hva de har gjort denne våren. Men
 948. som amerikanerne sier: &lt;i&gt;Talk is cheap.&lt;/i&gt; Og ikke minst: &lt;i&gt;Actions
 949. speak loader than talk.&lt;/i&gt;
 950.  
 951. &lt;p&gt;Men det er ikke helt sant at Hansa Borg hadde like mye kontroll
 952. forrige måned som idag. Minoritetsaksjonærer har kanskje begrenset
 953. makt i selskapets styre, men de kan også ha innflytelse basert på &lt;a
 954. href="https://www.jusstorget.no/aksjonaeravtaler/"&gt;aksjonæravtaler&lt;/a&gt;,
 955. som er avtaler mellom eierne og som kan brukes til å differensiere
 956. maktforholdene innad mellom dem. Jeg mener at Kjetil Jikiun inngikk en
 957. slik da Hansa Borg første gang kjøpte seg inn, og jeg vil tro at det
 958. var var flere av dem. Et utkjøp av minoritetsaksjonærene vil typisk
 959. eliminere aksjonæravtaler og dermed også eventuelle klausuler i dem
 960. som måtte være problematiske for strategien fremover.
 961.  
 962. &lt;p&gt;Hva ville kunne stå i slike aksjonæravtaler? Ikke vet jeg, men jeg
 963. ser for meg at det for eksempel kunne være krav om at selskapet skal
 964. ha en viss prosentandel av bryggingen i Grimstad eller andre krav som
 965. begrenser Hansa Borgs handlingsrom som majoritetsaksjonær.
 966.  
 967. &lt;p&gt;Men med dette oppkjøpet: bort med særordninger, minoritetseiere,
 968. aksjonæravtaler og alt annet av historiske konstruksjoner. Nå står
 969. Hansa Borg igjen med et heleid datterselskap og blanke ark.
 970.  
 971. &lt;p&gt;Når jeg synes det er et gap mellom formidlet strategi og
 972. handlinger, så må vi også huske at Hansa Borg har byttet både daglig
 973. leder og styreleder siden de opprinnelig kjøpte seg inn, og at mye har
 974. endret seg i bryggeribransjen de siste 2-3 årene. Det er fullt mulig
 975. at de tyngste eierne i Hansa Borg (og de har en temmelig kaotisk og
 976. uforutsigbar eierstruktur, mer om det en annen gang) har forskøvet
 977. balansen i retning av en ny overordnet strategi. Og skifter du
 978. overordnet strategi, trenger du nye folk i ledelsen, folk med erfaring
 979. fra det som møter konsernet i neste fase.
 980.  
 981. &lt;p&gt;Vet dere hva Hansa Borgs disposisjoner i det siste minner meg om?
 982. Hvordan man strigler et hus før det skal ut på eiendomsmarkedet. Man
 983. maler opp rommene i «meglerhvitt» for at de skal se større ut. Man får
 984. en elektriker til å fikse den selvmekka kursen på loftet. Man får
 985. endelig fikset den lille lekkasjen i kjelleren der man alltid har hatt
 986. en bøtte under. Alt slikt som man kunne leve med som huseier, men som
 987. man vet kan skremme bort en mulig huskjøper eller skape klager i
 988. ettertid.
 989.  
 990. &lt;p&gt;Sier jeg dermed at Hansa Borg snart får nye eiere? Nei, jeg har
 991. ingen kunnskap om det – men de oppfører seg på en måte som får meg til
 992. å mistenke at de er på jakt etter nye eiere. Man har fått utvidet
 993. utslippstillatelser i Sarpsborg og fått justert eierandeler til 0%
 994. eller 100% i de to deleide bryggeriene. Samtidig har man tuklet lite
 995. med brands og marked og produkter. Det gir også mening utfra et
 996. salgssynspunkt. Man skal synliggjøre potensialet for nye eiere, men
 997. overlate til dem å realisere det. Samtidig eliminerer man alt av
 998. snubletråder som kan skape usikkerhet hos en mulig ny kjøper.
 999.  
 1000. &lt;p&gt;La meg spinne videre på denne tankerekken. Hvem ville kunne tenkes
 1001. å kjøpe Hansa Borg dersom nåværende eiere ville selge? En mulighet er
 1002. danske Royal Unibrew, som idag eier 25% av Hansa Borg. Men de sitter
 1003. allerede i styret og kjenner til all historikken, så det er neppe
 1004. fruktbart å strigle selskapet for å tekkes dem. Ringnes har sikkert
 1005. siklet på Hansa Borg, men det ville Konkurransetilsynet aldri
 1006. tillatt. Ingen andre norske bryggerier har muskler til å kjøpe Hansa
 1007. Borg. Det kunne jo være en eller annen investor, men Hansa Borg er for
 1008. stort og dyrt til å være en fancy, feelgood investering slik vi ser
 1009. enkelte mikrobryggerier har fått med en rik investor på laget. Hansa
 1010. er altfor nr-2-bryggeri til være en ren investering med sikker
 1011. avkastning, og det er en altfor kompetitiv bransje til at noen som
 1012. ikke kjenner den tør å kaste seg inn i det.
 1013.  
 1014. &lt;p&gt;Dermed tenker jeg at en mulig ny eier mest sannsynlig ville være et
 1015. utenlandsk bryggerikonsern – noen som vil skaffe seg et bein å stå på i
 1016. Norge. Heineken? AB InBev? … tja, det er ikke godt å tippe.
 1017.  
 1018. &lt;p&gt;En mulig variasjon er om deler av Egenæss-familien ville dele opp
 1019. og selge ut Hansa-delen, og så sitte igjen med Borg-delen og midler
 1020. til å ruste opp Borg-bryggeriet. De har tross alt har en sterk
 1021. familiehistorikk til dette bryggeriet i Sarpsborg, og kunne tenkes å
 1022. drive det videre som et middels stort familiebryggeri med en sterk
 1023. regional merkevare à la Aass, Mack og Grans, kombinert med en tydelig
 1024. craftbeer-merkevare på toppen av de tradisjonelle produktene.
 1025.  
 1026. &lt;p&gt;I tilfelle det kommer et salg, så forventer jeg at Hansa Borg og
 1027. Nøgne Ø vil holde det under radaren – helt frem til en nyhet om salg
 1028. slår ned som en bombe. På det tidspunktet vil fremtidsutsiktene rundt
 1029. Nøgne Ø drukne fullstendig i bekymringene om hva dette vil medføre for
 1030. Hansa-bryggeriet i Bergen.
 1031.  
 1032. &lt;p&gt;Hva med Nøgne Ø i disse scenarioene? Tja, da ville de blitt en
 1033. liten brikke i et stort puslespill, og det vil være nærmest umulig å
 1034. spå fremtiden deres. Uansett ligger nok verdien av Nøgne Ø i dag mer i
 1035. merkevaren enn i det som er igjen på Rygene. Jeg &lt;a
 1036. href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/analyse/hansa-nedskriver.html"&gt;analyserte
 1037. den historiske utviklingen&lt;/a&gt; av salg og inntekter for Nøgne Ø mens
 1038. vi ventet på 2018-regnskapet. Grafen i det innlegget er fremdeles
 1039. relevant, men merk at mitt estimat på 1 mill liter var for
 1040. optimistisk, ettersom det ble på 900 tusen liter.
 1041.  
 1042. &lt;p&gt;Forresten, den grafen er temmelig brutal. Frem til 2015 peker alt
 1043. oppover. Selv om 2015 har et solid overskudd, så stopper det også litt
 1044. opp i løpet av det året, og påfølgende år har det gått nedover. Dette
 1045. til tross for at de gode mikrobryggeritidene fortsatte et par år tid i
 1046. resten av bransjen. 2015 er det siste året det stiger, og samtidig det
 1047. første året man kan spore nedgangen.
 1048.  
 1049. &lt;p&gt;Hva skjedde i 2015 mon tro? Mange vil protestere på at det er noen
 1050. kausalitet, men midt i 2015 sluttet Kjetil Jikiun i Nøgne Ø, noe som
 1051. markerte klimaks i det skismaet som plaget bryggeriet både i årene
 1052. før og etter. Det er vanskelig å overse symbolikken i det.
 1053.  
 1054. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa Borg" rel="tag"&gt;Hansa Borg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøgne Ø" rel="tag"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1055.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/NogneO-helt-solgt.html</guid>
 1056.      <category>/beer</category>
 1057.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/NogneO-helt-solgt.html#writeback</comments>
 1058.    </item>
 1059.  
 1060.    <item>
 1061.      <title>Lokalbrygg tar sats</title>
 1062.      <pubDate>Sat, 13 Jun 2020 22:38:18 GMT</pubDate>
 1063.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/lokalbrygg.html</link>
 1064.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;I løpet av våren har det dukket opp et nytt navn på norsk
 1065. ølhimmel: Lokalbrygg. De har en litt rudimentær &lt;a
 1066. href="http://lokalbrygg.no/"&gt;web-side&lt;/a&gt;, en temmelig ny &lt;a
 1067. href="https://www.facebook.com/lokalbrygg.no/"&gt;facebookside&lt;/a&gt; som
 1068. lister en rekke bryggerier som de skal distribuere. Selskapet ble
 1069. stiftet i januar i år, og de har satt seg et temmelig ambisiøst
 1070. mål.&lt;/i&gt;
 1071.  
 1072. &lt;!-- intro --&gt;
 1073.  
 1074. &lt;p&gt;De har sendt bevilling om nettsalg og utlevering av alkohol i
 1075. post-i-butikk og postkontor for rundt 200 av de største kommunene i
 1076. Norge. Det er litt over halvparten av kommunene, men langt den største
 1077. delen av befolkningen. Av kommuner som har eller skal ta stilling til
 1078. bevilling kan nevnes Lunner, Froland, Lillehammer, Nittedal, Follo,
 1079. Oslo, Larvik, Levanger, Brønnøy, Sarpsborg, Karmøy, Vestby, Hole,
 1080. Hvaler, Ullensvang, Hammerfest.
 1081.  
 1082. &lt;p&gt;Forretningsfilosofien deres er å selge øl over nett fra norske
 1083. småbryggerier. Ølene samles på et kjølelager på Langhus. Kundene bestiller
 1084. på nettet og mottar pakkene i posten. Skjønt, ikke i postkassa, for
 1085. det er ikke lov. Mottakerne må gå på posten - eller Post i butikk - og
 1086. hente pakkene der, med hva det innebærer av legitimeringsplikt og
 1087. aldersgrenser og slikt. Dessuten må åpningstidene for alkoholsalg
 1088. overholdes, og du får sikkert ikke tatt ut en pakke om du er beruset.
 1089.  
 1090. &lt;p&gt;Bak står Eirik Petter Tomter som daglig leder og styreleder, og
 1091. innehaver av halvparten av aksjene. Den andre eieren er Torbjørn
 1092. Frydenlund, som også eier halvparten av Grapesmoving, som på &lt;a
 1093. href="https://grapesmoving.no/"&gt;websidene sine&lt;/a&gt; forteller at de leverer komplette
 1094. logistikkløsninger for grossister og produsenter av alkoholholdig
 1095. drikkevarer - og som forøvrig holder til nettopp på Langhus. Det er
 1096. sikkert en praktisk kompetanse å ta med seg inn i et slikt prosjekt.
 1097.  
 1098. &lt;p&gt;Vil de få bevillingene sine? Tja, det ser ut til at flere kommuner
 1099. kommer til å avslå det. Så langt jeg har klart å finne referater fra
 1100. kommunene, ble det avslag i Hole kommune med seks stemmer mot tre
 1101. stemmer fra Høyre, mens det ble enstemmig avslag i Brønnøy kommune. I
 1102. Hammerfest var det bare FrP og KrF (!) som stemte for, så heller ikke
 1103. der ble det bevilling. Jeg ser omrisset av en runde med alkoholstrid
 1104. på kommunalt nivå. Foreløpig ser det ut til at Froland kommune (of
 1105. "Lille Lørdag" fame) har svart ja. Også Vestby, Ullensvang og Luster
 1106. har gitt bevilling.  &lt;a
 1107. href="https://www.vestbyavis.no/vestbypolitikerne-takker-ja-til-ol-i-posten/s/5-53-470686"&gt;ifølge
 1108. Vestby Avis&lt;/a&gt; var det pr 9. juni 16 kommuner der dette blir en
 1109. realitet. Innbyggerne i de øvrige kommunene får klare seg med
 1110. postlevering av sterkøl, vin og sprit i stedet.
 1111.  
 1112. &lt;p&gt;Avslaget fra Hole kommune er forresten ekstra interessant fordi
 1113. samme møte også avslo en tilsvarende bevilling for utlevering av øl
 1114. solgt på nett for kolonial.no, som er Rema 1000s
 1115. netthandelsystem. Tidligere har en rekke Menybutikker fått bevilling
 1116. for nettsalg av alkohol i nærliggende kommuner. Det er med andre ord
 1117. flere butikker som er i startgropa på nettsalg av øl.
 1118.  
 1119. &lt;p&gt;Snodig nok virker det som det kun er søkt om bevilling frem til
 1120. slutten av september i år, hvilket er en forbausende kort
 1121. tidshorisont. Tomter forteller til bloggen at det p.t. har kommet ja
 1122. fra 20 kommuner.
 1123.  
 1124. &lt;p&gt;Om Covid-19 har lært oss noe, så er det at verden og dens innbyggere
 1125. fremdeles endrer seg: postordre og hjemlevering har fått en enorm
 1126. boost. Joda, vi hadde både ebay og Foodora før Covid-19, men noe har
 1127. endret seg og kanskje ser vi begynnelsen på slutten til de store
 1128. kjøpesentrenes æra.
 1129.  
 1130. &lt;p&gt;Og akkurat der er det Lokalbrygg kommer inn på Gulatings
 1131. beitemarker. De to får stå som representanter for det nye og det
 1132. gamle. Gulating var tanke-babyen til Rolf Ivar Skaar. Familieformuen
 1133. var skapt i Norsk Data frem mot midten av 80-tallet, men har vært
 1134. investert i blant annet kjøpesentre. Og nettopp en spesialølbutikk i
 1135. et kjøpesenter, et slags gourmet-mini-ølpol, er hovedtanken i
 1136. Gulating-systemet, garnert med hipstervennlig, shabby-chiq, feel-good
 1137. innredning. Men det forutsetter masse butikker, mange ansatte og et
 1138. digert distribusjonsnett ... samt noen hyllekilometre med
 1139. varer. Gulatings løsing på dette var et franchise-konsept for
 1140. butikkene pluss et eget distribusjonsselskap - Guleng - som styrte
 1141. vareflyten. Det var en vakker og storslagen tanke, og hvem fikk vel
 1142. ikke tårer i øynene da man første gang kom inn i en Gulatingbutikk og
 1143. så vareutvalget?
 1144.  
 1145. &lt;p&gt;Men øl er ferskvare og man kan lett få en annen type tårer i øyene
 1146. når man leser enkelte best-før-datoer. Gulatingkonseptet har nemlig
 1147. tre sårbare punkter: a) nok kunder, b) at disse handler samme vare mer
 1148. enn en gang, og c) at kundene ikke skyr hyllevarmere som har stått en
 1149. stund.
 1150.  
 1151. &lt;p&gt;Trendene endrer seg. Innen butikkverdenen har vi lenge sett at
 1152. mellomleddene står for fall dersom teknologi og infrastruktur gjør at
 1153. man gå utenom dem. Mellomledd i verdikjeden er overhead, og overhead
 1154. er potensiell innsparing. Lokalbrygg skal ikke ha filialer på
 1155. tredjehvert kjøpesenter, tvert om, de skal ett sentrallager og masse
 1156. emballasje. De er kort fortalt litt som Gulating, bare uten
 1157. butikkene.
 1158.  
 1159. &lt;p&gt;Det hele er kanskje litt ironisk, siden "Posten" for de fleste er
 1160. blitt Post i butikk, og det virker som om butikkjedene er i ferd med å
 1161. konsolidere ølutvalgene sine og gjete kundene i de fysiske butikkene
 1162. inn i et trangere ølutvalg. Og så kommer det en konkurrerende upstart
 1163. og leverer ut øl fra et ekstremt bredt utvalg ... kanskje fra disk i
 1164. den samme butikken.
 1165.  
 1166. &lt;p&gt;Så vil sikkert noen påpeke at fra en butikk kan du ta med varene
 1167. hjem med en gang, mens ved nettkjøp må du vente på
 1168. postgangen. Joda. Men utvalg og ferskhet trumfer
 1169. just-in-time-innkjøp. Og dessuten, de færreste bor vel slik til at en
 1170. tur til et godt ølutvalg er mindre styr enn å plukke opp en pakke på
 1171. den lokale Post i Butikk.
 1172.  
 1173. &lt;p&gt;Når starter det? Tomter forteller at lanseringen skjer
 1174. 17. juli. På facebooksiden deres teller jeg at de har fått med seg ti
 1175. bryggerier.
 1176.  
 1177. &lt;p&gt;Jeg har trua ... så lenge de klarer å varene i omløp.
 1178.  
 1179. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/bevillinger" rel="tag"&gt;bevillinger&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Gulating" rel="tag"&gt;Gulating&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lokalbrygg" rel="tag"&gt;Lokalbrygg&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1180.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/lokalbrygg.html</guid>
 1181.      <category>/beer</category>
 1182.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/lokalbrygg.html#writeback</comments>
 1183.    </item>
 1184.  
 1185.    <item>
 1186.      <title>Austmanns nye investorer</title>
 1187.      <pubDate>Sat, 25 Apr 2020 07:38:51 GMT</pubDate>
 1188.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AustmannFremover.html</link>
 1189.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Mange lurte på hvem Austmennene hadde fått med seg på ferden
 1190. etter skilsmissen fra Hansa Borg. Og i dag slapp bryggeriet
 1191. &lt;a href="https://anders.geekhouse.no/images/Pressemelding_Austmann_og_nye_investorer.pdf"&gt;en
 1192. ny pressemelding&lt;/a&gt; med denne informasjonen. Og tro om ikke det heves
 1193. ett og annet øyenbryn nede i Bergen når man leser navnelista ...&lt;/i&gt;
 1194.  
 1195. &lt;!-- intro --&gt;
 1196.  
 1197. &lt;p&gt;De tre nye investorene er Bjørn M. Wiggen, Anne Nakstad og
 1198. Kjeldsberg. De to første er neppe så kjent blant ølnerder, mens
 1199. Kjeldsberg nærmest var ventet som investor.
 1200.  
 1201. &lt;ul&gt;
 1202.  
 1203. &lt;li&gt;&lt;p&gt;For &lt;b&gt;Kjeldsberg&lt;/b&gt; antar jeg det er viktig å støtte opp
 1204. under et firma som kan være med å bygge en dynamisk bydel med
 1205. gründerbedrifter – Trondheimsbydelen der ting skjer. Dessuten er jo
 1206. faktisk en bedrift som inntil ganske nylig var en stor grossist, og
 1207. som sikkert fremdeles har kompetanse og kontakter rundt det. En gang i
 1208. tiden var Sluppen byens søppelfylling. Så ble det et logistikksentrum
 1209. med grossister og postsortering – mens nå fylles lokalene av små, men
 1210. vokseivrige unge bedrifter.
 1211.  
 1212.  
 1213. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Anne Nakstad&lt;/b&gt; kommer fra matindustrien, der hun har
 1214. bakgrunn fra Trondheim Preservering og senere Matpartner som i dag
 1215. holder til på Melhus. De leverer ferdigmat og halvfabrikata til både
 1216. storkjøkken og dagligvare, blant annet John&amp;amp;Manfred-serien. De av
 1217. leserne som ikke lager middagen fra bunnen vil kanskje kjenne dem. Det
 1218. er mye supper og sauser og gryteretter og slikt med et glossy
 1219. gourmet-design. Om jeg ikke tar feil, leverer de mye til Meny.
 1220.  
 1221.  
 1222. &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Bjørn M. Wiggen&lt;/b&gt; er nok ikke så kjent blant ølnerdene i
 1223. mikrobryggerikretser, men han er allikevel betydelig fartstid i norsk
 1224. ølbransje. Mest pikant er kanskje at han var styreleder i Hansa Borg
 1225. Bryggerier i perioden fra høsten 2013 til høsten 2017, og før det var
 1226. han styremedlem en stund. Det vi si at han satt i styret i en periode
 1227. der Hansa Borg kjøpte seg inn i både Nøgne Ø og Austmann. Og han var
 1228. adm dir i svenske Pripps Bryggerier rundt den tiden Hansa ble solgt
 1229. til Borg Bryggerier, såvidt jeg husker etter krav fra
 1230. konkurransetilsynet. Han har store deler av livet vært knyttet til
 1231. Orkla-systemet, og der var derigjennom han endte i øl-delen av
 1232. Orkla. Fra 1993 frem til 2004 hadde han nemlig ulike stillinger i
 1233. Ringnes/Carlsberg-systemet, der han startet som økonomidirektør i
 1234. Ringnes og ende som Senior Vice President i Carlsberg Breweries. Det
 1235. er mulig han har en og annen bryggerinedleggelse og -sammenslåing på
 1236. samvittigheten, men nå skal han altså hjelpe frem et lite og uavhengig
 1237. bryggeri. Den jevne bloggleseren har kanskje ikke hørt om ham, men
 1238. han er definitivt en bransjemann med ca 15 års ledererfaring i store
 1239. bryggerier – med alt som det innebærer av kontaktnett og
 1240. bransjeforståelse.
 1241.  
 1242. &lt;/ul&gt;
 1243.  
 1244. &lt;p&gt;Både Nakstad og Wiggen har et snes roller i ulike selskapet og
 1245. styrer, så Austmann får meget erfarne styremedlemmer i disse to
 1246. investorene. I tillegg får de altså bransjeforståelse,
 1247. kunnskap om logistikk, matteknologi, smakssammensetninger, holdbarhet
 1248. på mat, innpakning, samt ikke minst bioteknologi og laboratorium.
 1249.  
 1250. &lt;p&gt;De av oss som trodde bryggeriet skulle avduke en ferdig plan for
 1251. distribusjon og produksjon har altså tatt feil. Kortene som
 1252. Austmennene har hatt i ermet var ikke ferdige planer, men sterke
 1253. samarbeidspartnere å legge planer sammen med. Egentlig burde vi ha
 1254. gjettet oss til det, for det er et ekko av hva de har gjort tidligere. De
 1255. har alltid lent seg på andres sterke kompetanse når de har savnet den
 1256. hos seg selv. Sånn var det helt i starten når Beer Entusiast og Stijn
 1257. Brunel hjalp dem&lt;!-- med vinne tendere på Polet --&gt;, og sånn var det da de
 1258. fikk med Anne Morkemo i sin tidlige vekstfase.
 1259.  
 1260. &lt;p&gt;Det var vel også motivasjonen for å gå i kompaniskap med Hansa Borg
 1261. i 2017: jakten på en sterk og erfaren partner som kunne gi både råd og
 1262. støtte, men samtidig være en vennlig, men kritisk og utfordrende
 1263. medspiller. Imidlertid handler det ikke bare om å koble partnere som
 1264. har komplementær kompetanse. Det handler enda mer om å ha et
 1265. kompatibelt livssyn. Man må også respektere hverandres egenart. Det
 1266. nytter nemlig ikke å utfylle hverandre perfekt dersom man drar i hver
 1267. sin retning. Kanskje var det der samarbeidet med Hansa Borg
 1268. grunnstøtte?
 1269.  
 1270. &lt;p&gt;Dermed inneholder pressemeldingen ingenting om distribusjonsavtaler
 1271. med grossister eller dagligvarekjeder. Det står ingenting konkret om
 1272. planer rundt utvidelser der.
 1273. Men det står flere interessant ting å lese både på og mellom
 1274. linjene. Her er noen betraktninger fra meg:
 1275.  
 1276. &lt;ul&gt;
 1277.  
 1278. &lt;li&gt;&lt;p&gt;For det først understreker pressemeldingen hvor fullstendig
 1279. bruddet med Hansa Borg er. Det står at all produksjon skal flyttes til
 1280. Trondheim, men også at det vil bli brygget ved Arendals Bryggeri i en
 1281. overgangsperiode, trolig frem til man har fått tilstrekkelig kapasitet
 1282. på plass i Trondheim. Jeg ville tro det mest smidige ville vært å
 1283. fortsette å brygge i Sarpsborg og så flytte produksjonen én gang,
 1284. fremfor å flytte den to ganger. Men nope. Og det er til og med en flytting
 1285. fra et bryggeri i Sarpsborg som nettopp har fått utvidet
 1286. utslippstillatelsene til 260% av dagens volum, sånn for å kunne ta
 1287. unna fremtidig leiebrygging fra innland og utland. Ting må ha skåret
 1288. seg skikkelig grundig mellom disse to gamle partnerne!
 1289.  
 1290.  
 1291. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Adjektiver er interessante ord, og knapt noe røper så grundig
 1292. hvordan vi tenker som hvilke adjektiver vi bruker når vi omtaler oss
 1293. selv. Skumleser vi igjennom pressemeldingen finner vi ordene
 1294. langsiktig, solid, innovativt og spennende. Det er fine ord om marked
 1295. og strategier og slikt, men som ølnerd savner jeg at det står noe mer
 1296. om selve hovedpersonene i fortellingen: ølet og ølnyteren. Man bommer
 1297. dersom disse blir til produktet og kunden.
 1298.  
 1299.  
 1300. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Da Austmann startet, var man tydelige på at det langsiktige og
 1301. ganske hårete målet var å ta opp konkurransen med
 1302. E. C. Dahls. Riktignok har Dahls endret karakter over årene, liksom
 1303. også Austmann har, men i pressemeldingen finner vi et par stikkpiller
 1304. til Dahls. Det eneste produktet – og den eneste øltypen – som ble
 1305. eksplisitt nevnt i pressemeldingen er Austmann Pils. Den er til
 1306. gjengjeld viet et
 1307. helt avsnitt, og uinnvidde kunne lett misledes til å tro at Austmann
 1308. handler om pils. Jeg tipper at dette fokuset bunner i at ølslaget om
 1309. Trøndelag kommer til å stå om pilsen, ikke om brown ale eller
 1310. gose. Derfor oppfatter jeg all skrivingen om pils som en
 1311. krigserklæring mot E. C. Dahls og Dahlspilsen. Og for liksom å skyve
 1312. all tvil til side, fyrer de av følgende bredside, rettet mot Dahls:
 1313. &lt;i&gt;«Når Austmann Pils blir flyttet hjem til Trøndelag blir dette den
 1314. første lokal-eide pilsen tilgjengelig i butikk på flere tiår.»&lt;/i&gt; Her
 1315. blir jeg litt frustrert, men la meg kanalisere det i en fotnote (*).
 1316.  
 1317.  
 1318. &lt;li&gt;&lt;p&gt;I denne prosessen har Austmann vært flinke til å styre
 1319. informasjonsflyten og porsjonere den ut.  Det står mye interessant i
 1320. pressemeldingen, men samtidig er det mye som er utelatt der. Flere
 1321. steder loves det store ting, men detaljene svøpes i hemmeligheter og
 1322. løfter om mer info senere. Det viser at de har kontroll på
 1323. informasjonsflyten, og at de både ønsker og evner og styre
 1324. historiefortellingen om seg selv. Men samtidig gnisser det litt mot
 1325. Austmennenes image som små, agile og åpne ølnerder. Vi får uansett
 1326. holde øyne og ører åpne for flere pressemeldinger, for det kommer nok
 1327. flere etterhvert.
 1328.  
 1329.  
 1330. &lt;/ul&gt;
 1331.  
 1332. &lt;p&gt;Alt i alt er dette en god del mer kjøtt på bena etter
 1333. sjokkbeskjeden om bruddet med Hansa Borg tidligere i uka. Samtidig
 1334. viser det at bryggeriet evner å tenke strategisk og er villige til å
 1335. knytte til seg nødvendige partnere. Hadde de ikke vært det, ville
 1336. Austmann vært langt mindre enn i dag. Det er fristende å sammenlikne de tre
 1337. med Monkey Brew, som også var tre fyrer med øl på hjernen ... men en
 1338. analyse av det får komme ved en senere anledning.
 1339.  
 1340. &lt;p&gt;Det er ingen tvil om at Austmennene føler de har gjort et riktig
 1341. valg, og at de nå ser lysere ut på fremtiden. De har knyttet sterke
 1342. aktører til seg for neste fase av veksten sin, og de har kastet en
 1343. hanske fra Sluppen i retning E. C. Dahls.
 1344.  
 1345. &lt;p&gt;Dette her kunne endt på så mange andre og svært sørgeligere
 1346. måter. Nå har Trondheim og Trøndelag fått enda et sterkt og
 1347. hel-selvstendig bryggeri som brygger godt øl – jeg går sannelig i surr
 1348. med hvor mange det er blitt etterhvert. Lykke til videre!
 1349.  
 1350.  
 1351.  
 1352.  
 1353. &lt;p&gt;&lt;i&gt;(*) Dette utsagnet matcher ironisk nok hva Hansa Borg pleier å
 1354. anføre mot Ringnes, men slike utsagn koker lett ned til en lek med
 1355. definisjoner. Jeg pleier med en viss ironi å si at Ringnes kaller seg
 1356. det største norske bryggeriet, mens Hansa Borg kaller seg det største
 1357. norskeide bryggeriet, og Aass kaller seg det største helnorskeide
 1358. bryggeriet. For et visst sett av ulike adjektiver klarer de fleste å
 1359. finne en nisje der de er fremst eller størst eller ektest eller
 1360. norskest. Jeg har stor respekt for kortreist, terroir og
 1361. lokalprodusert, men jeg håper virkelig ikke debatten om dem penser seg
 1362. selv inn på et xenofobisk sidespor der eiernes adresse og nasjonalitet
 1363. er det viktigste. Tross alt hadde Stjørdalsbryggeriet sin Bohem
 1364. Pilsner og Røros har sin Pils Out – og om de ikke teller så er vi
 1365. tilbake til spillet med definisjoner igjen. Jeg håper ikke Austmann
 1366. (som inntil for få dager siden var ca 14% dansk-eid) her kaster den
 1367. første sten og starter en fremtidig strid. Jeg bejaer at Austmann har
 1368. brutt med Hansa Borg, men jeg håper at problemet i det samlivet var
 1369. noe annet enn at Hansa Borg ikke var trøndere.&lt;/i&gt;
 1370.  
 1371.  
 1372. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Austmann" rel="tag"&gt;Austmann&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa Borg" rel="tag"&gt;Hansa Borg&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1373.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AustmannFremover.html</guid>
 1374.      <category>/beer</category>
 1375.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AustmannFremover.html#writeback</comments>
 1376.    </item>
 1377.  
 1378.    <item>
 1379.      <title>Hva med Nøgne Ø?</title>
 1380.      <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:49:16 GMT</pubDate>
 1381.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/HvaMedNogneO.html</link>
 1382.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Hansa Borg trekker seg ut av Austmann. Hva skjer med resten av
 1383. konsernet, deriblant Nøgne Ø som tross alt er det andre
 1384. craftbeer-benet til Hansa Borg. Dette blir nødvendigvis spekulativt,
 1385. men la meg fundere litt på hva dette kan bety for resten av Hansa
 1386. Borg-systemet.&lt;/i&gt;
 1387.  
 1388. &lt;!-- intro --&gt;
 1389.  
 1390. &lt;p&gt;Vi kan vel trygt anta at skilsmissen mellom Hansa Borg og Austmann
 1391. ikke bare var et arbeidsuhell som skjedde uten plan og mening. Dermed
 1392. må vi kunne anta at Hansa Borg har tenkt grundig igjennom hva de vil i
 1393. ølmarkedet og ikke minst i craftmarkedet fremover. Dette er helt i tråd
 1394. med at bryggeriet gikk i tenkeboksen etter å ha gått på en økonomisk
 1395. smell i 2018. Dengang gikk den mangeårige direktøren –
 1396. etter sigende på grunn av uenighet om strategi, og ble erstattet av
 1397. supply-chain-direktøren. Også styreleder ble skiftet omkring de samme
 1398. tidene, og ble erstattet av en advokat som hadde restrukturering av
 1399. selskaper som spesialkompetanse. Senere er styreledervervet blitt
 1400. besatt på ny, av en økonom med mye erfaring fra styrearbeid. Om vi
 1401. skal ta bakgrunnen til folk i disse rollene som pekepin, så tenker
 1402. Hansa Borg at det er viktig å fokusere på økonomi, restrukturering,
 1403. salg og logistikk. Og for all del, slike funksjoner er jo ikke
 1404. uvesentlige.
 1405.  
 1406. &lt;p&gt;Men øl er ikke bare logistikk og økonomi og slikt. Eller rettere
 1407. sagt, innen et stort markedssegment er det nok dét ... og jeg hadde
 1408. nært sagt lagt til: dessverre.  Men craft-delen av markedet er ikke
 1409. slik. Den handler ikke bare om optimalisering og logistikk av
 1410. commodities, den handler om opplevelser og historier og
 1411. identitet. Absolutt alle som forsøker seg i craft-markedet uten å ha
 1412. den forståelsen i ryggmargen kommer til å feile. Det finnes folk som
 1413. har tatovert seg med Nøgne Ø-logoen. Tygg litt på dét, dersom du tror
 1414. at øl bare er en vanlig hyllevare.
 1415.  
 1416. &lt;p&gt;Jeg har tidligere trukket en sammenligning mellom øl og
 1417. fotball. Supporterklubbene handler om noe annet enn økonomi. Det
 1418. handler om samhold og om pliktfølelse overfor laget. Riktig galt går
 1419. det når laget bare styres av økonomi og supporterklubben bare styres
 1420. av følelser. Den klemma kjenner endel norske bryggerier seg igjen i. De
 1421. mer eller mindre bevisst fyrer opp under blod-fansens følelser. Men de
 1422. er allikevel forbauset når fansen ikke etterpå deler deres kjølige
 1423. økonomiske prioriteringer.
 1424.  
 1425. &lt;p&gt;Hansa har altså trukket seg ut av Austmann. Det ble kjent samme dag
 1426. som Sarpsborg Arbeiderblad kunne melde at bryggeriet i Sarpsborg har
 1427. søkt om økt tillatelse for utslipp som tilsvarer en produksjonsøkning
 1428. på 160%, eller til totalt 40 millioner liter. Rett nok har bryggeriet
 1429. solgt mer de siste ukene, etter at svenskehandelen er stoppet, men det
 1430. er visst «bare» en økning på 40%, samt at den formodentlig er
 1431. midlertidig.
 1432.  
 1433. &lt;p&gt;Kanskje er det bare tilfeldig at disse to nyhetene kommer på samme
 1434. dag, men la oss for et øyeblikk tillate oss å tenke at ting henger
 1435. sammen.
 1436.  
 1437. &lt;p&gt;Hvorhen skal alt dette ølet selges? For det første er det lett å
 1438. søke om endel mer enn man planlegger å bruke på kort sikt – men det er
 1439. ikke så lett å se hvor man skal kunne ta dette markedvolumet fra. Selv
 1440. er bryggeriet litt vage og nevner leiebrygging i inn- og utland. Det
 1441. innenlandske markedet for leiebrygging har vel kollapset det siste
 1442. året, og eksportmarkedet har vel aldri skikkelig materialisert seg.
 1443. En mulighet er at Austmann har fått en gullkantet avtale og skal
 1444. leiebrygge mer, men det stemmer dårlig med at Austmann og Hansa Borg
 1445. gjennomfører en skilsmisse.
 1446.  
 1447. &lt;p&gt;En mer nærliggende tanke er at Hansa Borg ønsker å overføre volum
 1448. internt mellom bryggeriene sine. Siden de neppe har hatt stor
 1449. salgsøkning de siste årene, så er det vanskelig ikke å frykte at dette
 1450. kan bunne i en bryggerinedleggelse eller i det minste en nedtrapping. Jeg
 1451. har lenge hevdet at om man skal legge ned et regionalt bryggeri, så
 1452. bør det gjøres i mai/juni, slik at ikke konkurrentene klarer å
 1453. omgruppere for å «overta» et marked i løpet av den viktige
 1454. utepilssesongen, på bakgrunn av dypt skuffede øldrikkere.
 1455.  
 1456. &lt;p&gt;La meg spinne videre på den tankerekka. Hvilket bryggeri ville stå
 1457. mest lagelig til for hugg? Ikke Borg, for det er nærmest fredet, siden
 1458. det var det originale bryggeriet til eierfamilien Egenæss. Ikke Hansa,
 1459. for det er for stort til å legges ned. Og ikke Nøgne Ø, for det monner
 1460. for lite. Da står vi igjen med ett bryggeri: Christiansands bryggeri.
 1461.  
 1462. &lt;p&gt;Et annet tema som svirret rundt blant ølbloggere i dag var mulige
 1463. eierendringer i Nøgne Ø. Noen mente Hansa Borg ville selge seg ut,
 1464. andre mente de ville kjøpe seg opp. I tilfelle dette stemmer ville
 1465. begge deler hjelpe til å fjerne særegenheter i Hansa
 1466. Borg-systemet. Dersom vi ser på situasjon forut for idag, så var Hansa
 1467. Borg involvert i fem bryggerier: Sarpsborg, Bergen, Grimstad,
 1468. Kristiansand og Trondheim. Man hadde tre forskjellige eiermodeller:
 1469. egeneid, majoritetseid datterselskap og deleid. Og det er før man
 1470. begynner å se på forskjeller i merker og innpakninger og ikke minst
 1471. variasjoner over samme øltype. For økonomer med fokus på effektivitet
 1472. og struktur må dette fremstå som galskap.
 1473.  
 1474. &lt;p&gt;Her må vi også se litt på eierstrukturen til Hansa Borg. Bryggeriet
 1475. er heleid av Hansa Borg Holding, som igjen er eid 25% av danske Royal
 1476. Unibrew (tenk Faxe, Ceres og Lapin Culta). De resterende 75% er eid av
 1477. Nye Borg Bryggerier Holding som er heleid av Borg Invest – som har et
 1478. tresifre antall ulike eiere. De fire største eierne er
 1479. holdingselskaper for ulike grener av Egenæss-familien, som har vært
 1480. den primære eierfamilien siden 1905, og disse fire grupperingene eier
 1481. tilsammen ca halvparten av Borg Invest. Sånn sett har Egenæss-familien
 1482. styrt Hansa Borg, og etter mange generasjoner er eierskapet spredd på
 1483. en rekke grener innen familien.
 1484.  
 1485. &lt;p&gt;Det var det Østfold-baserte Borg Bryggerier som kjøpte Hansa
 1486. Bryggeri, men ofte føles det mer som Hansa slukte Borg enn
 1487. omvendt. Litt av dette kan man undres på om kan føres tilbake til den
 1488. sterkt spredde eierstrukturen i Egenæss-familien. På ett eller annet
 1489. tidpunkt mistenker jeg at Egenæss-familien har gått fra å styre
 1490. bryggeriet til mer eller mindre bare å følge med på ferden.
 1491.  
 1492. &lt;p&gt;Jeg tipper at det er en god sjanse for at vi nå ser begynnelsen på
 1493. den omstruktureringen som tvang seg frem etter at Hansa Borg ble hardt
 1494. rammet av bestevenn-strategien til Rema 1000. Det fortsatte med den
 1495. generelle nedgangen i spesialølsalget, som var noe Hansa Borg hadde
 1496. satset på under ikke mindre enn tre varermerker. Til alt overmål er det
 1497. blitt aktualisert med coronanedstengningen som har snudd opp-ned på
 1498. det meste i ølverdenen.
 1499.  
 1500. &lt;p&gt;Store selskaper pleier ikke å være så kommunikative i forkant når
 1501. de skal iverksette dyptgående og smertefulle
 1502. endringer. Kommunikasjonen kommer vanligvis i etterkant. Dermed er det
 1503. vanskelig å tolke her. Men dersom tankerekken min så langt er korrekt,
 1504. så vil vi se en prosess der Hansa Borg kommer ut på den andre siden
 1505. som mer strømlinjeformet og med færre særegenheter. Det vil være et
 1506. bryggeriselskap som er mer effektivt og mer oversiktlig og som
 1507. økonomene vil påstå er er bedre rustet for fremtiden.
 1508.  
 1509. &lt;p&gt;Samtidig skal vi ikke være blinde for at nettopp disse kvalitetene
 1510. også gjør selskapet mer attraktivt for eventuelle kjøpere,
 1511. dersom eierne skulle ønske å selge seg ut. Det å selge et selskap har
 1512. likheter med å selge en leilighet. Det er mye boligoppussing som skjer
 1513. fordi man skal selge boligen og vil eliminere uskjønnheter eller
 1514. særegenheter, og man vil unngå det som en kjøper frykter mest av alt:
 1515. usikkerhet.
 1516.  
 1517. &lt;p&gt;Uansett motivasjon for å strigle selskapet (dersom det er hva man
 1518. sikter på), hva kan det bety for Nøgne Ø? Dersom jeg tar på meg
 1519. effektiviseringsbrillene, så vil jeg tenke at man må skille mellom
 1520. volumprodukter og særprodukter og forsøke å «løfte» så mange
 1521. særprodukter opp til volumprodukter som mulig. Man vil ønske å skille
 1522. produkt fra produksjonssted, slik at «alt» kan brygges der det måtte
 1523. være ledig kapasitet. Så må man ha så få
 1524. produksjonssteder som logistikken tillater, og heller satse på
 1525. storskala. Profilen og imagen til Nøgne Ø vil tape i denne
 1526. konteksten, både fordi de har et lite produksjonsanlegg, fordi de
 1527. mange produkter i små markedssegmenter og fordi mange
 1528. av ølene deres ikke er enkle å reprodusere i stor skala ved de øvrige
 1529. bryggeriene. Alt dette ville være dårlig nytt for Nøgne Ø.
 1530.  
 1531. &lt;p&gt;Heldigvis har jeg tatt feil før, og kan utmerket godt gjøre det
 1532. igjen.
 1533.  
 1534. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Austmann" rel="tag"&gt;Austmann&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa Borg" rel="tag"&gt;Hansa Borg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøgne Ø" rel="tag"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1535.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/HvaMedNogneO.html</guid>
 1536.      <category>/beer</category>
 1537.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/HvaMedNogneO.html#writeback</comments>
 1538.    </item>
 1539.  
 1540.    <item>
 1541.      <title>Austmann og Hansa Borg slår opp</title>
 1542.      <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:39:39 GMT</pubDate>
 1543.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/LiberateAustmann.html</link>
 1544.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Jeg tror ikke det var så mange som så &lt;b&gt;den&lt;/b&gt; komme, men det
 1545. er altså sant ... eller rettere sagt, Austmann + Hansa Borg er ikke
 1546. lengre sant. Det går mot skilsmisse, og faktisk en
 1547. hurtigskilsmisse.&lt;/i&gt;
 1548.  
 1549. &lt;!-- intro --&gt;
 1550.  
 1551. &lt;p&gt;Grunnlaget er en &lt;a
 1552. href="https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2020/04/23/Austmann-skiller-lag-med-storbryggeri-21649816.ece"&gt;kortfattet
 1553. artikkel i Adressa (paywall)&lt;/a&gt;, en &lt;a
 1554. href="http://vinpuls.no/austmann-bryter-med-hansa/"&gt;artikkel i
 1555. Vinpuls&lt;/a&gt; og ikke minst &lt;a
 1556. href="https://www.facebook.com/groups/106966679461084/permalink/1519439908213747/"&gt;et
 1557. brev fra bryggeriet&lt;/a&gt; stilet til «kunder, venner og elskere». Det
 1558. står ikke så mye der. Vi kan lese at de har kommet til en minnelig
 1559. ordning med Hansa Borg som avsluttet eierskap og samarbeid. Ja,
 1560. samarbeidet skal nesten hasteavsluttes, for Hansa distribuerer
 1561. Austmann-merkevarene frem til 1. juni – det er bare 5 uker det. Det er
 1562. vel knapt nok tid til å tømme logistikkjeden for de Austmann-varene
 1563. som allerede er inni den.
 1564.  
 1565. &lt;p&gt;Det neste som står i brevet er at bryggeriet nå er lokalt eid – men
 1566. det står ikke at det er de tre gründerne som nå er ene-eiere. I
 1567. Adressa er Hansa Borg-direktør Giil sitert på at de har kommet til
 1568. enighet om at «de tre gründerne igjen skal ta fullt eierskap til
 1569. virksomheten». Det åpner for muligheten av at de tre bruker en eller
 1570. annen rett til å kjøpe ut Hansa Borg men har investorer i ryggen for å
 1571. kunne betale for det.  Hansa eide 50% av Austmann, og det vi vet er at
 1572. denne eierandelen er nå på lokale hender. Hvem har de eventuelt fått
 1573. med seg som nye investorer? Det er ikke godt å vite, for artikkelen i
 1574. Adressa er ukarakteristisk kortfattet for en såpass interessant
 1575. nyhet. For det første tipper jeg at de sørger for å sitte med en
 1576. majoritet, dersom de selger videre til investorer. Og så jeg tipper at
 1577. vi i tidens fylde får en langt grundigere presentasjon fra Adressa –
 1578. og kanskje svar på hva og hvem og hvordan og litt til. Inntil da får
 1579. vi andre bare spekulere.
 1580.  
 1581. &lt;p&gt;Kanskje det er tanter og mødre som har trådt til? Tja,
 1582. kanskje. Dersom Hansa Borg har konkludert med at de heller vil ut enn
 1583. å bli med videre, og dermed har sluppet austmennene løs med en
 1584. gullkantet avtale. Etter fadesen med Ringnes og nedleggelsen av Tou,
 1585. er det vel ingen som ønsker å nedlegge et bryggeri en sterk
 1586. fanskare. Det finnes fremdeles trauste og joviale rogalendinger
 1587. som får et intenst hat i blikket når Ringnes og Tou bringes opp som
 1588. tema.
 1589.  
 1590. &lt;p&gt;Det er mer sannsynlig at for eksempel Kjeldsberg har spyttet inn
 1591. penger. Denne gamle kjøpmannsfamilien har også drevet kaffebrenneri og
 1592. bygget seg opp som en større regional grossist. Nå sitter de med en
 1593. enorm lagerkapasitet og en visjon om å gjøre lagerområdet til en
 1594. teknologisk og trendy bydel i Trondheim. Det er i Kjeldsbergs lokaler
 1595. at Austmann idag holder til. Og Kjeldsberg tenker strategisk og
 1596. langsiktig og visjonært, og ikke utelukkende kortsiktig på pæng. Om
 1597. ikke annet, tipper jeg at Kjeldsberg er en del av svaret.
 1598.  
 1599. &lt;p&gt;Ellers var jo Austmann en runde ute hos investorer i 2016, den
 1600. gangen endte de ganske overraskende opp med Hansa Borg. Såvidt vites
 1601. var det flere lokale investorer som også var interesserte, men
 1602. Austmann valgte en partner som hadde både penger og øl-kompetanse, og
 1603. som kjente bransjen. Kanskje de heller skulle valgt noen som kun hadde
 1604. penger og kjærlighet til øl, og så kunne Austmann fylt på med sin egen
 1605. øl- og bransje-kompetanse? Kanskje er det en av disse gamle beilerne
 1606. som kommet inn på banen igjen? Den gangen jobbet de også med en
 1607. folkeinvestering, så kanskje vi vil se noe à la Brewdog Equity for
 1608. Punks eller Folkeinvest?
 1609.  
 1610. &lt;p&gt;Det neste vi kan lese utfra pressemeldingen er at dersom vi ser
 1611. bort fra fint tilslepne og diplomatiske formuleringer fra en
 1612. forretningsmessig skilsmisse, så tyter det frem en punk-attitude
 1613. mellom linjene. Jeg har nevnt åpningsfrasen «kunder, venner og
 1614. elskere», og det er verd å ta med de tre grundernes tituleringer:
 1615. Vinko: «Forklift aficionado»; Thomas: «The Original Lunch Lady»; og
 1616. Anders: «Employee of the Month, Nov 2013». Dette er ikke tre fyrer på
 1617. eksistensiell jakt etter investorer, jeg tolker det som tre selvsikre
 1618. fyrer som ikke lengre ligger våkne om natta fordi de tenker på
 1619. økonomien.
 1620.  
 1621. &lt;p&gt;Utover dét skulle jeg likt å vite mer om hvorfor ikke samarbeidet mellom
 1622. Austmann og Hansa Borg var verd å føre videre. Dette virker som en
 1623. minnelig skilsmisse, og følgelig må begge parter være enige om at de
 1624. er bedre tjent uten å samarbeide om salg, distribusjon og storskala
 1625. produksjon. Bare dét er oppsiktsvekkende i en bransje der
 1626. parolen temmelig ensidig har vært at større er bedre. Og dessuten: bak
 1627. høflighetsfrasene om å avslutte det så fort som f*en må det ligge
 1628. en spennende historie om frustrasjon og hodestanging i vegg.
 1629.  
 1630. &lt;p&gt;Er dette en corona-relatert sak? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har
 1631. slengt innom taproom'et deres fra tid til annen siden jeg jobber 100
 1632. meter unna. Den stemningsmessige temperaturen jeg har kunne sanse har
 1633. vært lenge preget av en uuttalt spenning eller frustrasjon. Og det har
 1634. luktet at noe har vært i emning også før coronaviruset traff
 1635. avisoverskriftene. Det er mulig coronaviruset har forsterket dette og
 1636. har katalysert prosessen så den er blitt ferdig på rekordtid.
 1637.  
 1638. &lt;p&gt;Det er mange uavklarte spørsmål. Hva vil skje med bryggingen av
 1639. Austmann-øl hos Hansa Borg i Sarpsborg? Det sies ikke noe om det i
 1640. pressemeldingen, men det nevnes heller ikke at det vil fortsette. Jeg
 1641. tipper at det er et hint om at det avsluttes. Hvor skal i så fall
 1642. Austmann brygge volum-ølet sitt? Hva med E. C. Dahls? ... det hadde
 1643. vært markedsmessig spenstig!
 1644.  
 1645. &lt;p&gt;Det neste uavklarte spørsmålet er hvordan Austmann ser for seg å
 1646. distribuere ølet. Tross alt har Hansa Borg sørget for at bokser og
 1647. flasker med Austmann-logo har endt opp i butikkhyllene. Jeg tviler
 1648. sterkt på at Austmann har tenkt å gi opp butikkmarkedet, og da trenger
 1649. de relasjoner til dagligvarekjedene. Det er vanskelig å forutsi
 1650. løsningene her, men det er utenkelig at ikke Austmann har planlagt og
 1651. forhandlet på kammerset forut for og under denne skilsmissen. Kanskje
 1652. har Rema en rolle i dette? De overtok grossistvirksomheten fra
 1653. Kjeldsberg og gamle bekjentskaper kan skape store undre ... men dette
 1654. blir bare spekulasjoner. Tenk om Rema har fått en ny bestevenn? Eller
 1655. hva med Lykke og Bunnpris? ... men inntil videre holder jeg en knapp
 1656. på Kjeldsberg.
 1657.  
 1658. &lt;p&gt;Et annet spørsmål er hva dette får å si for Nøgne Ø. Strengt tatt
 1659. har det ikke noe med Nøgne Ø å gjøre, men når Hansa Borg trekker seg
 1660. så plutselig og fullstendig ut av en mikrobryggeri-satsning, så reiser
 1661. det spørsmålet om hva de tenker rundt det andre mikrobryggeriet
 1662. sitt. Her må vi huske at de for en tid tilbake fikk ny direktør, og
 1663. før det ny styreleder. En ny giv i markedsstrategi lå i kortene etter
 1664. at inntektene krympet sterkt. Kanskje innvarsler bruddet med Austmann
 1665. en ny strategisk giv?
 1666.  
 1667. &lt;p&gt;For Austmann impliserer den lavmælte men gledestrålende stemningen
 1668. at de har ting under kontroll og at de kommer med mer informasjon
 1669. senere. Kanskje var koblingen til Hansa Borg ikke så mye en ernærende
 1670. navlestreng som den var et hemmende håndjern? Kanskje ser vi et
 1671. bryggeri med en helt ny giv i tiden fremover?
 1672.  
 1673. &lt;p&gt;La meg avslutte med å sitere fra avslutningen i pressemeldingen deres:
 1674. «Fra oss tre gründerne i Austmann: Stay safe, våre hjerter er med dere
 1675. og vi håper å se dere alle når støvet legger seg.»
 1676.  
 1677. &lt;p&gt;... hmmm, det er altså noe støv som skal legge seg i tiden
 1678. fremover ... så følg med.
 1679.  
 1680.  
 1681. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Austmann" rel="tag"&gt;Austmann&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa Borg" rel="tag"&gt;Hansa Borg&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2020 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1682.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/LiberateAustmann.html</guid>
 1683.      <category>/beer</category>
 1684.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/LiberateAustmann.html#writeback</comments>
 1685.    </item>
 1686.  
 1687.  </channel>
 1688. </rss>
 1689.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//anders.geekhouse.no/blog/index.rss

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda