Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: http://anders.geekhouse.no/blog/index.rss

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="no">
 3.  
 4.  <channel>
 5.    <title>Det står en-og-førti øl...</title>
 6.    <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/</link>
 7.    <description>Anders myser på livets særere sider</description>
 8.    <copyright>Creative Commons Attribution-Share Alike</copyright>
 9.    <language>no</language>
 10.    <lastBuildDate>Sun, 11 Feb 2018 18:31:05 GMT</lastBuildDate>
 11.    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
 12.    <generator>blosxom ver.2.1.2</generator>
 13.    <managingEditor>[email protected] (Anders Christensen)</managingEditor>
 14.    <atom:link href="http://anders.geekhouse.no/blog/beer/index.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
 15.  
 16.  
 17.    <item>
 18.      <title>Jon Alfred Mjøen og 4,7%</title>
 19.      <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 18:31:05 GMT</pubDate>
 20.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Mjoeen1.html</link>
 21.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Forleden – 6. februar – var det Samefolkets dag, og i Dagbladet
 22. hadde Geir Ramnefjell &lt;a
 23. href="https://www.dagbladet.no/kultur/den-grunnleggende-uretten/69412483"&gt;en
 24. kommentar-artikkel&lt;/a&gt; om Rune Fjellheim, direktør ved
 25. Sametinget. Utgangspunktet var et urovekkende bilde fra 1922, der
 26. Fjellheims bestemor og oldemor var avbildet mens familien fikk sine
 27. hoder målt. Om vi nøster opp i bakgrunnen til den personen som utfører
 28. disse målingene ender vi en ubehagelig rasisme med fascistiske toner –
 29. og samtidig kommer vi også innom bakgrunnen til 4,7%-grensa.&lt;/i&gt;
 30.  
 31. &lt;!-- intro --&gt;
 32.  
 33. &lt;p&gt;Personen som måler hodeformene deres, er nemlig Jon Alfred
 34. Mjøen. Han opprettet Vinderen Biologiske Laboratorium ca 1906, og
 35. utgav boken «Racehygiene» i 1914. Den kom i en rekke opplag og
 36. opptrykk – såvidt vites siste gang på ettervinteren 1945. I 1932 utgav
 37. han «Det norske program for rasehygiene. Han utgav også tidsskriftet
 38. «Den nordiske rase», og stiftet «Den konsultative norske komité for
 39. rasehygiene». Han var blant dem som var med på stiftelsesmøtet for
 40. Nordisk folkereisning – en forløper til Nasjonal Samling. Mjøen døde i
 41. 1939, og ble derved forhindret fra å kunne påføre sitt ettermæle
 42. ytterligere skade under andre verdenskrig. Laboratoriet hans ser
 43. derimot ut til å ha opplevd en viss oppblomstring, for så å bli lagt
 44. ned etter frigjøringen.
 45.  
 46. &lt;p&gt;&lt;table class="image" style="margin-right: 2em;" align="right"&gt;
 47. &lt;caption style="font-size: 75%; font-family: Verdana, Arial,
 48. sans-serif" align="bottom"&gt;&lt;b&gt;Udatert portrett av Jon Alfred
 49. Mjøen. Bildet er retusjert, men trolig for å lage et portrettbilde utav
 50. et utsnitt fra et gruppebilde, ikke for karikere ham som gal
 51. vitenskapsmann.  &lt;/b&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt;&lt;a
 52. href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrett_av_Jon_Alfred_Mj%C3%B8en_-_no-nb_digifoto_20150515_00127_blds_03338.jpg"&gt;Kilde:
 53. Wikimedia Commons&lt;/a&gt;, public domain&lt;/i&gt;&lt;/caption&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img
 54. src="http://anders.geekhouse.no/images/MjoeenPortrett.jpg" alt="Jon
 55. Alfred Mjøen" border="2" width="450" hspace="8"
 56. vspace="2"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
 57.  
 58. &lt;p&gt;Arve Monsen skriver om ham i skriftserien fra Senter for teknologi
 59. og menneskelige verdier: &lt;i&gt;«Jon Alfred Mjøen var den mest markerte
 60. agitatoren for en rasehygienisk praksis i den norske
 61. offentligheten. Gjennom sin tyskfødte kone og en doktorgrad i kjemi
 62. fra Universitetet i Leipzig hadde han både familiære og akademiske
 63. forbindeler til Tyskland, og indirekte til den tidlige tyske
 64. rasehygieniske bevegelsen. I 1897 var han “saa heldig at træffe sammen
 65. med dr. Ploetz i den tid da tanken om at begynde et maalbevisst
 66. arbeide for (...) en forbedring av menneskemateriellet begyndte at
 67. dæmre hos ham”»&lt;/i&gt; («Politisk biologi – opprettelsen av Institut for
 68. arvelighetsforskning i 1916», Oslo 1997.)
 69.  
 70. &lt;p&gt;Det skulle være unødvendig med flere detaljer for å underbygge at
 71. Mjøen var en reinspikka rasist i ordets egentlige og opprinnelige og
 72. ufordragelige forstand. Han hadde også en rasistisk motivert interesse
 73. for alkohol, eller rettere sagt for avholdssaken. Mjøen var leder for
 74. Alkohol- og lægemiddelkontrollen i perioden 1905-1912, og var
 75. overkontrollør i brennevins- og malttilvirkningen i 1. distrikt
 76. (Akershus). Han satt i den departementale Brennevins- og maltkomité av
 77. 1903. Denne anbefalte omleggingen av alkoholavgiftene som etterhvert
 78. ble iverksatt fra 1913, med introduksjonen av skatteklasse I, II og
 79. III. Sånn sett er han også opphavet til disse skatteklassene og
 80. derigjennom &lt;a href="/blog/beer/Fire-Komma-Sju.html"&gt;den berømte
 81. 4,7%-grensa&lt;/a&gt; som senere ble til grensa mellom butikkøl og poløl. Og
 82. i dén sammenhengen var det nettopp de nasjonalistiske
 83. rasehygiene-teoriene hans som ser ut til å ha motivert ham til å sloss
 84. for skatteklasser og progressiv beskatning av alkohol fremfor
 85. beskatning av råvarene.
 86.  
 87. &lt;p&gt;Er det kanskje litt drøyt å påstå at bakgrunnen for
 88. alkoholbeskatningen i skatteklasser er motivert utfra datidens teorier
 89. rundt rasehygiene? Det er klart at Mjøen hadde mange meningsfeller
 90. rundt alkoholpolitikken, og at ikke alle fulgte ham helt ut i
 91. eugenetikken. Et liknende skifte mot produktbeskatning foregikk
 92. dessuten i flere land. Men Mjøen var i bøkene sine klinkende klar på
 93. at denne skattleggingen var et integrert moment i det som han kalte
 94. det nasjonale program for rasehygiene, og han var en viktig
 95. proponent for slik beskatning i Norge.
 96.  
 97. &lt;ul&gt;
 98.  
 99. &lt;li&gt;&lt;p&gt;I «Det norske program for rasehygiene» fra 1932 karakteriserer
 100. han alkohol som en rasegift, og etter hans inndeling av tiltak for
 101. rasehygiene ble alkoholens &lt;i&gt;«klassifisering og beskatning i henhold
 102. til styrkegraden»&lt;/i&gt; listet som et tiltak under det han kaller for
 103. «profylaktisk rasehygiene» … dvs forebyggende rasehygiene.
 104.  
 105. &lt;li&gt;&lt;p&gt;I utgaven av «Rasehygiene» fra 1938, side 219 skriver han som
 106. et eget punkt under overskriften «Det norske program for rasehygiene»:
 107. &lt;i&gt;«Klasse og gruppesystemer for fremstilling og salg av
 108. alkoholholdige drikke, med det mål å skyve forbruket fra de sterkeste
 109. til de svakeste alkoholgrupper.»&lt;/i&gt; Hans motivasjon for dette var den
 110. såkalte «blastoftori-teorien» – dvs at alkohol og andre gifter kunne
 111. ødelegge arvestoff i kjønncellene – før befruktningen. Teorien er
 112. kanskje mer glemt enn den aktivt har blitt diskreditert. Selv om
 113. enkelte mekanismer, så som radioaktiv stråling, kan virke slik, så ser
 114. det ut som om Mjøen tenkte seg det langt mer generelt. Alskens
 115. sykdommer og i hans subjektive øyne en rekke uønskede tilstander,
 116. skulle kunne forårsakes av «rasegifter» som blant annet alkohol,
 117. nikotin og koffein. De skulle ha påvirket kroppens «kimstoffer» (dvs
 118. arvestoff). I den konteksten var skatteklasser som skjøv forbruket i
 119. retning av svakere alkoholiske drikker for ham et viktig nasjonalt
 120. rasehygienisk tiltak.
 121.  
 122. &lt;li&gt;&lt;p&gt;I boken «Giftstoffene i våre nytelsesmidler – Hvad skal folket
 123. drikke?» skriver han &lt;i&gt;«Den opgave jeg stillet mig ved det system som
 124. har vært kalt det progressive klassesystem for alkoholholdige
 125. drikkevarer var å skape et sådant grunnlag for salg at konsumpsjonen
 126. ble skjøvet over mest mulig fra de sterkere til de svakere
 127. drikkevarer. Dernest gjaldt det å få et system hvor publikum selv
 128. kunde utføre tilsynet, m. a. o. kontrollen skulde være både enkel,
 129. billig og samtidig betryggende. Ennvidere skulde systemet i fornøden
 130. grad tilgodese statskassens inntekter. Men først og sist gjaldt det å
 131. ta hensyn til folkehelsen m. a. o. om mulig bygge systemet op på et
 132. biologisk grunnlag.»&lt;/i&gt;
 133.  
 134. &lt;/ul&gt;
 135.  
 136. &lt;p&gt;Her må det tas med at frem mot 1913 var spørsmålet om man skulle
 137. fortsette å beskatte øl basert på maltskatt (altså råvaren), som var
 138. forslaget fra flertallet, eller om man skulle såkalt
 139. «produktbeskatte», som var hva Mjøen ønsket. Hans argumentasjon synes
 140. å ha vært todelt. For det første mente han at det var alkoholen som
 141. var var farlig og burde beskattes, ikke den ugjærede sødmen. Dernest
 142. mente han at alkoholens fare økte mer enn alkoholstyrken ved økende
 143. alkoholkonsentrasjon. Hans utgangspunkt var at dette ville påvirke
 144. arvematerialet, hvilket han så på som et nasjonalt problem. Vi har
 145. idag et sterkt fokus på at gravide ikke skal drikke alkohol, men her
 146. må vi huske at Mjøen mente at alkoholen skadet ubefruktet
 147. arvemateriale, slik at enhver alkoholisk drikk gav nasjonens felles
 148. folkehelse en skade utfra en nasjonal rasehygiene. Det er tankegods
 149. som går som hånd i hanske med datidens fascistiske idéer, og med
 150. konsekvenser som er skremmende. Mjøen ser ut til å ha vært blant dem
 151. som skilte mellom retten til å leve og retten til å formere seg, og
 152. forskjellen de to ble i mange år realisert med ufrivillig
 153. sterilisering. Når det for oss idag fremstår som temmelig fremmed, er
 154. det nok mye fordi det ble sterkt diskreditert utover andre halvdel av
 155. 1900-tallet, både politisk og vitenskapelig.
 156.  
 157. &lt;p&gt;I sin samtid fant Mjøen en rekke samarbeidspartnere i politikken i
 158. tiden rundt omleggingen av alkoholbeskatningen og frem mot
 159. forbudstiden, dels blant avholdsfolk og ikke minst hos Venstre. Det
 160. var et overlapp mellom avholdssak og brun-grumset fascisme som Mjøen
 161. personifiserer. Han ser ikke ut til å ha vært spesielt imot alkohol på
 162. grunn av fylla eller de sosiale aspektene, men utfra en nasjonal
 163. rasehygiene.
 164.  
 165. &lt;p&gt;Selv om Mjøen selv utvilsomt knyttet skatteklassene for øl til
 166. tiltak i lys av sine raseteorier, så må det heller ikke stikkes under
 167. en stol at tilsvarende ordninger ble resultatet i en rekke land, selv
 168. om man ikke ser en tilsvarende raseideologi. Det er ikke vanskelig å
 169. tenke seg at man også i Norge etterhvert hadde endt opp med et system
 170. à la det som Mjøen forfektet. Mjøen utgjorde et enslig mindretall i
 171. komiteen med sin produktbeskatning, men det var allikevel hans
 172. mindretallsforslag som vant frem. Da den nye ordningen for
 173. skattlegging av øl kom, var motivasjonen nokså enkelt å spore tilbake
 174. til hans ønske om nasjonal rasehygiene.
 175.  
 176. &lt;p&gt;Jeg skal komme tilbake til Mjøen i en mer snever alkoholpolitisk
 177. kontekst. Det er ikke så mye fordi hans rasefantasier er spesielt
 178. interessante, men fordi han var en sentral person i spillet rundt
 179. skatteomleggingen av øl og rundt avholdsbevegelsens kamp frem mot
 180. forbudstiden. Han symboliserer ett aspekt av avholdsbevegelsen, og
 181. selv om det ikke akkurat er det vakreste aspektet, så var det dog et
 182. viktig aspekt i samtiden.
 183.  
 184. &lt;p&gt;Mjøens mest rabiate raseteorier ble forkastet etter 1945, men mye av
 185. det ikke fullt så ekstreme som han og hans likesinnede forfektet fikk
 186. allikevel tilhold i norsk helsevesen i flere tiår etter krigen. Hans
 187. tanker og teorier er et odiøst tankegods, men det er allikevel viktig
 188. å kjenne til, om det er aldri så smertefullt – for det er bare slik
 189. man kan kjenne det igjen hvis det dukker opp på ny.
 190.  
 191. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/avholdsbevegelsen" rel="tag"&gt;avholdsbevegelsen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/fire-komma-sju" rel="tag"&gt;fire-komma-sju&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 192. </description>
 193.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Mjoeen1.html</guid>
 194.      <category>/beer</category>
 195.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Mjoeen1.html#writeback</comments>
 196.    </item>
 197.  
 198.    <item>
 199.      <title>Smånyheter uke 5-6/2018</title>
 200.      <pubDate>Sat, 10 Feb 2018 22:22:20 GMT</pubDate>
 201.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-05.html</link>
 202.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Siden jeg ikke rakk å skrive noe forrige uke, så kommer det for
 203. to uker i denne omgangen.&lt;/i&gt;
 204.  
 205. &lt;!-- intro --&gt;
 206.  
 207. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Doblougs bryggeri&lt;/b&gt; får tilvirkningsbevilling fra 30. januar, noe
 208. de trenger siden bevillingen til tidligere eier, under navnet Laagen
 209. ikke automatisk følger med på kjøpet. De har fra før både
 210. salgsbevilling og skjenkebevilling.
 211.  
 212.  
 213. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kjetil Jikiun og Kjell Einar Karlsen&lt;/b&gt; har begge hatt fartstid
 214. fra Nøgne Ø, som henholdsvis gründer og daglig leder. De har
 215. imidlertid begge vært ute av norsk ølbransje en stund – selv om Kjell
 216. Einar har vært involvert med Ølbrygging.no og Beer
 217. Brew-bryggemaskinene. Denne uka registrerte de selskapet «Dyp» sammen,
 218. innen næringskoden «opplevelsesaktiviteter». Det er jo et temmelig
 219. litesigende navn, og firmaets formål – &lt;i&gt;Utvikling av opplevelser for
 220. selektive markeder [...]&lt;/i&gt; – er ikke akkurat mer spesifikt. Dette
 221. virker jo som litt tynt grunnlag for å erklære at Kjetil Jikiun er på
 222. vei tilbake til den norske øl-scenen. Imidlertid hadde Kjell Einar en
 223. ukes tid i forkant også søkt om varemerkeregistrering for «DYP» innen
 224. NICE-gruppene som dekker øl og mineralvann (32), andre alkoholholdige
 225. drikker (33) og restaurantdrift (43). Forøvrig, jeg tror ordet er for
 226. generisk til at de klarer å få det godkjent, men søknaden er i seg
 227. selv interessant. Om jeg ikke tipper helt feil, er det neste måned tre
 228. år siden Kjetil Jikiun sa opp, og det ville være uvanlig med en
 229. «karantene» på konkurrerende virksomhet på mer enn det. Her er
 230. formodentlig ett eller annet på gang … kanskje en brewpub?
 231.  
 232.  
 233. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Salikatt&lt;/b&gt; søker om varemerket «Fjellpils», som er et av deres
 234. nyeste øl. Det er såvidt jeg kan finne deres første varemerke utover
 235. bryggerinavnet, og det viser en økende trend der norske småbryggerier
 236. beskytter produktnavnene sine.
 237.  
 238.  
 239. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Nøgne Ø og Lervig&lt;/b&gt; er på topp-100-lista hos RateBeer, som
 240. eneste norske bryggerier. Vi gratulerer! Alle slike rankinger har
 241. slagsider i en eller annen retning, og RateBeer er tung på ølnerder og
 242. feinschmeckere. På den ene siden gir det ekstra tyngde til utmerkelsen,
 243. men samtidig er det nok også en tendens til at kreativitet og
 244. ekstremitet prises fremfor stabilitet og typeriktighet.
 245.  
 246.  
 247. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Carlsberg taper store penger&lt;/b&gt; i Russland.  Bryggeriet gikk
 248. inn på det russiske markedet ved å &lt;a
 249. href="https://www.dn.no/nyheter/2014/09/11/0751/kraftig-russisk-bakrus-for-carlsberg"&gt;kjøpe
 250. opp Baltic Beverages Holding&lt;/a&gt; i en diger handel da de sammen med
 251. Heineken kjøpte Scottish and Newcastle i 2008 – like før finanskrisen
 252. slo til.  Selv om Carlsberg har omstrukturert og lagt ned bryggerier
 253. for å effektivisere (høres det kjent ut?) så har ikke involveringen i
 254. Russland gitt ønsket avkastning, og verdien av de russiske bryggeriene
 255. har falt kraftig. Nå i 2018 har de ytterligere &lt;a
 256. href="https://www.information.dk/telegram/2018/02/russiske-milliardhug-carlsberg-foraarsrengoering"&gt;skrevet
 257. ned investeringen&lt;/a&gt; med 4,8 milliarder danske kroner.
 258.  
 259.  
 260. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norad og Heineken.&lt;/b&gt; I en litt underlig nyhet ble det meldt at
 261. Norad ville stoppe å samarbeide med bistandsorganisasjonen Global
 262. Fund, fordi sistnevnte hadde inngått en avtale med Heineken. Global
 263. Fund har fokus på å bekjempe AIDS, malaria og tuberkulose. Norad har
 264. regler som ekskluderer samarbeid med firma som produserer våpen,
 265. tobakk, pornografi og alkohol, mens Global Fund ikke har
 266. alkoholprodusenter med på sin fy-liste. Norad og Norge vil presse det
 267. inn, bejublet av &lt;a
 268. href="https://www.vl.no/nyhet/norge-vil-ha-olgigant-ut-av-helsefond-1.1095920?paywall=true"&gt;Vårt
 269. Land&lt;/a&gt; og &lt;a
 270. href="https://forut.no/norge-stoppe-avtale-global-fund-heineken/"&gt;Forut&lt;/a&gt;,
 271. og tilbakeholding av bistandsmidler er visst ett mulig
 272. pressmiddel. Dette er én av flere nyheter i det siste, som viser at
 273. avholdsorganisasjonene ikke har tatt noen pust i bakken, og at den
 274. svakeste gruppen med alkoholholdig drikke – øl – fremdeles er en
 275. prioritert skyteskive … som alltid.
 276.  
 277.  
 278. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norbrew slanker styret.&lt;/b&gt; I begynnelsen av januar forsvant
 279. Jørn-Gunnar Jacobsen ut av styret, og nå i begynnelsen av februar
 280. forsvinner Thorbjørn Theie ut. Han har lang fartstid fra
 281. dagligvarebransjen, især ICA og Norgesgruppen, og sånn sett har han
 282. nok vært en ressurs for Norbrew. Han forsvinner tilsynelatende ut av
 283. øl-bransjen ettersom han blir adm.dir i Bademiljø fra 1. mars. Dermed
 284. er det bare Geir Hjorth og Arne Hjeltnes igjen i styret i Norbrew. Det
 285. er forsåvidt uproblematisk at det bare er to igjen i styret, men
 286. dersom dette er et fremadstormende meta-bryggeri med mange
 287. interessenter, flerfoldige underbryggerier, flusst med
 288. samarbeidspartnere og stor kontaktflate i bransjen, så ville jeg nok
 289. forventet det bedre gjenspeilt i styresammensetningen.
 290.  
 291.  
 292. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norsk Øl og Henning Thoresens&lt;/b&gt; varemerkeportefølje ble noe
 293. slanket, etter at Patentstyret besluttet å henlegge varemerkesøknadene
 294. på: Frost, Eventyrbrus, Eventyrøl, Smaken av Eventyr og Green
 295. Mountain. Avslagene skyldes at fakturaene ikke ble betalt, som trolig
 296. skyldes at Posten returnerte fakturabrevene med beskjeden &lt;i&gt;Ukjent/Ny
 297. adresse ukjent.&lt;/i&gt; Dette skjedde til tross for at Patentstyret sendte
 298. fakturaene til adressen som firmaet Norsk Øl er registret med i
 299. Brønnøysund. Såvidt jeg husker er ikke dette første gang fakturaer fra
 300. Patentstyret bouncer på den offisielle adressen til Thoresens
 301. selskaper.
 302.  
 303.  
 304. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Storm Bryggeri skifter navn.&lt;/b&gt; Nei, det er ikke Storm Brygghus
 305. på Hitra, men Storm Bryggeri i Hallingdal. De har hatt et krav fra det
 306. offentlige om å skifte navn for ikke å kollidere med bryggeriet på
 307. Hitra, og de har nå valgt Hatlehiet som nytt navn. Av de to er det vel
 308. bare bryggeriet på Hitra som faktisk er på markedet med produkter.
 309.  
 310.  
 311. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Babu Breweries&lt;/b&gt; tømmes for personer. Bryggeriet ble opprettet
 312. for et knapt år siden, med import, distribusjon og produksjon av øl
 313. som mål. Etter at både styrets leder og daglig leder har fratrått nå
 314. på nyåret, ser det ut som om de mangler både styre og daglig
 315. leder. Bryggeriet skulle ifølge sine websider selge innovative
 316. håndverksprodukter med indisk smaksprofil, brygget etter renhetsloven
 317. av 1516. Det er mange pluss-ord der, og jeg er ikke sikker på de alle
 318. passer like godt sammen i én og samme setning.
 319.  
 320.  
 321. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Molo Brew får statlig tilvirkningsbevilling.&lt;/b&gt; Denne brewpuben
 322. som startet sommeren 2017 deler eierinteresser med festivalarrangøren
 323. Momentium. Tanken er vel også at Molo Brew skulle brygge øl for
 324. festivalene til Momentium. I mangel av en statlig tilvirkningslisens
 325. virker det som de heller har leiebrygget pilsneren Molo Instant Hero
 326. hos Arendals Bryggeri. Nylig har imidlertid Momentium inngått avtale
 327. med Hansa om øl til festivalene, etter at tilbakemeldinger indikerte
 328. at festivalpublikummet ville ha en lys og lett pilsner, og at selv en
 329. pilsner fra Arendals ble litt for drøy, i hvert fall når den kom i en
 330. craftbeer-lignende forpakning. La meg tippe at Hansas pils erstatter
 331. leiebryggingen av Instant Hero, og at utvalget utfylles med øl fra
 332. Molo Brew, for å gi alternativer til festivalgåerne som ikke er så
 333. lettskremte.
 334.  
 335.  
 336. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Babu" rel="tag"&gt;Babu&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Carlsberg" rel="tag"&gt;Carlsberg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Doblougs" rel="tag"&gt;Doblougs&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hansa" rel="tag"&gt;Hansa&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Heineken" rel="tag"&gt;Heineken&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kjetil Jikiun" rel="tag"&gt;Kjetil Jikiun&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lervig" rel="tag"&gt;Lervig&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Molo Brew" rel="tag"&gt;Molo Brew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Norbrew; Thoresen" rel="tag"&gt;Norbrew; Thoresen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøgne Ø" rel="tag"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Salikatt" rel="tag"&gt;Salikatt&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Storm" rel="tag"&gt;Storm&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 337.  
 338. </description>
 339.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-05.html</guid>
 340.      <category>/beer/nyheter</category>
 341.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-05.html#writeback</comments>
 342.    </item>
 343.  
 344.    <item>
 345.      <title>Øl i Spydeberg, 1770-tallet</title>
 346.      <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:59:54 GMT</pubDate>
 347.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Spydeberg1779.html</link>
 348.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Her er en beskrivelse av det lokale ølet i Spydeberg nordøst i
 349. Østfold, 3-4 mil sydøst for Oslo, ifm en beskrivelse av området,
 350. nedtegnet av sogneprest Jacob Nicolai Wilse, utgitt i 1779.&lt;/i&gt;
 351.  
 352.  
 353. &lt;!-- intro --&gt;
 354.  
 355. &lt;p&gt;Sogneprest Wilse er født i Lemvig, nesten helt vest i Limfjorden
 356. på Jylland i Danmark, og hadde med opplysningstidens iver kastet seg
 357. over å beskrive sitt prestegjeld i alle henseende på 1770-tallet. Han
 358. gikk videre til å bli en potetprest, medlem av vitenskapsakademier, og
 359. spesielt interessert i meteorologi. På 1790-tallet utgav han en rekke
 360. skrifter, mens det vi skal se på her er var et arbeidet han jobbet med
 361. i rundt ti år, og fikk utgitt i 1779.
 362.  
 363. &lt;p&gt;Bokas fulle tittel er: &lt;i&gt;Physisk, oeconomisk og statistisk
 364. Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi
 365. Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger
 366. deels Norge i Almindelighed, deels dens Østre-Kant i Særdeleshed
 367. vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne
 368. Undersøgninger forfattet af J.N. Wilse Mag. Phil. Sognepræst
 369. sammesteds.&lt;/i&gt; Den finnes &lt;a
 370. href="https://books.google.no/books?id=BNlTAAAAcAAJ"&gt;på Google
 371. books&lt;/a&gt;, den &lt;a
 372. href="https://www.nb.no/items/37e14be7a79c4936aed3a704731d8143"&gt;finnes
 373. på Nasjonalbiblioteket&lt;/a&gt;. De relevante sidene er 372-377 etter bokas
 374. paginering, som er side 400-405 talt fra og med forsiden.
 375.  
 376. &lt;p&gt;Beskrivelsen av øl-drikker er bare en kort del av det hele. Boka er
 377. et 815 siders verk som forsøker å beskrive prestegjeldet i ett og
 378. alt. Beskrivelsen av drikker gir et visst innblikk i
 379. bryggeteknikker. Mot slutten sklir han over fra å beskrive lokale
 380. bryggeskikker til å fortelle om brygging i andre land, delvis
 381. sammenlignende med Spydeberg.
 382.  
 383. &lt;div class="quote"&gt;
 384.  
 385. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Om Drikkene, i sær om Øl.&lt;/b&gt;
 386.  
 387. &lt;p&gt;Til daglig Drik bruger gemeen Mand det tyndeste Øl, kaldet
 388. Spis-Øl. Da her falder mindre Melk end i Oplandene, bruges og mindre
 389. Mysse (Valde) og Blande. Melke-Drikke af ½ Vand og ½ Melk er ellers
 390. for den Uvandte langt mageligere end det sædvanlige Havremalts-Øl, og
 391. dog er dette saa sundt og godt som man vil ønske, naar det kunde haves
 392. klarere og mindre underkastet at suurne. Engelskmanden selv roser
 393. hans Oats-al, som angenem. ...
 394.  
 395. &lt;/div&gt;
 396.  
 397. &lt;p&gt;Det faller selvfølgelig ikke melk som om det var nedbør, men her
 398. brukes begrepet mer generisk, dvs at det av naturlige årsaker er
 399. mindre melkeproduksjon her enn i Oppland. Myse eller valle er det
 400. flytende restproduktet etter osteproduksjon. Blande er blanding av
 401. surnet melk og vann. Formuleringen «klarere og mindre underkastet at suurne»
 402. oppfatter jeg som to problemstillinger han anfører mot denne drikken.
 403.  
 404. &lt;div class="quote"&gt;
 405.  
 406. &lt;p&gt;... Godt Blandkorn og Tore afgive ellers vor
 407. beste Malt, Bygmalt for alt, da man for at lade det eene Gode svare
 408. til det andet, tilliige bruker Engelsk Humle. Men da Havremalts Øl er
 409. det sædvanlige, vil jeg kuns anføre dets Brygning efter den beste her
 410. brugelige Maade, men først erindre vor Maltgiøring.
 411.  
 412. &lt;/div&gt;
 413.  
 414. &lt;p&gt;Det er også interessant at han faktisk dokumenterer at det brukes
 415. engelsk humle for spesielt eksklusivt øl. Selv om det på dette
 416. tidspunktet fremdeles var kommersiell dyrking av humle i Norge, så var
 417. humleproduksjonen på nedadgående, og importen økende.
 418.  
 419. &lt;p&gt;Allerede her er det tydelig at det er en rekke ulike skikker som
 420. lever ved siden av hverandre i prestegjeldet. Han trekker frem bygg-øl
 421. som det beste, men slett ikke det mest utbredte. Med blandkorn menes
 422. korn fra åkre der det vokser mer enn én type korn om hverandre, typisk
 423. bygg og havre.
 424.  
 425. &lt;p&gt;Tore er &lt;a
 426. href="https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Tore(korn)"&gt;ifølge
 427. lokalhistoriewiki&lt;/a&gt; nakent, seksrader bygg – &lt;i&gt;hordeum vulgare
 428. coeleste&lt;/i&gt;. Slik nakenbygg (også kalt himmelkorn) mister skallet
 429. sitt ved tresking og ble regnet for å være mer eksklusivt enn vanlig
 430. bygg. Det er litt underlig at det skulle være bra for brygging, siden
 431. skallet av bygg danner hovedbestanddelen av rosten under mesking, men
 432. kanskje det tillater overskylling uten å gi tanniner? I Europa ble
 433. slik nakenbygg &lt;a
 434. href="https://books.google.no/books?id=e4-Ho24mrNgC&amp;lpg=PA59&amp;ots=nwRFcwIIAV&amp;dq=%22naked%20barley%22%20norway%20belgium&amp;hl=no&amp;pg=PA60#v=onepage&amp;q=%22naked%20barley%22%20norway%20belgium&amp;f=false"&gt;visstnok
 435. især dyrket&lt;/a&gt; i høyereliggende strøk, samt i Belgia og Norge.
 436.  
 437. &lt;p&gt;Det vanligste i Spydeberg var ifølge Wilse havreøl, og med det må
 438. det forstås øl laget på 100% havre.
 439.  
 440. &lt;div class="quote"&gt;
 441.  
 442. &lt;p&gt;Til Malt tages Veggefalds-Korn og støbes i 24 Timer, ja til 48 om
 443. det er gammelt og meget tørt, nogle tørre i sær det nye Korn først
 444. litt på Kionen, men tapper så Vandet fra og udbreder Kornet 1 Korter
 445. dybt i Malt-Karmen (Malt-Benken), hvor det røres iblant, jo
 446. langsommmere det spiirer, jo bedre, kuns det ey fryser i Groingen,
 447. hvoraf Ølet blir blakket, ...
 448.  
 449. &lt;/div&gt;
 450.  
 451. &lt;p&gt;«Kione» er en korn- og malttørkeovn, ordmessig er det nok beslektet
 452. med «kjølne» som igjen er nært beslektet med engelsk
 453. «kiln». «Veggefaldskorn» er det beste kornet, det som under kastingen
 454. over låvegulvet kommer lengst, dvs de kornene som er størst og
 455. tyngst. Poenget med høy kvalitet på kornet har nok med spiregrad å
 456. gjøre. Om du spiser kornet betyr spiregrad lite. Om du sår det betyr
 457. nok spiregrad noe, siden det såkornet som ikke spirer ikke gir deg
 458. noe, men heller ikke ødelegger noe. Men for brygging er spiregrad
 459. viktig, for kornet som ikke spirer kan mugne under maltingen.
 460.  
 461. &lt;p&gt;Jeg er sannelig ikke sikker på hva «1 Korter» er for dybdemål,
 462. men jeg mistenker at det er et kortspann, som er lengden mellom tuppen
 463. av pekefinger og tommel når de spennes ut maksimalt. Et langspann er
 464. tilsvarende fra tuppen av tommel til tuppen av langefinger. Med
 465. blakket øl må det menes at det blir tåket og ugjennomsiktlig – men
 466. uten at jeg er sikker på hva som er mekanismen i dette, for det skulle
 467. ikke være problematisk med en mindre andel umaltet bygg under
 468. mesking. Muligens vil uspirede korn som går igjennom en fuktig
 469. maltingsprosess være kilde til soppinfeksjoner og mugg som utmerket
 470. godt kan gi uklart øl?
 471.  
 472.  
 473.  
 474. &lt;div class="quote"&gt;
 475.  
 476. &lt;p&gt;... om 8 à 12 Dage er det groet nok, hvorpaa det
 477. kommes paa Kionen. Nogle ligge Næver under og over Kornet i
 478. Malt-Karmen. Nogle lade Kornet ligge i en Hob, til det blir varmt og
 479. begynder at groe og da først udbreder det for at groe videre. Nogle
 480. faae uden at sætte Kornet i Støb, kommer det strax i Malt-Karmen, hvor
 481. det flitting omrøres og befrugtes til det begynder at groe, og saa
 482. breder det ud. Endelig bruges og Tørve-Malt, fc: man sætter vel renset
 483. Korn i Støb og efter at det der har begynt at groe, kommer det i
 484. Malt-Karmen, pakker det der tæt sammen, ligger Næver og Bredder
 485. deroven paa, lader det saa ligge urørt en 10 Dage, og naar man seer
 486. det har groet nok, river det smaat fra hverandre og bærer det på
 487. Kionen, hvor det i et Par Dage tørres, saa det blir Røg-Malt, det
 488. males (grøpes) jo grovere, jo bedre. Nu til Brygningen:
 489.  
 490. &lt;/div&gt;
 491.  
 492. &lt;p&gt;Selv om den overordnede prosessen med malting er den samme, så
 493. virker det som det er store forskjeller i enkeltteknikker. Det er ved
 494. første øyekast litt forunderlig, for det er lett å tro at
 495. bondesamfunnet i en bygd måtte være temmelig uniformt. Imidlertid er
 496. det nokså nærliggende at mennesker til alle tider har forsøkt å
 497. forbedre og justere prosesser for gjøre dem mer effektive eller gi
 498. resultater av subjektivt høyere kvalitet. Wilse beskriver variasjon
 499. over en generell maltingsprosess, men ser ikke ut til å dømme hvilken
 500. som er riktigst, noe han gjør i forbindelse med brygging.
 501.  
 502. &lt;p&gt;Har så alle disse teknikkene foregått innen ett prestegjeld?
 503. Wilse fokuserer geografisk på Spydeberg, men tittelen indikerer at han
 504. også ser i større kontekst, både regionalt og nasjonalt. Jeg oppfatter
 505. imidertid at når det kommer til brygging og malting, så ser han
 506. snevert på prestegjeldet. Det er basert på at han selekterer hva han
 507. skal beskrive utfra hva som er bra og vanlig, ikke hva som er lokalt i
 508. forhold til hva som er fjernt. For meg indikerer det at dette er
 509. teknikker som var relevante for prestegjeldet og for Wilses samtid på
 510. 1770-tallet – eller den nære tiden før, for han bruker presens når han
 511. beskriver teknikkene.  Hvis ett enkelt prestegjeld har kunne oppvise
 512. så stor variasjon i teknikker, er det fristende å tolke det dithen at
 513. det har vært stor eksperimenteringsvilje, at man villig kan ha lånt
 514. impulser utenfra, og at flere tradisjoner fra ulike kilder kan ha levd
 515. side-om-side.
 516.  
 517. &lt;p&gt;Grotiden her er også forbløffende, med opp til 12 dager til
 518. groing. Her må vi huske den gamle regla om «to dager i bekken, to
 519. dager i sekken» (dvs støpning og spiring på tilsammen fire dager –
 520. andre bruker tre+tre i den samme regla, men 8-12 dager er veldig
 521. lenge, selv om Wilse understreker at det skal gros sakte under kjølige
 522. forhold. Muligens gror havre saktere enn bygg?
 523.  
 524. &lt;p&gt;Det er litt vanskelig å tolke tørvemalten. Det virker som han
 525. snakker om en spesiell tilbereding der malten får gro sammen til
 526. matter som tørkes klumpvist. Det er litt uklart hvorvidt tørvemalt var
 527. ovnstørket og røkt, mens de øvrige malttypene ikke var det. Det var
 528. ikke uvanlig at man lufttørket malt uten at den lå direkte over et
 529. ildsted, så tørvemalt var øyensynlig eksplisitt røkt, noe de øvrige
 530. maltvariantene ikke nødvendigvis var.
 531.  
 532. &lt;div class="quote"&gt;
 533.  
 534. &lt;p&gt;Af formeldte tage f. E. ½ Tønde, og mæltes ɔ: kommes i et Kar, og
 535. under Omrøring befrugtes jevnt med Vand, og saaledes henstaar til
 536. Morgenen, da man belaver sig paa Loug (kogende Vand). Nu mæskes,
 537. nemlig, 2 à 3 Koller (à 3 Potter) Loug øses paa Maltet i Karet og vel
 538. omrøres, hvorpaa det staar en Tiime at trekkes, saadant gientages 2
 539. Gange til, allene det da nyder 2 Tiimer at trekke sig, ...
 540.  
 541. &lt;/div&gt;
 542.  
 543. &lt;p&gt;Han definerer ikke Loug, men det er lett å tenke på einerlog. Leter
 544. vi i resten av boka hans, bruker han begrepene einerlog, kornlog og
 545. log, og det kan nesten virke som han bruker «loug» som navn på kokt
 546. vann uten tilsetninger. Vi ser at meskingen starter med fukting av
 547. malten, som får stå over natta. Ved fukting med varmt vann vil malten
 548. kunne balle seg og det blir vanskelig å få den gjennomvåt, mens med
 549. initiell fukting med kaldt vann blir den gjennomvåt. Slik fukting av
 550. maltet brukes i mange bryggerier også idag, selv om det også brukes
 551. for å redusere støvplager.
 552.  
 553. &lt;p&gt;En halv tønne malt må her være 57 liter eller 42 kg. En potte er ca
 554. én liter, så vi snakker om tre tilsetninger av 6-9 liter kokende
 555. vann. Vi har selvfølgelig ikke nok info til å regne på
 556. mesketemperaturer her, men det er ikke usannsynlig at man med dette
 557. systemet med tilsetninger av moderate mengder med kokende vann treffer
 558. et funksjonelt meskeskjema. Dersom vi antar 27 liter veskevann, og vi
 559. antar at malten er i stand til å suge opp 50 liter vann over natta, så
 560. er det allikevel en relativt tykk mesk her, men innenfor.
 561.  
 562. &lt;div class="quote"&gt;
 563.  
 564. &lt;p&gt;... (imidertiid
 565. koges reent Vand i Brygger-Kiedelen og kommes paa de Tønder, som ere
 566. bestemte til de nye Øl). Mæskningen bliver da som en tynd Grød,
 567. hvorpaa nu ligges lit Rug-Halm, gjennem hvilken man oven af en Skaal
 568. afsier Vandet og koger det i Brygger-Kiedelen, hvorefter det igjen
 569. kommes på Mæskningen og trekker sig 1 Tiime, dette kaldes tvemæske;
 570. Naar dette er skeet anden Gang, kommes heele Mæskningen i Rost-Karet
 571. og siden kaldes Rosten: ...
 572.  
 573. &lt;/div&gt;
 574.  
 575. &lt;p&gt;Jeg er litt skeptisk til at det blir tynn grøt av de mengder med
 576. malt og vann som ser ut til å brukes her. Vannet som helles på kan
 577. ikke være varmere enn 100°C, mens vannet i mesken som har stått over
 578. natta er i romtemperatur, om man skal nå over 60°C kan må det være
 579. sånn omtrentlig like mengder.
 580.  
 581. &lt;p&gt;Med denne tvemeskingen – eller decoctasjonen – kan man dog tappe av
 582. inntil like mye som man hadde tilsatt etter bryggestart, og det er
 583. mulig at selve stivelseskonverteringen for alvor ikke skjer før
 584. tvemeskingen, kanskje til og med på andre runde med tvemesking.
 585.  
 586. &lt;p&gt;Konseptet med rughalm og skål tolker jeg som at man setter en sil
 587. ned i masken, på toppen av litt halm, slik at væske uten maltkorn siver inn
 588. i sila/skålen, og der kan øses av. Jeg kan ikke se noen grunn til at
 589. man ikke røre i meskekaret etter hver tilsetting av vann.
 590.  
 591. &lt;div class="quote"&gt;
 592.  
 593. &lt;p&gt;... Dette Kar har Tap-Hullet nederst paa Siiden, og
 594. er belagt paa Bunden med mange i Kors lagde Træ-Stykker, hvorpaa lit
 595. Halm, at intet skal nedrinde med Vørtern for Tappen. Vørtern ɔ; det
 596. saftige af Rosten udtappes nu over lang neden til, koges i
 597. Brygger-Kiedelen og øses smaat og jevnt ud over Rosten, som Vørter
 598. gjennemsier den Rosten og liigeledes uttappes langsom og atter kommes
 599. i Kiedelen, som bestandeig koger, denne Operation gjentages 6 à 9
 600. Gange indtil Vørtern bliver saa klar man ønsker, ...
 601.  
 602. &lt;/div&gt;
 603.  
 604. &lt;p&gt;Her settes det opp en slags kontinuerlig prosess. Vørter tappes
 605. sakte ut og ned i en bryggekjele, og øses deretter på toppen av
 606. rosten. Det er litt uklart om dette er en satsvis (batchvis) eller
 607. kontinuerlig prosess. Jeg antar begge deler vil kunne fungere. Trolig
 608. skal det ikke tappes raskere enn at det alltid koker, mens det raskt
 609. men forsiktig øses tilbake til Rosten når bryggekjelen er full. Det er
 610. uklart om man stopper tappingen mens man fyller den avtappede og
 611. oppkokte vørteren over i rosten.
 612.  
 613. &lt;p&gt;Igjen er det tydelig at det viktige er at vørteren skal bli klar,
 614. slik at også ølet blir klart. Vi ser her hvordan rosten brukes for å
 615. filtrere utfelte proteiner (hot-break) i ølet.
 616.  
 617. &lt;div class="quote"&gt;
 618.  
 619. &lt;p&gt;... da den samles i et
 620. lidet Kar, for at faa Kiedelen tom, medens Humlen deri brases ɔ:
 621. koges i lit Vand; Derefter øses den samlede Vørter paa Humlen, som
 622. begge tilsammen vel koges. Denne Humle-Vørter øses nu giennem
 623. Humle-Sien i Brygger-Karet. ...
 624.  
 625. &lt;/div&gt;
 626.  
 627. &lt;p&gt;Her ser vi at humlen skal «brases» (braseres?), det vil si kokes
 628. med bare litt vann. Jeg tror det blir feil å kalle det en
 629. humle-te. Med te ønsker man å trekke ut aromatiske stoffer ved høy
 630. varme, men uten at det koker. Her er nettopp poenget at det skal koke,
 631. og det med lite vann. Jeg vil tro at det eliminerer humlearomaer nokså
 632. effektivt, mens bitterheten blir kokt ut i vørteren. Det er mulig at
 633. kan tolkes som at man ikke ønsket så mye humlearoma, eller at humlen
 634. man hadde var aromatisk på en uønsket måte. Jeg oppfatter det som at
 635. humlesien er en sil som ligger over bryggerkaret, og som siler bort
 636. humleblomstene.
 637.  
 638. &lt;div class="quote"&gt;
 639.  
 640. &lt;p&gt;... Imidlertiid har man den ommeldte paa
 641. Tønderne komme Loug over lang Rost-Karet, som gjennemsier sig og
 642. udtappes efter Haanden og kommer til den øvrige Vørter i
 643. Brygger-Karet: Denne Paaøsning &amp;amp;c bliver ved indtil det udtappede
 644. tager af til Spis-Øl, som det tyndeste, hvilket derpaa tages for sig
 645. selv. ...
 646.  
 647. &lt;/div&gt;
 648.  
 649. &lt;p&gt;Med andre ord skifter man under oppøsing til bryggekaret
 650. over fra vanlig øl til tynnere spissøl på et bestemt
 651. tidspunkt, og holder disse to adskilt videre i prosessen.
 652.  
 653. &lt;p&gt;Det er et aspekt her jeg ikke forstår. Med «ommeldte paa Tønderne
 654. kome Loug» tolker jeg som «den logen som tidlig ble helt på tønnene»,
 655. hvilket var spesifisert som reent vann. Det er nok en indikasjon på at
 656. Wilse ikke mener einerlog når han skriver «loug», men kun rent, varmt
 657. vann.
 658.  
 659. &lt;div class="quote"&gt;
 660.  
 661. &lt;p&gt;... Efter Ølet har henstaaet til det bli lunken, kommes Gang (Giær)
 662. deri og Karet dækkes, det gaar saa gemeenlig i 24 Tiimer; Hvis ey Ølet
 663. ey snart nok overtrækker sig med Gang, paaligges fleere Kieder. Gangen
 664. tages nu af Ølet, hvilket tylles paa Tønder, som dog ey tilspunses
 665. førend Ølet har Natten over overtrukket sig.
 666.  
 667. &lt;/div&gt;
 668.  
 669. &lt;p&gt;Her refereres det til Kieder, som jeg tolkes som gjærkranser. Det vil
 670. si at om den første ikke virker, så legger man på flere. At ølet
 671. overtrekker seg med gang betyr at det dekke overflaten med gjær som flyter
 672. opp. Typisk gjæringstid er 24 timer, selv om det også foregår nok
 673. ettergjæring påfølgnede natt til at fatet ikke kan spunses, dvs
 674. lukkes.
 675.  
 676. &lt;div class="quote"&gt;
 677.  
 678. &lt;p&gt;I Steden for Halmen
 679. hvorigiennem Vandet sies fra Mæskningen, bruker nogle Sie-Tønde, som
 680. er bedre. Jeg har nu anførst den beste Brygge-Maade her I Egnen
 681. bruges, da efter 1 Tønde Havremalt faaes 2 Tønder Øl og  næsten ¾
 682. Spis-Øl. De andre her brugelige Maader adskille sig i mange Henseende,
 683. men komme overeens i Skiødesløshed, Forsømmelse og Forkortelse i
 684. adskilligt af foranførre Maade, f. E. at komme den første Loug liige
 685. paa Rost-Karet, ey at koge Vørteret saa ofte, da Bonden er bange der
 686. koges formeget ind derved. Rosten nyttes foralt meget ut, da man
 687. tilsidst endog slaar kold Vand paa, som staar Natten over, og saa
 688. aftappes. ...
 689.  
 690. &lt;/div&gt;
 691.  
 692. &lt;p&gt;Mens Wilse beskrev objektivt de ulike variantene over malting, er
 693. han langt mer dømmende rundt variasjonene over bryggeteknikk, og det
 694. er tydelig at han mener en bestemt variant er den korrekte, mens de
 695. andre er forenklinger eller forvanskninger.
 696.  
 697. &lt;div class="quote"&gt;
 698.  
 699. &lt;p&gt;... Bygmalts Øl er rar endog hos Fornemme, og saa godt Øl deraf
 700. som i min Faders Huus på Thyholm i Jylland tillavedes, har ieg aldrig
 701. noensteds smagt. 1765 udgav Riigets Stænder i Sverrig en Beskrivelse
 702. av Omgangen med Øl-Bryg af umæsket Havre, for at faae det klart, som
 703. er den sædvanlige Mangel ved Havremalts-Øl, og tilliige sundt. Man
 704. tager 1 Tønde vel renset Havremalt og blandes med 1 Qvarter Bygmalt
 705. (som er skraaet for sig selv) det bestænkes om Aftenen med kold Vand
 706. og bedækkes med Matte, Morgenen derpaa mæskes med lunken Vand og vel
 707. røres op, Resten som sædvanlig, men paa Rosten ligges Sod 2 Potter for
 708. hver Tønde, som just er det som gjør Ølet klar, Hvede-Klie eller malet
 709. Rug branket i en Jern Pande og strøet paa Rosten, gjør det
 710. samme. Saadant Øl skal være endog sundere enn Bygmalts Øl, i sær for
 711. Colik-Syge.
 712.  
 713. &lt;/div&gt;
 714.  
 715. &lt;p&gt;At byggøl er «rar», kan muligens tolkes som at den er uvanlig, som
 716. vi finner i den engelske betydningen «rare», for eksempel i «rare
 717. books».
 718.  
 719. &lt;p&gt;Her brukes sot i meskekaret for å klarne ølet. Formodentlig vil det
 720. binde proteiner. Å branke betyr å brune noe raskt og sterkt over
 721. kraftig varme, så det nesten blir sort.
 722.  
 723. &lt;div class="quote"&gt;
 724.  
 725. &lt;p&gt;Neppe er nogen Tillavning, hver det kommer meere an paa Maaden i
 726. alt end Øl-Brygning, være sig i Henseende til Materierne og
 727. Operationerne, være sig i Henseende til Tiiden og Temperaturen i
 728. alt. Til at bestemme det sidste er Thermometeret det visseste, og da
 729. der udfordres en vis Grad i Luften og Vandet til hver Ting og
 730. Foretagende heri, har man i et nyt og grundigt Skrift Heuns Versuch
 731. der Kunst alle Arten Bier &amp;amp;c zu brauen, disse Temperatur Grader med
 732. meere antegnede. Heraf sees og, hvormeget det kommer an på Aarets
 733. Tiid, Her er først i April best. Øl kogt med Kryd-Urter, f. E. Malurt,
 734. Holz-Rod, Salvie &amp;amp;c er baade gammeldags og man finder bedre at
 735. nyde saadanne Urters Kræfter i Thée og Decocter. Kunde man ved nogen
 736. Urt forhøye Ølets Smag, var det bedre, f. E. Galgan, Pomeranz-Skal? Øl
 737. af Granbar er ved Enden av forige Seculo endog brukt i Pommern, Gött;
 738. Anz; 1776. maaskee og fordum her.
 739.  
 740. &lt;/div&gt;
 741.  
 742. &lt;p&gt;Wilse er tydeligvis negativ til de fleste urter annet enn Humle, og
 743. viktigere, slike urter er gammeldags eller det har fremtidig
 744. potensiale. Likevel kan det skinne gjennom i formuleringen at det er
 745. enkelte som bruker det i hans samtid.
 746.  
 747. &lt;p&gt;En interessant kommentar er at en tønne havre gav to tønner øl og
 748. 3/4 tønner spissøl, og at fattigfolk drakk spissøl til daglig. Jeg
 749. formoder at man har kunnet styre forholdet mellom vanlig øl og
 750. spissøl, men det er dog en indikasjon på at det må ha vært mye vanlig
 751. øl, ikke bare svakt spissøl.
 752.  
 753. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/historie" rel="tag"&gt;historie&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/tradisjonsbrygging" rel="tag"&gt;tradisjonsbrygging&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 754.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Spydeberg1779.html</guid>
 755.      <category>/beer</category>
 756.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Spydeberg1779.html#writeback</comments>
 757.    </item>
 758.  
 759.    <item>
 760.      <title>Ølbrygging i 1759</title>
 761.      <pubDate>Sat, 27 Jan 2018 21:59:34 GMT</pubDate>
 762.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AalholmBrygging.html</link>
 763.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Her er transkripsjon og kommentarer til en dansk-norsk bok om
 764. hvordan brygge øl, utgitt i 1759 av tollskriver Niels Aalholm i
 765. Arendal, senere fogd i Nedenes Amt. Boka er interessant fordi den må
 766. være en av de eldste norske øloppskriftene som er detaljert nok til å
 767. noenlunde å kunne reproduseres. &lt;/i&gt;
 768.  
 769. &lt;!-- intro --&gt;
 770.  
 771. &lt;p&gt;Boka er gått ut av opphavrett, og du finner en skannet PDF av
 772. originalen &lt;a href="/images/AalholmBrygging.pdf"&gt;lokalt her&lt;/a&gt;
 773. eller &lt;a href="https://www.nb.no/items/17f4e651bbcdefd27d793ce0c1c6da27"&gt;hos
 774. Nasjonalbiblioteket&lt;/a&gt;. Her kommer boka transkribert:
 775.  
 776. &lt;div class="quote" align="center"&gt;
 777. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Underretning&lt;br&gt;
 778. om en fordeelagtig Maade&lt;br&gt;
 779. at Brygge Øl&lt;br&gt;
 780. hvorved man af en Tønde Malt&lt;br&gt; skal tilveyebringe 6 Tønder forsvarlig
 781. godt Maaltids,&lt;br&gt;
 782. eller saa kaldet Bord-Øl,&lt;/b&gt;&lt;br&gt; udgiven af Niels Aalholm.&lt;br&gt;
 783. Kjøbenhavn, 1759.&lt;br&gt;
 784. Trykt hos Andreas Hartvig Godiche,&lt;br&gt;
 785. boende i Skinder-Gaden, nest ved For Frue-Skole.
 786.  
 787. &lt;/div&gt;
 788.  
 789. &lt;p&gt;Den Aalholm som skrev dette var høyst sannsynligvis Niels
 790. Matthiassøn Aalholm, 1715-1775, tollskriver i Arendal. Det vil også
 791. forklare kommentaren om at de som trenger å utstyre store skip med øl
 792. til mannskapet vil ha nytte av denne typen brygging. Boken er utgitt i
 793. København 1759, men det er ingenting i den som spesifikt knytter den
 794. til Norge eller til Danmark. Niels Aalholm i Arendal den
 795. første forfatteren i Norge som forfektet dyrking av poteter, på Hove
 796. gård på Tromøya utenfor Arendal. Det er helt i tråd med ånden til også
 797. denne boka om ølbrygging som er gjengitt her.
 798.  
 799. &lt;p&gt;En interessant kobling til forfatteren er Olav Anton Aalholm
 800. (1902-1983), som var fylkeskonservator i Aust-Agder, og trolig en
 801. etterkommer. Han skrev dessuten 90-års jubileumsboka til Arendals
 802. Bryggeri i 1929. I den trekker han historien om brygging i Arendal
 803. tilbake til 1700-tallet, og beskriver skibsølbrygging. O. A. Aalholm
 804. trekker da eksplisitt linjene tilbake til N. Aalholm i Arendal og boka
 805. hans.
 806.  
 807. &lt;p&gt;Det finnes ulike mål for tønne til ulike tider, steder og
 808. varer. Når det her er snakk om 1759 og korn, må en tønne være en
 809. korntønne på 139,4 liter. Vekten av en liter malt ser ut til å være
 810. rundt 600g, hvilket betyr at det er rundt 84kg malt. Hvor stor en
 811. øltønne er ble &lt;a
 812. href="http://www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm#Volum"&gt;visstnok
 813. endret&lt;/a&gt; i 1753, da man gikk fra en øltønne på 136 potter (=131
 814. liter) over til en fisketønne på 120 potter (=116 liter). Avhengig av
 815. om man følger gammel eller ny definisjon blir 6 tønner da 788 liter
 816. eller 696 liter.
 817.  
 818. &lt;div class="quote"&gt;
 819.  
 820. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Til Læseren.&lt;/b&gt;
 821.  
 822. &lt;p&gt;Det er en i Naturen grundet, og unægtelig Sandhed, at alle i en Stat
 823. bør giøre saa meget til den Tilvext, som deet er i deres
 824. Formue. Efterdi nu en god privat Huusholdning legger meget til Statens
 825. Velstand, saa ere og alle kloge forbundne til at have et vaaget Øye
 826. paa samme, og stræbe med muelig Flid at indrette samme paa det beste,
 827. eller med andre Ord: at befordre en nyttigere Brug af de Ting, som
 828. Skaberen har givet Menneskene til Tieneste.
 829.  
 830. &lt;p&gt;Af den Kilde reyser sig den Frihed, alle, uden Forskiel af Stand og
 831. Kiøn, har, og mange virkelig bruge, til at giøre nyttige Forslag i
 832. Huusholdningen.
 833.  
 834. &lt;p&gt;Deraf følger og alles Forpligtelse til en allene vel at optage, men
 835. endog betiene sig av nyttige Forslag eller Opfindelser.
 836.  
 837. &lt;p&gt;Af selvsamme Kilde har jeg og holdt det for min Plikt at udgive disse
 838. faae Poster om Øl-Brygning. Sagen er prøvet, og har holdt Prøve, vil
 839. og blive ved at holde Prøve, naar man nøye iagttager den anviiste
 840. Omgang.
 841.  
 842. &lt;/div&gt;
 843.  
 844. &lt;p&gt;Med andre ord, det er en borgers plikt til Gud, konge og fedreland –
 845. nærmest ganske bokstavelig – å utnytte ressursene til det ytterste,
 846. ved blant annet å brygge på en effektiv måte.
 847.  
 848. &lt;div class="quote"&gt;
 849.  
 850. &lt;p&gt;De see da, kiere Landsmænd! Fordeelen af den i følgende Blade
 851. indeholdte Maade, saavel for Enhver i Almindelighed, som for de i
 852. Særdeleshed, hvis Vilkaar fører det med sig, at udlevere en mængde Øl,
 853. saa som: De, der har store Skibe at forsyne med Øl, hvilke kand, ved
 854. den rette Brug af dette Forslag, spare mange Tønder Malt, og saaledes
 855. til en Deel forøge deres Formue. Lev vel.
 856.  
 857. &lt;/div&gt;
 858.  
 859. &lt;p&gt;Her er det interessant med forslaget om at dette er nyttig for
 860. blant annet skipseiere – fordi slikt eierskap &lt;i&gt;«fører det med sig,
 861. at udlevere en mængde Øl»&lt;/i&gt;. En mulig tolkning er at mannskapene
 862. hadde rett på øl.
 863.  
 864. &lt;div class="quote"&gt;
 865.  
 866. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. I.&lt;/b&gt; Maltet, som maae være vel giort af godt Byg, males saa
 867. grovt, som mueligt, dog saaldes at ingen heele Korn findes deriblandt.
 868.  
 869. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. II.&lt;/b&gt; Aftenen før man om Morgenen vil begynde sin Brygning, mæltes
 870. eller fugtes det med koldt Vand, saa at intet tørt findes deriblant;
 871. hvilket hielper til Maltets Deeles Opløsning, og siden befordrer det
 872. Hoved-Øyemerke: at tvinge Kraften af det.  
 873.  
 874. &lt;/div&gt;
 875.  
 876. &lt;div class="quote"&gt;
 877.  
 878. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. III.&lt;/b&gt; Morgenen derpaa begyndes Brygningen, da man opkoger
 879. en Kiedel med reent Vand, med eller uden Eener-Riis, efter Enhvers
 880. Godtbefindende, af 3 Fierdingers Rum, hvilket man sydhedt kommer på
 881. det om Aftenen fuftede Malt, arbeyder det vel ved Omrøring med en ved
 882. Brygning brugelig Spade eller Mæske-Rør, dekker det til, og lader det
 883. staae 2 Timer at trekke Kraften af Maltet til sig, og synke; Den klare
 884. Urt øser man varlig af, kommer den i dertil tienligt Kar, og dekker
 885. den til, at den kand beholde Varmen og Kraften hos sig.
 886.  
 887. &lt;/div&gt;
 888.  
 889. &lt;p&gt;En Fierding betyr en fjerdedel, og dermed har den forekommet i litt
 890. ulike varianter. Til hulmål ble fjerding uten referanse til konkret
 891. annet mål brukt om en fjerdedels tønne, dvs 34,7 liter, altså
 892. fjerdedel av 115,8 liter.  Med «sydhedt» må menes så varmt som når det
 893. syder, altså småkoker. Jeg oppfatter «syde» som at vannet beveger seg,
 894. men at det ikke bobler. Her brukes «komme» i en gammel betydning der
 895. vi i dag ville bruke «helle». Ordet «Urt» brukes fremdeles på dansk
 896. for vørter. Med «Kraft» menes her sødme og sukkergehalt.
 897.  
 898. &lt;div class="quote"&gt;
 899.  
 900. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. IV.&lt;/b&gt; Imidlertid har man kaagende Vand i Kiedelen til
 901. reede, hvilket man, ligesom forrige Gang kommer paa Maltet, rører vel
 902. om, dekker det til, og ligeledes lader det staae 1 à 3 Timer at trekke
 903. Kraften til sig, og sætte sig; øser saa den tynde Urt sagte af, som
 904. forrige Gang, og kommer den i et Kar for sig selv, indtil den er
 905. blevet saa kold som, eller har lige Varme med den første Urt, da de
 906. kand blandes tilsammen. Imedens dette forrettes, koger man lige Maal
 907. og Mængde av Vand; hvilket ...
 908.  
 909. &lt;/div&gt;
 910.  
 911. &lt;p&gt;Her brukes «imidlertid» i en eldre betydning: «imens» eller
 912. «parallelt».  Skillet mellom §IV og §V kommer midt i en setning, og må
 913. være typesetters feil
 914.  
 915.  
 916. &lt;div class="quote"&gt;
 917.  
 918. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. V.&lt;/b&gt; ... koghedt kommes på Maltet, røres vel om, dekkes til, staar 3
 919. timer paa Maltet, og siden øses af i et Kar for sig selv, indtil det
 920. er blevet ligesaa koldt som de 2 forrige Urter, da de kan kommes til
 921. samme. Medens denne 3die og sidste Trekning gaar for sig, laves Rosten
 922. tilrette, hvorpaa man kommer Maltet, med den Urt, som er tilbake
 923. derved; lader samme løbe igiennem Rosten, og blander i den anden
 924. samlede Urt; Og det tilhobe kaldes Hoved-Urt.
 925.  
 926. &lt;/div&gt;
 927.  
 928. &lt;div class="quote"&gt;
 929.  
 930. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. VI.&lt;/b&gt; Samme Hoved-Urt kommer man nu i Kiedelen, og lader
 931. den faae et godt Opkog, bærer den saa kogende, som den er, paa
 932. Roste-Karret, og lader den gaae saa mange Gange igiennem Roste, ved at
 933. tappe den af, og øse den paa igien, indtil den har faaet sin fuldkomne
 934. Klarhed, vogtende sig imidlertid at man ey rører Roste-Karret af
 935. Stedet; thi derved kan Rosten bringes i Uorden og stoppes, at man
 936. bliver nødt til at legge den om, og derved foraarsager sig en Hob
 937. unødvendigt Arbeyde. Det er en Hoved-Observation at, hvis man vil
 938. spare Arbeyde med at lade Urten ofte gaae igiennem Roste, maar man ey
 939. vente sig klart Øl; thi, som Urten er i Karhet, saa bliver og Øllet
 940. siden.
 941.  
 942. &lt;/div&gt;
 943.  
 944. &lt;div class="quote"&gt;
 945.  
 946. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. VII.&lt;/b&gt; Medens Hoved-Urten gaar igiennem Rosten, maae
 947. Kiedelen ey være ledig; thi i samme koger man saa meget Vand, med
 948. eller uden Eener-Riis, som den kan rumme; hvoraf man Tiid efter anden
 949. kommer noget paa Rosten, og dermed fortfarer, saa længe der er nogen
 950. Sødhed i Maltet, men ey længere; tagende tillige i Agt, at Vandet
 951. stedse er koghedt; thi ellers kunde Maltet kaste sig, eller blive
 952. suurt, og man savne den fuldkomne Kraft og Nytte deraf, som er
 953. Øyemerket. Man tapper af, og slaar igien paa Rosten, saa længe til
 954. Urten er fuldkommen klar, da denne saaledes samlede Efter- eller
 955. Anden-Urt kommes i et Kar for sig selv.
 956.  
 957. &lt;/div&gt;
 958.  
 959. &lt;p&gt;Her betyr «stedse» kontinuerlig eller hele tiden. «Fortfarer» det
 960. samme som å fortsette, og vi kjenner ordet fra dagens svensk:
 961. «fortfarande», dvs «fremdeles»
 962.  
 963. &lt;div class="quote"&gt;
 964.  
 965. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. VIII.&lt;/b&gt; Imedens man ved Rosten er i Arbeyde med at samle
 966. Efter-Urten, koges 2 Marker af den beste Humle i gandske lidet Vand;
 967. og det saa længe indtil den er næsten tør, da Hoved-Urten slaaes
 968. dertil, for at kaage med Humlen noget over en Time hvorefter den sies
 969. i Gang-Karret.
 970.  
 971. &lt;/div&gt;
 972.  
 973. &lt;p&gt;En Mark er er et halvt pund, og i Danmark-Norge var det 249
 974. gram. «Gang-Karret» var gjæringskaret. Med «sies» tror det det menes å
 975. sile. Det er et ord som brukes bare to ganger i teksten, begge ganger
 976. når kokt humleekstrakt skal tilsettes, og det er naturlig at man da
 977. siler bort humlen.
 978.  
 979.  
 980. &lt;div class="quote"&gt;
 981.  
 982. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. IX.&lt;/b&gt; Siden koges Efter-Urten og en Time med samme Humle,
 983. og sies til Hoved-Urten.
 984.  
 985. &lt;/div&gt;
 986.  
 987. &lt;div class="quote"&gt;
 988.  
 989. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. X.&lt;/b&gt; Derpaa koger man saa stor en mængde godt reent
 990. Vand, at det tilligemed Urten maa kunne udgiøre 6 Tønder; hvilket man
 991. kommer koghedt iblandt Urten, rører det vel om, og lader det staae at
 992. svales.
 993.  
 994. &lt;/div&gt;
 995.  
 996. &lt;div class="quote"&gt;
 997. &lt;p&gt;&lt;b&gt;§. XI.&lt;/b&gt; Naar det er maadelig svalt, kommes fornøden Giær derudi;
 998. hvorpaa det dekkes til og gaar saa længe, til det er nok, da det
 999. kommes paa Tønder, og er færdigt.
 1000. &lt;/div&gt;
 1001.  
 1002. &lt;div class="quote"&gt;
 1003. &lt;p&gt;Den, som forlanger sterkt Øl, kand tage Efter-Urten for sig selv, og
 1004. spare paa Vandet ved sidste Blanding. Har Maltet, Vandet og Humlen
 1005. været gode, forsikrer man, at den i Titelen belovede Mængde sundt og
 1006. godt Øl ey skal mangle; foruden, at, om nogen vil tillige have
 1007. Spis-Øl, kand der siden øses koghedt Vand paa det udtrokne Malt, og
 1008. faaes 1 à 1 og en halv Tøende deraf, ligesom Maltet har været godt til.
 1009.  
 1010. &lt;/div&gt;
 1011.  
 1012. &lt;p&gt;Vi ser hvordan det skisseres brygging av øl av tre styrkegrader,
 1013. sterkøl dersom man kutter ut skylling (Efter-Urt) og evt kutter ned på
 1014. tredje trekning av vørter, bordøl dersom man følger oppskriften, og
 1015. spissøl dersom man trekker ut enda en runde med vørter fra malten
 1016. etter normal brygging.
 1017.  
 1018. &lt;p&gt;Av de ting som ikke beskrives er hvordan man tar gjær av til neste
 1019. brygging. At det ikke er beskrevet betyr ikke at det ikke ble
 1020. gjort. Det kan enten være så innlysende at det ikke ble beskrevet,
 1021. eller man fikk ny gjær fra andre for hver brygging. Det er heller ikke
 1022. beskrevet noe rundt hvordan rosten skal lages før masken helles oppå.
 1023.  
 1024. &lt;p&gt;Skriftet er hovedsaklig fokusert på en prosess som ved første
 1025. øyekast virker temmelig komplisert, med mye helling av vørteren fra
 1026. ett kar til det neste på en måte som må være for å maksimere
 1027. effektiviteten. Noen interessante momenter for en hjemmebrygger idag:
 1028.  
 1029. &lt;ol&gt;
 1030.  
 1031. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Den knuste malten fuktes med kaldt vann om kvelden før
 1032. bryggedagen. Jeg tenker umiddelbart på at det må ha satt i gang en
 1033. prosess i maltet à la surdeigsgjæring, selv om det skjer ved lav
 1034. temperatur.
 1035.  
 1036. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Meskingen skjer med en slags trippelt satsvis avtapping, der
 1037. mesken må være temmelig tynn, og får stå en stund, slik at man kan øse
 1038. av væske etter at masken har sunket ned. Dette gjentas tre ganger, og
 1039. det etterfylles med vann og røres rundt mellom hver avøsing.
 1040.  
 1041. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Avsiling foregår i eget silkar, og selv den tidligere avøsede
 1042. delen siles igjennom. Til slutt skylles det med vann.
 1043.  
 1044. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Det advares mot overdreven skylling, noe som gjør ølet «suurt»,
 1045. hvilket jeg tolker som at man ekstraherer tanniner av malten og får ut
 1046. kornbitterhet. Når sterkt øl alltid har hatt høy status, mistenker jeg
 1047. at det bare delvis er for sin evne til å beruse raskere. Sterkt øl
 1048. vitner også om at bryggeren ikke har vært gjerrig ved å overskylle og
 1049. vanne ut ølet for å spare penger – teknikker som lett gir ølet
 1050. dårligere smak.
 1051.  
 1052. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Bruken av humle er interessant. Den skal kokes i en kjele med
 1053. lite vann, og nesten kokes tørt, og deretter skal det kokes ut
 1054. bitterhet av den med vann, før vørteren tilsettes. Jeg tenker at
 1055. den første innkokingen driver av det meste av humlearoma og
 1056. humleoljer, mens den andre innkokingen ekstraherer mye bitterhet. Her
 1057. må vi huske at koking av humle i vørter er ved pH rundt 5,1, mens
 1058. brønn- og bekkevann typisk er mindre surt, og at pH-verdien betyr
 1059. endel for ekstrahering av bitterhet.
 1060.  
 1061. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Mengdene er temmelig store. Det er mange definisjoner på tønne,
 1062. ikke minst avhenging av tid og sted og hva slags varer som var i
 1063. tønna. De fleste definisjonene ligger rundt 110-150 liter, om vi
 1064. bruker de definisjonene jeg tror er mest relevant, se teksten, så
 1065. dreier det seg altså om 84 kg malt som gir 696 liter øl. Det er en
 1066. betydelig batchstørrelse, men leseren har selvfølgelig kunne skalere
 1067. den ned etter behov, samt at oppskriften legger til rette for deling
 1068. på ulike kar avhengig av hva man måtte ha for hånden.
 1069.  
 1070. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Det er lett å blande sammen avøsinger og hoved- og
 1071. ettervørter. Det tre avøsinger som utgjør hovedvørteren, mens resultatet
 1072. av skyllingen utgjør ettervørteren. Begge de to skal kokes en time
 1073. hver med humla. Det er lett å se hvordan man kan justere på
 1074. oppskriften for å lage øl av annen styrke eller ulike delbatcher av
 1075. forskjellig styrke.
 1076.  
 1077. &lt;li&gt;&lt;p&gt;Rådet om å lage spissøl på den allerede utskyllede mesken høres
 1078. for meg ut som et «dårlig» råd. Jeg ville forventet at det blir et
 1079. tynt øl nærmest uten alkohol, og med betydelig kornbitter preg. Men
 1080. kanskje det var hva man ønsket, og så var vel ikke spissølet noe
 1081. luksusøl? Spissølet introduseres med «om nogen vil tillige have
 1082. Spis-øl…» og sett i relasjon til forfatterens fokus på optimal
 1083. ressursutnyttelse ligger det kanskje i kortene at dette er å tyne
 1084. grensene for hva som er fornuftig?
 1085.  
 1086. &lt;/ol&gt;
 1087.  
 1088. &lt;p&gt;Hvor sterkt er så dette ølet? Litt leking med ulike kalkulatorer
 1089. for oppskrifter kan indikere at det kanskje var et øl på rundt 4-6 IBU
 1090. og 2,8-3,5% abv. Men det er vanskelig å estimere bryggeeffektivitet,
 1091. spesielt ifm en temmelig uvanlig bryggeprosess, usikkerhet rundt hvor
 1092. god malten var, hva slags bygg som ble brukt osv.
 1093.  
 1094. &lt;p&gt;Dersom vi følger instruksjonene om sterkt øl, og antar at det
 1095. settes til 3 fjerdinger væske til fuktet malt to ganger, og bare 2
 1096. fjerdinger den tredje gang, og at vi kun bruker hovedvørter, ikke
 1097. ettervørter, da blir det tilsatt 282 liter vann, og vi må regne med at
 1098. vi mister 75 liter vann (om vi antar at maltet var forhåndsfuktet med
 1099. 10 liter vann og at masken holder på endel vann etter avtapping). Da
 1100. skulle vi fått kanskje 210 liter vørter. Her er det vanskelig å
 1101. estimere effektivitet, men når jeg skyfler rundt på ulike mulige tall
 1102. får jeg ett eller annet med abv mellom 5,5% og helt opp mot 9-10%.
 1103.  
 1104. &lt;p&gt;I hvilken grad forteller denne boka om hvordan det var vanlig å
 1105. brygge øl rundt om i landet? Arendal var en rik by på dette
 1106. tidspunktet, etter å ha slått seg opp på trelasthandel med
 1107. nederlendere og etterhvert skapt en betydelig egen skipsfart. Det er
 1108. vanskelig å si om Aalholm beskriver brygging slik han observerte at
 1109. det foregikk, eller om han har formidlet utenlandske trender. Hans
 1110. skrift om poteter indikerer at han ikke var konservativt uimottagelig
 1111. for nye impulser.
 1112.  
 1113. &lt;p&gt;Det er lite trolig at den jevne bonde i Norge hverken kjøpte eller
 1114. leste en slik pamflett. Men vi må huske på at kunnskap på denne tiden
 1115. i stor grad spredte seg fra person til person. Idag er det lett å se
 1116. landsbygda som en avsidesliggende bakevje som vi suser forbi på
 1117. motorveien, men vi må huske at for 200+ år siden gikk hovedveiene fra
 1118. gårdstun til gårdstun, ikke utenom som idag. Byene, og spesielt
 1119. havnebyene fikk nok flest impulser utenfra, men også landsbygda,
 1120. spesielt langs landeveiene, fikk sin del. Aalholms beskrivelse av
 1121. ølbrygging kan utmerket godt ha spredd seg og påvirket hvordan det ble
 1122. brygget.
 1123.  
 1124. &lt;p&gt;Om vi antar at Niels Aalholm kan ha brukt lokal kunnskap fra
 1125. Arendal som han bodde i, er det også interessant å sammenholde dette
 1126. med hva O. A. Aalholm i 90-års jubileumsboka for Arendals Bryggeri
 1127. skriver om bryggerier i Arendal på 1700-tallet:
 1128.  
 1129. &lt;div class="quote"&gt;
 1130.  
 1131. &lt;p&gt;I selve Arendal var skibsølsalg til fremmede skibe gjenstand for
 1132. kongelig privilegium. Fra tiden før Arendal blev by hadde madame Aase
 1133. Jørgensdatter, salig Ellef Larssøns efterleverske, faat et privilegium
 1134. exclusivum (av 13 november 1722). Efter dette var hun eneberettiget
 1135. til «at forsyne de til Arendal kommende skibe med hvis øl de kunde
 1136. behøve.» Dette privilegium fik madamen to gange (29 april 1729 og 27
 1137. april 1731) fornyet for 8 aar – efterat hun hadde giftet sig igjen med
 1138. kjøbmand Peter Bøeg, byens første havnefoged. Men skjønt denne
 1139. skibsøltilvirkning antok et relativt betydelig omfang og var en
 1140. værdifuld indtægtskilde, foregik den i havnefogdens bryggerhus og ikke
 1141. i noget bryggeri.
 1142.  
 1143. &lt;/div&gt;
 1144.  
 1145. &lt;p&gt;Kunne Aase Jørgensdatter ha brygget i den skalaen og etter de
 1146. fremgangsmåter som hennes samtidige Niels Aalholm beskrev i boka
 1147. utgitt 20 år etter at privilegiet hennes sist gikk ut? Vel, vi har
 1148. ikke noen gode beviser på det, men hvorfor ikke? Aalholm var født i
 1149. 1715, på Tyholmen, sju år før Aase Jørgensdatter første gang fikk sitt
 1150. privilegium. Det er i hvert fall nærmest utenkelig at ikke en
 1151. vitebegjærlig person som Niels Aalholm var ukjent med hvordan
 1152. bybryggingen foregikk i Arendal.
 1153.  
 1154. &lt;p&gt;Beskrivelsen i denne boka er interessant, selv om det er vanskelig
 1155. å si om den beskriver by-brygging, eller en oppskalert versjon av
 1156. brygging på landsbygda, eller om den er bygget på utenlandske skrifter
 1157. og idéer … eller en miks av dem.
 1158.  
 1159. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/historie" rel="tag"&gt;historie&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1160. </description>
 1161.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AalholmBrygging.html</guid>
 1162.      <category>/beer</category>
 1163.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/AalholmBrygging.html#writeback</comments>
 1164.    </item>
 1165.  
 1166.    <item>
 1167.      <title>Smånyheter uke 4/2018</title>
 1168.      <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 16:40:46 GMT</pubDate>
 1169.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-04.html</link>
 1170.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Hvert år skjer det masse i januar. Det er en slags naturlov at
 1171. når årstallet skifter er det en god anledning til å starte noe
 1172. nytt. Det betyr at det nå renner inn med nye saker, nesten mer enn jeg
 1173. klarer å ta unna.&lt;/i&gt;
 1174.  
 1175. &lt;!-- intro --&gt;
 1176.  
 1177.  
 1178. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Nedover med Thoresen.&lt;/b&gt; Det vil si, Henning Thoresen har i
 1179. hvert fall gjennom firmaet Norsk Øl registrert varemerket «Downhill»,
 1180. sammen med &lt;a href="https://en.wiktionary.org/wiki/hunky_dory"&gt;«Hunky
 1181. Dory»&lt;/a&gt;. Begge deler er engelske slanguttrykk. Nordmenn tenker
 1182. kanskje at &lt;a
 1183. href="https://en.wiktionary.org/wiki/downhill"&gt;«downhill»&lt;/a&gt; betyr
 1184. noe slikt som «rett vest», men på engelsk virker det som
 1185. primærdefinisjonene er mindre figurative, og mer betyr «nedoverbakke»
 1186. eller «enkelt». Det er nok færre nordmenn som vet at «hunky dory»
 1187. betyr noe slikt som «helt greit» eller «veldig bra». Hva og hvor han
 1188. tenker å brygge øl med disse navnene er mer uvisst. Thoresen
 1189. registrerte tidligere mest navn med norske ordspill og stedsnavn som
 1190. bare nordmenn kunne ventes å ha et forhold til. Etterhvert virker det
 1191. mer som han planlegger eksportbrygging og har registrert engelske
 1192. navn, tildels som oversettinger på norske bryggerier og øl.
 1193.  
 1194.  
 1195. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ølbæks Bryggeri&lt;/b&gt; i Tananger rett vest for Stavanger ser ut
 1196. til å ha vært et ikke-kommersielt hjemmebryggeri med gode
 1197. tilbakemeldinger i snart ti år, om vi skal dømme utfra Google-treff og
 1198. årstallet i logoen deres. Folkene bak er Kjetil Ølberg og Henrik
 1199. Sandbæk. (ØLberg og sandBÆK blir Ølbæk … get it?) Det er nå annonsert
 1200. at de skal presentere sitt første kommersielle øl 16. mars på Hummeren
 1201. Hotell, og et AS under bryggeriets navn ble dannet 22. januar. Utfra
 1202. kommentarer på &lt;a
 1203. href="https://www.facebook.com/%C3%98lb%C3%A6ks-Bryggeri-15563668114034/"&gt;Facebook-siden
 1204. deres&lt;/a&gt; virker det som de leie- eller gjøkebrygger denne første
 1205. batchen. Det virker dog ikke som de har startet noen prosess med å få
 1206. egen tilvirkningsbevilling.
 1207.  
 1208.  
 1209. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Konkurransetilsynet&lt;/b&gt; stiller seg mildt sagt negativ til en
 1210. volumgradert alkoholavgift. Deres &lt;a
 1211. href="http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/vedtak-og-avgjorelser/uttalelser/2018/horingsuttalelse--forslag-om-redusert-alkoholavgift-pa-ol-produsert-av-smaskalabryggerier2/"&gt;høringsuttalelse&lt;/a&gt;
 1212. kan kokes ned til 1) skepsis til at tiltak for å øke nyetablering
 1213. trengs, da det allerede er masse nyetablering; 2) småskala-ulemper er
 1214. en iboende forbannelse i en rekke bransjer, og det er ikke innlysende
 1215. hvorfor dette nødvendigvis må fikses for ølbrygging; og 3) grensen på
 1216. en halv mill liter vil kunne virke konkurransehemmende fordi små
 1217. bryggerier har et insentiv til å ligge under den, fremfor å øke
 1218. konkurransen ved å vokse mer. Tilsynet har flere gode, prinsipielle
 1219. poenger, men magefølelsen min er likevel at de har oversett endel
 1220. strukturelle problemstillinger i bryggeribransjen. Kanskje fasiten er
 1221. at endringsforslaget har en stor, innbakt svakhet i måten
 1222. halv-mill-grensa er tenkt å fungere, samt at man i høringsnotatet har
 1223. lagt ned utilstrekkelig arbeid med å forklare behov og beveggrunner
 1224. for endringene?
 1225.  
 1226.  
 1227. &lt;p&gt;&lt;b&gt;En liten øl,&lt;/b&gt; bryggeriet på Fitjar, er blitt &lt;a
 1228. href="http://www.stord24.no/olbryggeriet-pa-fitjar-fekk-reklame-smekk-fra-kommunen/"&gt;«tatt»
 1229. for alkoholreklame&lt;/a&gt; på Facebook. Da bryggeriet åpnet, postet de
 1230. bilder av styrelederen som skålet med ordføreren i bryggeriets øl. Nå
 1231. har kommunen – som håndhever alkoholregelverket ved hjelp av Securitas
 1232. – funnet at de samme facebook-sidene inneholder flere andre bilder som
 1233. de mener er ulovlig alkoholreklame. Rett nok måtte de visst bla seg
 1234. laaaangt tilbake på Facebook-tidslinja for å finne dem, men de fant,
 1235. de fant …  #dagensKvoteOppfylt. Bryggeriet mener dette ikke var aktiv
 1236. alkoholreklame, men de kommer neppe i mål med det. Det virker langt
 1237. vanskeligere å riste av seg en ufortjent prikk enn det er å unngå å få
 1238. en fortjent en. Jeg synes det er trist om det blir slik at private
 1239. aktørers iherdighet i de enkelte kommunene bestemmer hvor lista for
 1240. alkoholreklame skal ligge. Det blir neppe noe likhet for loven ut av
 1241. dét.
 1242.  
 1243.  
 1244. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Einehaug Micro&lt;/b&gt; er et bryggeri i Ålesund med litt spesiell
 1245. profil og med sesongøl &lt;a
 1246. href="http://www.smp.no/nyheter/article11446423.ece"&gt;solgt over
 1247. nett&lt;/a&gt; som spesialitet. Fra 1. januar har de også fått rett til
 1248. import og engrossalg. &lt;a
 1249. href="http://www.einehaug.no/index.php/component/content/featured?id=featured"&gt;Websidene
 1250. deres avslører ingenting&lt;/a&gt;, utover at det ikke ser ut til å ha
 1251. kommet så mange nye øl i det siste.
 1252.  
 1253.  
 1254. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Trappistene&lt;/b&gt; har registrert «Authentic Trappist Product» som
 1255. varemerke i Norge. En viss beskyttelse har det vel hatt gjennom sin
 1256. bruk fra før. Dette er ikke en spesifikk registrering for Norge,
 1257. men ser ut til å være en generell registrering av varemerket i en
 1258. rekke land. Derfor skal vi ikke tolke det som at det er noe trappistøl
 1259. på gang her hjemme. Fra før har Westmalle, Rochefort og Chimay
 1260. registert seg i Norge som varemerke.
 1261.  
 1262.  
 1263. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Austmann&lt;/b&gt; søker om varemerkene «boxfresh» og «box fresh»,
 1264. som sitt åttende krav på registrerte varemerker for produkt
 1265. produktnavn. Bare tre av disse har gått igjennom. »Varemerket
 1266. «boxfresh» matcher deres serie med Boxfresh IPA'er, men det er også et
 1267. varemerke for en britisk produsent av joggesko – som har tatt
 1268. varemerke på dette i Norge. Dog er det vanligvis ikke et problem så
 1269. lenge det ikke er overlapp i varene.
 1270.  
 1271.  
 1272. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Juga Mikrobryggeri&lt;/b&gt; i Lakselv er drevet av Alf Emil
 1273. Paulsen. Han har ifølge bildene i &lt;a
 1274. href="https://www.ifinnmark.no/porsanger/nyheter/ol/mikrobrygger-alf-emil-kan-fa-bedre-kar-med-nytt-avgiftskutt/s/5-81-530889"&gt;iFinnmark&lt;/a&gt;
 1275. og en &lt;a
 1276. href="https://www.nrk.no/sapmi/millioninvesteringer-gir-optimisme-i-porsanger-1.13510118"&gt;beskrivelse
 1277. i NRK Finnmark&lt;/a&gt; (samt &lt;a
 1278. href="https://www.nrk.no/sapmi/smutthull-i-eos-avtalen-nyttig-for-alf-emil-1.13587732"&gt;her&lt;/a&gt;)
 1279. allerede et oppmontert, profft utseende bryggeri med mye messing. Han
 1280. regnet i sommer med snarlig start, men jeg kan ennå ikke finne noen øl
 1281. fra dem logget på de «vanlige» stedene. Prosess med statlig
 1282. tilvirkningsbevilling er startet. Navnet «juga» betyr å drikke på
 1283. nord-samisk. Utfra bildene vil jeg anslå at anlegget er på knappe 1000
 1284. liter.
 1285.  
 1286.  
 1287. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Brewdog&lt;/b&gt; har søkt om varemerkebeskyttelse for «Brewdog Punk»
 1288. – og det er resultatet av en lang historie, der de først søkte om
 1289. «Brewdog» og så om «Punk». Førstnevnte burde vært uproblematisk, men
 1290. firmaet Blender, som driver endel restauranter hadde allerede søkt om
 1291. og fått «Dog&amp;amp;Brew», så det ble en lang affære som strakk seg over
 1292. halvannet år. Varemerke på «Punk» er problematisk, siden det strengt
 1293. tatt er et ordliste-ord. Imidlertid strandet det på et varemerke til
 1294. PDM Parthian Distributer &amp;amp; Marketing Adviser GmbH på «Black Punk» (I
 1295. kid you not!) og også denne saken har trukket ut. Den feirer to-årsdag
 1296. i disse dager, uten at den er avgjort. Når Brewdog nå søker om
 1297. sammensetningen «Brewdog Punk» er det lettere å få, samt at det vil
 1298. gjøre det vanskelig for andre å få elementer av «dog», «brew» og
 1299. «punk» relatert til øl. Bryggere over det ganske land: lær og ta dere
 1300. i akt.
 1301.  
 1302.  
 1303. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ulabrand.&lt;/b&gt; Det er søkt om et graftisk varemerke med tekst
 1304. «Ulabrand Cream Ale».  Ølmerket er knyttet til Ula Marina, mellom
 1305. Larvik og Sandefjord. Det er usikkert om de planlegger å brygge selv
 1306. eller om det er leiebrygging av et øl som skal serveres lokalt. Jeg
 1307. vil tippe det siste. Navnet referer til en legendarisk los i uthavnen
 1308. Ula.
 1309.  
 1310.  
 1311. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kvænbrygg&lt;/b&gt; er et bryggeri i Vadsø som håper å være operative
 1312. i løpet av 2018. Se &lt;a
 1313. href="https://www.facebook.com/kvenbrygg/"&gt;Facebook-sidene&lt;/a&gt;. De tre
 1314. bak er Stian Feldt Didriksen, Torgrim Jankila og Ole Kristian Gaski er
 1315. presentert i &lt;a
 1316. href="https://www.ifinnmark.no/vadso/ol/naringsliv/vil-starte-norges-ostligste-bryggeri-i-vadso/s/5-81-665324"&gt;iFinnmark
 1317. (paywall)&lt;/a&gt;. De satser på å bli Norges østligste bryggeri, og bruker
 1318. kvensk språk og lokale navn på ølene i profileringen. Det brygges
 1319. visstnok med vann fra Vestre Jakobselv. Utfra bildene er det i
 1320. hvertfall påtenkt en weissbier og en ale.
 1321.  
 1322.  
 1323. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Hophead Bryggerisupport&lt;/b&gt; er et AS startet 8. januar av Jørgen
 1324. Torp, som har fartstid i både det gamle og det nye Baatbryggeriet på
 1325. Vestnes ved Molde. Selskapet ser ikke ut til å være knyttet til
 1326. Baatbryggeriet. Formålet er – i tillegg til kurs og foredrag – å
 1327. «Tilby ølbryggingstjenester og konsulenttjenester til fortrinnsvis
 1328. mikrobryggerier». Det er uvisst hvor stort markedspotensiale for slike
 1329. konsulenttjenester for småbryggeriene er. For det første er det få
 1330. bryggerier som går med nok overskudd til å leie inn konsulenthjelp, og
 1331. for det andre har det vært en slags kotyme at man får gratis hjelp og
 1332. råd blant kolleger i mikrobryggeribransjen.
 1333.  
 1334.  
 1335. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Nøisom Bryggeri&lt;/b&gt; kommer på snart på boks, kan &lt;a
 1336. href="http://www.demokraten.no/kjop-tilgang?aId=1.2233378"&gt;Demokraten
 1337. melde (paywall)&lt;/a&gt;.
 1338.  
 1339.  
 1340. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Aske Gatemat og Bryggeri&lt;/b&gt; &lt;a
 1341. href="http://www.fjt.no/kultur/2018/01/19/Opningsdagen-vart-fullbooka-p%C3%A5-ti-minutt-15931013.ece"&gt;åpnet
 1342. til fullbooket lokale&lt;/a&gt; og gode anmeldelser. Dog virker det som det
 1343. kun er restaurantdelen som er åpnet, ikke bryggeridelen.
 1344.  
 1345.  
 1346. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Eivar Bryggeri&lt;/b&gt; bryggeri i Horten er endelig i gang, kan &lt;a
 1347. href="https://www.gjengangeren.no/bryggeri/ol/horten/her-er-det-nye-hortensolet/s/5-60-229742"&gt;Gjengangeren
 1348. (paywall)&lt;/a&gt; fortelle. Det nye ølet er en kölsch, og er etter sigende
 1349. brygget ved Arendals Bryggeri.
 1350.  
 1351.  
 1352. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kolonial.no&lt;/b&gt; har fått kommunal bevilling for nettsalg av
 1353. alkohol opp til 4,7% i Svelvik kommune. Bedriften har fra før en rekke
 1354. kommunalebevillinger: Sandefjord, Lier, Skredsmo, Nittedal og Ski. Da
 1355. jeg for uttesting forsøkte å bestille litt øl fra dem, var det største
 1356. problemet at det var et begrenset antall utleveringssteder dersom
 1357. alkohol var blant varene.  For mitt postnummer i Trondheim var
 1358. Jessheim, Kløfta og Kjelsås nærmest. Litt forunderlig var det dog at
 1359. de fleste utleveringstedene var bensinstasjoner, siden ølsalget en
 1360. gang i tiden nettopp forsvant fra bensinstasjonene fordi man ville
 1361. bryte en kobling mellom bilkjøring og øl. Kolonial.no er forøvrig ikke
 1362. de eneste som har luktet på nettsalg av øl, men pr idag er regelverket
 1363. fremdeles for krøkkete til at det er praktisk gjennomførbart.
 1364.  
 1365.  
 1366. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ølmarinert ost&lt;/b&gt; ser ut til å være på gang hos Tine. Det er
 1367. uvisst hvilket bryggeri som skal forsyne dem med marinaden. I
 1368. mellomtiden kan leserne eksperimentere hjemme med &lt;a
 1369. href="http://www.cheesemaking.com/beerchs.html"&gt;denne oppskriften&lt;/a&gt;
 1370. på selvlaget øl-ost. Trappistene har vel holdt på med dette lenge, og
 1371. ved Munkeby Mariakloster lager forresten cisterciensermunkene en
 1372. utmerket norsk klosterost, dog uten øl.
 1373.  
 1374.  
 1375. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Ølsalget ned 10%!&lt;/b&gt; Ha, der fikk jeg oppmerksomhet, ja. &lt;a
 1376. href="http://drikkeglede.no/tall_og_fakta/"&gt;Bryggeriforeningen
 1377. melder&lt;/a&gt; at salget i des 2017 var 10,33% lavere enn i des
 1378. 2016. Bakgrunnen er trolig dels periodisering à la på hvilke ukedager
 1379. jul og månedskrifter faller, men kanskje mest at grossister og
 1380. distributører ser ut til å ha prioritert å fylle lagrene med brus og
 1381. mineralvann i forkant av økt sukkeravgift 1. januar. Brus gikk opp
 1382. 14,09% og energidrikker gikk opp 15,36%, mens cider og vann begge falt
 1383. rundt 11%. Sånn sett borger det for et godt ølsalg fra bryggeriene til
 1384. distributørene i januar 2018. Ølsalget har de siste tre årene vært ca
 1385. 30% lavere i januar måned sammenlignet med forutgående desember måned,
 1386. men i år blir det trolig annerledes.
 1387.  
 1388.  
 1389. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Aske" rel="tag"&gt;Aske&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Austmann" rel="tag"&gt;Austmann&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Brewdog" rel="tag"&gt;Brewdog&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Einehaug" rel="tag"&gt;Einehaug&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Eivar" rel="tag"&gt;Eivar&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/En liten øl" rel="tag"&gt;En liten øl&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Hophead" rel="tag"&gt;Hophead&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Juga" rel="tag"&gt;Juga&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kolonial.no" rel="tag"&gt;Kolonial.no&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kvænbrygg" rel="tag"&gt;Kvænbrygg&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøisom" rel="tag"&gt;Nøisom&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Thoresen" rel="tag"&gt;Thoresen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ulabrand" rel="tag"&gt;Ulabrand&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ølbæk" rel="tag"&gt;Ølbæk&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1390.  
 1391.  
 1392.  
 1393.  
 1394. </description>
 1395.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-04.html</guid>
 1396.      <category>/beer/nyheter</category>
 1397.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-04.html#writeback</comments>
 1398.    </item>
 1399.  
 1400.    <item>
 1401.      <title>Smånyheter uke 3/2018</title>
 1402.      <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 10:42:56 GMT</pubDate>
 1403.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-03.html</link>
 1404.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Med nytt år ramler det også inn mange endringer som folk har
 1405. villet legge til et årsskifte. Salg, oppstarter, nedlegginger osv. Her
 1406. er denne ukas dose med nyheter relatert til øl og bryggerier.&lt;/i&gt;
 1407.  
 1408. &lt;!-- intro --&gt;
 1409.  
 1410. &lt;p&gt;&lt;b&gt;ASK Brygghus&lt;/b&gt; – som lager alkoholfri kombucha – har søkt om
 1411. importtillatelse av legemidler, nærmere bestemt barken fra
 1412. Chinchoa-treet, som inneholder kinin.  Dette har vært brukt mot
 1413. malaria, og har vært brukt i norske øl tidligere, spesielt eksportøl
 1414. for tropiske strøk. Jeg vet dog ikke om de hentet det fra akkurat
 1415. denne typen bark. Også Schweppes Tonic Water – som i Norge såvidt jeg
 1416. vet lages hos Hansa – har visstnok kinin.  Det at enkelte spesielle
 1417. ingredienser faktisk kan ha status som legemiddel og trenger
 1418. spesialtillatelse for import er kanskje noe å ha i bakhodet for
 1419. bryggerier som tenker på noe kreativt?
 1420.  
 1421. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Little Brother Brewery&lt;/b&gt; er solgt til Oslo Brewing Company.
 1422. Little Brother har en stund talt på knappene rundt salg, men ser nå ut
 1423. til å falle ned på en løsning der de selger bryggeriutstyret til Oslo
 1424. Brewing Company, mens de beholder merkevaren selv. Dermed er det mulig
 1425. de fortsetter som gjøkebryggeri og får oppskriftene sine produsert
 1426. annetsteds. Oslo Brewing har tidligere fått produsert ølet sitt i stor
 1427. grad hos Arendals Bryggeri og hos nettopp Little Brother. På den andre
 1428. siden, kanskje de fortsetter i dele bryggverk, selv etter at
 1429. eierskapet har skiftet?
 1430.  
 1431. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Casual Beer Company&lt;/b&gt; er et nytt mikrobryggeri, registrert i
 1432. høst, som har bedt om tilvirkningsbevilling. Det virker som de skal
 1433. bruke de samme lokalene som Hegg Ølbryggeri brukte på Svensefjøset. Da
 1434. er det vel over for Hegg.
 1435.  
 1436. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Slakteren Brygghus&lt;/b&gt; på Mysen startet pop-up pub i
 1437. romjula. Ifølge Smaalenenes Avis har de planer om å starte et bryggeri
 1438. i lokaler der en slakter tidligere holdt til, derav navnet. Det er en
 1439. kobling mot ølbutikken Ølkompaniet, som virker å være en franchise av
 1440. Gulating. Målet er å komme i gang med et bryggeri i løpet av 2018, og
 1441. det virker som de sikter mot en årlig produksjon på opptil 100.000
 1442. liter – fremdeles ifølge Smaalenenes Avis fra 12. desember 2018.
 1443.  
 1444. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Mellombels Ølstove&lt;/b&gt; på Bryne ønsker å starte mikrobryggeri
 1445. til høsten, melder Jærbladet 11.  desember 2018.
 1446.  
 1447. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Skjenkekontrollens prikker suger.&lt;/b&gt; Skistua på Norefjell har
 1448. fått prikk av skjenkekontrollen, kan &lt;a
 1449. href="https://www.bygdeposten.no/nyhet/krodsherad/norefjell/sugeror-ga-skjenkeskrape/s/5-10-151774"&gt;Bygdeposten
 1450. fortelle&lt;/a&gt;. Denne gangen var det sugerør satt i et glass med
 1451. påtrykt «Ringnes» som var utslagsgivende. Utfra avisens fremstilling
 1452. dreier det seg visst hverken om sugerør med reklame eller bruk av
 1453. sugerør i øl, men at man brukte et ølglass med logo fra Ringnes som
 1454. beholder for en bunke sugerør. Strengt tatt er nok ikke dette lov, men
 1455. på den andre siden: ingen skal si at ikke skjenkekontrollørene er
 1456. årvåkne og vaktsomme, i det minste.
 1457.  
 1458. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Stjørdalsbryggeriet&lt;/b&gt; er eiermessig i støpeskjeen, har det
 1459. versert noen rykter om en stund. Men jeg har holdt tilbake om å melde
 1460. om det, da det ikke har vært gjenspeilt i Brønnøysundregistreret. Nå
 1461. kan imidlertid &lt;a
 1462. href="https://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2018/01/18/Gr%C3%BCnderne-selger-seg-ut-av-tr%C3%B8ndersk-bryggeri-15925308.ece"&gt;Adresseavisen
 1463. formidle&lt;/a&gt; at to av de opprinnelige gründerne selger seg ut, mens
 1464. bryggmesteren – Mikael Slettedal – kommer inn som ny hovedaksjonær. Se
 1465. også &lt;a
 1466. href="http://www.bladet.no/nyheter/2018/01/17/Stj%C3%B8rdalsbryggeriet-er-solgt-15918638.ece"&gt;artikkel
 1467. i Bladet&lt;/a&gt;.
 1468.  
 1469. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kristiansand kommune&lt;/b&gt; har hatt et ras av skjenkebevillinger
 1470. like etter nyttår, men det er ikke så mye at det har kommet flere til,
 1471. som at de har vært rundhåndet med å tildele utvidede
 1472. skjenkebevillinger med importrettigheter og kommunal
 1473. tilvirkningsbevilling. Ikke mindre enn 97 tilvirkningsbevillinger har
 1474. de tildelt så langt i 2018. Det er neppe uttrykk for at det
 1475. eksploderer i antall pub-bryggerier der, men trolig mer for å forenkle
 1476. behandlingen av søknader, slik at alle skjenkebevillingene blir
 1477. likelydende, med rett på tilvirkning og import – som de selvfølgelig
 1478. ikke trenger å ta i bruk. Det er egentlig litt «Wow!»
 1479.  
 1480. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Lyoness&lt;/b&gt; er av Lotteritilsynet &lt;a href="https://lottstift.no/nb/om-oss/aktuelt/varsel-om-vedtak-sendt-til-lyoness/"&gt;igjen definert som
 1481. pyramidelignende omsetningssystem&lt;/a&gt;. I 2017 innrettet Lyoness Norge seg etter krav
 1482. fra tilsynet, slik at de vissnok skulle være på rett side av
 1483. loven. Men nå har imidlertid Lotteritilsynet snudd, formodentlig på
 1484. bakgrunn av ytterligere, gamle saker som har dukket opp. Hva det
 1485. skulle ha med øl å bryggerier? Tja, det er kanskje et spørsmål som
 1486. heller burde stilles til &lt;a href="https://www.ba.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/lyoness/omstridt-nettverk-selger-andeler-i-skyer-til-52-000-kr/s/5-8-614772"&gt;Una Bryggeri og Kjøkken&lt;/a&gt;, Voss Fellesbryggeri og ikke minst til folkene
 1487. bak Norbrew. Voss kjøpte andeler i Lyoness for 108.000,- i 2016 –
 1488. andeler som i årsregnskapet for samme år ble nedskrevet til null.
 1489.  
 1490. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Lauvanger Bryggeri&lt;/b&gt; snakker om å flytte mer sentralt til
 1491. Narvik, og vil gjerne bli endel av den nye Torvhallen, der det skal
 1492. bli mat og restaurant og ølbryggeri, litt etter samme lest som flere
 1493. andre byer. Les mer om det i Avisen Fremover &lt;a
 1494. href="https://www.fremover.no/okonomi-og-naringsliv/mat-og-drikke/lokale-nyheter/snart-pakker-de-sammen-bryggeriet-og-flytter-det-til-narvik/f/5-17-341068"&gt;fra
 1495. 1. desember (paywall)&lt;/a&gt; og i &lt;a
 1496. href="https://www.fremover.no/debatt/torvhallen/narvik-sentrum/ta-tilbake-torvhallen/o/5-17-356200"&gt;i
 1497. en kort bemerkning 12. januar&lt;/a&gt;. Bryggeriet &lt;a
 1498. href="http://www.folkebladet.no/nyheter/article9200507.ece"&gt;ble
 1499. etablert i 2014&lt;/a&gt; i Lavangen. De har et 500 liters anlegg og egen
 1500. pub idag, ifølge &lt;a
 1501. href="http://byregion.no/harstad/2016/04/04/lauvanger-mikrobryggeri-ol-og-kultur/"&gt;Byregion
 1502. Harstad&lt;/a&gt;.
 1503.  
 1504. &lt;p&gt;&lt;b&gt;… og til slutt en oppfordring.&lt;/b&gt; Det finnes bryggerier og
 1505. utesteder som tidvis sliter med å få bevillingen sin på plass, og som
 1506. må rokkere rundt på personalet for å komme i mål. Hvorfor?  Vel, fordi
 1507. man må ha plettfri vandel for å få myndighetenes tillit til å være i
 1508. stand til å forvalte en bevilling rundt alkohol. Er det egentlig et
 1509. problem? Tja. Men om du har en fillesak av ungdomssynd fra russetiden
 1510. med drikking på offentlig sted, så kan det tenkes at du kan få
 1511. problemer senere.
 1512.  
 1513. &lt;p&gt;&lt;i&gt;(Takk til &lt;a href="https://knutalbert.wordpress.com/"&gt;Knut
 1514. Albert&lt;/a&gt; for tips og input til nyhetene om Casual Beer Co og Little
 1515. Brother.)&lt;/i&gt;
 1516.  
 1517. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Ask" rel="tag"&gt;Ask&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Casual Beer" rel="tag"&gt;Casual Beer&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lauvanger" rel="tag"&gt;Lauvanger&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Little Brother" rel="tag"&gt;Little Brother&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Mellombels" rel="tag"&gt;Mellombels&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sjørdalsbryggeriet" rel="tag"&gt;Sjørdalsbryggeriet&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Slakteren" rel="tag"&gt;Slakteren&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1518.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-03.html</guid>
 1519.      <category>/beer/nyheter</category>
 1520.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-03.html#writeback</comments>
 1521.    </item>
 1522.  
 1523.    <item>
 1524.      <title>Står 4,7% for fall?</title>
 1525.      <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 22:22:07 GMT</pubDate>
 1526.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FireSjuForFall.html</link>
 1527.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Står 4,7%-grensen for fall? Et punkt i den nye
 1528. Regjeringsplatformen kan leses som at mikrobryggerier skal få en
 1529. oppmyket grense for butikkstyrke, og at de skal få lov til å selge øl
 1530. over 4,7% i butikk. Men hvor reelt er det?&lt;/i&gt;
 1531.  
 1532. &lt;!-- intro --&gt;
 1533.  
 1534.  
 1535. &lt;p&gt;I Regjeringsplatformen 2018, side 28 under kapittel 7, &lt;i&gt;Næring og
 1536. fiskeri&lt;/i&gt;, står det blant annet:
 1537.  
 1538. &lt;div class="quote"&gt;
 1539. &lt;p&gt;Innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold som tar høyde for
 1540.    kvalitetsforskjell i produktene for å legge til rette for at mikro-
 1541.    og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk.
 1542. &lt;/div&gt;
 1543.  
 1544. &lt;p&gt;Det er snirklete formulert, som gjør det vanskelig å
 1545. tolke. Samtidig er det vanskelig å tolke dette på andre måter enn at den
 1546. nye regjeringen ønsker å myke opp 4,7-grensa. Alt tyder på at dette er
 1547. en formulering som Venstre bragte med seg inn i
 1548. regjeringsforhandlingene, og som trolig overlevde til sluttdokumentet
 1549. på grunn av en miks mellom at ingen helt forstod den og at ingen helt
 1550. var imot intensjonen bak den.
 1551.  
 1552. &lt;p&gt;Min første tanke var at de ville myke opp 4,7%-grensa ved å la
 1553. mikrobryggerier – men ikke de store bryggeriene – få lov til å selge
 1554. øl over 4,7% i butikk. Imidlertid ser det ut til at det også finnes en
 1555. annen tolkning her: at dette etablerer et akseptabelt slingringsmonn
 1556. på 4,7%-grensa, slik at man ikke trenger å treffe nøyaktig på eller
 1557. under grensa.
 1558.  
 1559. &lt;p&gt;Jeg sendte mail til de tre regjeringspartiene og spurte om de kunne
 1560. utdype. Høyre svarte «ja» på spørsmålet om dette betyr at
 1561. småbryggeriene skal ha en høyere butikk-grense enn 4,7%. Og de
 1562. fortsatte i sitt svar: &lt;i&gt;«For mikrobryggerier er det vanskelig å
 1563. treffe nøyaktig på 4,7 prosent-grensen og regjeringen vil legge til
 1564. rette for at de får slingringsmonn. Det vil bety at øl med høyere
 1565. alkoholprosent vil kunne selges i vanlige butikker. Hvordan
 1566. kvalitetsforskjeller skal defineres må regjeringen komme tilbake
 1567. til.»&lt;/i&gt;
 1568.  
 1569. &lt;p&gt;Dersom vi tolker det som slingringsmonn rundt 4,7%, så er det ingen
 1570. grunnvollskakende endring. Bryggerier kan sikte så godt de kan, men
 1571. allikevel tidvis bomme, og det er en god intensjon at de ikke skal
 1572. lide under det. Forskjellen i alkoholstyrken mellom 4,7% og
 1573. f. eks. 4,9% er temmelig liten, og en tidvis feil betyr
 1574. lite. Spørsmålet er heller om noen bryggerier vil ta et slikt
 1575. slingringsmonn som en ekstra gavepakke, slik at de konsekvent kan
 1576. sikte på øvre del av slingringsmonnet.  En slik endring vil trolig
 1577. gavne de store bryggeriene med god kontroll mer enn det vil hjelpe de
 1578. små med som sliter med å sikte.
 1579.  
 1580. &lt;p&gt;For det første, er bryggeriene egentlig så dårlige til å treffe? Er
 1581. det ikke bare måle nøyaktig? Vel, problemet med å treffe 4,7% er ikke
 1582. bare et måleproblem, selv om det å ha råd til dyrt kvalitetsmåleutstyr
 1583. kan være en utfordring i seg selv. Det sies at bryggeren lager vørter,
 1584. mens gjæren lager øl. Derfor hjelper det ikke å treffe rett
 1585. sukkerinnhold i vørteren, dersom gjæren gjærer det for langt ut. Hva
 1586. skal en brygger gjøre, om man ærlig og redelig la til rette for at
 1587. gjæringen skulle stoppe på 4,6%, men så gikk den helt til 4,9%? Skal
 1588. man helle ut? Skal man blande inn litt vann? Her har faktisk endel
 1589. store bryggerier en fordel, for de kan sikte på ca 6,5% som så er
 1590. beregnet for å vannes ut til 4,7%. Dermed kan de treffe temmelig
 1591. presis.
 1592.  
 1593. &lt;p&gt;I intervallet 4,5%-5,5% erfarer jeg at det ofte er slik at
 1594. alkoholmengden innvirker på den subjektive kvaliteten på ølet. Jo mer
 1595. alkohol som er der, jo mer annen smak og fylde kan alkoholen
 1596. balansere, og jo «bedre» og rikere vil ølet vanligvis smake. Det er
 1597. ikke så mye at forskjellen er stor i alkohol, men den gir en betydelig
 1598. konkurransefordel. Derfor må vi regne med at noen bryggerier gjerne
 1599. vil bruke et slingringsmonn til eget beste. Rett nok går det ekstra
 1600. ingredienser med til et sterkere øl men jeg tror det mer enn oppveies
 1601. av at ølet blir mer salgbart.
 1602.  
 1603. &lt;p&gt;Dermed blir en oppmyket grense ikke bare slingringmonn for de som
 1604. ikke har full kontroll. Det kan også være et ekstra forsprang for som
 1605. allerede har kontroll. Dessuten ser jeg en masse problemer med å
 1606. skulle formulere en slik regel, slik at det ikke i praksis bare er en
 1607. forhøyning av butikkgrensa.
 1608.  
 1609. &lt;p&gt;Hva skal skje med et bryggeri som stadig ligger opp mot øvre grense
 1610. i slingringsmonnet? Det er bare dumt å kreve at de skal skal treffe
 1611. 4,7% i gjennomsnitt over tid. Jeg skjønner og sympatiserer med
 1612. intensjonen i denne endringen, men jeg ser ikke hvordan det skal kunne
 1613. formuleres i regelverket uten at det vil skli ut.
 1614.  
 1615. &lt;p&gt;Den andre mulige tolkningen er at dette er en reell flytting av
 1616. butikkgrensa for de minste bryggeriene, men ikke for de store eller de
 1617. utenlandske. Det vil være en enda større utfordring å skulle
 1618. formulere, og det ville være å rokke ved dagens alkoholpolitikk, tirre
 1619. på seg EFTA-domstolen og sette ordningen med Vinmonopolet i fare. Og
 1620. dessuten ville det kanskje ikke få flertall i Stortinget. Jeg tror
 1621. egentlig ikke det er rett tolkning.
 1622.  
 1623.  
 1624.  
 1625. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/butikkøl" rel="tag"&gt;butikkøl&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/fire-komma-sju" rel="tag"&gt;fire-komma-sju&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/sterkøl" rel="tag"&gt;sterkøl&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1626.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FireSjuForFall.html</guid>
 1627.      <category>/beer</category>
 1628.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/FireSjuForFall.html#writeback</comments>
 1629.    </item>
 1630.  
 1631.    <item>
 1632.      <title>Smånyheter uke 2/2018</title>
 1633.      <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 22:56:55 GMT</pubDate>
 1634.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-02.html</link>
 1635.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Det har vært en rolig start på året, uten de helt store
 1636. nyhetene. Glasskontainerne har gått fulle med juleøl og spesielt
 1637. julebrus siden glassflasker ikke lengre skal pantes, men det justerer
 1638. seg etterhvert.&lt;/i&gt;
 1639.  
 1640.  
 1641. &lt;!-- intro --&gt;
 1642.  
 1643.  
 1644. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kveik på Polet.&lt;/b&gt; I mai kommer det trolig minst én kveik på
 1645. Polet. Den som ligger best an kommer fra Voss Bryggeri, som ble
 1646. evaluert til de to første plassene i «tenderen» – og formodentlig vil
 1647. vi se dem i Basisutvalget. På tredje- til femteplass
 1648. kommer Nøgne Ø, Haandbryggeriet og Aja, og formodentlig vil disse komme
 1649. som basis eller som partivarer.
 1650. Gratulerer! Dette dreier seg om den tenderen jeg omtalte i
 1651. september på en norskbrygget gårdsøl med kveik på minst 6% abv. Det
 1652. var også en tender på en saison/farmhouse på minst 7% og som ikke
 1653. kunne inkludere brett, men jeg vet ennå ikke hvem som vant den. Det
 1654. var tenkt sluppet i mai 2018. &lt;i&gt;(Opprinnelig annonsering om at
 1655. Haandbryggeriet hadde vunnet var nok ufullstendig. Beklager.)&lt;/i&gt;
 1656.  
 1657.  
 1658. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norsk Øl&lt;/b&gt; ved Henning Thoresen har siden sist søkt om to nye
 1659. varemerker. Det første er «Humle Hansen», som for meg er ukjent hva
 1660. kan referere til. Det andre er «Oslo Prison», som høres sprelsk
 1661. ut. Her må vi huske at Oslo Botsfengsel (det som Egon Olson kommer ut
 1662. av i Olsenbanden-filmene) hadde en avdeling B i en bygning som
 1663. opprinnelig huset Christiania Aktieølbryggeri, og som gav denne
 1664. avdelingen klengenavnet Bayer'n. Fengslet het ved nedleggelsen Oslo
 1665. Fengsel, og det er visstnok ennå ikke avklart hva som skal skje med
 1666. bygningene. Har Norsk Øl og Thoresen en gjenoppstandelse av Oslo
 1667. Aktiebryggeri i ermet? I de originale lokalene i fengslet? Ringnes lot
 1668. varemerket på «Aktiebryggeriet i Oslo» gå ut i oktober 2015, mens
 1669. Norsk Øl hadde allerede før det skaffet seg varemerke på
 1670. «Aktiebryggeriet».
 1671.  
 1672.  
 1673. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Chimay.&lt;/b&gt; Og mens vi er inne på varemerker, Chimays varemerker
 1674. for en rekke varianter over øl må fornyes denne måneden. Dog har de
 1675. enkelte varemerkeregisteringer som varer litt lengre i en kategori som
 1676. blant annet omfatter ost. Jeg tviler sterkt på at noen er gale nok til
 1677. å forsøke å overta «Chimay», dersom ikke klosteret selv vil videreføre
 1678. det. Og ikke tror jeg det ville føre frem heller. Men vi vet jo aldri
 1679. hva noen finner på.
 1680.  
 1681.  
 1682. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Infisert gjær fra White Labs?&lt;/b&gt; Left Hand brewing &lt;a
 1683. href="http://goodbeerhunting.com/sightlines/2017/12/11/its-fairly-widespread-yeast-contamination-in-the-wake-of-left-hands-lawsuit"&gt;skal
 1684. ha saksøkt White Labs&lt;/a&gt; for å ha solgt infisert gjær. Også her i
 1685. Norge ymtes det frempå at minst tre bryggerier har slitt med akkurat
 1686. samme problemstilling. Symptomene er i utgangspunktet små og subtile,
 1687. men med lagring vil ølet kunne ettergjære og bli sterkt
 1688. overkarbonert. Det skal være en infeksjon av diastaticus. Visstnok
 1689. skal knallharde bokser være et sikkert tegn, og ved åpning kan det
 1690. sprute endel … som i: du må kanskje vaske taket. Som forbruker slipper
 1691. du som regel å komme i kontakt med disse batchene, for produsenter og
 1692. salgsledd er flinke til å trekke batchene tilbake. Men marginene i
 1693. bransjen er små, og hvem har vel råd til å trekke tilbake batcher –
 1694. kanskje for både én og to måneder? Det er slikt som potensielt kan gi
 1695. kroken på døra for et lite bryggeri. Hjemmebryggere med eksplosive
 1696. batcher kan nok også ha blitt utsatt for det samme, vil jeg tro. Vi
 1697. har neppe hørt siste ord i denne saken.
 1698.  
 1699.  
 1700. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Åpningstidene for alkoholsalg&lt;/b&gt; skal utvides til 21:00 på
 1701. såvel hverdager som lørdager. Dermed reduseres effekten av at Polet er
 1702. den første butikken som stenger på kjøpesenteret. Antakelig er det
 1703. også en konsekvens av at KrF står utenfor
 1704. regjeringsforhandlingene. Dog vil det vel ikke få de helt store
 1705. ringvirkningene.
 1706.  
 1707.  
 1708. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Alkoholavgiftene&lt;/b&gt; &lt;a
 1709. href="https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/"&gt;økte
 1710. ved nyttår&lt;/a&gt; i år som tidligere år. Økningen er på 1,6%, som sikter
 1711. på et estimat av konsumprisindeksen. Det betyr at øl på 4,7% koster
 1712. 22,07 i alkoholavgift, mot 21,72 før nyttår. For sterkere øl regnes
 1713. det 4,94 pr liter pr volumprosent, mot tidligere 4,86. Sterkølet er nå
 1714. i praksis ikke diskriminert i forhold til butikkølet, da klasse D
 1715. 3,7-4,7% tilsvarer en sterkølavgift for et tenkt øl på 4,6%, men
 1716. brennevinsbasert rusbrus skatter 7,58 pr liter pr volumprosent.
 1717.  
 1718.  
 1719.  
 1720. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Grüne Woche&lt;/b&gt; i Berlin har alltid vært et utstillingsvindu for
 1721. regional mat. Bryggerier har vært med flere år tidligere, men for 2018
 1722. har det virkelig tatt av. &lt;a
 1723. href="https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/grune-woche/utstillere-pa-grune-woche-2018/id2581428/"&gt;Blant
 1724. utstillerne som Regjeringen lister&lt;/a&gt; finner vi Fjellbryggeriet,
 1725. Ruten Fjellstue, Små Vesen, Ansnes Brygger, Frøya, Klostergården,
 1726. Reins Kloster, Røros Bryggeri og mineralvannfabrikk og Rodebak. Mens
 1727. &lt;a
 1728. href="http://drikkeglede.no/aktueltsaker/norsk-oel-rekord-i-berlin-article3930-262.html"&gt;Bryggeriforeningen
 1729. lister&lt;/a&gt; hele 16 norske bryggerier. Flere av disse stiller nok med
 1730. mer enn bare øl. Det er veldig fristende å tolke det som en ny giv med
 1731. fokus på øleksport blant bryggeriene. På den ene siden er det en
 1732. fristende måte å ekspandere inn i nye markedet. På den andre siden er
 1733. Norge et høykostland, og det virker sannsynlig at spesialøl i den
 1734. eksklusive enden har størst potensiale for eksportsuksess.
 1735.  
 1736. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Aja" rel="tag"&gt;Aja&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/gjær" rel="tag"&gt;gjær&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Haandbryggeriet" rel="tag"&gt;Haandbryggeriet&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Nøgne Ø" rel="tag"&gt;Nøgne Ø&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Thoresen" rel="tag"&gt;Thoresen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/varemerke" rel="tag"&gt;varemerke&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Voss" rel="tag"&gt;Voss&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 1737.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-02.html</guid>
 1738.      <category>/beer/nyheter</category>
 1739.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-02.html#writeback</comments>
 1740.    </item>
 1741.  
 1742.    <item>
 1743.      <title>Smånyheter uke 1/2018</title>
 1744.      <pubDate>Sat, 06 Jan 2018 23:15:01 GMT</pubDate>
 1745.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-01.html</link>
 1746.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Her kommer årets første runde med smånyheter rundt øl og
 1747. bryggerier og slikt. Jeg mistenker at det blir et enda mer spennende
 1748. og turbulent år enn 2017. Mens 2015 var idé-året og 2016 var det store
 1749. oppstartsåret, så ble 2017 mer et trå-vannet-år, og jeg mistenker at
 1750. 2018 blir et konsolideringsår der det mye ser annerledes ut ved årets
 1751. utgang enn nå i starten.&lt;/i&gt;
 1752.  
 1753. &lt;!-- intro --&gt;
 1754.  
 1755. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Monkey Brew&lt;/b&gt; har fått import- og engros-bevilling gjeldende
 1756. fra 4. jan. Når de tidligere har importert øl, har de gått via andre,
 1757. men fremover kan de ta inn øl selv.  Blant annet har de tidligere tatt
 1758. inn blodfersk amerikansk-brygget IPA fra små, ukjente men knallgode
 1759. bryggerier på fra øl-mekka'et i Oregon, og de kunne derved selge den
 1760. ferskere enn det aller meste av amerikansk IPA selges i Norge. Dette
 1761. ble ved minst én anledning gjort i samarbeid med Sean Moen Casey, som
 1762. har gode kontakter i de rette miljøene over-there. Vil de gjenta
 1763. fokuset på blodfersk US IPA?
 1764.  
 1765.  
 1766. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Sagene Bryggeri&lt;/b&gt; har til synelatende omstrukturert litt og
 1767. ryddet i eierstrukturen.  De har etablert et holdingselskap, og det er
 1768. ikke fullt så uproblematisk som det høres ut til. Siden
 1769. Holdingselskpet har majoriteten på rundt 56% av aksjene, er dette
 1770. teknisk sett en overdragelse av eierskapet – selv om det er de samme
 1771. personene som til syvende og sist eier bryggeriet.  Dermed må de ut og
 1772. skaffe seg ny tilvirkningsbevilling – oops. Strengt tatt er dette
 1773. rutinemessig og uproblematisk, men man trenger å få plass
 1774. papirarbeidet innen de tre månedene som den «nye» eieren kunne drive
 1775. på den «gamle» eierens bevilling. Det høres overkommelig ut, men er
 1776. ikke veldig mye mer enn tiden og veien. Greia med holdingselskapet er
 1777. å samle flest mulig av store og små aksjonærer der, og totalt ble det
 1778. ca 50 ulike entiteter. Etter dette har Sagene tillegg til
 1779. holdingselskapet igjen Rema-selskapet Norske Bryggerier med ca 43%
 1780. eierandel og fem småaksjonærer med tilsammen under 1%.
 1781.  
 1782.  
 1783. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kolonihagen Bryggeri&lt;/b&gt; skifter styreleder, fra Lars Kristian
 1784. Lindberg til Amund Fjørtoft.  Lindberg er generelt gitt æren (eller
 1785. skylda) for Æ-prosjektet og bestevennstrategien til Rema. Avgangen
 1786. hans ble annonsert for bittelitt over tre måneder siden, og Rema
 1787. hevdet dengang at den ikke hadde noe med utfallet og den manglende
 1788. omdømmesuksessen til bestevennstrategien. Inn som ny styreleder i
 1789. bryggeriet kommer Fjørtoft, som blant annet også er styreleder i
 1790. Norske Bryggerier – Remas paraply for små, lokale
 1791. bryggerier. Kolonihagen – som tidligere hadde en sterk identitet med
 1792. plasseringen på Grünerløkka – brygger idag hos Færder, og synes å ha
 1793. reprofilert seg med tyngre vekt på øko-merkevaren.
 1794.  
 1795.  
 1796. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Sleeping Village Brewing&lt;/b&gt; har byttet daglig leder. Dette er
 1797. et Grimstad-bryggeri med folk fra Nøgne Ø, nærmere bestemt Ingebjørg
 1798. Nybø, som har frontet bryggerier på mange festivaler, og Stephen
 1799. Andrews, som tidligere frontet arbeidet med fatlagring, og som nå har
 1800. flyttet til USA, der fokuset trolig blir mer farmhouse ale i
 1801. Ny-England-statene. Det er vel også grunnen til at Ingebjørg tar over
 1802. som daglig leder etter ham.  Sleeping Village har samarbeidet med
 1803. St. Hallvards i Oslo om bryggingen, og har nylig kommet ut med det
 1804. tredje ølet sitt – under navnet «Bright Green Mountain Covered With
 1805. Snakes».  (Og omtrent samtidig registrerte Henning Thoresen varemerket
 1806. «Green Mountain» for øl). Ølene vi ser fra dem er underlig nok ikke
 1807. typiske fatlagringsøl, men langt mer hops-forward. Tanken var
 1808. opprinnelig å leie seg inn på andre bryggerier under egen
 1809. tilvirkningsbevilling, men to bevillingshavere på ett bryggverk blir
 1810. veldig mye papirarbeid og byråkrati, så teknisk sett er de et
 1811. bevillingsløst gjøkebryggeri.
 1812.  
 1813.  
 1814. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Norbrew&lt;/b&gt; bruker også nyttårshelga til å justere på
 1815. styret. Der går Jørn-Gunnar Jacobsen ut av styret for å bli adm.dir i
 1816. Norwegian Fish Company i Mehavn.  Han ble såvidt vites hentet inn til
 1817. Norbrew i våres/sommer, formodentlig gjennom Hjeltnes' kontakter i
 1818. fiskematindustrien, der han blant annet hadde vært leder for
 1819. Findus. Allerede da han ble hentet inn til Norbrews styre, var det
 1820. klart at han skulle tilbake til fiskebransjen. Øl med fisk brukt under
 1821. bryggingen får vi dog ikke fra Norbrew – da må du til Graff.
 1822.  
 1823.  
 1824. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Una Bryggeri &amp;amp; kjøkken&lt;/b&gt; &lt;a
 1825. href="https://www.bt.no/direkte/politikk-og-samfunn/pinned/117154"&gt;er
 1826. konkurs&lt;/a&gt;. Dette var en brewpub i Bergen sentrum, med både mat og
 1827. med øl fra en rekke bryggerier, blant annet sitt eget husbryggeri.
 1828. Strengt tatt var vel ikke husbryggeriet så sentral i driften, så dette
 1829. er vel mer en utestedskonkurs enn det er en bryggerikonkurs. Sjansene
 1830. er vel også gode for at noen starter opp igjen på samme sted, men jeg
 1831. aner ikke om det blir med eller uten husbryggeriet. Daglig leder for
 1832. inntil et par uker siden var Steinar Knutsen, som også er daglig leder
 1833. i Norbrew.
 1834.  
 1835.  
 1836.  
 1837. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Kormt Brygghus&lt;/b&gt; i Skudeneshavn på Karmøy har fått kommunal
 1838. bevilling for servering – mot KrFs to stemmer. Dette er ikke det samme
 1839. som Skudenes mikrobryggeri, selv om du trolig får deres øl også på
 1840. dette stedet. Ser du på &lt;a
 1841. href="https://www.facebook.com/kormt.brygghus/"&gt;facebooksidene
 1842. deres&lt;/a&gt;, er det mer bakervarer og brygging av kaffe enn av øl som
 1843. presenteres, men det er kanskje bare fordi sidene er
 1844. Helsedirektorat-kompatible? I &lt;a
 1845. href="https://hnytt.no/2017/11/28/starter-bryggeri-kafe/"&gt;Karmøynytt
 1846. presenteres&lt;/a&gt; det et mikrobryggerikonsept. Navnet «Kormt» er det
 1847. norrøne navnet for Karmøy, og føyer seg dermed pent inn i en rekke med
 1848. norske bryggerinavn som griper etter norrøne navneformer.
 1849.  
 1850.  
 1851. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Den Norske Krone&lt;/b&gt; – eller Norbrew – får &lt;a
 1852. href="http://www.trulydeeply.com.au/2017/12/refreshingly-beautiful-beer-packaging-design-norway/"&gt;internasjonalt
 1853. skryt&lt;/a&gt; for designet sitt, i hvert fall fra en australier som
 1854. blogger om merkevaredesign. Ølet er visstnok brygget hos Arendals
 1855. Bryggeri, ifølge Untappd, og bak selskapet Den Norske Krone står
 1856. forresten før nevnte Steinar Knutsen fra Una Bryggeri &amp;amp; Kjøkken,
 1857. som daglig leder. Forøvrig er det egentlig fascinerende å se hvordan
 1858. motene bølger frem og tilbake. Nå skal mikrobryggerier gjerne ha
 1859. glorete design med sterke farger, mye grafiske detaljer, litt
 1860. håndtegnet stil og fancy fonter. Tradisjonelt var det de tradisjonelle
 1861. bryggeriene som brukte grafisk overloading av etikettenes design, mens
 1862. bryggerier som Nøgne Ø og Haandbryggeriet kom inn med stilrenhet i
 1863. design.  Med stor fare for å overgeneralisere, virker det nå som
 1864. industribryggeriene sikter på designmessig stilrenhet, mens mange
 1865. mikrobryggerier går bananas i fonter og farger og grafisk bling.
 1866.  
 1867.  
 1868. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Villtotningen&lt;/b&gt; var et bryggeri startet i 2014 som aldri har
 1869. kommet så langt som til å brygge, og som hadde minimalt med aktivitet
 1870. i 2017. Rundt nyttår ble såvel daglig leder som hele styret byttet ut,
 1871. hvilket sannsynligvis skyldes at selskapet er solgt. Det er uvisst om
 1872. selskapet fremdeles vil ha ambisjoner om å startet bryggeri, men det
 1873. kan virke som om flere av de nye personene er hjemmebryggere.
 1874.  
 1875. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Den Norske Krone" rel="tag"&gt;Den Norske Krone&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kolonihagen" rel="tag"&gt;Kolonihagen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Kormt" rel="tag"&gt;Kormt&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Monkey Brew" rel="tag"&gt;Monkey Brew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Norbrew" rel="tag"&gt;Norbrew&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sagene" rel="tag"&gt;Sagene&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sleeping Village" rel="tag"&gt;Sleeping Village&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Una" rel="tag"&gt;Una&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Villtotningen" rel="tag"&gt;Villtotningen&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2018 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 1876.  
 1877.  
 1878. </description>
 1879.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-01.html</guid>
 1880.      <category>/beer/nyheter</category>
 1881.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2018-01.html#writeback</comments>
 1882.    </item>
 1883.  
 1884.    <item>
 1885.      <title>Sukkerhuset i Trondheim</title>
 1886.      <pubDate>Sun, 31 Dec 2017 22:21:38 GMT</pubDate>
 1887.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls02.html</link>
 1888.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;For å kunne si noe mer om hvorfor og hvordan E. C. Dahl kjøpte
 1889. Sukkerhuset, og om det skjedde før eller etter han kom på idéen om å
 1890. lage et bryggeri, må vi først se nærmere på Sukkerhusets historie og
 1891. funksjon før 1851. Det bringer oss til Karibia og et særlig dystert
 1892. kapittel i norsk og dansk historie.&lt;/i&gt;
 1893. &lt;!-- intro --&gt;
 1894.  
 1895. &lt;p&gt;Kongeriket Danmark og Norge – eller rettere sagt selskapet
 1896. Vestindisk-guineisk Kompagni – hadde skaffet seg tre vestindiske øyer
 1897. som koloni. Først kom den ubebodde St. Thomas, var blitt annektert i
 1898. 1672 etter et mislykket koloniseringsforsøk allerede i 1665. Øya
 1899. St. Jan ble annektert i 1718 etter et kappløp med engelskmennene. Til
 1900. slutt kjøpte man øya St. Croix fra det franske vestindiske kompani i
 1901. 1733. På den ene siden var dette et slags privat selskap drevet av
 1902. kommersielle interesser, men på den andre siden kan man ikke løsrive
 1903. det fra en kongemakt som oppfordret og understøttet disse
 1904. initiativene, og gav dem privilegier, ressurser og legitimitet.
 1905.  
 1906. &lt;p align="center"
 1907. style="font-size: 75%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif"&gt;
 1908. &lt;img width="85%;"
 1909. src="/images/Sukkerhuset-1820.jpg" alt="Sukkerhuset i 1820"/&gt;&lt;br&gt;
 1910. &lt;i&gt;&lt;b&gt;Sukkerhuset i Trondheim rundt 1820.&lt;/b&gt;
 1911. Gouache av Johannes Finne Rosenvinge, fra K. Koren: Trondhjems Sukkerraffinaderi &lt;/i&gt;
 1912.  
 1913. &lt;p&gt;Navnet – Vestindisk-guineisk Kompagni – refererer til at det hadde
 1914. to holdepunkter, ett på de karibiske øyene, og ett på Gullkysten i
 1915. Guinea, rundt fortet Christianborg, som idag ligger i Ghanas hovedstad
 1916. Accra. Som arbeidskraft i Karibia brukte man slaver fra Gullkysten,
 1917. og antallet slaver steg jevnt og trutt, især gjennom siste halvdel av
 1918. 1700-tallet. I 1800 var det 35.000 slaver der. Øyene i Karibia var
 1919. således slavebaserte sukkerplantasjer som produserte råsukker for
 1920. transport hjem. Råsukkeret ble deretter raffinert og solgt på det
 1921. innenlandske markedet. Uten slavene ville ikke den arbeidsintensive
 1922. dyrkingen gått rundt.  Det viste seg nærmest umulig å lokke kolonister
 1923. hjemmefra som arbeidskraft, og selv forsøk med å la dødsdømte og
 1924. langtidsfanger få friheten etter seks års straffarbeid fungerte
 1925. dårlig. Kolonien hadde kort og godt et veldig dårlig rykte.
 1926.  
 1927. &lt;p&gt;Det dårlige ryktet var neppe uten grunn. Kolonien var i starten
 1928. ikke akkurat veldrevet. Det første koloniseringsforsøket i 1665 var
 1929. plaget av piratangrep og kollapset etter få år. Hovedstaden Charlotte
 1930. Amalie het opprinnelig Taphus etter det store antallet vertshus der. I
 1931. en periode var en del av St. Thomas bortleid til kurfyrstedømmet
 1932. Brandenburg og fungerte som hovedinnskipningshavn og salgsmarked for
 1933. en stor andel av slavene som ble bragt over Atlanteren og solgt videre
 1934. til andre deler av Vestindia. Den danske kolonien mottok prosenter av
 1935. antallet slaver som ble solgt. Guvernør Nicolas Esmit, som var utnevnt
 1936. visstnok fordi kongen skyldte ham penger, ifølge andre fordi han var
 1937. eneste søker til guvernørstillingen. Han skaffet seg private
 1938. ekstrainntekter ved å la pirater få operere utfra kolonien og under
 1939. dansk flag, og forårsaket trusler om militære aksjoner fra England. Da
 1940. han vendte tilbake til København ble han arrestert, men erklært
 1941. sinnsyk. Guvernør Jørgen Iversen Dyppel som skulle overta for ham ble
 1942. kastet overbord sammen med sin datter på vei til kolonien etter
 1943. mytteri blant det temmelig broket sammensatte mannskapet. Man kan
 1944. forstå at kolonien hadde et dårlig rykte. Ifølge Jeppe Søe var det i
 1945. koloniens tidlige historie ikke uvanlig at tredjedelen av mannskapene
 1946. døde på den tre måneder lange turen til kolonien, og halvparten av de
 1947. resterende var døde et halvt år senere – men hans historier kan tidvis
 1948. være litt løst festet til dokumenterte kilder.
 1949.  
 1950. &lt;p&gt;Heller ikke økonomisk var denne kolonien noen stor suksess. Det var
 1951. først da man kjøpte St. Croix av franskmennene i 1733, og man 50-doblet
 1952. import-tollen på råsukker fra alle andre steder enn akkurat disse tre
 1953. øyene, at dette virkelig begynte å bære seg økonomisk. Tre år senere
 1954. ble tollen ytterligere tredoblet.
 1955.  
 1956. &lt;p&gt;I 1754 ble kolonien dansk kronkoloni, ved at Staten kjøpte ut de
 1957. private eierne. Det representerte et faseskifte i en langvarig trend
 1958. der den dansk-norske staten tok sterkere kontroll over øyene. Antallet
 1959. plantasjer og slaver økte. Koloniene gikk i økende grad fra å være en
 1960. utpost som noen tjente seg rike på, til å bli en signifikant del av
 1961. kongerikets økonomi. Dette var tiden for privilegier – eller
 1962. monopolrettigheter som vi ville kalt det i dag. Nasjonaløkonomien
 1963. skulle være et godt planlagt byggverk nedfelt i lover, avgifter,
 1964. tollsatser og statlig regulerte priser. Målet var å lekke færrest
 1965. mulig verdier til andre stater. Sukkeret man trengte skulle komme
 1966. «innenlands», fra koloniene, for å unngå å måtte kjøpe det fra andre
 1967. nasjoner. For å sikre seg dette, gav man monopolprivilegier – men også
 1968. plikter – til bedrifter man ønsket å fremelske, og man la toll og
 1969. skatter på den importen og aktiviteten man ønsket å undertrykke. I
 1970. teorien var det en vakker visjon om en gjennomtenkt og velordnet
 1971. planøkonomi, men i praksis gav det stort spillerom for spyttslikking,
 1972. personlig berikelse, svindel og utbytting.
 1973.  
 1974. &lt;p&gt;Her er det Sukkerhuset kommer inn. På begynnelsen av 1750-tallet
 1975. ble det bygget sukkerraffinerier i Halden, Bergen og Trondheim,
 1976. samt også i Danmark, blant annet i Odense. Initiativet kom nok fra Det
 1977. vestindisk-guineiske Kompagni, men i tett samarbeid med lokale kjøpmenn.
 1978.  
 1979. &lt;p&gt;Delvis var det en økonomisk mulighet for trondheimskjøpmennene, og
 1980. delvis var det et slags forsvar mot at denne rettigheten – og
 1981. muligheten – skulle tilfalle det tilsvarende selskapet i Bergen. Alt
 1982. sukker nord for Dovre skulle komme fra Sukkerhuset … med unntak av at
 1983. hovedstadens sukkerraffinaderier fritt kunne selge til hele
 1984. kongeriket. Dette unntaket ble da også de lokale sukkerraffinerienes
 1985. svøpe.
 1986.  
 1987. &lt;p&gt;Stiftelsen av selskapet bak Sukkerhuset og forberedelsene til
 1988. bygging startet i 1751, og bygget stod ferdig i 1754. Der raffinerte
 1989. man sukker i ulike kvaliteter: sukkerkandis, sukkersirup, melis,
 1990. raffinadesukker, kanarisukker, puddersukker, perlesukker. Allerede
 1991. første driftsår gav Sukkerhuset en avkastning på 10% for
 1992. investorene. Det var en økonomisk suksess, der den største bekymringen
 1993. var å få tak i nok råsukker. Plantasjene i koloniene tjente tidvis mer
 1994. på å selge til andre enn danske oppkjøpere og unnså seg ikke for å
 1995. selge via «feil» kanaler.  Raffinaderiene i København ser ut til å ha
 1996. førsterett på råvarene, så det kunne bli smått med råstoffer
 1997. til Sukkerhuset. Trondheimskjøpmennene forsøkte med egne oppkjøpere og
 1998. skuter for direkte import fra Vestindia, men det fungerte dårlig. Til
 1999. slutt ende de med å kjøpe utenlandsk råsukker.
 2000.  
 2001. &lt;p&gt;Etter 1800 begynte det å gå dårligere med Sukkerhuset. Først var
 2002. det krig og uår og engelsk blokade. På toppen av det hele kom den
 2003. store statsbankerotten i 1813 som raserte økonomien. Forrangen til de
 2004. københavnske raffinaderiene undergravde lønnsomheten til de lokale
 2005. Sukkerhusene. Delingen av kongeriket i 1814 etterlot Norge
 2006. lutfattig. Det betydde også at man satt igjen med et industriforetak –
 2007. Sukkerhuset – som ikke lengre var en del av det helhetlige økonomiske
 2008. systemet som det var konstruert for, og der nytte og kostnader var
 2009. jevnt fordelt. Videre blåste det nye økonomiske vinder: frihandel og
 2010. like rettigheter var på vei inn inn og privilegier unaturlige hindre
 2011. var ut. Sukkerhuset i Bergen gav opp allerede i 1775, mens i Halden la
 2012. de i praksis ned få år før unionsoppløsningen. Det ble drevet i
 2013. 1816-18, før det gjenoppstod i 1850. Et sukkerhus i Oslo var visstnok
 2014. blitt lagt ned i 1842.
 2015.  
 2016. &lt;p&gt;Den norske staten videreførte sukkerprivilegiene i andre former. En
 2017. høy importtoll rammet bearbeidet sukker, men ikke råsukker. Likevel
 2018. var lønnsomheten dårlig. Man klarte ikke å dekke etterspørselen, så
 2019. det meste av sukkeret var importert. Sukkerforbruket økte, og sukker
 2020. gikk fra å være en luksusvare til å bli en stadig mer integrert del av
 2021. kostholdet. Innenlands sukkerraffinering var ikke noe som kunne
 2022. overleve uten solid tollbeskyttelse. Statens motivasjon for å
 2023. opprettholde tollbeskyttelsen skled bort fra understøttelse av lokal
 2024. industri over mot at det var en god inntektskilde. Dermed ble
 2025. Sukkerhuset ikke egentlig sett i nåde til av Staten.  Det var kort og
 2026. godt slik at Staten tjente godt på sukkertollen … faktisk så godt at
 2027. Sukkerhuset nærmest ble en slags tollunnvikelse.
 2028.  
 2029. &lt;p&gt;Samtidig var de vel neppe effektive som fabrikker. Mot slutten av
 2030. 1840-tallet ble det produsert mest sirup og puddersukker, som er de
 2031. billigste typene sukker. Det er også de sukkertypene der tollvernet
 2032. var mest effektivt. Følgelig ble de mer eksklusive sukkertypene
 2033. utelukkende importert, tross tollvernet. Sukkerhuset i Trondheim var
 2034. da det eneste virksomme i sitt slag i Norge, men dekket allikevel bare
 2035. rundt 2% av det nasjonale forbruket av raffinert sukker.
 2036.  
 2037. &lt;p&gt;Det virker som folkene bak Sukkerhuset hadde forsøkt å supplere
 2038. aktiviteten. De hadde startet med et destilleri, som gir mening som en
 2039. ytterligere prosessering av restene fra sukkerraffineringen. De hadde
 2040. også bygd et malteri, som gir mening i det øyeblikket du har et
 2041. destilleri og trenger mer «sukkerråstoff» for gjæring og
 2042. brenning. Disse sukkerhusene forsøkte å utnytte alle deler av
 2043. råstoffet. I Halden vet vi at de også kokte stavene i fatene som
 2044. råsukkeret ble levert i, for å ekstrahere sukkeret som var gått inn i
 2045. treet.
 2046.  
 2047. &lt;p&gt;Dersom Sukkerhuset var interessant for E. C. Dahl som et fremtidig
 2048. bryggeri er destilleriet og malteriet trolig langt mer interessant enn
 2049. selve raffineriet. Et destilleri er i prinsippet et bryggeri uten
 2050. tapping, men med destillasjon som ekstra prosessledd. Destillering av
 2051. rester fra sukkerraffineringen ville ikke fordret utstyr for mesking,
 2052. men dersom man også brukte malt fra eget malteri, ville Sukkerhuset
 2053. måtte ha meskekar og tilhørende utstyr. Et malteri er fortrinnet foran
 2054. bryggeprosessen og i seg selv interessant i et bryggeri.  Tallrike
 2055. norske bryggerier rundt midten av 1800-tallet var ombygde
 2056. destillerier, og i Trondheim hadde man allerede M.  Moslings og
 2057. J. P. Byes bryggerier i denne kategorien. Destillering var i
 2058. prinsippet bare videreforedling på toppen av et bryggeri. Vel, ikke
 2059. helt, for man ville vektlegge ulike parametre avhengig av om man
 2060. skulle lage øl eller brennevin, men prosessene er nært beslektede.
 2061.  
 2062. &lt;p&gt;Idag snakker norsk destillatører varmt om poteten som basis for
 2063. spriten, men på første halvdel av 1800-tallet ser det ut som om det
 2064. var malt og korn som destilleriene handlet med og annonserte oppkjøp
 2065. av. Brenning av potetspit var nok kjent, men tok ikke av før man
 2066. oppdaget at i storskala kunne man få mer sprit ut av et åkerareal med
 2067. potet enn av samme areal med bygg.
 2068.  
 2069. &lt;p&gt;Også raffinaderiet i Halden hadde et destilleri. Det vet vi utfra
 2070. en reisebeskrivelse fra senere amtmann Magnus Theiste i perioden
 2071. 1763-65. Der skriver han: &lt;i&gt;«Af Sukkervand brændes Brændevin, men
 2072. ikke af Skum, siden deraf skal betales Konsumtion;»&lt;/i&gt; Også der var
 2073. motivasjonen at man kunne gjære og destillere sukkerrestene etter at
 2074. raffineringen, selv om det av skattetekniske grunner kun gjaldt de
 2075. innkokte delene, ikke det som var avskummet under kokingen.
 2076.  
 2077. &lt;p&gt;Vi vet at E. C. Dahl kjøpte Sukkerhuset i 1851. Men om han allerede
 2078. da tenkte bryggeri, hvorfor ventet han helt til 1856 med å konvertere
 2079. til bryggeri? Det ville ligge en klar fordel i å komme raskt igang og
 2080. etablere seg tidlig på et marked i sterk vekst. Vi har sett hvordan
 2081. Christiania Bryggeri solgte sitt øl hos minst seks trondheimskjøpmenn
 2082. i det året E. C. Dahl startet – og dét var et konkurrerende bryggeri
 2083. som ikke eksisterte i 1851 da E. C. Dahl kjøpte Sukkerhuset. I neste
 2084. del skal vi se nærmere på kjøpet, den videre driften og konverteringen
 2085. til bryggeri.
 2086.  
 2087. &lt;p&gt;Noen kilder:
 2088. &lt;ul&gt;
 2089. &lt;li&gt;Kristian Koren: &lt;i&gt;Trondhjems sukkerraffinaderi -
 2090. 1752-1855&lt;/i&gt; - &lt;a href="https://www.nb.no/items/f33abccc934dd0eaa6db102175899677"&gt;Nasjonalbibl.&lt;/a&gt;
 2091.  
 2092. &lt;li&gt;Kjell A. Halvorsen og Per Mehus: &lt;i&gt;Sukkerhuset på Kalvskinnet - Et
 2093. temahefte i historie&lt;/i&gt; - &lt;a
 2094. href="https://www.nb.no/items/20040bdc1371c4969dfcd1156bceaacd"&gt;Nasjonalbibl.&lt;/a&gt;
 2095.  
 2096. &lt;li&gt;&lt;i&gt;Jeppe Søe's guide til Danmarks Vestindien&lt;/i&gt; - &lt;a
 2097. href="https://web.archive.org/web/20080429224110/http://www.soe.dk/om_jeppe/danmarks_vestindien/danmarks_vestindien.html"&gt;kopi
 2098. hos archive.org&lt;/a&gt;
 2099.  
 2100. &lt;/ul&gt;
 2101.  
 2102. &lt;!-- intro --&gt;
 2103. </description>
 2104.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls02.html</guid>
 2105.      <category>/beer</category>
 2106.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls02.html#writeback</comments>
 2107.    </item>
 2108.  
 2109.    <item>
 2110.      <title>Smånyheter uke 52/2017</title>
 2111.      <pubDate>Sat, 30 Dec 2017 22:50:47 GMT</pubDate>
 2112.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2017-52.html</link>
 2113.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Her kommer årets siste runde med smånyheter rundt øl og
 2114. bryggerier og slikt.&lt;/i&gt;
 2115.  
 2116. &lt;!-- intro --&gt;
 2117.  
 2118. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Skjalf Bryggeri&lt;/b&gt; i Skjeberg ved Sarpsborg fikk statlig
 2119. tilvirkningsbevilling 1. des, etter ca 5,5 mnd saksprosess. Veldig
 2120. lite vites om dette bryggeriet, men med i styret har de fått Tom
 2121. Hellebø og Arnt Erik Henjum, som også står bak Tya Bryggeri … det må
 2122. jo bety noe, på ett eller annet nivå.
 2123.  
 2124. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Haandbryggeriet&lt;/b&gt; flytter – for tredje gang – &lt;a
 2125. href="https://www.dt.no/ol/drammen/nyhet/haandbryggeriet-vil-inn-i-oceansavers-havneskur/s/5-57-795929"&gt;ifølge
 2126. Drammens Tidende (paywall)&lt;/a&gt;. Denne gangen er det fra Brakerøya der
 2127. de har holdt til i en pittoresk og nesten landlig gammel
 2128. lyspærefabrikk. Imidlertid skal det bygges nytt sykehus på Brakerøya
 2129. så de er i praksis kastet ut fra 1. jan 2019. All fornuft skulle tilsi
 2130. at et mikrobryggeri ville tilføre sykehuset glede, avslapning og god
 2131. stemning, men det er visst ikke slik man tenker. Det har lenge vært
 2132. kjent at flyttingen til Bragerøya hadde vist seg å være et dårlig
 2133. trekk – og ikke minst et dyrt trekk. Usikkerhet rundt lokalene og en
 2134. mulig ny flytting vært nevnt som medvirkende til at to av de sentrale
 2135. eierne solgte seg ut for en tid tilbake. Bryggeriet ser ut til å
 2136. overta lokaler fra konkursbedriften Oceansaver, som hadde spesialisert
 2137. seg på rensing av ballastvann innen skipsfart. Drammens Tidende
 2138. omtaler bygningene som «skur» på kaia. Ordet «skur» yter imidlertid
 2139. ikke rettferdighet til lokalenes størrelse, selv som om det treffer
 2140. ypperlig på deres sjelløse 70-talls betong-stil.
 2141.  
 2142. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Byavegen 287&lt;/b&gt; er et særdeles anonymt navn på et selskap (ja,
 2143. det er besøksadressen deres i Steinkjer), beliggende på By gård ved
 2144. utløpet av Reinsvatnet. Selskapet utvidet aksjekapitalen nå i romjula
 2145. med 30', etter at det ble utvidet med 150' i august. De fikk 1. nov
 2146. bevilling for tilvirkning av brennevin, men de holder kortene tett til
 2147. brystet og definerer sitt formål som «landbruksbasert
 2148. næringsmiddelproduksjon og videreforedling». Fyren bak sitter i en
 2149. rekke styrer, men det er usikkert om dette bare er et småskala
 2150. «hobbyprosjekt» eller om han jobber for å holde en større sak under
 2151. radaren. Adressen refererer til en diger steinbygning som ble brukt
 2152. som brenneri på 1800-tallet, så det er mulig at dette er et prosjekt
 2153. som skal bygge på gamle og lokale tradisjoner.
 2154.  
 2155. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Aga Sideri&lt;/b&gt; i Nå i Hardanger ved Sørfjorden, fikk statlig
 2156. tilvirkningsbevilling 6. desember, men lite vites om dem. En gang i
 2157. tiden fantes Aga Cideri og Saftfabrikk, som muligens ikke bør
 2158. forveksles med merkevaren Hardanger Cidreri &amp;amp; Saftfabrikk, som
 2159. Scandza har fått produsert ved Arendals Bryggeri. Imidlertid har
 2160. Scandza-selskapet Synnøve Finden ekspandert inn i saftpressing og
 2161. kjøpt et saftpresseri nettopp i Nå i Hardanger, og det er formodentlig
 2162. dette som forsyner råvarene til Arendals Bryggeri. Imidlertid er
 2163. nevnte Aga Sideri et enkeltmannsforetak og dermed neppe knyttet mot
 2164. Scandza. Og det går vel akkurat klar av merkevarekonflikter. Domenet
 2165. agasideri.no er reservert og parkert. Man får vente og se hva det blir
 2166. til.
 2167.  
 2168. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Bådin Bryggeri&lt;/b&gt; har hatt besøk av Arbeidstilsynet. De fikk
 2169. pålegg om sakkyndig kontroll av trucken sin – som ble underkjent på
 2170. forrige kontroll – og om sikring av bevegelige deler på tappelinja. I
 2171. praksis ble bruken av tappelinja stoppet frem til slikt vern var
 2172. montert. Ellers var det bedriftshelsetjeneste, risikovurderinger,
 2173. verneombud osv som var tema. Dessuten var det lite skryt å få for et
 2174. system basert på muntlige HMS-rutiner. Bådin er neppe verre enn andre
 2175. bryggerier, og de rettet raskt opp påleggene. Tvert om er de kanskje
 2176. typiske for mikrobryggerier og alt det som lett kan glemmes eller
 2177. nedprioriteres når man vokser og oppskalerer. Det er mangt og mye av
 2178. byråkrati og regelverk man trenger å forholde seg til, og på mange
 2179. måter er det bra. Jeg er glad for Arbeidstilsynet, selv om de sikkert
 2180. tidvis kan oppleves som brysomme, og jeg spår (og håper) at flere
 2181. småbryggerier får nærkontakt med dem i 2018.
 2182.  
 2183. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Berentsen Brygghus&lt;/b&gt; er innvilget varemerke på
 2184. «Trollpikken». Det var rift om dette varemerket i sommer mens saken
 2185. verserte i den tabloide presse, men nå er det vel knapt noen som
 2186. husker var dette dreiet seg om. Gudene må vite hva slags øltype som
 2187. best måtte passe å komme under dette varemerket, og om det egentlig er
 2188. særlig potent. Dessuten, Markedsrådet kan komme til å måtte avgjøre om
 2189. man i det hele tatt kan profilere et øl under varemerket «Trollpikken»
 2190. så lenge andre bruker tilsvarende profil-navn til ikke-øl.
 2191.  
 2192. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Alkoholreklameklager.&lt;/b&gt; Det har kommet inn en rekke klager på
 2193. bloggen www.carolinebergeriksen.no helt i starten på desember. Tatt i
 2194. betraktning at denne bloggeren har vært i søkelyset rundt
 2195. produktplassering og gråsone-reklame for alkohol en rekke ganger, blir
 2196. det interessant å se hva som skjer her. Før eller senere må vel også
 2197. Helsedirektoratet gjøre noe utover truende pekefingervifting. Skjønt,
 2198. bloggeren bak er neppe verre enn andre, bare mer eksponert. Også
 2199. TV2-programmet «Julenatt med Prøysen» avstedkom en liten seerstorm
 2200. rundt alkoholreklame.
 2201.  
 2202. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Laidback Licence to Chill&lt;/b&gt; er drevet av de «Hengekøymannen»
 2203. Tom Madslangrud og konseptet «ChillBill». Han har snust på mulighetene
 2204. til å brygge eget øl. Tanken er muligens å servere på events og i
 2205. egne lokaler som de leier ut for kreative og avslappende events. På
 2206. websidene skriver Hengekøymannen: &lt;i&gt;For tiden går jeg inn for å få
 2207. ChillBill og bevegelsen mot stress over i flytende form (på flaske,
 2208. eventuelt på fat) i form av et eget øl; her til lands og i USA. Jeg
 2209. har aliert meg med størrelser som behersker bryggekunsten. Så folkens,
 2210. se opp for ChillBillBrewing.&lt;/i&gt; Så vi får roe ned og se opp …
 2211.  
 2212. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Lysebu Bryggeri&lt;/b&gt; er et nytt og litt underlig bryggeri. Bak
 2213. står Fondet for norsk-dansk samarbeid, som er den organisasjonen som
 2214. ble dannet i Danmark under andre verdenskrig, og som på det meste
 2215. bespiste 50.000 norske skolebarn daglig med havresuppe mens det var
 2216. matmangel i Norge - og Danmark selv var okkupert. Respekt!
 2217. Organisasjonen har fortsatt etter krigen med ulike aktiviteter innen
 2218. kulturutveksling og forbrødring. Nå har de søkt om en statlig
 2219. tilvirkningsbevilling for Lysebu, der de har sitt norske
 2220. hovedkvarter. Lysebu ble gitt av Norge til Fondet etter krigen som
 2221. takk for hjelpen, og har vært et sted der dansker kan oppleve norsk
 2222. kultur, og omvendt. Deres årsmelding for 2016 lover at det i 2017 skal
 2223. bli eget husbryggeri, i tillegg den eksisterende matproduksjonen,
 2224. blant annet hønsehold og birøkting. Mon tro om danskene er klare for
 2225. norsk alkohollovgivning?
 2226.  
 2227. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Korvald Søndre Mikrobryggeri&lt;/b&gt; er opphørt som bryggeri, og
 2228. bevillingen er inndratt. Sovende tilvirkningsbevillinger må i det
 2229. minste betales et minstegebyr for på 5000.- pr år i
 2230. alkoholavgift. Siden Korvald Søndre formodentlig ikke planlegger å
 2231. brygge mer, ser det ut som de har latt denne gå ut. Regnskapet deres
 2232. for 2016 viser minimal aktivitet, mens regnskapet for 2015 viser liten
 2233. aktivitet.
 2234.  
 2235. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Bjørnafjorden Bryggeri&lt;/b&gt; i Os, sør for Bergen, mottok statlig
 2236. tilvirkningsbevilling 7. des etter ca 2,5 måneders saksprosess. &lt;a
 2237. href="http://www.midtsiden.no/ol-er-lidenskap-oss-alle"&gt;Ifølge den
 2238. lokale nettavisen Midtsiden&lt;/a&gt;, satser de på et 2hl anlegg og en
 2239. estimert årsproduksjon 8-12.000 liter.
 2240.  
 2241. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Aga" rel="tag"&gt;Aga&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Berentsen" rel="tag"&gt;Berentsen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Bjørnafjorden" rel="tag"&gt;Bjørnafjorden&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Byavegen" rel="tag"&gt;Byavegen&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Bådin" rel="tag"&gt;Bådin&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Haandbryggeriet" rel="tag"&gt;Haandbryggeriet&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Korvald Søndre" rel="tag"&gt;Korvald Søndre&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Lysebu" rel="tag"&gt;Lysebu&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Skjalf" rel="tag"&gt;Skjalf&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2017 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;</description>
 2242.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2017-52.html</guid>
 2243.      <category>/beer/nyheter</category>
 2244.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/nyheter/2017-52.html#writeback</comments>
 2245.    </item>
 2246.  
 2247.    <item>
 2248.      <title>E. C. Dahl og sukkerhuset</title>
 2249.      <pubDate>Mon, 25 Dec 2017 23:36:12 GMT</pubDate>
 2250.      <link>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls01.html</link>
 2251.      <description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Hva kom først, høna eller egget? Eller rettere sagt, hva kom
 2252. først av E. C. Dahls bryggeri og Sukkerhuset der det først lå?
 2253. Spørsmålet som opptar meg for tiden er om E. C. Dahls kjøpte
 2254. Sukkerhuset for å starte bryggeri, eller om bryggeriet var en
 2255. etterutviklet plan B etter at sukkerraffineringen ikke viste seg å ha
 2256. drivverdig fremtid.&lt;/i&gt;
 2257.  
 2258. &lt;!-- intro --&gt;
 2259.  
 2260. &lt;p&gt;Over en jubileumsmiddag i Det gode øls klubb ble jeg sittende og
 2261. diskutere med Morten Kvam om motivasjonen for E. C. Dahls for å kjøpe
 2262. Sukkerhuset – som var bryggerilokalene til E. C. Dahls fra starten og
 2263. mer enn hundre år fremover. Utav uenigheten krystalliserte det seg et
 2264. behov for å grave i bryggeriets tidlige historie. Hvorfor kjøpte han
 2265. egentlig denne bygningen som ble til et bryggeri? Bygget var allerede
 2266. den gang omkring hundre år gammelt sukkerraffineri. Et «moderne»
 2267. nybygg burde ha vært et bedre alternativ dersom han ønsket å starte et
 2268. bryggeri.
 2269.  
 2270. &lt;p&gt;Jeg mente at det neppe fantes klare beviser på at Dahls kjøpte
 2271. dette for å starte bryggeri, spesielt siden Sukkerhuset ble drevet som
 2272. sukkerraffineri i 4-5 år etter at det ble kjøpt, før det ble ombygd
 2273. til bryggeri. Det standpunktet var mye bygget på magefølelse. Morten
 2274. mente at det ble eksplisitt kjøpt for å konverteres til bryggeri, selv
 2275. om det tok noen år å komme dit. Med andre ord, var E. C. Dahl på jakt
 2276. etter lokaler til en bryggeri-visjon i 1851, eller var satt han med et
 2277. lokale etter en dårlig investering innen sukkerraffinering og jaktet
 2278. på noe å fylle det med? Dette kan komme til å strekke seg over flere
 2279. innlegg og betydelig tid, vil jeg tro.
 2280.  
 2281. &lt;p&gt;Sukkerhusets salg er dokumentert i Adresseavisen nr 40 fra 3. april
 2282. 1851. Under rubrikken «Bortskjødede faste Eiendomme i Marts Maaned
 2283. 1851.» er det listet: &lt;i&gt;«Sukkerraffinaderiet i Trondhjem, med
 2284. Bygninger, Grunde, og andet Tilbehør, tilskjødet Handelsmand Erich
 2285. Dahl for 6100 Spdlr.»&lt;/i&gt; Her må vi holde tunga rett i munnen, for
 2286. Erich Dahl var far til E. C. Dahl, men han døde i 1821, da E. C. Dahl
 2287. var ca sju år gammel. Det må følgelig være Erich Christian Dahl som
 2288. omtales her – uten mellomnavnet. Den eldre Erich Dahl hadde flyttet
 2289. til Trondheim fra Tydal. I flytteprosessen har han nok forkortet og
 2290. urbanisert navnet sitt, trolig fra Stuedahl eller Stuggedal eller en
 2291. variasjon derav.
 2292.  
 2293. &lt;p&gt;Sukkerhuset ble også solgt året før, i september 1850, men da ble
 2294. det kjøpt av finansdepartementet for 11.000 speciedaler. Det var en
 2295. enorm sum som den liberale og progressive trondheimsavisen Den
 2296. Frimodige raljerte mot, og som var litt av hovedkritikken mot
 2297. finansminister Christian Bretteville. Hadde ministeren med småtvilsom
 2298. pengebruk løst ut eiere som satt med en oppblåst investering? Hadde
 2299. han vist inkompetent handlekraftighet for ikke å virke uvirksom, som
 2300. avisen insinuerte. Eller var dette Den norske stat som kjempet for
 2301. åpen handel og like rettigheter og brukte penger for å slette gamle
 2302. særprivilegier?  Da raffinaderiet ble videresolgt året etter til
 2303. E. C. Dahls, var det i hvert fall uten monopolrettighetene til
 2304. sukkerraffinering nordenfjells.
 2305.  
 2306. &lt;p&gt;Vi skal senere komme tilbake til historien til Sukkerhuset og
 2307. hvordan E. C. Dahls kjøpte dette. Her starter vi oppnøstingen av
 2308. historien med bryggeristarten som kom i 1856/1857.  Senere skal vi
 2309. komme tilbake til om det var Sukkerhuset eller bryggeri-idéen som kom
 2310. først.
 2311.  
 2312. &lt;p&gt;Jeg har lett i gamle årganger av Adresseavisa, men kan ikke finne
 2313. noe om bryggeri og Dahls fra før 1857. Det er en melding 6. desember
 2314. 1856 om at de ønsket å ansette en person til malteriet: &lt;i&gt;«Tieneste
 2315. tilbydes. I mit Mælterie er Plads ledig for en i enhver Henseende
 2316. paalidelig og ordentlig Arbeidsmand. E. C. Dahl.»&lt;/i&gt; Ordlyden og
 2317. konteksten må tolkes som at malteriet var oppe å gå, eller i ferd med
 2318. starte opp. Det er nærliggende å anta at de maltet for bryggeriet som
 2319. var under oppstart. Vi skal senere se at dette malteriet må ha vært en
 2320. viktig brikke i bryggerioppstarten.
 2321.  
 2322. &lt;p&gt;Annonser for øl må vi imidlertid til 1857 for å finne. Den første
 2323. gangen det annonseres for ølet ser ut til å være en annonse trykket i
 2324. Adresseavisen for 16. og 19. mai, og datert 15. mai, med følgende
 2325. tekst:
 2326.  
 2327. &lt;div class="quote"&gt;
 2328.  
 2329. &lt;p&gt;&lt;b&gt;Øl-Udsalg.&lt;/b&gt;
 2330.  
 2331. &lt;p&gt;Flaske-Øl fra mit Bryggeri til 3½ Skilling pr. Flaske er til Udsalg
 2332. hos Hr. Joh Strøm og Hr. Joh F. Paasche ved Bybroen.
 2333.  
 2334. &lt;p&gt;Omkjørsel i Byen vil senere finde Sted, ligesom Udsalg fra
 2335. Bryggeriet, hvor simplere Øl nu er tilsalgs i Anker- og Tøndeviis, der
 2336. efter Bestilling bliver Vedkommende tilkjørt.
 2337.  
 2338. &lt;p&gt;Throndhjem, 15de Mai 1857. E. C. Dahl.
 2339.  
 2340. &lt;/div&gt;
 2341.  
 2342. &lt;p&gt;Allerede 21. mai annonseres det: &lt;i&gt;«Flaske-Øl. Flaske-Øl i Partier
 2343. paa 50 Flasker og derover vil efter Bestilling i Bryggeriet blive
 2344. Vedkommende tilkjørt. E. C. Dahl.»&lt;/i&gt;
 2345.  
 2346. &lt;p&gt;Det er verd å merke seg at det ikke nevnes noe om bayersk øl i
 2347. disse annonsene. Vi må til 25. juni 1857, da det annonseres: &lt;i&gt;«Bajersk
 2348. Øl er nu at erholde saavel paa de forskjellige Udsalgssteder som ved
 2349. Bryggeriet. Throndhjem, den 24de Juni 1857. E. C. Dahl.»&lt;/i&gt; Annonsen
 2350. etterfølges umiddelbart av en annonse for E. C. Dahls Flaskeøl og
 2351. Potte-Øl fra P. C. Øyen på hjørnet av Dronningens og St. Olafs Gade.  
 2352. De står mellom tilbud om opplæring i skjønnskrift og en annonse for
 2353. «propert Liigtøi». Lengre ute i avisen annonserer også Joh.s Strøm at
 2354. han fører E. C. Dahls bayerske øl, like før en annonse fra Kjeldsberg
 2355. &amp;amp; Holst for Gothenborger Porter, hvilket trolig kan ha vært
 2356. det vi kjenner som Carnegie Porter.
 2357.  
 2358. &lt;p&gt;Dette var på langt nær det første bayerske ølet som ble solgt i
 2359. Trondheim. Både J. P. Byes bryggeri og L. C. Schreiner bryggeri hadde
 2360. annonsert for bayersk øl. Og selv Det Sembske Bryggeri i Bergen,
 2361. forløperen til Hansa, hadde annonsert allerede 11. mars 1851 for
 2362. bayersk øl i Adresseavisen, og 14. feb 1850 i Den Frimodige. Schous
 2363. Bayerske øl ble annonsert av Lundgreens Enke allerede 5. aug
 2364. 1843. Således var E. C. Dahl ikke veldig tidlig ute, selv ikke i
 2365. Trondheim.
 2366.  
 2367. &lt;p&gt;En annonse fra 17. juli 1857 viser at de første batchene med
 2368. Dahls-øl trolig hadde gjennomgående bryggefeil. Kanskje var de tappet
 2369. hos kjøpmennene i stedet for på bryggeriet, og derigjennom blitt
 2370. infisert? I hvert fall kom følgende annonse som oser av
 2371. skadebegrensning.
 2372.  
 2373. &lt;div class="quote"&gt;
 2374.  
 2375. &lt;p&gt;Bedes bemærket.
 2376.  
 2377. &lt;p&gt;Ved at meddele at Prisen paa Bayer-Øl fra mit Bryggerie er 5
 2378. Skilling pr Flaske uden og 10 Skilling med Flaske, finder jeg mig
 2379. tillige foranlediget at gjøre opmærksom paa at «E. C. D.» Korkkene ere
 2380. mærkede Bayersk og at optrukne eller «Öl», før benyttede Korkker ikke
 2381. bruges; ligesaa tillader jeg mig at underrette om at Sødt-Øl i god
 2382. Qvalitet om fort Tid atter vil blive at erholde, imod min Villige
 2383. foraarsaget ved at Bryggeriet først ud paa Foraaret kom i Drift var
 2384. det senest udleverede Sødt-Øl ikke været saa godt som jeg kunde have
 2385. ønsket det.
 2386.  
 2387. &lt;p&gt;Simplere Øl sælges i Tønde- og Ankerviis til 2 og 1½ Spd. pr. Tønde
 2388. (3 Ort 8 sk og 2 Ort 12 sk pr. Anker); de bedre Øl-Sorter kan ogsaa
 2389. efter Bestilling erholdes leveret paa Foustager.
 2390.  
 2391. &lt;p&gt;Throndhjem, 17de Juli 1857. E. C. Dahl.
 2392. &lt;/div&gt;
 2393.  
 2394. &lt;p&gt;&lt;table class="image" style="margin-right: 2em;" align="right"&gt;
 2395. &lt;caption style="font-size: 75%; font-family: Verdana, Arial,
 2396. sans-serif" align="bottom"&gt;&lt;b&gt;E. C. Dahls nest første annonse for bayer&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
 2397. &lt;i&gt;&lt;a
 2398. href="http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18570721_90_87_1"&gt;Kilde:
 2399. Nasjonalbibliotekets avissamling&lt;/a&gt;, opphavrett: Public Domain&lt;/i&gt;&lt;/caption&gt;
 2400. &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img
 2401. src="http://anders.geekhouse.no/images/ECDahlsBayerBad.jpg"
 2402. alt="E. C. Dahls Bryggeris annonse for bayer" border="2" width="450" hspace="8"
 2403. vspace="2"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
 2404. (Kommentarer om mål og vekt. 1 speciedaler = 5 ort = 120
 2405. skilling. Et anker var fat med 38,60 liter. Det gikk tre ankre på en
 2406. tønne, som da var 115,8 liter. Vi ser dermed at siden 2Spd/3 = 240/3Sk =
 2407. 80Sk = 2Ort 8Sk, mens 1½Spd/3 = 180/3Sk = 60Sk = 2Ort 12Sk, slik at
 2408. det ikke ble gitt noen kvantumsrabatt på store fat.)
 2409.  
 2410. &lt;p&gt;Med andre ord, det ølet som tidligere var solgt, formodentlig i
 2411. mai, var ikke helt godt. Vi ser også at bayerølet gikk for 5 skilling
 2412. uten pant, mens ølet i mai gikk for halve prisen pr flaske, og var
 2413. formodentlig blant de «simplere Øl», trolig søttøl. Det er ikke godt å
 2414. si hva som forårsaket problemene med det første ølet, men mellom
 2415. linjene virker det som det er overbevist om at problemet er
 2416. identifisert og løst.
 2417.  
 2418. &lt;p&gt;Som kontekst til pris kontra styrke og kvalitet kan det nevnes at
 2419. Schous Bryggeri i 1846 annonserte Sødt-Øl til 3Sk, Prinsesse-Øl og
 2420. Bittert Øl til 4Sk, Bayersk undergjærsøl til 4½Sk og Dobbelt-Øl og
 2421. Bock til 8Sk.  
 2422.  
 2423. &lt;p&gt;Dette med bytting til ny serie med korker minner om en slags
 2424. tilbaketrekning av produktet. Mellom linjene står det at de første
 2425. batchene var ikke gode, at man har fikset problemene, og at det fra nå
 2426. av kun selges øl med korker merket «E.C.D.» (eller «Bayersk») og ingen
 2427. merket «ÖL».
 2428.  
 2429. &lt;p&gt;Starten av salget var tydeligvis våren 1857, men siden også
 2430. søttølet som ble solgt denne våren var defekt, er det grunn til å
 2431. mistenke at også bayerølet – som formodentlig trengte mer lagringstid
 2432. var defekt.
 2433.  
 2434. &lt;p&gt;I denne oppstartstiden annonserte E. C. Dahls sitt landsted «Amager»
 2435. på Øya for salg, i adressa for 27. og 29. nov 1856. Stedet lå omtrent der
 2436. klubbhuset til FK Kvik ligger i dag, og det var vissnok kjøpt i
 2437. 1850. Det ville ikke være rett å trekke konklusjoner om at dette var
 2438. for å finansiere bryggeriet, men det er en tråd som hadde vært
 2439. interessant å følge opp.
 2440.  
 2441. &lt;p&gt;Kanskje var kjøpet av Sukkerhuset noe som strakk E. C. Dahl finanser
 2442. litt vel langt? Eiendommen Amager var innmeldt til auksjon etter
 2443. pantsettelse fra Norges Bank i 1853, men det har formodentlig blitt
 2444. ordnet i uten at det ble auksjon. Var også dette et tegn på at
 2445. finansene til E. C. Dahl var anstrengt på denne tiden?
 2446.  
 2447. &lt;p&gt;Hvorfor starte bryggeri? Trondheim hadde allerede tre betydelige
 2448. bryggerier. M. Moslings bryggeri var operativt allerede på 1830-tallet,
 2449. L. C. Schreiners bryggeri ble trolig startet 1839/40, og kobberslager
 2450. J. P. Byes bryggeri hadde også vært i drift i flere år, som et
 2451. ombygget brenneri. I hvert fall Schreiners og Byes bryggerier brygget
 2452. bayersk øl. Det er alltid vanskelig å starte opp i et marked der
 2453. konkurrentene har hatt opptil 15-20 år på å etablere seg.
 2454.  
 2455. &lt;p&gt;Det er likevel grunn til å tro at E. C. Dahls oppstart truet med å
 2456. forrykke balansen i ølsalget. En uke etter annonsen som er referert
 2457. over – den 23 juli 1857, var det ikke mindre enn seks annonser fra
 2458. ulike kjøpmenn i Trondheim som annonserte «Christiania Bayersk Øl» –
 2459. trolig øl fra Christiania Bryggeri. Jeg mistenker at bryggeriet
 2460. betalte for annonsene for alle seks, men ikke dessto mindre betyr det
 2461. at det var hele seks kjøpmenn i Trondheim som solgte øl fra
 2462. Christiania på det tidspunktet da E. C. Dahls startet.
 2463.  
 2464. &lt;p&gt;Den fremste kilden som indikerer at E. C. Dahls tenkte bryggeri
 2465. allerede i 1851 er Kristian Koren, som i forbifarten nevner at
 2466. bryggeridrift var den opprinnelige planen, og at E. C. Dahls flere
 2467. ganger hintet til de som stod for raffineringen at de kanskje kunne
 2468. kjøpe ham ut eller selv kutte ut aktiviteten. Men mer om det i neste
 2469. del.
 2470.  
 2471. &lt;p&gt;Følgelig: kom tanken om bryggeri før eierskapet til bygningen, eller
 2472. kjøpte han bygningen før han tenkte på å starte bryggeri?  … og
 2473. apropos høna og egget: egget kom før høna, for dinosaurene la egg
 2474. lenge før de utviklet seg til fugler og etterhvert til høner.
 2475.  
 2476. &lt;p style="font-size: 75%; line-height: 130%; font-family: Verdana, Arial, sans-serif" align="center"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tags: &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Christiania" rel="tag"&gt;Christiania&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/E.C.Dahls" rel="tag"&gt;E.C.Dahls&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sembske" rel="tag"&gt;Sembske&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://anders.geekhouse.no/blog/tags/Sukkerhuset" rel="tag"&gt;Sukkerhuset&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&amp;copy;2017 Anders Christensen &amp;lt;[email protected]&amp;gt; - tilgjengelig under &lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no"&gt;Creative Commons CC-BY-SA 4.0&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;
 2477.  
 2478. </description>
 2479.      <guid isPermaLink="true">http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls01.html</guid>
 2480.      <category>/beer</category>
 2481.      <comments>http://anders.geekhouse.no/blog/beer/E.C.Dahls01.html#writeback</comments>
 2482.    </item>
 2483.  
 2484.  </channel>
 2485. </rss>
 2486.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

 1. Download the "valid RSS" banner.

 2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

 3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=http%3A//anders.geekhouse.no/blog/index.rss

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda